رشته حسابداری

دانلود پایان نامه مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­ گذاری و شیوه ­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­ گذاری و شیوه ­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس                                                                       

گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان:

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­ گذاری و شیوه ­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

            یوسف احدی سرکانی

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6

1-4) جنبه­ های جدید تحقیق……………………………………………………………………………………… 6

1-5) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

1-6) فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها…………………………………………………………….. 7

1-7) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 11

1-7-1) قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………… 11

1-7-2) قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………….. 11

1-7-3) قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………. 11

1-8) استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………. 11

1-9) تعریف واژه ­ها و­­ اصطلاحات عملیاتی………………………………………………………………….. 12

1-10) ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 17

2-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………… 18

2-2-1) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………. 18

2-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………… 20

2-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی…………………………………………………………… 21

2-2-1-3) انواع سیستم­های حاکمیت شرکتی………………………………………………. 22

2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی…………………………………………………. 22

2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی………………………………………………….. 25

2-2-1-4) تمرکز مالکیت……………………………………………………………………….. 26

2-2-1-5) مالکیت نهادی……………………………………………………………………….. 29

2-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)…………………………………………………….. 29

2-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………. 30

2-2-1-8) مالکیت شرکت­ها…………………………………………………………………… 32

2-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی……………………………………………… 32

2-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………………………………….. 33

2-2-2) ساختار مالکیت………………………………………………………………………………….. 34

2-2-2-1) مالکیت نهادی……………………………………………………………………… 35

2-2-2-2) مالکیت شرکتی…………………………………………………………………….. 37

2-2-2-3) مالکیت مدیریتی…………………………………………………………………… 38

2-2-2-4) مالکیت خارجی……………………………………………………………………. 42

2-2-3) شیوه ­های تأمین مالی……………………………………………………………………………. 46

2-2-3-1) شیوه ­های مختلف تأمین مالی بر اساس مدت……………………………….. 46

2-2-3-2) شیوه ­های مختلف تأمین مالی بر اساس منبع………………………………… 47

2-2-3-3) روش­های متداول برای تأمین مالی……………………………………………. 47

2-2-3-4) تأمین مالی کوتاه­مدت، میان مدت و بلندمدت………………………………. 48

2-2-3-5) سهام ممتاز…………………………………………………………………………. 53

2-2-3-6) سهام عادی…………………………………………………………………………. 56

2-2-3-7) سود انباشته…………………………………………………………………………. 58

2-2-4) مخارج سرمایه­ای و تصمیمات مربوط به آن………………………………………………. 60

2-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایه­ای………………………………………………………… 62

2-2-4-2) انواع سرمایه­ گذاری……………………………………………………………….. 63

2-2-4-3) بیش (کم) سرمایه­ گذاری………………………………………………………… 65

2-3) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 67

2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق……………………………………………………………………………. 67

2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………… 70

2-4) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 72

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 74

3-2) فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 74

3-3) روش­ تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 76

3-4) مدل­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 76

3-5) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 80

3-6) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………… 80

3-7) روش جمع ­آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 83

3-8) روش­های تجزیه­وتحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………… 83

3-8-1) رگرسیون لوجستیک……………………………………………………………………………. 83

3-8-2) رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………….. 87

3-9) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 90

فصل چهارم: تجزیه­وتحلیل داده ­ها

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 92

4-2) آمارهای توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 92

4-3) تجزیه و تحلیل داده ­ها……………………………………………………………………………………… 95

4-3-1) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….. 95

4-3-2) پایایی متغیرها……………………………………………………………………………………. 95

4-3-3) نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………… 96

4-3-3-1) آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………… 96

4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 99

4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….. 102

4-3-3-4) آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………….. 108

4-4) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 114

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 118

5-2) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 118

5-3) نتایج حاصل از بررسی فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………… 119

5-3-1) سایر نتایج تحقیق……………………………………………………………………………….. 122

5-4) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………….. 121

5-5) پیشنهادها برای تحقیق­های آتی…………………………………………………………………………… 123

5-6) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………. 123

5-7) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 124

منابع

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. 125

الف) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 127

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………. 130

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 146

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                 صفحه

جدول 2-1) روش­های تأمین مالی کوتاه­مدت………………………………………………………………… 49

جدول 2-1) روش­های تأمین مالی میان­مدت و بلندمدت………………………………………………….. 51

جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….. 79

جدول 3-2) پراکندگی شرکت­های نمونه در صنعت………………………………………………………… 82

جدول 4-1) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………… 93

جدول 4-2) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو……………………………………………………………. 95

جدول 4-3) خروجی­های آماری مربوط به فرضیه اول…………………………………………………….. 97

جدول 4-4) خروجی­های آماری مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………….. 100

جدول 4-5) ماترسی همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………….. 103

جدول 4-6) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………….. 104

جدول 4-7) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………….. 105

جدول 4-8) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم…………………………………………………………. 106

جدول 4-9) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم……………………………………………………………….. 109

جدول 4-10) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………… 110

جدول 4-11) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………….. 111

جدول 4-12) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم……………………………………………………. 112

جدول 4-13) نتایج فرضیه ­های تحقیق…………………………………………………………………………. 115

جدول 5-1) جدول نتایج تحقیق………………………………………………………………………………… 121

 

 

چکیده

مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایه­ گذاران اقدام به سرمایه­ گذاری در پروژه­ هایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی می ­تواند منجر به پدیده­ای شود که به عنوان سرمایه­ گذاری بیش از حد یا سرمایه­ گذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخص ­های معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوه ­های تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطه­ بین مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایه­ گذاری و شیوه ­های تأمین مالی در شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می­ نماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخص ­های معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوه ­های تأمین مالی استفاده کرده­ایم و از سرمایه­ گذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخص ­های مدیریت سرمایه­ گذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از حیث روش­شناسی از نوع تحقیق­های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده ­های مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس ­اوراق ­­بهادار ­تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمع ­آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F می­باشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخص ­های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه­ گذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخص ­های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه­ گذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخص ­های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخص ­های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

واژه­ های کلیدی: سرمایه­ گذاری بیش از حد، سرمایه­ گذاری کمتر از حد، مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 مقدمه

مكانیزم­های حاكمیت شركتی به مرور زمان بوجود می­آیند. برخی شركت­ها دارای مكانیز­م­های قوی حاكمیت شركتی مثلاً در تعداد اعضای مستقل هیأت­مدیره، حضور سرمایه­ گذاران نهادی می­باشند. برخی شركت­ها نیز دارای حاكمیت شركتی ضعیفی می­باشند. در این تحقیق توانایی حاكمیت شركتی از كفایت حاكمیت شركتی تفكیک می­ شود. توانایی (یا ضعف) حاكمیت شركتی بعنوان اندازه حاكمیت شركتی قلمداد می­ شود. شركتی كه دارای تعداد بیشتری عضو هیأت­مدیره مستقل­، سرمایه­ گذاران نهادی بوده­، درصد مالكیت اعضای هیأت­مدیره و اعضای غیرموظف هیأت مدیره باشد دارای حاكمیت شركتی توانمند محسوب می­ شود. در مقابل، حاكمیت شركتی در صورتی كافی تلقی می­ شود كه در كاهش هزینه­ های نمایندگی مؤثر واقع شود. حاكمیت شركتی می تواند ضعیف ولی كافی باشد با این شرط كه در زمان شروع آن، مسئله نمایندگی در حد پایین باشد. حاكمیت شركتی می ­تواند قوی (توانمند) بوده ولی كافی نباشد  (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، 1389).

واحدهای تجاری همواره با فرصت­های سرمایه­ گذاری زیادی روبرو می­شوند و نیازمند تصمیم ­گیری منطقی نسبت به یک سرمایه­ گذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایه­ گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرح­ها و تصمیم ­گیری راجع به فرصت­های سرمایه­ گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آن­ها صورت می­گیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایه­ گذاری بهینه می­ شود (یانگ و جیانگ[1]، 2008).

از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه­ گذاری در طرح­های مختلف باید حد یا میزان سرمایه­ گذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طریق روش­های ارزیابی طرح­ها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام می­ شود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایه­ گذاری انجام می­گیرد كه، ارزش فعلی خالص آن طرح­، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

شرکت­ها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژه­ های سرمایه­ گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال[2]، 2003).

در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق می­پردازیم سپس اهداف، اهمیت و ضرورت، فرضیه ­های تحقیق، قلمرو تحقیق، استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق، تعریف و واژه ­ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق بیان می­شوند.

 

تعداد صفحه : 156

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.