مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی 

گرایش : کاربردی

عنوان : مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم پایه، دانشکده شیمی

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد «M.Sc»

گرایش: کاربردی

عنوان:

مطالعه حذف 2-پیکولین توسط کامپوزیت مس پلی اکریل آمید

 استاد راهنما:

دکتر سعیده ‌هاشمیان

 استاد مشاور:

دکتر محمد حسین مسلمین

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چكیده 1

فصل اول: مقدمه. 2

1-1- هتروسیکل‌ها 3

1-2-طبقه‌بندی ترکیبات هتروسیکل.. 3

1-2-1- هتروسیکل‌های غیر آروماتیک‌…. 3

1-2-2- هتروسیکل‌های آروماتیک…. 3

1-3- کاربردهای هتروسیکل.. 4

1-4- ترکیبات هتروسیکل مشتق شده از بنزن. 4

1-5-پیریدین.. 4

1-5-  2-پیکولین.. 6

1-5-1-روش‌های تهیه 2-پیکولین.. 6

1-5-2- کاربردهای 2- پیکولین.. 6

1-5-3- تاثیر 2-پیکولین بر سلامتی انسان. 6

1-5-4-  تاثیر2-پیکولین بر محیط زیست… 7

1-6-منعقدکننده ها 7

1-7-پلی الكترولیت… 7

1-7-1-پلی الكترولیت بدون بار. 8

1-7-2-پلی الكترولیت آنیونی.. 8

1-7-3-پلی الكترولیت كاتیونی.. 8

1-8-كاربرد. 8

1-9-مكانیسم منعقد سازی.. 9

1-10-انتخاب نوع پلی الكترولیت مناسب… 9

1-11- پلی اکریل آمید. 9

1-12- ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 10

1-12-1-ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ.. 11

1-12-2-ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ.. 11

1-12-3-ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 11

    1-12-4-اﺳﺎس ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ.. 12

1-13-انواع جذب سطحی.. 13

1-13-1-جذب فیزیکی یا جذب واندروالس…. 13

1-13-2-جذب شیمیایی یا جذب سطحی فعال شده 13

1-14- ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﻣﺎی ﺟﺬب… 14

1-15- اﻧﻮاع ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﻣﺎ 14

1-16-ﻣﺪل ﻫﺎی اﯾﺰوﺗﺮم  15

1-17-مهمترین ایزوترم جذب سطحی.. 16

    1-18- سینتیک جذب… 16

1-19-بهینه کردن پارامترهای موثر در سرعت واکنش…. 17

1-19-1- دما 17

1-19-2- سرعت هم زدن. 17

1-19-3- زمان تماس…. 17

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. 18

2-1- مقدمه. 19

2-2- مروری بر مطالعات گذشته. 19

فصل سوم: بخش تجربی.. 21

3-1- روش آزمایش…. 22

3-2- مواد مورد استفاده 22

3-3- وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز 22

3-4- تهیه محلول. 23

3-4-پیکولین.. 23

3-5- روش تهیه جاذب CuTiO3.. 24

            3 -6- روش تهیه كامپوزیت… 24

3-7-اندازه گیری درصد جذب 24

فصل چهارم : نتایج و بحث… 25

     4-1- بررسی ساختار مدل آلوده کننده و جاذب‌ها 26

4-1-1- طیف IR.. 26

4-1-1-1- طیف IR  2-پیکولین.. 26

4-1-1-2- طیف  FTIR    CuTiO3.. 27

4-1-1-3- طیف  FTIR پلیمر. 27

4-1-1-4- طیف  FTIRکامپوزیت سنتز شده 28

4-1-2- تصویر میکروسکوپی (SEM)………..31

4-1-3-طیف EDX ترکیبات………….34

4-1-4- الگوی XRD  ترکیبات…….35

4-2- بهینه سازی پارامترهای مختلف در حذف 2-پیکولین……….36

4-2-1- اثر مقدار جاذب (m)…………………36

4-2-2- اثر pH……………37

4-2-3- اثر زمان تماس………….39

4-2-4- اثر دما……………..40

4-2-5- اثر غلظت 2-پیکولین……..42

4-3- سینتیک جذب…….43

4-3-1- بررسی سینتیک جذب2-پیکولین توسط پلیمر….44

-3-2- بررسی سینتیک جذب 2-پیکولین بر روی CuTiO3…..46

4-3-3- بررسی سینتیک جذب 2-پیکولین روی CuTiO3+p……47

4-4- ایزوترم جذب…………….49

ایزوترم جذب لانگمویر….49

ایزوترم جذب فروندلیچ……50

4-4-1- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین بر روی پلیمر……..50

4-4-2- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین روی CuTiO3……52

4-4-3- بررسی ایزوترم جذب 2-پیکولین روی CuTiO3+p……53

4-5- پارامترهای ترمودینامیکی……….55

4-6- نتیجه گیری…………….58

       منابع و مؤاخذ……….59

چکیده:

آلودگی آب علاوه براینکه باعث نشر بسیاری از بیماری های مختلف می شود، سلامت و کیفیت منابع محدود آب تمیز را نیز تحت تاًثیر قرار داده ودر بلند مدت صدمات زیادی را بر پیکره توسعهً اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد می سازد. از این جهت بازیافت فاضلابها و پسآبهای صنعتی ، بخصوص در کشورهایی که دچار کم آبی یا بی آبی هستند ، اهمیت خاصی پیدا نموده واین روش در حال حاضر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از صنایع کشور در بازیافت پسابهای صنعتی به منظور افزایش تولید وایجاد شرایط و فضای توسعه اقدام می نمایند. در این تحقیق، سنتز ایلمینت مس و کامپوزیت آن به همراه پلیمر معدنی پلی اکریل آمید انجام گرفته است و هر سه ترکیب بوسیله XRD٬ SEM و EDX شناسایی شده است. سپس جذب پیکولین روی ایلمینت مس،  پلیمر و کامپوزیت سنتز شده توسط فرایند جذب سطحی بررسی شد. تاثیر پارامترهای مختلف نظیر مقدار جاذب، pH، مدت زمان تماس، دما و غلظت اولیه روی جذب 2-پیکولین از محلول­های آبی مطالعه شد. جذب به یک ماکزیمم در pH خنثی و زمان تماس 20 دقیقه  رسید. بررسی سینتیکی نشان داد، عمل جذب بر روی پلیمر و کامپوزیت از معادله سینتیک درجه دوم تبعیت می­ کند اما در ایلمینت مس از معادله درجه اول تبعیت می کند. مدل ایزوتروم فروندلیچ در هر سه جاذب مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشت.

مقدمه

1-1- هتروسیکل‌ها

هتروسیکل‌ها، ترکیبات حلقوی هستند که درآن، یک یا چند اتم کربن حلقه با اتم غیر کربن مانند نیتروژن، اکسیژن، گوگرد، یا اتم‌های فلزی و . . . جایگزین شده است. متداول‌ترین ترکیبات هتروسیکل، دارای نیتروژن یا اکسیژن یا هر دوی آن‌ ها در ترکیب حلقه هستند.. بسیاری از ترکیبات طبیعی هتروسیکل هستند مانند آلکالوئیدهای موجود در گیاهان و همچنین بسیاری از ترکیبات دارویی مهم مانند آنتی‌بیوتیک‌ها هم جزء هتروسیکل‌ها هستند.

1-2-طبقه‌بندی ترکیبات هتروسیکل

1-2-1- هتروسیکل‌های غیر آروماتیک‌

هتروسیکل‌های غیر آروماتیک، مشتقاتی از سیکلون‌ها هستند. هتروسیکل‌های کوچک مانند مشتقات هتروسیکل سیکلوپروپان‌ها یا سیکلوبوتان‌ها، به علت کشش حلقه، نسبتا واکنش پذیرند، زیرا با انجام واکنش‌های هسته دوستی، دچار بازشدن حلقه شده، از کشیدگی رها می‌شوند. هتروسیکلون‌های سه ضلعی به علت اندازه کوچک حلقه، واکنش پذیرتر از همتاهای چهار ضلعی خودهستند.

هتروسیکلون‌های با حلقه بزرگتر به علت نبودن کشش حلقه، نسبتا بی‌اثرند و نسبت به هتروسیکلون‌های کوچکتر واکنش پذیری کمتری دارند. اما به هر‌ حال وجود هترو اتم در ساختمان این ترکیبات می‌تواند باعث انجام واکنش‌های خاصی شود. در این ترکیبات، باز شدن حلقه همراه با کشش پیوند هترو اتم رخ نمی‌دهد، مگر اینکه ابتدا به گروه ترک‌کننده خوبی تبدیل شوند.

 1-2-2- هتروسیکل‌های آروماتیک

ترکیباتی مثل هترو‌سیکلوپنتادی ‌ان‌ها، جزو ترکیبات آروماتیکی شش الکترونی طبقه‌بندی می‌شوند. این ترکیبات، دارای یک واحد بوتادی ان بوده، درحلقه آن‌ ها یک هترواتم حامل زوج الکترون‌های تنها وجود دارد. این ترکیبات سیر نشده، دارای الکترون‌های نامستقر می‌باشند. این هتروسیکل‌ها از لحاظ الکترونی دارای کمبود بوده و کربن‌ها دارای بار منفی جزئی می‌باشند. بنابراین وارد واکنش‌های هسته دوستی می‌شوند.

این ترکیبات، تحت شرایط ملایم هیدرولیز، متحمل باز شدن حلقه می‌شوند. همچنین واکنش‌های حلقه زایی هم انجام می‌دهند.

1-3- کاربردهای هتروسیکل

بسیاری از ترکیبات هتروسیکل در طبیعت یافت می‌شوند و خاصیت داروئی دارند، مانند کینین که به عنوان ماده ضد مالاریا شناخته شده است. ویتامین B12، هتروسیکلی با سه حلقه می‌باشد. فولیک اسید که برای درمان کم خونی به کار می‌رود نیز یک هتروسیکل نیتروژن دار می‌باشد. آنتی بیوتیک‌هایی مانند پنی‌سیلین هم جزو ترکیبات هتروسیکل دو حلقه‌ای هستند. رسرپین، یک آلکالوئید طبیعی با فعالیت آرام بخش و ضد فشار خون می‌باشد.

1-4- ترکیبات هتروسیکل مشتق شده از بنزن

در این ترکیبات یک واحد CH در بنزن توسط یک هترو اتم جایگزین شده است. حلقه این ترکیبات، آروماتیک می‌باشد. یکی از ساده‌ترین ترکیبات این گروه، پیریدین می‌باشد که جزو آزابنزن‌ها است و یک N، جایگزین CH بنزن شده است. پیریدین، یک باز ضعیف می‌باشد و در بسیاری از تبدیلات آلی کاربرد دارد. این ترکیب، از قطران زغال سنگ تولید می‌شود و بطور مصنوعی هم سنتز می‌شود. پیریدین بدلیل طبیعت دو گانه خود، هر دو واکنش جانشینی الکترون دوستی و هسته دوستی را انجام می‌دهد و مشتقات استخلاف شده متنوعی از آن بدست می‌آید. البته جانشینی الکترون دوستی﴿الکتروفیلی﴾ در شرایط سخت انجام می‌شود.

1-5-پیریدین

این ماده مایعی بی رنگ با بوی ناخوشایند، با فرمول ﴿  H5N C5﴾ ترکیب آلی هتروسیکل آروماتیک است که از لحاظ ساختاری شبیه بنزن است، با این تفاوت که یک گروه CH حلقه 6 عضوی، توسط یک اتم نیتروژن جایگزین شده است.

شکل1-1- ساختار پیریدین

پیریدین را می‌توان از قطران زغال سنگ خام یا از سایر تركیبات شیمیایی و یا از تفكیک مواد طبیعی در محیط زیست تهیه نمود.

پیریدین را می توان به عنوان حلال برای انحلال سایرمواد و نیز در تهیه سایر محصولات مثل داروها، ویتامین ها، طعم دهنده‌های غذا، رنگ‌ها، محصولات لاستیكی، چسب‌ها، حشره كش‌ها و علف كش‌ها به كار برد.

این تركیب شیمیایی ممكن است به طرقی وارد بدن شده و باعث ایجاد آسیب هایی گردد كه در زیر به آن می پردازیم:

هر شخص در معرض سطح بسیار كمی از پیریدین درهوا، آب و غذا است. كارگرانی كه با مواد شیمیایی سروكار دارند، ممكن است در معرض درصد های بیشتری ازاین ماده باشند. حد مجاز پیریدین ppm5 برای 8 ساعت كار در طی یک هفته كاری 40 ساعته است. افراد ممكن است پیریدین را از طریق تنفس دود سیگار یا قهوه داغ نیز وارد بدن خود كنند.

پیریدین در ابتدا از صنایعی كه از این ماده استفاده یا آن را تولید می كنندآزاد میگردد.

این تركیب به آسانی به هوا تبخیر می شود.

در هوا ممكن است ماه‌ها یا سال‌ها باقی مانده و سپس به سایر تركیبات تفكیک شود.

پیریدین قابلیت انحلال بالایی در آب دارد.

در آب یا خاك، پیریدین قابل تجزیه توسط ارگانیسم‌های میكروسكوپی طی چند روز یا چند ماه است.

پیریدین وارد ذرات خاك می‌شود.

اطلاعات بسیار كمی در خصوص تاثیر پیریدین بر سلامتی در دسترس است. مطالعات بر روی حیوانات تعداد محدودی از گزارشات بر روی انسان، آسیب كبدی را مهمترین آسیب در معرض قرار گرفتن این ماده می‌داند.

همچنین سردرد، سر گیجه، تمایل به خواب، افزایش ضربان قلب و تنفس سریع در بزرگسالانی كه مقادیر نامشخصی از پیریدین را در طی زمان نامشخص تنفس كرده بودند، مشاهده شده است.در حیوانات مورد مطالعه، زمانی كه پیریدین روی چشم یا پوست آن‌ ها قرار داده شد، سوزش چشم و پوست مشاهده گردید.

دپارتمان سلامتی وخدمات انسانی (The department of Health&Human Services) و نمایندگی بین‌المللی برای تحقیقات روی سرطان(International Agency for Research on Cancer) و نمایندگی حفاظت محیط زیست(Environmental Protection Agency)، پیریدین را به هیچ عنوان جزو مواد سرطان‌زا طبقه بندی نكرده‌اند.

هم اكنون تست‌هایی جهت اندازه‌گیری مقدار پیریدین در اوره و خون وجود دارد. با این وجود این تست در تمامی مطب‌ها به دلیل نیاز به وسایل مخصوص، قابل اجرا نخواهد بود.

یکی از مشتقات پیریدین 2- پیکولین است که در ادامه به بحث آن پرداخته می‌شود.

1-5-  2-پیکولین[1]

2-پیکولین (2Pi) که تحت عنوان آلفا- پیکولین هم معروف است از مشتقات پیریدین به شمار می‌رود. این ماده مایعی است بدون رنگ، با بوی بسیار تند و زننده که به عنوان ماده اولیه تولید 2-‌وینیل پیریدین3 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-5-1-روش‌های تهیه 2-پیکولین

2-پیکولین را می‌توان با بهره گرفتن از آب اسیدی و سولفوریک اسید 1/0 نرمال به دست آورد. از روش‌های متعددی مثل استفاده از روش‌های جذبی [1] و تخریب بیولوژیکی [2] می‌توان برای عمل‌آوری 2-پیکولین و رفع صدمات حاصل از آن استفاده کرد. روش جذبی بر سایر روش‌ها برتری دارد گرچه روش جذبی می‌تواند هزینه آور باشد.

1-5-2- کاربردهای 2- پیکولین

این ماده به عنوان مواد اولیه در تولید تعداد زیادی از ترکیبات شیمیایی و مواد دارویی مورد استفاده قرار‌می‌گیرد [3]. این ماده همچنان به عنوان حلال در واکنش‌های شیمیایی مورد استفاده در تولید پلیمر ها، الیاف، سوخت‌ها، شیمی خاک، داروسازی و رنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده علاوه بر حلالیت، به عنوان ماده اولیه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعدادی از مشتقات پیریدین در تولید داروی ضد سل، محرک‌های تنفسی، بیهوشی‌های موضعی و بی حسی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. همچنین به عنوان یک ترکیب حد واسط در صنایع رنگ و رزین استفاده می‌شود. یک حد واسط آلی برای داروسازی، صنایع لاستیک‌های شیمیایی و حلال به شمار می‌رود.

1-5-3- تاثیر 2-پیکولین بر سلامتی انسان

به طور معمول متیل پیریدین از طریق بعضی از مواد غذایی و دود سیگار و آلاینده‌های هوا وارد محیط می‌شود. بعضی از مواد غذایی مشاهده شده به طور طبیعی در خودشان و یا در حالت پخت متیل پیریدین را به دست می‌آورند. در صورت تماس با پوست اثر سمیت بر جا می‌گذارد. در تماس با چشم، بلعیدن و تنفس آن نیز خطرناک و مسموم کننده است.

 1-5-4-  تاثیر2-پیکولین بر محیط زیست

اگر متیل پیریدین به داخل زمین نفوذ کند تقریبا پس از 16 روز تجزیه می‌شود و اگر به داخل آب آزاد شود خاصیت تجزیه بیوشیمیایی و فوتواکسایش آن خود به خود از دست می‌رود. در اتمسفر 2-متیل پیریدین ممکن است با رادیکال‌های هیدروکسی تولید شده توسط واکنش‌های فوتو شیمیایی واکنش دهد که توسط باران نزول می‌کند که این مورد بسیار خطرناک است.

 1-6-منعقدکننده ها:

به منظور  تسریع در ته نشینی مواد معلق در آب خام ، كاهش و حذف كدورت آب از منعقد كننده های معدنی و آلی بطور جداگانه یا تواماً استفاده می شود . منعقد كننده های معدنی نمكهای فلزات آلومینیوم و آهن مانند كلرورفریک ، سولفات آهن ، سولفات آلومینیوم و دیگر تركیبات شیمیایی مشابه هستند كه بطور وسیع در جداسازی مواد معلق ، زلالسازی آب خام و تصفیه پساب  بكار برده  می شوند.

با توجه به محدود بودن محدودة دامنة فعالیت منعقد كننده های اصلی و به منظور بالا بردن راندمان فرایند و كاهش قابل ملاحظة كدورت ، پلی مر های پلی آكریل آمید  بعنوان كمك منعقد كننده یا منعقد كننده مستقل استفاده میگردند.

1-7-پلی الكترولیت:

پلیمرهای منعقد كننده ، تركیباتی پلی مری  با وزن ملكولی بالا ،  بر پایه پلی آكریل آمید ، محلول در آب  هستند كه بطور وسیعی بعنوان منعقد كننده، افزایش دهنده سرعت ته نشینی مواد جامد معلق و كلوئیدها و رنگ بری  در فرایندهای تصفیه و  تولید مایعات بكار برده می شوند.

كاتیون یا آنیون متصل به پیكره شیمیایی  پلی آكریل آمید تعیین كننده نوع بار فعال پلیمر می باشد كه بر این اساس پلیمرها به سه دسته با  بارهای مثبت ( Cationic ) ، منفی ( Anionic ) و بدون بار (Non-Ionic) تقسیم ،  با توجه به خصوصیات باردار بودن ، با نام عمومی پلی الكترولیت شناخته می شوند . وزن ملكولی و شدت بار  پلی الكترولیتها در فعالیت آنها تاثیر بسزایی دارد .

1-7-1-پلی الكترولیت بدون بار[2]

بر پایه پلی آكریل آمید خالص میباشند و پس از حل شدن در آب از خود خاصیت بدون بار نشان می دهند.

1-7-2-پلی الكترولیت آنیونی[3]

كوپلیمرهای آكریل آمید با خواص ارتقاء یافته باری توسط گروه های سدیم آكریلات هستند ، بار منفی داشته و پس از انحلال در آب ، محلول با خواص بار  منفی ایجاد می كنند .

1-7-3-پلی الكترولیت كاتیونی[4]

كوپلیمرهای آكریل آمید به همراه مونومرهای كاتیونی بوده كه باعث ارتقاء بار مثبت در این دسته از پلیمرها میشوند و پس از انحلال در آب ، محلول با خاصیت باری مثبت ایجاد می كنند .

1-8-كاربرد:

پلی الكترولیتها با افزایش سرعت ته نشینی مواد معلق ، افزایش  ابعادی و تراكم مواد ته نشین شده[5]                                     راندمان فیلتراسیون  و جداسازی را افزایش داده و باعث ارتقاء كیفیت فرایند  و كاهش قابل ملاحظه  كدورت نهایی می شوند.

برخی كاربردهای این دسته از مواد عبارت است از:

  • كمك منعقد كننده در فرایند زلال سازی آب خام در تولید آب آشامیدنی و صنعتی
  • منعقد سازی جامدات معلق و كلوئیدها در فرایندهای شكر و تغلیظ مایعات
  • جداسازی جامدات و تركیبات آلی در آب برگشتی سیستمهای تبرید و حرارتی
  • جداسازی جامدات ، روغن و گریس و اكسیدهای نامحلول در تصفیه آب برگشتی از بخش نورد در صنعت فولاد
  • حذف رنگ ، مواد جامد معلق و كلوئیدها در صنایع تولید  محصولات پتروشیمی
  • منعقد كننده در سیستمهای تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی

از آنجا كه این دسته مواد جاذب الرطوبه شدید هستند، از برخی گونه ها در بخش كشاورزی برای جذب آب و بالا بردن ضریب جذب آب خاك استفاده میشود كه موضوع این گزارش نیست.

1-9-مكانیسم منعقد سازی :

گروه های فعال  پلیمر در محیط آبی ،  پیوند  قوی با کلوئیدهای معلق یا ذرات بسیار ریز ایجاد می نمایند . در پلیمرهای نانیونیک ، فعل و انفعال بین پلیمر و ذرات معلق وابسته به باندهای هیدروژن آنها داشته و  فعالیت پلیمرهای باردار ( کاتیونیک و آنیونیک ) وابسته به برخوردهای الکترواستاتیک و تبادل بار بین ذرات معلق و پلیمر و ناپایداری خصوصیت سطح ذرات می باشد .

تعداد صفحه :72

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.