رشته حسابداری

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی 

دانشکده علوم اقتصادی واداری

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

موضوع:

مطالعه رابطه محافظه کاری حسابداری و انعطاف پذیری مالی

شرکت ها

استاد راهنما :

دکتر محمد کاشانی پور

استاد مشاور :

دکتر حسین فخاری

تابستان 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

محافظه کاری واکنش محتاطانه حسابداران نسبت به شرایط نامطمئن و نامشخص، از جهت ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع و همچنین واکنش نسبت به مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی آن هاست. انعطاف پذیری مالی توانایی مقابله با بحران های مالی و رویدادهای غیر منتظره می باشد. انعطاف پذیری در تصمیمات مالی شرکت ها نشان داده می شود و از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده می توان به آن پی برد. محافظه کاری علاوه بر تأثیر بر گزارشگری مالی، بر تصمیمات مالی مدیران، نیز اثرگذار است، لذا محافظه کاری می تواند بر انعطاف پذیری مالی، مؤثر باشد. 4 نوع تصمیم مالی بررسی شده شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد.

بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 78-88 به روش مقطعی و تحلیل ترکیبی بپردازد.یافته ها نشان می دهد که ارتباط معكوسی بین محافظه کاری شرکت وانعطاف پذیری مالی شامل وجه نقد دوره و حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت به سهامداران وجود دارد.

این یافته ها می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.

واژه های کلیدی:

محافظه کاری،انعطاف پذیری مالی، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره ، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری، پرداختی به سهامداران

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول 2

مقدمه 2

1-2) اهمیت وضرورت تحقیق 5

1-2-1)  نظری.. 5

1-2-2) کاربردی.. 5

1-3) فرضیه های پژوهش 6

1-5) حدود پژوهش 7

1-6) خلاصه مراحل روش پژوهش 7

1-7) تعریف واژه های کلیدی 14

فصل دوم 16

مقدمه 16

2-1) مبانی نظری 16

2-1-1)محافظه کاری.. 16

2-1-1-1)دلایل حسابداری محافظه کارانه.. 22

22-1-1-)محافظه کاری و هزینه سرمایه.. 25

3-1-1-2)محافظه کاری و مشکلات نمایندگی.. 26

4-1-1-2)محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی.. 27

6-1-1-2)محافظه کاری و اطلاعات حسابداری.. 29

27-1-1-) محافظه کاری و ارائه منصفانه.. 29

8-1-1-2)دیدگاه قرارداد کارا.. 29

9-1-1-2)دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد.. 31

2-1-2)انعطاف پذیری مالی.. 32

2-2) پیشینه تحقیق 33

2-2-1)  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.. 33

2-2-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. 35

فصل سوم 46

مقدمه 46

3-1) مسأله تحقیق 47

3-2) تدوین فرضیه های تحقیق 48

3-3) روش تحقیق 48

3-4) جامعه آماری 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات 50

3-6) حدود پژوهش 50

3-7) ابزار تحقیق 50

3-8)تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها 51

3-9) مدل تحقیق 51

3-9-1) مدل تعدیل شده باسو به منظور سنجش محافظه کاری.. 52

3-9-2) نحوه ی سنجش وجه نقد نگهداری شده شرکت. 54

3-9-3) نحوه ی سنجش حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد.. 57

3-9-4) نحوه ی سنجش حساسیت وجه نقد-سرمایه گذاری. 58

3-10) آزمون فرضیات 62

3-10-1)تحلیل رگرسیون.. 62

3-10-2)خود همبستگی.. 63

3-10-3)چگونگی تأیید یا رد فرضیه.. 63

فصل چهارم 65

مقدمه 65

4-1) آمار توصیفی 65

4-2) سنجش محافظه کاری.. 67

4-3) آزمون فرضیه اول و نتایج آن.. 74

4-4) آزمون فرضیه دوم و نتایج آن.. 75

4-5) آزمون فرضیه سوم و نتایج آن.. 77

4-6) آزمون فرضیه چهارم و نتایج آن.. 78

فصل پنجم 81

مقدمه 81

5-1)نتیجه آزمون فرضیه اول 81

5-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم 82

5-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم 82

5-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم 82

5-5) نتیجه گیری 83

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 83

منابع 84

پیوست ها:

پیوست شماره 1: اسامی شرکت های موجود در نمونه به تفکیک صنعت 91

پیوست شماره 2: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 81 92

پیوست شماره 2: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 82 93

پیوست شماره 2: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 83 94

پیوست شماره4: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 85 96

پیوست شماره5: نتیجه رگرسیون مقطعی به منظور سنجش محافظه کاری در سال 86 97

پیوست شماره6: نتیجه آزمون فرضیه اول 98

پیوست شماره8: نتیجه آزمون فرضیه سوم 100

پیوست شماره9: نتیجه آزمون فرضیه چهارم 101

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …….103

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه :

در رابطه با تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران و انعطاف پذیری مالی شرکت ها تحقیقات کمی در ادبیات وجود دارد]49 [. این ارتباط از دو دیدگاه قابل ذکر است که هر دوی آن ها مبتنی بر تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی هستند:

1-دیدگاه قرارداد کارا

2-دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد

این تحقیق با پشتوانه تئوریک فرضیه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین دیدگاه دو گانه فوق (کارا و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد) در صدد است تا به بررسی ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها، بپردازد. انتظار می رود بر مبنای دیدگاه قرار داد کارا این ارتباط مثبت و بر مبنای تئوری سیستم اطلاعاتی ناکارآمد این ارتباط منفی باشد.

 

1-1) بیان مسأله :

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است. قابلیت اتکا یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات است.]19[ از طرفی هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی و انعطاف پذیری مالی است.]8[ همچنین مدیران اعتقاد دارند انعطاف پذیری مالی، نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری ایفا       می کند.]5[ لذا انجام تحقیق در زمینه محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی، از اهمیت خاصی برخوردار است.

بخش مهمی از ادبیات تحقیقات محافظه کاری، مبتنی بر مفهوم تئوری نمایندگی است]47 [واتز[1] معتقد است محافظه کاری موجب کاهش هر نوع هزینه نمایندگی مربوط به انعقاد قراردادها با ذینفعان     می شود.] 42[و ]54[

جیمی لی[2] معتقد است محافظه کاری پاسخی برای ارائه اطلاعات قابل اتکاتر و عاملی برای تعدیل هزینه های مربوط به انعقاد قراردادها و همچنین ابزاری برای کاهش مسئولیت پاسخگویی قانونی و محیطی است. ] 49[

لافوند و واتز[3] معتقدند که محافظه کاری موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و امکان دستکاری سود و یا تحریف صورت های مالی را کاهش می دهد. ]47[

فرانسیس  و مارتین]38[، سری واستاو و تسو[4]]52[معتقدند که محافظه کاری سبب می شود پروژه های بی ثمر خاتمه یافته و ارزیابی بهتری از عملکرد به عمل آید و در نهایت اطلاعات مفیدتری به سرمایه- گذاران منتقل شود.

در محیط تجاری امروز شرکتی که بتواند در رابطه با تأمین مالی، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد ، مؤفق تر خواهد بود.]11[

انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ عبارت‌ است از توانایی‌ واحد تجاری‌ مبنی ‌بر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریانهای‌ نقدی‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ واحد تجاری‌ بتواند درقبال‌ رویدادها و فرصتهای‌ غیرمنتظره‌ واكنش‌ نشان‌ دهد.]19[

با توجه به تعاریف ذکر شده، اهمیت موضوعی محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی قابل درک است. در این تحقیق، سعی بر آن است اثر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی بررسی گردد.

محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری شرکت ها اثر می گذارد و متعاقب با آن، انعطاف پذیری مالی، در تصمیمات مالی شرکت ها، نشان داده می شود یعنی از روی نوع تصمیم مالی اخذ شده شرکت، می توان پی به انعطاف پذیری آن برد. چهار نوع تصمیم مالی بررسی شده شامل:

وجه نقد نگهداری شده، حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد، حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری و همچنین تصمیمات پرداخت به سهامداران می باشد. ]49[

در رابطه با تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران و انعطاف پذیری مالی شرکت ها تحقیقات کمی در ادبیات وجود دارد]49 [. این ارتباط از دو دیدگاه قابل ذکر است که هر دوی آن ها مبتنی بر تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی هستند:

1-دیدگاه قرارداد کارا

2-دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد

دیدگاه قرارداد کارا بر این محور استوار است که محافظه کاری به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سبب کاهش هزینه انعقاد قراردادها شده لذا منجر به انعقاد قراردادهای کارا بین شرکت و ذینفعان می شود. از طرف دیگر این دیدگاه فرض می کند که اعمال محافظه کاری میزان نیاز به نگهداری وجه نقد را کم کرده و همچنین حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد و حساسیت جریان وجه نقد- سرمایه گذاری را کاهش و میزان سود پرداختی به سهامداران را افزایش می دهد. از سوی دیگر دیدگاه سیستم اطلاعاتی ناکارآمد معتقد است که محافظه کاری سبب تخریب سیستم اطلاعاتی حسابداری شده و این امکان را فراهم می آورد تا مدیران فرصت طلب به دستکاری سود بپردازند و امکان پخش شایعات فراهم شود و در آن صورت هزینه انعقاد قراردادها افزایش خواهد یافت. ]49 [.این تحقیق با پشتوانه تئوریک فرضیه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین دیدگاه دو گانه فوق (کارا و سیستم اطلاعاتی ناکارآمد) در صدد است تا به بررسی ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی شرکت ها بپردازد. انتظار می رود بر مبنای دیدگاه قرارداد کارا این ارتباط مثبت و بر مبنای تئوری سیستم اطلاعاتی ناکارآمد این ارتباط منفی باشد.

اینکه کدامیک از این دیدگاه ها در بازار سرمایه ایران حاکم است و مدیران و ذینفعان از کدامیک استفاده می کنند سؤالی است که این تحقیق در صدد پاسخگویی به آن است.

انتظار می رود یافته این تحقیق بتواند برای سرمایه گذاران و مدیران از جهت شناخت نقش و اهمیت مفهوم محافظه کاری حسابداری در انعطاف پذیری مالی مفید بوده و همچنین موجب تبیین نقش محافظه کاری در اخذ تصمیمات مالی شود.

1-2) اهمیت وضرورت تحقیق :

1-2-1)  نظری

اگرچه مفهوم محافظه کاری در حسابداری مالی دارای سابقه طولانی است ولی تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی مدیران کمتر در ادبیات مالی و حسابداری به بحث گرفته شده است. .]44[ فقدان چنین ادبیاتی ضرورت انجام تحقیق در زمینه تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات مالی را موجب می شود.

1-2-2) کاربردی

محافظه كاری یكی از ویژگی های برجسته گزارشگری مالی است كه در سال های اخیر به خاطر رسوایی های مالی )در شركتهایی مانند انرون و وردكام (، توجه بیش تری را به خود جلب کرده است. ]1[

دو گروه اصلی تأمین کننده منابع مالی شرکت اعتباردهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر کدام از این دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظرشان می باشند. اعتباردهندگان همیشه به دنبال وصول اصل و فرع وام های اعطایی بوده و سهامداران به دنبال کسب بازده مورد انتظار خود از فعالیت های شرکت و تغییرات قیمت سهام در ازای  فعالیت رو به رشد شرکت می باشند. ]4[ اعتباردهندگان و سرمایه گذاران در تصمیمات خود جهت سرمایه گذاری و اعتباردهی، ارزیابی خود ازشرکت را مورد توجه قرار می دهند و بنابراین اینکه اعتباردهندگان و سرمایه گذاران شرکت را چه طور ارزیابی کنند، به قابلیت دسترسی آن شرکت به منابع مالی مؤثراست. هر چه شرکتی، قابلیت دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی داشته باشد، منعطف تر است.

این تحقیق در صدد آن است که به آزمون دو دیدگاه مخالف که در مورد ارتباط بین محافظه کاری و انعطاف پذیری مالی وجود دارد، بپردازد و نشان دهدکدام یک از این دو دیدگاه به واقعیت نزدیک تر است. از طرفی یافته این تحقیق، می تواند علاوه بر بیان اهمیت نقش محافظه کاری در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر آن بر تصمیمات داخلی مدیران اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم محافظه کاری و تاثیر آن در انعطاف پذیری مالی شود.

[1] Watts

[2] Jimmy lee

[3] Lafond & watts

[4] Srivastava & tse

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.