مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه مطالعه هیستومورفومتریک عصب سیاتیک در سنین مختلف جوجه گوشتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان :  مطالعه هیستومورفومتریک عصب سیاتیک در سنین مختلف جوجه گوشتی

دانشگاه شیراز 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

عنوان :

مطالعه هیستومورفومتریک عصب سیاتیک در سنین مختلف جوجه گوشتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

 بعضی از پارامترهای مورفومتریک عصب سیاتیک چپ و راست در سنین مختلف جوجه گوشتی بوسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این مطالعه تعداد20 جوجه گوشتی را در 4 سن مختلف دوره پرورشی در روزهای7، 14، 26 و 40 روز و در هر سن 5 قطعهانتخاب شدند و حیوانات را به صورت انسانی کشته و سپس قطعاتی از اعصاب سیاتیک چپ و راست گرفته شدند.

قطعات عصب سیاتیک به منظور پایداری، در فرمالین بافر 10% غوطه­ور شدند و رنگ­آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و ماسون تری کروم سبز برای مقاطع میکروسکوپ نوری انجام شد.

ضخامت اپی­نوریوم، پری نوریوم، اندونوریوم و غلاف میلین، قطر اکسون میلینه، قطر دسته عصبی و قطر کلی الیاف عصبی میلینه، فاصله دو گره رانویه و تراکم الیاف عصبی میلینه در یک میلی­متر مربع محاسبه شدند و بین سنین مختلف و سمت راست و چپ مقایسه شدند. نتایج نشان داد که ضخامت اپی­نوریوم، پری­نوریوم و اندونوریوم و قطر دسته­عصبی در عصب سیاتیک سمت چپ در سنین مختلف دوره پرورشی جوجه گوشتی در مقایسه با عصب سمت راست بیشتر می­باشد در حالی که قطر اکسون و قطر الیاف عصبی میلینه، ضخامت غلاف میلین، فاصله دو گره رانویه و تراکم الیاف عصبی میلینه در عصب سیاتیک سمت راست بیشتر از سمت چپ می­باشد.

 فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

چکیده

فصل اول: مقدمه و هدف        5

فصل دوم: کلیات        6

1-2- جنین­شناسی                      6

2-2- بافت­شناسی          6

3-2- آناتومی       10

فصل سوم: مواد و روش کار       13

1-3- مواد مصرفی      13

2-3- وسایل مورد نیاز       13

3-3- روش کار                 14

4-3- آنالیز آماری               16

فصل چهارم: نتایج                 17

فصل پنجم: بحث        27

پیشنهادات   31

چکیده انگلیسی                 32

منابع       33

مقدمه و هدف

 عصب سیاتیک بزرگترین و طویل­ترین عصب در بدن می­باشد. این عصب از شاخه شکمی اعصاب انتهای نخاع کمری و اول خاجی منشأ می­گیرد و به اکثر عضلات پا عصب دهی می­ کند.

این عصب به عنوان یک مدل برای مطالعات مورفومتریک روی اجزای میلینه و غیرمیلینه اعصاب محیطی مورد استفاده قرار می­گیرد.

تاکنون مطالعاتی روی این عصب در قورباغه (9) و موش صحرایی (14,11) صورت گرفته­است و مطالعات دیگری بر روی عصب سیاتیک خرگوش نر و ماده (19) و گوسفند نر و ماده در مرحله نوزادی (1)، بلوغ جسمی(6) و بلوغ جنسی (4) صورت پذیرفته­است.

چون تاكنون مطالعات هیستومورفومتریک بر روی عصب سیاتیک در سنین مختلف جوجه گوشتی انجام نشده­است لذا تصمیم گرفته­شد تا فاکتورهای بافت شناسی این عصب محیطی از قبیل میانگین تعداد الیاف عصبی در هر میلی­متر مربع، قطر دسته عصبی، فاصله بین گره­های رانویه، ضخامت اپی­نوریوم، ضخامت پری­نوریوم، ضخامت اندونوریوم، قطر الیاف عصبی میلینه، قطر اکسون و ضخامت غلاف میلین را با بهره گرفتن از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار داده تا اطلاعات بدست آمده از این تحقیق در مباحث بافت شناسیپایه، پاتولوژی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

فصل دوم

کلیات

1-2- جنین­شناسی

1-1-2- طرز تشکیل اعصاب محیطی

اندکی پس از اتصال چین­های عصبی و جدا شدن لوله­ی عصبی از اکتودرم سطح رویی، توده­ای از سلول­های مشتق شده از نورواپی­تلیوم در سطح پشتی لوله عصبی متمرکز می­شوند. این توده که ستیغ عصبی نامیده می­ شود، بخش اعظم سلول­ها از جمله نورون­ها و سلول­های شوان واقع در دستگاه اعصاب محیطی[1] را بوجود می ­آورد. سلول­های ستیغ عصبی علاوه بر تشکیل نورون­ها، سلول­های فرعی و پشتیبان یا گلیا درون عقده­ها و کلیه سلول­های شوان پوشاننده اعصاب محیطی را به وجود می ­آورند (4).

2-2- بافت ­شناسی

دستگاه اعصاب محیطی شامل اعصاب نخاعی، سری و خودکار می­باشد. اعصاب سری از مغز منشأ می­ گیرند و از حفره سری خارج می­شوند. اعصاب نخاعی از طناب نخاعی منشأ می­ گیرند و از کانال مهره­ای خارج می­شوند. یک عصب معمولاً شامل تعدادی اکسون به همراه سلول­های شوان می­باشد و این­ها بوسیله بافت پیوندی پوشیده می­شوند(4).

لغت فیبر عصبی شامل اکسون با پوشش شوان ویا میلین اکسون غیرمیلینه می­باشد. فیبر عصبی به آوران و وابران تقسیم می­ شود (10).

1-2-2- غلاف میلین

 مطالعه برش عرضی از فیبرهای میلینه دستگاه عصبی محیطی بوسیله میکروسکوپ نوری نشان می­دهد که هر اکسون بوسیله یک غلاف میلین محصور شده­است. با بهره گرفتن از میکروسکوپ الکترونی می­توان سلول­های شوآن و غشاء پایه مربوط به آن و همچنین غلاف میلین را که از لایه ­های متعددی از غشاء پلاسمایی سلول­های شوان ساخته شده­است،را مشاهده نمود(10).

در برش طولی از فیبرهای میلین­دار مشخص می­ شود که غلاف میلین از سلول شوان درست شده­است و این غلاف بوسیله یک سری فاصله (فضا)[2] جدا شده است. این فضا یا فاصله را گره رانویه می­گویند. به فاصله بین دو گره، میان گره[3] می­گویند که شامل یک سلول شوان می­باشد و به ناحیه­ای که گره رانویه وجود دارد مجاور گره­ای[4] می­گویند.

در این ناحیه زوائد در هم فرورفته سلول شوان بطور ناقص گره را می­پوشانند. این زوائد در جهت عکس اکسون می­باشند. غشاء پایه پیوسته­ای در خارج سلول شوآن وجود دارد (10).

در دستگاه عصبی مرکزی غلاف میلین بوسیله سلول الیگودندروسیت[5] تشکیل می­ شود و یک الیگودندروسیت به تنهایی در فضای میان گره­ای حدود 50 فیبر میلینه را می ­تواند در برگیرد (10). ناحیه میان گره­ای در دستگاه عصبی مرکزی به ضخامت این ناحیه در دستگاه عصبی محیطی نیست. گره­ها در دستگاه عصبی مرکزی نسبت به دستگاه عصبی محیطی گسترده ­تر هستند. غلاف میلین به صورت عایقی برای جریان الکتریسیته می­باشد، در نتیجه جریان پتانسیل عمل[6] در اکسون­های میلینه مثل اکسون­های غیرمیلینه به صورت مداوم جریان ندارد و به این جریان اصطلاحاً انتقال جهشی[7] می­گویند که انتقالی سریع­تر اکسونهای غیرمیلینه دارد (10).

هرچه ناحیه بین گره­ای طویل­تر باشد، انتقال پیام سریع­تر است. بین طول ناحیه بین گره­ای و ضخامت غلاف میلین نسبتی وجود دارد و هر دو با قطر اکسون در ارتباط هستند. اکسونی که بیشتر رشد می­ کند مثل اندام­های حرکتی، ناحیه میان گره­ای طویل­تری دارند تا اکسون­هایی که کوتاهترند مثل سلول­های عصبی موجود در مغز (10و 22).

دوره میلینه شدن اعصاب خودکار موش صحرایی بعد از اینکه اکسون­های جدید نیز به عصب اضافه می­شوند، هنوز ادامه می­یابد (14).

گوترچ[8] و دایک[9] (1970) و یاکوبز[10] و لاو[11] (1985) عنوان نمودند که تعداد جمعیت اکسون­ها در طفولیت (بچگی) کامل می­ شود (16و 17)، در حالی که در قورباغه در طول رشد بدن الیاف جدید به عصب سیاتیک اضافه می­شوند (9) و در ماهی قزل­آلا نیز با رشد بدن و رشد چشم الیاف جدید به عصب بینایی اضافه می­شوند (18).

تعداد صفحه :35

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.