رشته حسابداری

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی

 

مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی

استادراهنما:

دكتر یحیی كامیابی

استاد مشاور:

دکتر ارسلان ایرجی راد

دانشجوی كارشناسی ارشد حسابداری

تابستان 1393

رای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………. 5

1-5)اهداف پژوهشی……………………………………………………………………………………………… 6

1-5-1) اهداف علمی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-2) اهداف كاربردی…………………………………………………………………………………………. 6

1-6) فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

1-7) متغیرها و مدل پژوهش……………………………………………………………………………………. 7

1-7-1) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………. 7

1-7-1-1) متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………. 7

1-7-1-2)متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………….. 7

1-7-1-3) متغیرهای کنترلی……………………………………………………………………………………. 7

1-7-2) مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

1-8) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 8

1-9) روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 8

1-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 9

1-11) قلمروپژوهش…………………………………………………………………………………………….. 9

1-11-1) قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………. 9

1-11-2) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………… 9

1-11-3) قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………….. 9

1-12) جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………….. 10

1-13) تعاریف واژگان کلیدی (تعاریف عملیاتی واژگان)………………………………………………. 10

1-14)ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 11

1-14) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 12

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1) جریان‌های نقدی…………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1) اهمیت جریان‌های نقدی  …………………………………………………………………………… 14

2-1-2) اندازه‌گیری‌های حسابداری از طریق جریان‌های نقدی آتی…………………………………… 14

2-1-3) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جریان‌های نقدی…………………………………………. 15

2-1-4) رابطه جریان‌های نقدی جاری و آتی و سطح سرمایه‌گذاری شركت‌ها…………………….. 16

2-1-5) اهداف جریان‌های نقدی (مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری مالی)16

2-1-6) طبقه‌بندی دارایی‌های جاری و جریان‌های نقدی……………………………………………….. 17

2-1-7) حرکت به سوی جریان‌های نقدی………………………………………………………………….. 17

2-1-8) جریان‌های نقدی جاری و جریان‌های نقدی مورد‌انظار سرمایه‌گذاران……………………… 18

2-1-9) جریان‌های نقدی و سود خالص……………………………………………………………………. 19

2-1-10) انواع جریان‌های نقدی  …………………………………………………………………………… 20

2-1-10-1) جریان نقدی حقوق صاحبان سهام………………………………………………………….. 20

2-1-10-2) جریان نقدی سرمایه‌ای…………………………………………………………………………. 21

2-1-10-3) جریان نقدی آزاد……………………………………………………………………………….. 21

2-1-11) تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد………………………………………………………………… 22

2-1-12) ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد ………………………………………………………………… 23

2-1-13) صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………….. 24

2-1-13-1) تاریخچه صورت وجه نقد…………………………………………………………………….. 25

2-1-13-2) طبقه‌بندی جریان‌های نقدی و نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد حسابداری ایران       27

2-1-13-3) مفهوم جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی…………………………………… 28

2-1-14) ارائه اطلاعات مربوط به جریان نقدی و پیش‌بینی آن……………………………………….. 29

2-1-15) جریان‌های نقدی عملیاتی و سیاست‌های تقسیم سود……………………………………….. 30

2-2) عوامل تاثیرگذار بر پیش بینی جریان‌های نقدی…………………………………………………….. 30

2-2-1) حساسیت جریان نقدی وجه نقد…………………………………………………………………… 30

2-2-2) عدم تقارن در حساسیت‌ جریان‌های نقدی ناشی از وجوه نقد………………………………. 31

2-2-3) محدودیت‌های مالی و حساسیت‌ جریان‌های نقدی …………………………………………… 32

2-2-3-1) محدودیت‌های مالی و حساسیت‌ جریان‌های نقدی ناشی از سرمایه‌گذاری…………… 32

2-2-3-2) محدودیت‌های مالی و حساسیت جریان‌های نقدی ناشی از وجوه نقد………………… 33

2-3) نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی…………………………………………………………….. 35

2-3-1) نسبت موجودی‌های نقدی بر دارایی‌های شركت‌ها…………………………………………….. 35

2-3-2) ارتباط وجه نقد با سود………………………………………………………………………………. 36

2-3-3) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی…………………………………… 37

2-3-4) مدیریت دارایی‌های نقدی و تبدیل آن‌ ها به جریان‌های نقدی……………………………….. 37

2-3-5) انگیزه‌های نگهداری وجه نقد……………………………………………………………………….. 38

2-3-5-1) انگیزه معاملاتی…………………………………………………………………………………….. 38

2-3-5-2) انگیزه احتیاطی……………………………………………………………………………………… 39

2-3-5-3) انگیزه سفته بازی …………………………………………………………………………………. 40

2-3-6) ارتباط بین اهداف حسابداری و جریان‌های نقدی……………………………………………… 40

2-3-7) وجه نقد، جریان‌های نقدی و چارچوب نظری…………………………………………………. 41

2-3-8) چرخش وجه نقد و جریان‌های نقدی…………………………………………………………….. 42

2-3-9) دلایل نگهداری وجوه نقد و نظریه‌های مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جریان‌های نقدی      45

2-3-9-1) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………. 45

2-3-9-2) نظریه نمایندگی……………………………………………………………………………………. 45

2-3-9-3) نظریه موازنه………………………………………………………………………………………… 46

2-3-9-3-1) عوامل تعیین كننده وجه نقد از دیدگاه نظریه موازنه……………………………………. 47

2-3-9-3-1-1) فرصت‌های سرمایه‌گذاری……………………………………………………………….. 47

2-3-9-3-1-2) میزان نقدشوندگی دارایی‌های جاری………………………………………………….. 47

2-3-9-3-1-3) اهرم مالی……………………………………………………………………………………. 47

2-3-9-3-1-4) اندازه…………………………………………………………………………………………. 48

2-3-9-3-1-5) جریان نقدی………………………………………………………………………………… 48

2-3-9-3-1-6) عدم اطمینان جریان نقدی……………………………………………………………….. 48

2-3-9-3-1-7) سررسید بدهی……………………………………………………………………………… 48

2-3-9-3-1-8) پرداخت سود سهام………………………………………………………………………. 49

2-3-9-4) نظریه سلسله مراتب تأمین مالی………………………………………………………………… 49

2-3-9-4-1) عوامل تعیین‌كننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتبی…………………………………… 50

2-3-9-4-1-1) فرصت‌های سرمایه‌گذاری……………………………………………………………….. 50

2-3-9-4-1-2) اهرم مالی……………………………………………………………………………………. 50

2-3-9-4-1-3) جریان نقدی………………………………………………………………………………… 50

2-3-9-4-1-4) اندازه…………………………………………………………………………………………. 50

2-3-9-5) نظریه جریان وجه نقد آزاد……………………………………………………………………… 51

2-3-9-5-1) عوامل تعیین كننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد……………………… 52

2-3-9-5-1-1) اهرم مالی……………………………………………………………………………………. 52

2-3-9-5-1-2) فرصت‌های سرمایه‌گذاری……………………………………………………………….. 52

2-3-9-5-1-3) اندازه…………………………………………………………………………………………. 52

2-3-9-5-1-4) روابط بانكی………………………………………………………………………………… 53

2-3-10) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و قابلیت تبدیل شدن به جریان‌های نقدی………………… 53

2-3-11) سطح نقدینگی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قابل تبدیل به وجوه نقد………………… 54

2-3-12) سطح بهینه و مطلوب وجه نقد…………………………………………………………………… 54

2-3-12-1) مدل بامول………………………………………………………………………………………… 54

2-3-12-2) مدل میلر-اور…………………………………………………………………………………….. 55

2-3-12-3) مدل برانک……………………………………………………………………………………….. 56

2-3-12-4) مدل­های جدید صندوق………………………………………………………………………… 56

2-3-13) اهداف استراتژیک مدیریت نگهداشت وجوه نقد…………………………………………….. 57

2-3-14) مزایا و معایب نگهداری دارایی‌های نقدی……………………………………………………… 57

2-4) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 57

2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور………………………………………………………….. 58

2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل كشور………………………………………………………………. 62

2-4-3) خلاصه تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی…………………………………………………. 64

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 68

3-2( جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………… 68

3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش………………………………………………………………………………. 68

 3-4) اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………. 70

3-4-1) هدف اصلی…………………………………………………………………………………………….. 71

3-4-2) اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………… 71

3-5) سوال‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 71

3-6) فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 71

3-7) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 71

3-7-1) روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی…………………………………………………………. 71

3-7-2) روش پژوهش از نظر هدف………………………………………………………………………… 72

3-7-3) روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………….. 72

3-8) روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 72

3-9) تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن ها  ………………………………………………………………. 72

3-9-1) نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها ()……………………….. 73

3-9-2) میزان تغییر حساسیت جریان‌های نقدی ()……………………………………………….. 74

3-9-3) میزان عدم تقارن  حساسیت جریان نقدی ()…………………….. 74

3-9-10) اندازه شرکت ()…………………………………………………………………………….. 78

3-9-11) نسبت مخارج سرمایه‌ای ()…………………………………………………………….. 78

3-9-12) تحصیل سهام ()……………………………………………………………………………. 79

3-9-13) نسبت خالص سرمایه در گردش غیر نقدی ()……………………………….. 79

3-9-14) نسبت بدهی‌های كوتاه‌مدت ابتدای دوره ()…………………………………… 80

3-10) مدل‌های پژوهش………………………………………………………………………………………… 81

3-11) اعتبار درونی و برونی پژوهش ……………………………………………………………………… 82

3-12) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات……………………………………………………………. 82

3-13) روش داده‌های پانل…………………………………………………………………………………….. 83

3-14) روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………………….. 84

3-15) آزمون چاو یا F مقید…………………………………………………………………………………… 85

3-16) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………. 86

3-18) آزمون معنی دار بودن ضرایب………………………………………………………………………… 87

3-19) آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها………………………………………………. 87

3-20) آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………………… 88

3-21)  فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ………………………………………………………………………. 88

3-22) فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل ………………………………………………… 88

 3-23) فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ……………………………………………………………………… 89

3-24) فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها میان باقیمانده‌ها………………………………………. 90

3- 25) فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل…………………………………….. 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 93

4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….. 93

4-3) آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق ………………………………………………………. 95

 

4-4) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق……………………………………………………………… 98

4-5) بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………………. 100

4-6) نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………… 101

4-6-1)  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق ………………………………………………………………….. 101

4-6-2)  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق …………………………………………………………………. 105

4-7) خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………… 108

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2) خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………….. 111

5-3) نتایج آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………. 114

5-3-1) نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………. 114

5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………. 114

5-4) محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………… 115

5-5) پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………. 116

5-6) پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده…………………………………………………………………… 116

5-7) خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………… 117

منابع و ماخذ

منابع فارسی:……………………………………………………………………………………………………….. 119

منابع لاتین:…………………………………………………………………………………………………………. 122

منابع اینترنتی:………………………………………………………………………………………………………. 129

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………….. 130

Abstract………………………………………………………………………………………………………… 158

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جدول 2-1 محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام……………………………………………… 21

جدول 2-2 محاسبه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………… 22

جدول 2- 1) خلاصه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….. 65

جدول 2-2) خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………….. 66

جدول 3- 1 روند انتخاب نمونه آماری پژوهش…………………………………………………………… 69

جدول 3-2 فراوانی اعضای نمونه به تفكیک نوع صنعت………………………………………………… 70

جدول 4-1،  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… 94

جدول 4-2  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق………………………………………………. 95

جدول 4-3، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی……………… 97

جدول 4-4  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق……………………………….. 99

جدول 4-5  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (1)………………………………………………… 102

جدول 4-6  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (1)………………………………….. 103

جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت………………………… 104

جدول 4-8  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (2)………………………………………………… 105

جدول 4-9  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (2)………………………………….. 106

جدول 4-10  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت…………………….. 107

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                       صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نمودار2-1 تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد……………………………………………………………….. 23

نمودار 2-2 ساختار دارایی‌ها در طول زمان…………………………………………………………………. 44

نمودار 2-3 ساختار سرمایه در طول زمان……………………………………………………………………. 44

نمودار 4-2، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها

نمودار (Q-Q plot)،  نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…………………………………… 96

نمودار (Q-Q plot)،  نمایش نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…………………………………………. 97

نمودار 4-3 نمایش نرمال بو دن توزیع متغیر نسبت تغییرات در سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها بعد از فرایند نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………………………… 97

 

چكیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت‌ها، با تاکید بر محدودیت‌های مالی است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1390 بررسی شده است (448 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش به این نتیجه رسیدیم كه بین حساسیت جریان وجه نقد با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و مستقیمی وجود دارد یعنی با افزایش جریان‌های نقدی در جهت مثبت به یک نسبت مشخصی نیز میزان سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم حاكی از این بود كه بین میزان عدم تقارن حساسیت جریان نقدی با نگهداری وجه نقد رابطه معنی‌دار و معكوسی وجود دارد یعنی هر چه قدر عدم تقارن در حساسیت جریان‌های نقدی و مثبت بیشتر باشد با یک نسبت مشخصی سطح نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها كاهش خواهد یافت.

 

واژه های کلیدی:

حساسیت جریان‌های نقدی، نگهداشت وجوه نقد شركت‌ها، محدودیت‌های مالی، عدم تقارن، پانل دیتا.

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

  • مقدمه

وجوه نقد از جمله منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و در بسیاری از تصمیمات مالی و مدل‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری و برخی تجزیه و تحلیل‌های سنتی و جدید مدیریت مالی نقش اساسی را ایفا می کند  بررسی ادبیات حسابداری نیز نشان‌گر آن است كه درباره اهمیت جریان‌های نقدی توافق عمومی وجود دارد . در چارچوب نظری حسابداری و مالی كشورهای مختلف (كه تعیین‌كننده هدف، وظیفه و محدودیت‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی است)، توجه خاصی به جریان‌های نقدی مبذول شده است. توجه خاص به جریان‌های نقدی به حدی بوده است كه در اكثر كشورها از جمله ایران این مهم به عنوان یكی از اهداف حسابداری و گزارش‌گری مالی بیان شده است، زیرا جریان نقد از نظر تئوریكی در زمینه تصمیم‌گیری نظیر ارزیابی ریسك مربوط به مقدار و زمان وام و پیش‌بینی میزان اعتبار و ارزش‌گذاری شركت و فراهم آوردن اطلاعات اضافی برای بازار سهام و ….. می‌تواند مفید واقع شود.

-2) بیان مسئله

اغلب مطالعات پیشین به این امر پرداخته‌اند که چرا شرکت‌ها اقدام به نگه‌داشتن وجوه نقد می‌نمایند و در این راستا به نتایجی‌ هم رسیده‌اند (پین‌كوتز و همكاران[1]، 2006؛ كالكوا و لینس[2]، 2007؛ فلوی و همكاران[3]، 2007؛ هارفورد و همكاران[4]، 2008؛ براو[5]، 2009؛ تنگ[6]، 2009؛ دروبتز و همكاران[7]، 2010؛ پال و فرندو[8]، 2010). انگیزه‌های محتاطانه و محافظه‌كارانه نشان از آن دارد که شرکت‌ها در زمانی که انتظار یک شوک جریان نقدی معکوس را دارند، به منظور تامین مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و یا حصول به تعهدات کوتاه‌مدت از دارایی‌های نقدی بهره می‌گیرند (فالكندر و ونگ[9]، 2006؛ میلو و همكاران[10]، 2008). نگه‌داشتن دارایی‌های نقدی ماهیتاً موجب می‌شود تا در هنگام وقوع کسر نقدینگی از تامین مالی خارجی که هزینه‌های گزافی را به همراه دارند پیش‌گیری شود (لمونت و همكاران[11]، 2001؛ كالكیوا و لینس[12]، 2007؛ بائو و همكاران، 2012). به عنوان مثال باتس و همكاران (2009)[13]موفق به ایجاد رابطه‌ای میان افزایش رشد نقدینگی و تقاضای سیالیّت فزاینده برای تعدیل شوک جریان‌های نقدی شدند.

آلمیدا و همكاران(2004)[14] و ریدیک و ویتد (2009)[15] نتایج متناقضی را در مورد حساسیت جریان‌های نقدی شرکت‌ها نسبت به وجوه نقد[16] ارائه نمودند. لذا ما از مدل تجربی تکمیل شده‌‌ی(بائو و همكاران، 2012)[17]، برای اثبات نتیجه‌گیری تحقیق صورت گرفته توسط ریدیک و ویتد (2009)، مبنی بر این که حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقد[18] غالباً منفی می‌باشد، بهره خواهیم گرفت و به جای وجوه نقد از مجموع وجوه نقد و سرمایه‌گذاری‌های كوتاه‌مدت (هاردین و همكاران[19]، 2009) كه از این پس نگهداشت وجوه نقد می‌نامیم، استفاده خواهیم كرد. علاوه بر این فرض ما در این پژوهش بر این است که حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقدبه صورت نامتقارن[20] می‌باشد. این عدم تقارن می‌تواند ریشه در دلایلی مختلف داشته باشد؛ از جمله این دلایل می‌توان به قرارداد‌های پروژه‌های تعهدآور[21] (لازم الاجرا)، عدم ابراز اخبار ناخوشایند[22] و هزینه‌هاینمایندگی[23] اشاره نمود. با بهره گرفتن از نمونه‌های در بردارنده شرکت‌هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385 تا 1390 (دوره شش ساله)،به اثبات این امر خواهیم پرداخت که حساسیتجریان‌هاینقدینسبت به نگهداشت وجوه نقد در زمانی که شرکت در محیطی با جریان نقدی مثبت[24] قرار می‌گیرد، منفی می‌باشد و این امر با یافته‌های ریدیک و ویتد (2009)، سازگار است؛ از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که شرکت با جریان نقدی منفی[25] مواجه می‌شود، مثبت می‌باشد(بائو و همكاران، 2012). در وهله بعد شرکت‌ها را در دو گروه شرکت‌های دارای محدودیت مالی و شرکت‌های فاقد محدودیت مالی[26]با توجه به چهار معیار شاخص [27]ww (ویتد و وُو،[28] 2006)، سود تقسیمی[29] (بائو و همكاران، 2012)،، اندازه شركت[30] (ارسلان و همكاران،[31] 2006؛ ازکان و ازكان[32]، 2004) و امتیاز كل تعدیلی شركت‌ها (بائو و همكاران، 2012)، تقسیم‌بندی کرده و نتیجه خواهیم گرفت که عدم تقارن حساسیت جریان‌های نقدی نسبت به نگهداشت وجوه نقدبه طور پیوسته در هر دو گروه به قوت خود باقی خواهد ماند. شرکت‌های دارای محدودیت مالی در قیاس با گروه دیگر کم‌تر مستعد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و طرح‌های جاری فاقد سوددهی می‌باشند؛ این بدان دلیل است كهتأمین مالی خارجی برای این شرکت‌ها امری دشوار می‌باشد (اریكسون و ویتد[33]، 2000).2000). تمامی نتایج بدست آمده از فرضیه‌های اصلی ما مبنی بر این که شرکت‌ها در ارتباط با دارایی‌های نقدی خود، در مواجه با جریان‌های نقدی مثبت و منفی دارای سطوح مختلفی از پاسخ می‌باشند، پشتیبانی خواهد کرد.بنابراین هدف اصلی پژوهش ما بررسی رابطه بین حساسیت نامتقارن جریان‌های نقدی و نگهداشت وجوه نقد شرکت‌ها با تاکید بر محدودیت های مالی و نظارت های خارجی می باشد.

 

تعداد صفحه : 177

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.