زیست شناسی

دانلود پایان نامه مطالعه فونستیکی ماهیان حوضه خلیج فارس با رویکرد حفاظتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری 

گرایش :  بیوسیستماتیک جانوری

عنوان : مطالعه فونستیکی ماهیان حوضه خلیج فارس با رویکرد حفاظتی

دانشگاه شیراز 

دانشکده علوم

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی جانوری

(گرایش بیوسیستماتیک جانوری)

مطالعه فونستیکی ماهیان حوضه خلیج فارس با رویکرد حفاظتی

 استاد راهنما

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-ماهیان از گذشته تا حال………………………………………………………………….2

1-2-تنوع ماهیان……………………………………………………………………………………….2

1-3 –اهمیت ماهیان………………………………………………………………………….2

1-4- ماهیان ایران……………………………………………………………………………….3

1-5- شناسایی ماهیان……………………………………………………………………3

1-6-گونه­ های بومی (Native)، بومزاد (Endemic) و غیر بومی (Exotic)…………………..4

      1-6-1-گونه­ های بومی ………………………………………………………………………..4

      1-6-2-گونه­ های بومزاد یا اندمیک …………………………………………………………….4

      1-6-3-گونه­ های غیر بومی …………………………………………………………………4

1-7- جغرافیای جانوری ماهیان………………………………………………………………..5

      1-7-1-جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین جهان …………………………………………………..5

      1-7-2-جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین ایران …………………………………………………….5

1-8- تهدید­های حاكم بر تنوع زیستی…………………………………………………………………………………6

      1-8-1-تخریب اكوسیستم ……………………………………………………………………………..6

      1-8-2-ورود گونه­ های غیر بومی …………………………………………………………………………………..6

      1-8-3-تغییر آب و هوا …………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………8

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-حوضه­های آبریز ایران…………………………………………………………………………………..12

3-2-حوضه­ی­آبریز خلیج فارس…………………………………………………………………………………………..13

       3-2-1-زیرحوضه­ی آبریز هله…………………………………………………………………………………….14

       3-2-2-زیرحوضه­ی آبریز مند…………………………………………………………………………………….16

            3-2-2-1- موقعیت حوضه­های آبریز رودخانه­ی مند ………………………………………..17

          3-2-3- رودخانه­ی اهرم ……………………………………………………………………………..18

3-3-نمونه برداری از ماهیان………………………………………………………………………………..18

   3-3-1-ابزارهای نمونه برداری…………………………………………………………………………………….19

   3-3-2-جمع ­آوری نمونه………………………………………………………………………………………………20

   3-3-3-تثبیت و نگهداری نمونه­ ها……………………………………………………………………………….20

   3-3-4-كدگذاری نمونه­ ها……………………………………………………………………………………………21

   3-3-5-شناسایی نمونه­ ها ……………………………………………………………………………………………21

   3-3-6-تهیه­ بانك اطلاعات (Data Base) …………………………………………………………..22

   3-3-7- وسایل و مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………22

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصیف گونه­ های ماهیان حوضه­ی خلیج فارس………………………………………………………..25

4-2- تنوع زیستی ماهیان حوضه­ی خلیج فارس……………………………………………………………….70

4-3- وضعیت گونه­ ها (بومی، بومزاد و غیر بومی) ………………………………………………………………79

4-4- وضعیت حفاظتی ماهیان حوضه­ی خلیج فارس ………………………………………………………81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

    5-1- نحوه­ پراكنش ماهیان حوضه­ی خلیج فارس ………………………………………85

5-2- مقایسه­ تنوع زیستی ماهیان حوضه­ی آبریز خلیج فارس با حوضه­های آبریز دریای خزر و دجله ………………………………………………………………………………………86

5-3-مقایسه­ تنوع زیستی زیرحوضه­های مند و هله ………………………………………………………87

    5-4-تهدیدهای زیست محیطی حاكم بر حوضه­ی خلیج فارس ……………………………………….88

    5-5-نتیجه گیری كلی…………………………………………………..89

    5-6-پیشنهادها………………………………………………………………………..90

فهرست منابع ………………………………………………………………………..91

  • 1ماهیان از گذشته تا حال

از دیدگاه دیرین شناسی تکاملی ماهی­ها از آغاز دوره­ اردوویسن نزدیک به 400 میلیون سال پیش زیست می­نمودند. با توجه به تفسیرهای متفاوت از حقایق فسیلی، مسئله­ منشأ ماهیان آب شیرین و دریایی هنوز حل نشده باقی مانده ­است. آنچه که امروزه مورد قبول همگان است این است که منشأ ماهیان آب شیرین از نیا یا نیاهای دریایی بوده ­است.Watson(1954) معتقد است که ماهیان از لحاظ منشأ، دریایی هستند درحالیکه Robertson(1957) معتقد است مسئله­ منشأ ماهیان دریایی و آب شیرین شک برانگیز است. وی نشان داد که ماهیان آب شیرین و دریایی هر دو آثاری از استراکودرم ها را دارند (Moyle & Cech, 2004).

1-2 تنوع ماهیان

ماهیان بزرگترین گروه مهره داران هستند که تقریبا نیمی از مهره داران شناخته شده کنونی را شامل می­شوند به طوریکه تاکنون حدود 32400 گونه ماهی شناسایی و نامگذاری شده­است (www.fishbase.org, 2013). از 515 خانواده ماهی گزارش شده توسط نلسون (2006)، 9 خانواده بیشترین تعداد گونه­ ماهیان را دارا می­باشند و رویهمرفته 33% گونه­ های ماهیان را شامل می­شوند. این خانواده­ها عبارتند از: کپور­ماهیان (Cyprinidae)،تفریخ ماهیان (Cichlidae)، سگ ماهیان جویباری (Balitoridae)، گاو ماهیان (Gobiidae)، هامور ماهیان (Serranidae)، زمرد ماهیان (Labridae)، عقرب ماهیان (Scorpaenidae)، کاراسین­ها (Characidae)، گربه ماهیان زره دار (Loricariidae). حدود 43 درصد از ماهیان در آبهای شیرین زندگی می­ کنند.

1-3 اهمیت ماهیان

ماهیها به دلایل مختلف، از گذشته­ های دور مورد توجه بشر بوده ­اند؛ دلایلی چون ارزش غذایی، ارزش زیبایی شناختی، خاصیت درمانی بعضی از ماهیان و جنبه اکوتوریسم، این انگیزه را در انسان بوجود آورده­است تا در حد توان و به فراخور امکانات، به مطالعه­ این گروه از جانوران بپردازد. ماهی­ها با استقرار در سطوح مختلف زنجیره­ های غذایی و ارتباط با حلقه­های دیگر زنجیره­ی غذایی و شبکه­ غذایی در یک اکوسیستم و یا با اکوسیستم دیگر، نقش اکولوژیکی ویژه­ای را ایفا می­ کنند.

1-4 ماهیهای ایران

ماهیان توصیف شده آبهای شیرین ایران در حدود 220گونه، 104جنس، 28 خانواده،17راسته و 3رده هستند که در 19 حوضه­ی آبریز مختلف وجود دارند. متنوع ترین راسته Cypriniformes  با 120گونه­ توصیف شده و 59.4% می­باشد، راسته­هایPerciformes  با 28 گونه و 13.9 %  ،Cyprinodontiformes   با10 گونه و 5.0% ،Clupeiformes  با 9 گونه و 4.5%، Salmoniformes  با 7 گونه و 3.5 %، Mugiliformes  و Siloriformes  هر کدام با 6 گونه و 3 % ، Acipenseriformes   با 5 گونه 2.5% ،Gastroformes  با 3 گونه و 1.5% و 8 راسته­ی دیگر هر کدام با یک گونه و 5/0 درصد، فون ماهیان آب های شیرین ایران را تشکیل می­ دهند. گونه­ های جدیدی هم در حال کشف هستند. 39 گونه اندمیک (19.3%) در 6 خانواده  و 23 گونه اگزوتیک (11.4%) در 8 خانواده لیست شده ­اند. Gambosia  holbrooki Girard, 1859 یکی از گونه­ های اگزوتیک با گسترش بالاست. ماهیان حوضه­ی خلیج فارس متعلق به 12خانواده، 29 جنس و 40 گونه می­باشند که 6 گونه آن غیربومی   (Exotic)و 5 گونه از آنها بومی می­باشند (اسماعیلی و همکاران، 2010).

1-5 شناسایی ماهیان

یکی از جنبه های مهم ماهی شناسی، شناسایی کامل گونه های مختلف ماهی است. شناسایی ماهیان در درجه­ اول با بررسی مجموعه ­ای از خصوصیات ریخت شناسی صورت می­گیرد. اما توجه صرف به شکل ظاهری گاهی باعث اشتباهات تاکسونومیکی مانند آنچه در مورد گونه های هم ریخت (sibling) رخ می­دهد، شده­است. برای اجتناب از این اشتباهات استفاده از روش های دیگر همچون بیوشیمیایی، سلولی و مولکولی، کاریوتیپی و … نیز در تشخیص گونه­ ها مهم دانسته شده­است. شناسایی ماهیان با توجه به ویژگی­های  ظاهری آنها فاکتورهای زیر را شامل می­ شود :

الف: توصیف ریختی نمونه، از جمله شکل کلی بدن، وضعیت باله­ها، شکل ظاهری و الگوی فلس، الگوی رنگ بندی بدن، شکل دهان و … . ب: خصوصیات مریستیک (آن دسته از ویژگی­های شمارشی است که در طی دوران رشد تعداد آنها تغییر نکرده و ثابت می­ماند) از جمله تعداد شعاع­های باله­ها (Fin rays)، تعداد فلس­های منفذدار خط جانبی، تعداد دندانهای حلقی، تعداد خارهای آبششی و نیز تعداد مهره­ها. ج: ریخت سنجی، در واقع اندازه ­گیری پارامترهای مختلف بدن از جمله طول کل (TL) ، طول استاندارد (SL) ، طول دوشاخه (FL) ، طول سر (HL) و همچنین نسبتهایی که بین قسمتهای مختلف ماهی گرفته می­ شود. اما اولین و مهمترین مرحله در تشخیص یک گونه، مورفولوژی یا ریخت شناسی است (تیموری، 1386).

1-6 گونه­ های بومی(Native) ، بومزاد(Endemic) و غیربومی(Exotic)

1-6-1 گونه­ های بومی

گونه­ بومی به گونه ­ای گفته می­ شود که به تنهایی در یک ناحیه­ جغرافیایی از زمین وجود دارد و در آنجا تولید مثل و تکثیر می­ کند. به عبارت دیگر گونه­ بومی گونه ­ای است که بخشی از فون یا فلور اصلی یک ناحیه­ جغرافیایی باشد (تیموری، 1386).

1-6-2 گونه­ های بومزاد یا اندمیک

کلمه­ اندمیک موقعی استفاده می­ شود که یک تاکسون گیاهی یا جانوری در یک گستره­ی جغرافیایی در یک ناحیه­ ویژه  محدود شده­است. پدیده­ اندمیسم ممکن است ناشی از چندین پدیده باشد، ولی به طور کلی پایه و اساس همه این جداییها، جدایی جغرافیایی (Geographical isolation) می­باشد. بر اساس این پدیده، گونه­ اندمیک به یک جمعیت کوچک و جدا شده با تنوع ژنتیکی محدود گفته می­ شود. بعد از نسل های زیاد، رانش (Drift) ژنتیکی باعث تشکیل و به وجود آمدن گونه­ ها و زیر­گونه­ های جدید می­ شود. در یک تعریف دیگر گونه­ اندمیک به یک گونه­ بومی گفته می­ شود که محدود به یک ناحیه­ باریک شده باشد و یا گونه­ بومی که منحصراَ متعلق به یک منطقه­ خاص است.

1-6-3 گونه­ های غیر بومی

گونه­ای است که در یک ناحیه­ جغرافیایی وجود نداشته اما به آن وارد شده­است. این گونه به منظور استفاده­های مختلف به یک ناحیه وارد می­ شود و خطرات زیادی را برای گونه­ های بومی دارند.خیلی از آنها رقیب جدی غذایی برای گونه­ های بومی هستند. استفاده غذایی از تخم ماهیان بومی از خطرات دیگر آنهاست.

1-7 جغرافیای جانوری ماهیان

1-7-1 جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین جهان

فسیلهای کپورماهیان در اروپا و آسیا متعلق به دوره­ ائوسن و در آمریکای شمالی مربوط به دوره­ الیگوسن می­باشند (مجنونیان و همکاران، 1384). قدیمی ترین آثار کپورماهیان آسیا متعلق به اواسط دوره­ ائوسن می­باشد. بر اساس شواهد فسیلی، کپورماهیان آغازین از جنوب شرق آسیا منشأ گرفته و طی مسیرهای مختلف به سایر نقاط جهان انتشار یافته­اند. ترکیب کپورماهیان دوره­ میوسن در اروپا و سیبری بسیار شبیه به هم بوده و دارای یک منشأ مشترک از فون ماهیان آسیاست (مجنونیان و همکاران، 1384). قبل از اینکه دریای تتیس تحلیل بیابد، دریای فارس (Syrian- Iranian sea) آخرین پل ارتباطی بین دریای تتیس و اقیانوس هند جلوی ورود ماهیان اولیه­ آب شیرین را به ایران فعلی و مناطق مجاور می­گرفت. با این حال در طی دوره­ میوسن ابتدایی این حرکت بین مناطق بالکان و آناتولی با ایران امکان پذیر بوده است. پراکنش احتمالی اجداد ماهیان آب شیرین اولیه در اوایل و اواسط دوره­ الیگوسن  به روش های زیر انجام شده است:

  • از طریق جنوب غرب سیبری و دریای آرال به حوضه­ی دریای خزر و شمال ایران
  • از سیبری به شمال اروپا
  • از طریق مناطق بالکان به آناتولی

ماهیان آب شیرین با ماهیت اکولوژیکی ویژه­ی خود سودمندترین ابزار در مطالعات جغرافیای جانوری می­باشند. حرکت این ماهیان از یک حوضه­ی آبریز به حوضه­ی دیگر، آرام است، بنابراین بررسی الگوهای انتشار آنها تاریخ جغرافیایی یک منطقه را نشان می­دهد (مجنونیان و همکاران، 1384).

1-7-2 جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین ایران

از دیدگاه جغرافیای جانوری، ایران بخش بزرگی از خاورمیانه را تشکیل می­دهد ونیز در پهنه­ی پالئارکتیک قرار گرفته است. ماهیان آب شیرین ایران از نظر جغرافیای جانوری به سه ناحیه­ بین النهرین (Mesoptamian)، فون دریای سیاه (Sarmation) و فون شرقی (Oriental) تعلق دارد. فون بین­النهرین در برگیرنده­ی ماهیان آب شیرین حوضه­های آبریز دجله، خلیج فارس، کر و هرمز می­باشد. فون دریای سیاه شامل ماهیان آب شیرین حوضه­های آبریز دریای خزر، دریاچه­ی ارومیه، قراقوم، دشت کویر، اصفهان و نمک می­باشد. فون منطقه­ شرقی در برگیرنده­ی ماهیان آب شیرین حوضه­های آبریز جازموریان، هامون، مکران، کرمان و کویر لوت می­باشد (مجنونیان و همکاران، 1384).

تعداد صفحه :135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.