عمران

دانلود پایان نامه مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرك صنعتی شهركرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرك صنعتی شهركرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه  كارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرك صنعتی شهركرد

استاد راهنما :

دكتر علی حیدری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده. 1

مقدمه. 2

نحوه اجرای مطالعه. 4

فصل اول « معرفی استان و شهرك صنعتی شهركرد »

1-1- معرفی استان.. 6

1-1-1- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری.. 6

1-1-1-1- ارتفاعات استان.. 8

1-1-1-2- منابع آب.. 8

1-1-1-3- ساختار جمعیتی.. 9

1-1-1-4- وضعیت اقتصادی.. 11

1-1-1-5- درآمد و هزینه. 11

1-1-2- وضعیت صنعتی استان.. 12

1-2- معرفی شهرک صنعتی شهرکرد. 13

1-2-1- شهرک صنعتی شهرکرد. 13

1-2-2- بررسی واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهركرد. 14

1-2-3- برآورد کمی وکیفی فاضلاب صنایع.. 16

1-2-3-1- فاضلاب بهداشتی.. 16

1-2-3-2- میزان فاضلاب بهداشتی.. 17

1-2-3-3- مشخصات فاضلاب بهداشتی.. 18

1-2-3-2- فاضلاب صنعتی.. 18

1-2-4- جمعیت مستقر در شهرک صنعتی.. 19

1-2-5- موقعیت اقلیمی وجغرافیایی محل استقرار شهرك صنعتی شهرکرد. 19

1-3- زمین شناسی عمومی.. 21

1-3-1- زمین شناسی استان چهارمحال وبختیاری.. 21

1-3-2- زمین شناسی منطقه. 30

فصل دوم « لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت گستره شهرك صنعتی شهركرد »

2-1- پیشگفتار. 34

2-2- امواج زلزله. 38

2-2-1- ضریب ارتجاعی G مدول.. 39

2-3- انواع امواج زلزله. 40

2-3-1- امواج درونی یا پیکری.. 40

2-3-1-1- امواج طولی(P) 40

2-3-1-2- امواج برشی(S) 41

2-3-2- امواج سطحی.. 42

2-3-2-1- موج لاو (love) 42

2-3-2-2- موج رایلی( LR) 43

2-4- تعیین كانون زلزله. 43

2-5- شدت زلزله. 45

2-6- خطوط هم لرز. 46

2-7- بزرگی زلزله. 48

2-8- انرژی آزاد شده. 50

2-9- رابطه شدت و بزرگی.. 50

2-10- تعریف گسل.. 51

2-11- مشخصات گسل.. 52

2-11-1- راستای گسل.. 52

2-11-2- شیب گسل.. 52

2-11-3- انواع گسل.. 53

2-11-3-1- گسلهای امتداد لغز. 54

2-11-3-2- گسلهای شیب لغز. 54

2-12- برآورد خطر زمین لرزه. 56

2-13- برآورد خطر زمین لرزه به روش تجربی – آماری.. 56

2-14- برآورد خطر زمین لرزه به روش قطعی.. 57

2-15- چشمه‌های بالقوه زمین لرزه. 58

2-16- تخمین بیشینه زمین لرزه. 59

2-17- رابطه تضعیف جنبش زمین.. 61

2-18- برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی.. 62

2-19- زمین ریخت و زمین ساخت استان چهارمحال و بختیاری.. 64

1-2-19- زمین ساخت… 65

2-21- واحد ساختاری زاگرس… 67

2-22- عناصر ساختاری : گسل‌های منطقه مورد مطالعه. 73

2-22-1- گسل دنا 73

1-22-2- ابرگسل زاگرس… 77

2-22-3- گسل رانده سولقان.. 78

2-22-4- گسل ناغان.. 79

2-22-5- گسل چادگان.. 80

2-22-6- گسل جونقان.. 81

2-22-7- گسل کوه سوخته. 81

2-22-8- گسل کوه حمزه علی.. 81

2-22-9- گسل کوه شاپور. 81

2-22-10- گسل گندمان.. 82

2-22-11- گسل شیر مرد. 82

2-22-12- گسل امتداد لغز ده منصوری.. 83

2-22-13- گسل بیژگرد. 83

2-22-14- گسل امتداد لغز دار مه. 84

2-22-15- گسل امتداد لغز گرد بیشه. 85

2-22-16- گسل وستگان.. 85

2-22-17- گسل سیاه سرد. 86

2-22-18- راندگی گره. 86

2-22-19- راندگی بازفت… 87

2-22-20- گسل اردل.. 89

2-22-21- سیستم گسل‌های هفت چشمه –گندم کار. 90

2-22-22- گسل زرد کوه. 91

2-22-23- راندگی کرمان.. 92

2-22-24- راندگی مسن.. 92

2-22-25- گسل محمد آباد. 93

2-22-26- گسل کوهرنگ… 94

2-22-27- گسل چرو. 95

2-22-28- گسل سکوته. 96

2-22-29- گسل کردان.. 96

2-22-30- گسل چغاخور. 97

2-22-31- گسل ونک… 98

2-22-32- راندگی قلعه قدم. 98

2-22-33- گسل رخ جنوبی.. 98

2-2-34- گسل دوپلان.. 99

2-22-35- گسل رخ شمالی.. 100

2-22-36- گسل سودجان –هفشجان.. 101

2-22-37- گسل گازولك… 102

2-23- بررسی فعالیت تکتونیکی گسلهای منطقه. 104

2-24- نتیجه گیری.. 106

2-25- لرزه خیزی استان چهارمحال و بختیاری.. 107

2-25-1- زمین لرزه‌های تاریخی.. 110

2-25-2- بررسی و ارزیابی زمین لرزه‌های تاریخی.. 114

2-25-1- زمین لرزه‌های سده بیستم.. 115

2-26- گسل‌های لرزه زا 120

2-26-1- بزرگای پیشینه گسلهای فعال در گستره مورد مطالعه. 121

2-26-2- پهنای گسیختگی زیر سطحی.. 123

2-27- تابع بیشینه بزرگای زمین لرزه و طول گسیختگی گسل.. 124

2-27-1- رابطه بزرگای Ms وmb. 126

2-27-2- رابطه بزرگای Ml , Ms. 128

2-28- برآورد بیشینه بزرگای منتسب به گسلهای موجود در گستره طرح.. 128

2-29- تخمینی از ژرفای کانونی زمین لرزه‌ها 130

2-30- برآورد پارامترهای لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه. 133

2-31- حذف پیشلرزه‌ها و پس لرزه‌ها از فهرست زمین لرزه ها 134

2-32- حذف پیش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش دستی.. 135

2-33- حذف پیش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش پنجره‌های زمانی و مكانی.. 135

2-34- برآورد پارامترهای لرزه خیزی بر اساس رابطه گوتنبرگ- ریشتر. 136

2-34-1- تابع توزیع گوتنبرگ – ریشتر. 136

2-35- برآورد دورة بازگشت زمینلرزه‌های منطقه. 139

2-35-1- روش گوتنبرگ- ریشتر. 141

2-35-2- برآورد دورة بازگشت زمینلرزه به روش برازش مقادیر نهایی.. 143

2-36- تخمین بیشینه بزرگای زمین لرزه. 144

2-37- برآورد دورة بازگشت زمین لرزه براساس روش تخمین بیشینه محتمل.. 147

2-38- ویژگیهای لرزه خیزی گستره طرح.. 148

2-39- تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها 149

فصل سوم « روابط كاهندگی و پارامترهای جنبش نیرومند زمین »

3-1- مقدمه. 151

3-2-2- برآورد پارامترهای جنبشی نیرومند زمین.. 151

3-2-1- روابط كاهندگی.. 152

3-2-2- پارامترهای موثردركاهندگی.. 153

3-2-3- گسترش هندسی وجذب.. 154

3-2-4- انواع روابط كاهندگی.. 155

3-2-5- انتخاب رابطه كاهندگی.. 156

3-2-6- روابط كاهندگی تجربی.. 157

3-3- نوع خاک ساختگاه. 165

3-3-1- تاثیر شرایط خاک محلی در تحلیل خطر زمین لرزه ای.. 165

فصل چهارم « تحلیل خطر زلزله به روش قطعی »

4-1- مقدمه. 168

4-2- تحلیل قطعی خطر زلزله (‌deterministic seismic hazard analysis) 168

4-3- روش قطعی در ارزیابی خطر زمین لرزه در شهرك صنعتی شهركرد. 170

4-4- شناسایی و تعیین سرچشمه‌های لرزه زا 171

4-5- برآورد توان لرزه زایی گسل‌های بنیادی در گسترة ساختگاه. 171

فصل پنجم « تحلیل خطر احتمالی مولفه افقی زلزله »

5-1- مقدمه. 176

5-2- رابطه کاهندگی.. 177

الف – خصوصیات چشمه، بزرگا، نوع گسلش و فاصله از چشمه لرزه زا 177

5-2-1- انتخاب رابطه کاهندگی.. 178

5-3- طیفهای طرح بر اساس زلزله مبنای طرح و بزرگترین زلزله احتمالی.. 180

5-4- طیف طراحی زمین لرزه ای.. 181

5-5- طیف طرح استاندارد. 183

5-7- منحنی‌های خطر زلزله ای.. 183

5-8- نقشه‌های خطر زلزله ای.. 184

5-9- طیف خطر یكسان.. 189

5-10- نتیجه گیری وارائه پیشنهادات.. 190

5-11- نتایج و پیشنهادها این مطالعه. 191

منابع.. 192

 

فهرست جداول

جدول 1-1- اطلاعات جمعیتی  و وسعت استان چهارمحال  و بختیاری طی سالهای 85-1335. 7

جدول1-2- جمعیت بر اساس سن.. 10

جدول 1-3- خانوار و جمعیت شهرستان بر اساس ساکن و غیر ساکن.. 10

جدول 1-4- متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی استان.. 11

جدول 1-5- اطلاعات مربوط به شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال بختیاری.. 12

جدول 1-6- مشخصات مساحتی شهرک صنعتی شهرکرد. 14

جدول 1-7- متوسط مصرف سرانه خانگی (بدون فضای سبز) در حدود سال 1395 (لیتر به ازاء هرنفر درشبانه روز  17

جدول 1-8- مشخصات عمومی فاضلاب بهداشتی شهرک صنعتی شهرکرد. 18

جدول 1-9- میزان جمعیت برحسب تفکیک نوع صنایع.. 19

جدول 1-10– خلاصه تعیین اقلیم شهرکرد با روش های مختلف… 20

جدول 2-1- روابط تجربی بین بزرگی وزمین لرزه وطول گسیختگی برای انواع مختلف گسلها 61

جدول 2-2- روابط تضعیف شتاب جنبش زمین.. 62

جدول 2-3- مشخصات گسل‌های استان چهارمحال و بختیایری.. 102

جدول 2-4- نام و میزان فعالیت لرزه‌ای گسلهای استان چهارمحال و بختیاری.. 105

جدول 2-5- زمین لرزه‌های تاریخی منطقه چهارمحال و بختیاری.. 114

جدول 2-6- بزرگای بیشینه محاسبه شده براساس روابط تجربی بزرگا –طول برای گسلهای اصلی منطقه  123

جدول 2-7- محاسبه پهنای گسیختگی برای گسلهای منطقه چهارمحال و بختیاری.. 124

جدول 2-8- ارتباط بین بزرگا و طول گسیختگی گسل مسبب… 125

جدول 3-1- ضرایب رابطة كاهندگی امبرسیز. 161

جدول 3-2- ضرایب رابطة كاهندگی.. 162

جدول 3-3- ضرایب كاهندگی بیشینه شتاب به كار رفته در رابطه زارع. 164

جدول 4-1- روابط بین طول گسیختگی سطحی و بزرگای زمین‌لرزه برای انواع مختلف گسل ها 174

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-2- محل زون سنندج_سیرجان در بین زون‌های دیگر. 25

شکل 1-3- زمین شناسی حوضه آبریز شهرکرد. 32

شکل 2-1- کانون و مرکز زلزله. 39

شكل 2-2- امواج درونی زلزله شامل امواج تراکمی(P) و امواج برشی(S) 41

شكل 2-3- موج لاو و نحوه انتشار ذرات ماده در این موج.. 42

شكل 2-4- امواج سطحی زلزله و تقسیم بندی آن به موج لاو و رایلی.. 43

شکل 2-5 ثبت امواج طولی وعرضی در لرزه نگاشت… 44

شکل 2-6- خطوط هم ارز. 47

شكل 2-7 رابطه بزرگی وشدت زلزله. 51

شكل 2-8- نمایش خط راستا و شیب و نیز جهت شیب… 53

شكل 2-9- نمایش خط راستا و شیب و نیز جهت شیب… 53

شكل 2-10- گسل امتداد لغز راستگرد. 54

شكل 2-11- فرا دیواره و فرو دیواره در گسل معکوس… 55

شكل 2-12 کلیه حالات متصور برای انواع گسل.. 55

شکل 2-13- جایگاه جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری در کشور. 64

شکل 2-14- موقعیت واحدهای زمین ساختی –رسوبی استان چهارمحال و بختیاری شامل سنندج –سیرجان، زاگرس چین خورده و زاگرس مرتفع. 65

شكل2-15-جایگاه تكتونیكی ایران دربین پلیتهای عربی(درجنوب-جنوب غرب)اوراسیا(درشمال) هند(درجنوب شرق)وتركیه(درشمال غرب) 66

شكل 2-16- جایگاه تكونیكی ایران دربین پلیتهای عربی – واسیاودربخشی ازكمربندلرزه خیزآلپ – هیمالیا 67

شکل 2-17- واحدهای زمین ساختی زاگرس وسنندج – سیرجان دردوسوی راندگی اصلی زاگرس… 68

شکل 2-18- واحدهای ساختاری زاگرس وسنندج –  سیرجان دردوسوی راندگی اصلی زاگرس… 68

شکل 2-19- سیماهای ساختاری بزرگ زاگرس وحل مكانیسم كانونی زلزله‌های زخ داده درامتدادآنها 70

شکل 2-20- تصویر ماهواره‌ای خطواره دنا در شرق دشت آلونی.. 75

شکل 2-21- تصویر ماهواره‌ای از گسل اصلی زاگرس… 78

شکل 2-22- راندگی ناغان در  دو کیلومتری شمال ناغان(دید به سمت شرق) 79

شکل 2-24- گسل گندمان مرز کوه و دشت در شمال روستای گندمان (دید به سمت جنوب غرب) 82

شکل 2-25- گسل بیژگرد در پنچ  کیلومتری شمال بیژگرد. 84

شکل 2-26- گسل امتداد لغز دار مه. 85

شکل 2-27- راندگی گره. 87

شکل 2-28- راندگی بازفت… 88

شکل 2-29- گسل اردل.. 90

شکل 2-30- گسل زرد کوه. 91

شکل 2-31- گسل محمد آباد در نزدیک روستای دیمه، 15 کیلومتری شمال کوهرنگ… 93

شکل 2-32- گسل کوهرنگ در مرز کوه و دشت… 95

شکل 2-33- گسل کردان در نزدیک تونل باجگیران 15 کیلومتری  شرق ناغان(دید به سمت جنوب شرق) 97

شکل 2-34- محل عبور گسل رخ جنوبی.. 99

شکل 2-35- گسل رخ شمالی در آهکهای کرتاسه در گردنه رخ (دید به سمت شمال غرب) 101

شکل 2-36- وضعیت پهنه بندی لرزه‌ای استان در نقشه پهنه بندی لرزه ایران.. 109

شکل 2-38- پهنه هم شدت لرزه‌ای زمین لرزه 1977میلادی ناغان.. 119

شکل 2-39-گسل‌های بزرگ فعال و لرزه‌ای ایران و جایگاه منطقه چهارمحال و بختیاری. 121

شكل 2-40- هیستوگرام فراوانی بزرگای زمین لرزه‌های رویداد گستره طرح.. 132

شكل 2-41- بزرگای زمین لرزه‌ها نسبت به سال وقوع در گستره طرح.. 132

شكل 2-42- هیستوگرام فراوانی عمق کانونی زمین لرزه‌ها در گستره طرح.. 133

شكل 2-43- پراکندگی عمق کانونی و بزرگای زمین لرزه‌ها در گستره طرح.. 133

شكل 2-44- نمودار برآورد پارامترهای لرزه خیزی با اطلاعات دستگاهی به روش گوتنبرگ – ریشتر در گستره شهرك صنعتی شهركرد. 138

شكل 2-45- نمودار برآورد پارامترهای لرزه خیزی به روش گوتنبرگ – ریشتر برای دوره زمانی 1152. 139

شكل 2-46- نمودار برآورد دورة بازگشت زمین لرزه‌ها با اطلاعات دستگاهی  به روش گوتنبرگ- ریشتردرگسترة ساختگاه. 142

شكل 2-47- نمودار دوره بازگشت بزرگای سطحی زمین لرزه‌ها در گستره شعاعی 200 کیلومتر ی شهرك صنعتی شهركرد با بهره گرفتن از روش کیکو و تابع توزیع دوکرانه‌ای گوتنبرگ- ریشتر. 148

شکل 5-1- درخت منطق.. 180

شكل 5-1- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 50% احتمال رویداد در50 سال برای شهرك صنعتی شهركرد  185

شكل 5-2- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 2% احتمال رویداد در50 سال برای شهرك صنعتی شهركرد  186

شكل 5-3- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA)با 10% احتمال رویداد در50 سال برای شهرك صنعتی شهركرد  187

شكل 5-4- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA) با 20% احتمال رویداد در50 سال برای شهرك صنعتی شهركرد  188

 

فهرست نمودار

نمودار 1-1- میزان مصارف مختل فازچاه ها دركشور. 8

نمودار 1-2- هرم سنی جمعیت استان.. 10

نمودار1-3- متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی در سال90. 11

چكیده
شهرك صنعتی شهركرد واقع در فاصله 3 كیلومتری شهر شهركرد مركز استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. كه با وسعت 475 هكتاری، وسیع‌ترین و در حال حاضر با استقرار 255 واحد صنعتی در حال بهره برداری و همچنین اشتغال بالغ بر 5400 نفر یكی از بزرگترین و مهم‌ترین شهرك‌های صنعتی استان می‌باشد. دراین مطالعه مجموعه‌ای از داده‌های لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن نهم میلادی تابه حال بكارگرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع 200 كیلومتری شهرك صنعتی شهركرد مدل شده اند. برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی باتوجه به كمبود داده‌های مناسب لرزه خیزی ودقت كم اطلاعات موجود و نیزعدم قطعیت در بزرگ در زمان‌های مختلف از روش (2000)kijko  استفاده شده است. بررسی زمینلرزه‌های رویداده درگستره طرح،  نشان دهنده سطح بالای لرزه‌خیزی می‌باشد و در دوره‌های تاریخی و قرن بیستم رخداد زمین لرزه‌هایی با بزرگای پیرامون 6 و حتی بیشتر امری عادی جلوه می‌كند. وجود گسلهای بزرگ و اصلی و در عین حال فعال در گسترۀ طرح نیز حاكی از فعالیت لرزه‌ای منطقه می‌باشد. ارزیابی احتمالی خطر زلزله نیز برای شبكه‌ی 7*8 شامل كل شهرك صنعتی شهركرد و با انتخاب روابط كاهندگی مناسب و استفاده از نرم افزار seisrisk III  برای چهار سطح خطر مختلف انجام شده و نتایج این ارزیابی به وسیله نقشه ماكزیمم شتاب حركتی زمین(PGA) تهیه گردیده است.

مقدمه
هدف از انجام این پایان نامه، بررسی وانجام مطالعات لرزه خیزی ولرزه زمینساخت گستره محدوده شهرك صنعتی شهركرد بوده است.

نتایج حاصل ازاین مطالعه شامل شناسایی و معرفی مهمترین چشمه‌های لرزه زا، بررسی بیشینه لرزه خیزی وارائه بیشینه مقادیر پارامترهای جنبش نیرومند زمین درساختگاه شهرك صنعتی شهركرد در مقابل خطر زمینلرزه می‌باشد.

با توجه به اینكه تولید و انتشار امواج ناشی از بروز زمین لرزه از شرایط بسیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی برخوردار هستند، تعیین دقیق خصوصیات نیروهای دینامیكی امواج میسر نمی‌باشد. بنابراین اجرای صحیح تحلیل خطر زلزله می‌توان سطوح مطمئن طراحی در برابر زمین لرزه را تعیین نماید.

از لحاظ تقسیمات لرزه زمین ساختی بخش عمده‌ای از گستره مورد مطالعه طرح (شعاع 200 كیلومتری پیرامون (شهرك صنعتی شهركرد) طبق تقسیم بندی زمین ساختی ایرانت كه توسط كمیته ملی سدهای بزرگ ایران(IRCOLD, 1375) صورت گرفته، محدوده زیادی از آن در واحد زمین ساختی زاگرس قرارگرفته است.

برای برآورد پارامترهای لرزه خیزی از روش گوتنبرگ – ریشتر و همچنین روش برازش مقادیر نهایی استفاده شده است. ولی با توجه به كمبودهای داده‌های مناسب لرزه خیزی و دقت كم اطلاعات موجود و نیز عدم قطعیت در بزرگا در زمانه‌ای مختلف از روش KIJKO(2000) استفاده شده است. بررسی زمین لرزه‌های رویداده درگستره طرح نشان دهنده سطح بالای لرزه خیزی می‌باشد و در دوره‌های تاریخی و قرن بیستم رخداد زمین لرزه‌هایی با بزرگای پیرامون 6 و حتی بیشتر امری عادی جلوه می‌كند. وجود گسلهای بزرگ و اصلی و در عین حال فعال در گستره طرح نیز حاكی از فعالیت لرزه‌ی منطقه می‌باشد.

مهمترین پارامتر مورد نظر جنبش نیرومند زمین كه در این مرحله از مطالعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشینه مقادیر شتاب طیف پاسخ می‌باشد. تحلیل خطر زلزله به روش های احتمالی وتعینی و براساس چشمه‌های خطی لرزه انجام گردید.

جهت تعیین بیشینه شتاب روی سنگ بستر(PGA) از پنج رابطه كاهندگی مختلف زیر:

1-امبرسیز Ambraseys &simpson

2-قدرتی وهمكاران(2007) Ghodrati  et  al

3-كمپل Campbell(1997)

4-سارما و همکاران Sarma(1996)

5-زارع وهمكاران Zare et  al  (1999)

استفاده شده است.

این پنج رابطه با بهره گرفتن از روش درخت منطقی (Logic Tree) و به ترتیب باوزن‌های 2/0، 3/0، 15/0 ، 15/0، 20/0با هم تركیب شدند. و نتیجه نهایی حاصل شد. تحلیل احتمالی خطر زلزله برای یک شبه نقاط 7*8 در روی محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.

تعداد صفحه : 222

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.