مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

عنوان : مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

وزارت علوم،تحقیقات وفناوری

دانشگاه علوم وفنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 

رشته : مهندسی شیمی

عنوان  : مدل سازی سینتیک خشک کردن چای با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

استاد راهنما : دکتر حسین قنادزاده

استاد مشاور : دکتر بهروز عباسی سورکی

مرداد 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

چای امروزه یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی ها در بین مردم جهان به خصوص ایران است به همین دلیل خشک کردنبرگ چای برای نگهداری طولانی مدت از ملزومات می باشد. در این تحقیق هم یک برگ چای وهم توده ای از آن مورد بررسی و خشک شدن قرار گرفتند. برگ سبز چای درمحدوده دمایی 35تا55 درجه سلسیوس وسرعت های5/0و7/0متربرثانیه هوای ورودی وبازه ی زمانی 0تا 140 دقیقه در یک فرایند خشک کن  بستر ثابت آزمایشگاهی خشک شد.بدین منظور،4 نمونه برای هر دما درنظر گرفته شد.درهرآزمایش وزن نمونه ها طی فرایند خشک شدن به طور پیوسته ثبت می شود،تا زمانی که تغییرات جرم نمونه ها به صفر نزدیک شود.سینتیک خشک شدن چای مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر پارامترهایی  مثل دما و سرعت بر نرخ خشک شدن با رسم نمودارهایی نشان داده شده است .سپس فرایند خشک کردن چای به روش  شبکه های عصبی با چهار بردار ورودی (زمان،دما،سرعت و رطوبت) و یک بردار خروجی (نسبت رطوبت) مدلسازی شده است.این رویه برای توده ای از چای هم انجام گرفته است .نتایج به دست آمده از شبکه با داده های تجربی مقایسه شدند.بهترین نتیجه برای خشک کردن یک برگ چای توسط شبکه عصبی پس انتشار پیشخوربا الگوریتم آموزش لونبرگ-مارکوارت وتابع فعالسازی تانژانت سیگموئیدبا چهارنرون ورودی و یازده نرون در لایه ی پنهان و یک نرون خروجی به دست آمد ودرصد خطای نسبی میانگین وضریب تعیین ومجذورخطای مربعات میانگین به ترتیب 30/1،9998/0 و 000084/0 می باشدو بهترین نتیجه برای خشک کردن توده ای از چای توسط شبکه ی عصبی پس انتشار پیشخور با چهار نرون ورودی و بیست نرون در لایه ی پنهان و یک خروجی و درصدخطاینسبی میانگین وضریب تعیین  و مجذور خطای مربعات میانگینوخطای مربعات میانگین به ترتیب 42/5 ،9996/0 ،000082/0 و000170/0 به دست آمد که نشان دهنده ی دقت بالای شبکه عصبی است .

 

کلمات کلیدی: خشک کردن برگچای، شبکه عصبی پس انتشار پیشخور و پیشرو، الگوریتم لونبرگ–مارکوارت

عنوان                                                                                                        صفحه

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………ز

فهرست تصاویر و نمودارها …………………………………………………………………………………………………ح

فهرست علائم اختصاری……………………………………………………………………………………………………..ک

 

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق                                                                          1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2 تاریخچه پیدایش چای………………………………………………………………………………………………….3

1-3 مشخصات گیاه شناسی………………………………………………………………………………………………….4

1-4 ترکیبات چای……………………………………………………………………………………………………………….5

1-5چگونگی پرورش چای در ایران……………………………………………………………………………………..5

1-6ارقام چای  قابل کشت در ایران………………………………………………………………………………………6

1-7 کاشت چای………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8عوامل مؤثر در رویش گیاه چای……………………………………………………………………………………..6

1-8-1درجه حرارت……………………………………………………………………………………………………………6

1-8-2 نور…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-8-3میزان آب…………………………………………………………………………………………………………………7

1-8-4کود…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-9برداشت محصول (برگ چینی)……………………………………………………………………………………….7

1-9-1انواع برداشت (چین)…………………………………………………………………………………………………9

1-9-2طول مدت برداشت (دوره برگ چینی )……………………………………………………………………….9

1-10نکاتی برای داشتن چای مطلوب…………………………………………………………………………………..11

1-11خشک  کردن ……………………………………………………………………………………………………………13

1-11-1انواع چای بر حسب خشک شدن……………………………………………………………………………14

1-11-2روش های تولید چای…………………………………………………………………………………………….15

1-11-3مراحل خشک کردن چای در کارخانه……………………………………………………………………….16

1-11-3-1پلاس……………………………………………………………………………………………………………….16

1-11-3-2مالش………………………………………………………………………………………………………………18

1-11-3-3 تخمیر……………………………………………………………………………………………………………..19

1-11-3-4 خشک…………………………………………………………………………………………………………….19

1-12نحوه کار با خشک کن آزمایشگاهی…………………………………………………………………………….24

1-13شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………………….26

1-14بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..27

1-15اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..27

1-16مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….28

1-17ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………….29

 

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق                                                                       30

2-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..31

 

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                    36

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..37

3-2تاریخچه پیدایش شبکه های عصبی مصنوعی………………………………………………………………….37

3-3مزایای استفاده از شبکه های عصبی ……………………………………………………………………………..40

3-4شبکه عصبی چندلایه……………………………………………………………………………………………………41

3-4-1-1 الگوریتم پس انتشار خطا……………………………………………………………………………………..42

3-4-2 مدلسازی خشک کردن چای توسط شبکه عصبی پرسپترون………………………………………….44

3-4-2-1 انتخاب داده های ورودی به شبکه…………………………………………………………………………45

3-4-2-2 پیکربندی شبکه عصبی………………………………………………………………………………………..45

3-4-3توابع فعالسازی……………………………………………………………………………………………………….48

3-4-4توپولوژی………………………………………………………………………………………………………………..49

3-4- 5روش الگوریتم لونبرگ – مارکوارت ………………………………………………………………………..49

3-5 بررسی عملکرد شبکه………………………………………………………………………………………………….49 3-6 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………50

 

 

 

فصل چهارم :محاسبات و یافته های تحقیق                                                                  52

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..53

4-2 تأثیر متغیرها بر خشک شدن…………………………………………………………………………………………53

4-3نتایج حاصل از مدلسازی توسط شبکه عصبی پیشخور و پیشرو……………………………………….63

4-4 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………84

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                          85

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….86

5-2 نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………86

5-3 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………87

مراجع                                                                                                              88

چکیده انگلیسی                                                                                                  93

 

 

 

فهرست جدول ها

 

4-1برخی از معادلات ترمودینامیکی……………………………………………………………………………………59

4-2میزان تغییرضریب نفوذبا افزایش دما………………………………………………………………………………60

4-3 معماری شبکه های عصبی مدل سازی شده برای یک برگ چای و توده ای از چای…………..62

4-4نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشخور برای یک برگ چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد

نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..63

4-5نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشرو برای یک برگ چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد

نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..65

4-6نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشخور برای توده ای ازچای با تعدادلایه های پنهان وتعداد

نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..67

4-7نتایج آنالیز شبکه پس انتشار پیشرو برای توده ای از چای با تعدادلایه های پنهان وتعداد

نرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن………………………..69

4-8 نتایج مراحل تست و آموزش……………………………………………………………………………………..81

4-9مقایسه بین نتایج شبکه عصبی با روابط تجربی………………………………………………………………82

4-10نتایج حاصل از دو نوع شبکه عصبی…………………………………………………………………………..82

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر ونمودارها

 

1-1 گل چای کاملیا……………………………………………………………………………………………………………4

1-2 نمایی از یک شاخساره ……………………………………………………………………………………………….10

1-3نمایی ازدستگاه پلاس…………………………………………………………………………………………………..17

1-4نمایی از دستگاه مالش…………………………………………………………………………………………………..18

1-5 شمایی از خشک کن بستر سیال……………………………………………………………………………………23

1-6 نمونه برگ سبز چای…………………………………………………………………………………………………..25

1-7 عکس (الف) و نمای شماتیک (ب)  خشک کن پیشتاز ساخته شده جهت انجام…………………28

1-8دستگاه سرعت سنج هوا……………………………………………………………………………………………….29

1-9ترازوی دیجیتال با سه رقم اعشار…………………………………………………………………………………..29

1-10دماسنج اشعه ای………………………………………………………………………………………………………..30

1-11آون (کوره) خشک کن……………………………………………………………………………………………….30

3-1 مدل نرون(دموث و بیل)………………………………………………………………………………………………41

3-2 طرحواره کلی از شبکه عصبی مورد استفاده…………………………………………………………………….44

3-3 تابع فعال سازی تانژانت سیگموئید………………………………………………………………………………..48

4-1 تغییرات کاهش وزن چهارنمونه با زمان خشک شدن در دمای 35 درجه و سرعت 0.7  متر برثانیه برای یک برگ چای …………………………………………………………………………………………………54

4-2 تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها بازمان خشک شدن دردمای 35 درجه و سرعت0.7

متر برثانیه برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………….54

4-3 تغییرات کاهش وزن چهارنمونه بازمان خشک شدن در دمای 45 درجه و سرعت0.7 متربر

ثانیه برای یک برگ چای ……………………………………………………………………………………………………55

4-4 تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها بازمان خشک شدن در دمای 45 درجه و سرعت0.7

متربرثانیه برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………….55

4-5 تغییرات کاهش وزن چهارنمونه بازمان خشک شدن در دمای 55 درجه و سرعت0.7 متر بر

ثانیه برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………56

4-6 تغییرات کاهش وزن میانگین نمونه ها با زمان خشک شدن در دمای 55 درجه و سرعت0.7

متر برثانیه برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………56

4-7  تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان در سرعت 7/0 متر بر ثانیه برای یک برگ چای………………57

4-8 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد ) با زمان در سرعت 7/0 متر برثانیه برای یک برگ چای……….57

4-9تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد)بازمان درسرعت های متفاوت ودردمای ثابت 35درجه برای

یک برگ چای…………………………………………………………………………………………………………………..58

4-10تغییرات  ln(MR)بازمان در سرعت7/0 متر بر ثانیه ودر سه دمای متفاوت برای یک برگ چای…………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-11 نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای 35 درجه و سرعت 0.7متر بر ثانیه برای یک

برگ چای………………………………………………………………………………………………………………………60

4-12 نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای 45 درجه و سرعت 0.7 متر بر ثانیه برای یک

برگ چای……………………………………………………………………………………………………………………….61

4-13 نمودارln(MR)برحسب زمان در دمای 55 درجه و سرعت 0.7متر بر ثانیه برای یک

برگ چای……………………………………………………………………………………………………………………….61

4-14 تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 7/0 متربرثانیه……………67

4-15 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای  در سرعت 7/0 متر

برثانیه ……………………………………………………………………………………………………………………………67

4-16 تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت1 متربرثانیه……………….68

4-17 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای  در سرعت 1 متر

برثانیه……………………………………………………………………………………………………………………………..68

4-18 تغییرات نسبت رطوبت با زمان در دو سرعت متفاوت ودمای ثابت 55 درجه برای

توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………….69

4-19چگونگی یادگیری شبکهءFFBP برای یک برگ چای ،الگوریتم یادگیری LM ،تابع آستانه TANSIG با توپولوژی1-11-4………………………………………………………………………………………….74

4-20مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء آموزش

برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………….75

4-21مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء ارزیابی برای

یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………………….75

4-22مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهءاعتبارسنجی

برای یک برگ چای……………………………………………………………………………………………………….76

4-23مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی درکل مراحل برای یک

برگ چای………………………………………………………………………………………………………………………76

4-24 مقایسه نتایج داده های تجربی با خروجی شبکه عصبی برای یک برگ چای با تعداد

نرون های بهینه یازده در لایه پنهان…………………………………………………………………………………..77

4-25 چگونگی یادگیری شبکهءFFBP برای توده ای از چای ،الگوریتم یادگیری LM ،تابع آستانه TANSIG با توپولوژی1-20-4…………………………………………………………………………………………78

4-26مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده بانسبت رطوبت تجربی درمرحلهء آموزش برای

توده ای از چای…………………………………………………………………………………………………………….79

4-27مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده بانسبت رطوبت تجربی درمرحلهء ارزیابی برای

توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………..79

4-28مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در مرحلهء اعتبارسنجی

برای توده ای از چای…………………………………………………………………………………………………….80

4-29مقایسه نسبت رطوبت پیش بینی شده با نسبت رطوبت تجربی در کل مراحل برای

توده ای از چای……………………………………………………………………………………………………………80

4-30 مقایسه نتایج داده های تجربی با خروجی شبکه عصبی برای توده ای از چای با تعداد

نرون های بهینه بیست در لایه پنهان…………………………………………………………………………………81

4-31مقادیرMSEبرای یک برگ از چای باالگوریتم یادگیری LMوبرخی ازتوپولوﮊی های

شبکه FFBPو……………………………………………………………………………CFBP83

4-32مقادیرMSEبرای توده ای از چای باالگوریتم یادگیری LMوبرخی ازتوپولوﮊی های

شبکهFFBPو CFBP………………………………………………………………………………………………………83

 

 

 

فهرست علائم اختصاری

 

زمان………………………………………………………………………………………………………………………. (min)t

دما…………………………………………………………………………………………………………………………. T (°c)

رطوبت……………………………………………………………………………………………………………… X(kg/kg)

رطوبت اولیه(در لحظه صفر)………………………………………………………………………………………….

رطوبت تعادلی…………………………………………………………………………………………………………….

نسبت رطوبت…………………………………………………………………………………………… (بدون بعد) MR

سرعت…………………………………………………………………………………………………………………. m/s))V

وزن نمونه در هر لحظه…………………………………………………………………………………………. kg))

وزن نمونه خشک شده…………………………………………………………………………………………. kg))

لایه پنهان……………………………………………………………………………………………………………………… Z ورودی لایه مخفی……………………………………………………………………………………………….    z _

خروجی لایه مخفی………………………………………………………………………………………………………..

ورودی به لایه خروجی……………………………………………………………………………………… y _

خروجی لایه خروجی…………………………………………………………………………………………………..

بایاس در لایه مخفی ……………………………………………………………………………………………………

بایاس در لایه خروجی…………………………………………………………………………………………………

پس انتشار خطا……………………………………………………………………………………………………………. BP

ورودی شبکه(تجربی)……………………………………………………………………………………………..

خروجی شبکه(پیش بینی شده)………………………………………………………………………………….

تابع سیگموئید………………………………………………………………………………………………………….. F(X)

ضریب نفوذ………………………………………………………………………………………………………….  (m/s)D

ثابت تعادل…………………………………………………………………………………………………………………… K

ورودی های خطا(دلتا(…………………………………………………………………………………………….. _

وزن هر نرون……………………………………………………………………………………………………………….. W

خطا……………………………………………………………………………………………………………………………

1 مقدمه:

محصولات کشاورزی در مقادیر بالا تولید می شوند ولی بلافاصله مصرف نمی شوند با این حال بسیاری از این محصولات را می توان با بهره گرفتن از پردازش های خاص حفظ کرد.یکی از این روش ها خشک کردن است .]21[

خشک کردن قدیمی ترین روش برای جلوگیری از فساد غذاست .خشک کردن فرایندی است برای افزایش عمر مفید محصولات کشاورزی بدون از دست دادن خواص مغذی قبل ازمصرف. خشک کردن به عنوان یک روش کاربردی نگهداری در مقیاس صنعتی به منظور به حداقل رساندن فساد بیوشیمیائی ،شیمیائی و میکرو بیولوژی با کاهش مقدار آب و فعالیت آب از مواد تعریف میشود. در فرایند خشک کردن،آب از درون مواد غذایی توسط نفوذ به سطح مواد به وسیله ی هوا منتقل می شود و از آنجا به وسیله ی جابجایی به جریان هوا منتقل می شود .]21،22[

ماده ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است چای می باشد .چای ،بهترین نوشیدنی پس از آب است .امروزه چای دم کرده یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی های غیرالکلی در جهان است وتقریباً مصرف آن هم ردیف بامصرف قهوه (کافه)است.]23[

چای ارزش غذائی فراوانی دارد زیرا علاوه بر کافئین و پلی فنول های اکسید شده ،مقادیری مواد پروتئینی وهیدرات های کربن نیز دارد و به همین سبب ارزش واقعی گرمازائی یک فنجان چای حدود 4کیلوکالری (170گرم) است .چای ویتامین های متعددی دارد که جزو ویتامین Bمرکب محسوب می شوند .چای بر حسب خشک کردن انواع مختلفی دارد چای سبز،چای سیاه ونیمه تخمیری]5[

مصرف تیانین موجود در چای، در کاهش میزان فشارخون بالا مؤثراست.چای واژه ای است چینی و در گویش چینی جنوبی چای تلفظ می شود وبا همان تلفظ چای وارد زبان فارسی شده است.در گویش چینی شمالی،تی تلفظ می شودو ارتفاع آن گاهی تا8 متر می رسد.چای تقریباً بدون چربی است ودارای طعمی کمی تلخ و گس است ومهم ترین خواص آن عبارتند ازضدافسردگی ضدقند خون،ضد باکتری ،ضد سرطان ،ضد ویروس ،مقوی قلب،محافظ کبد ،کاهنده ی پرفشاری خون ،کاهش دهنده ی چربی خون ،کاهش دهنده ی تری گلیسیرید و جلوگیری از پوسیدگی دندان]4[

تعداد صفحه : 121

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.