عمران

دانلود پایان نامه قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش : سازه

عنوان :  قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته:  عمران – سازه

عنوان / موضوع:

قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شكل فوق ارتجاعی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

زلزله به عنوان یکی از مخرب ترین حوادث طبیعی قلمداد می شود. از این رو طراحی ایمن ساختمان ها در برابر زلزله یکی از پرحاشه ترین زمینه های مطرح در مهندسی عمران می باشد.یکی از روش های مناسب برای کاهش اثرات تخریبی زلزله و جدا شدن از روش های سنتی استفاده از سیستم ها و مصالح هوشمند است. از مهمترین گروه های این نوع مصالح میتوان به آلیاژهای هوشمند حافظه دار، که در اصطلاح به آن     SMA(Shape memory alloy) گفته میشود اشاره کرد . این نوع آلیاژها به علت دارا بودن تغییر شکل ماندگار ناچیز، از یک طرف باعث جلوگیری از آسیب زیاد به سازه در حین وقوع زلزله می شوند و از طرف دیگر با دارا بودن خاصیت ترمیم پذیری بالا امکان بهره برداری از سازه  را پس از وقوع زلزله فراهم می کنند.با توجه به نوین بودن این مصالح تحقیقات بسیار اندکی روی آن صورت گرفته و در صنعت ساختمان سازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.در این پایان نامه سعی بر آن شده است که ضمن معرفی بیشتر این نوع مصالح و مکانیزم عملکرد آنها ،قدرت بازگردانندگی SMAها پس از تغییر شکل که به صورت نسبت تغییر شکل ماندگار پس از وقوع زلزله به ماکزیمم تغییر شکل تجربه شده در طول زلزله محاسبه میشود،  بررسی گردد. به علاوه، میزان تاثیر شتاب زلزله بر نحوه عملکرد SMA  ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.به این منظور یک سیستم یک درجه آزادی از این آلیاژ به صورت قطعه ای از یک بادبند در نرم افزار SAP و به صورت المان های link(ترکیبی از المان های ME و PW) مدل گردید.  مدل طراحی شده تحت بار102 زلزله مختلف با PGA بین o.2g تا  0.8g به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی تحلیل شده و قدرت بازگردانندگی این قطعه بررسی گردید.

که در نهایت مشخص شد آلیاژهای حافظه شکل سوپر الاستیک این قابلیت را دارند که به طور میانگین حدود 86 درصد از تغییر شکل ایجاد شده در طول زلزله را بازگردانده و تنها حدود 14 درصد آن را جذب کنند که این مقدار نیز تا حدود زیادی با اعمال گرما از بین رفته و آلیاژ حافظه دار به نزدیکی شکل اولیه اش باز می گردد . در نتیجه ، استفاده از این آلیاژهای هوشمند در طراحی ساختمان ها کمک شایانی به کاهش اثرات تخریبی زلزله می تواند داشته باشد.

 

فهرست

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق………………………. ………………………………………………………………………….1

1-1:معرفی آلیاژهای حافظه شکل …………………… ………………………………………………………………………………..2

1-2: اهداف و ساختار پایان نامه ………………………………………………………………. ………..4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………. ………………5

2-1:تاریخچه……………………………………………………………. …………………………………………………………………6

2-2:کاربرد آلیاژهای حافظه شکل………………………………………………………………. ………..6

2-2-1: کنترل غیر فعال………………………………………………………………………… ……………..7

2-2-1-1: ابزارهای جداگر ………………………………………………………………………… ……..8

2-2-1-2:ابزارهای اتلاف انرژی SMA…………………………………………………………… ……..9

2-2-1-2-1: اتصالات…………………………………………………………………………………………………..9

2-2-1-2-2: تقویت و بهسازی سازه های قدیمی…………………………………………. …….10

2-2-2: SMAها برای کنترل فعال سازه ها…………………………………………………………. ……..11

2-2-3: SMAها برای کنترل نیمه فعال سازه ها…………………………………………….. ………..11

2-3:چگونگی بروز خواص آلیاژهای حافظه دار شکلی…………………………………… ……….12

2-3-1: تعریف ها و بیان ویژگی های فاز های آلیاژ نیتینول………………………………… ………….13

2-3-2: نحوه انتقال فازهای آلیاژهای نیتینول……………………………………………….. …..14

2-3-2-1:انتقال فاز برگشت یا معکوس (تبدیل مارتنزیت به آستنیت) ……… …………………….14

2-3-2-2: انتقال فاز رفت یا مستقیم (تبدیل آستنیت به مارتنزیت)……………. ………………….15

2-3-3: سایر ویژگی های تبدیل فاز…………………………………………………. …………………..17

2-3-3-1: اثر سرعت بارگذاری در رفتار آلیاژهای حافظه دار شکلی………………………… ……17

2-3-3-2: اثر حافظه داری یک طرفه و دو طرفه…………………………………………….. ……17

2-3-3-3:رفتار ترمومكانیكی………………………………………………………………….. ………….18

2-3-3-4: تعریف خاصیت ارتجاعی كاذب……………………………………………………. …………19

2-3-3-5: تنش بازیافتی و نیروی محرک…………………………………………………………………19

2-4: كریستالوگرافی آلیاژ Nitinol………………………………………………………… ………………20

2-4-1 :  تغییر حالت های مارتنزیتی و پدیده حافظه دار شدن……………………….. …………20

2-4-2:تغییر حالت تبدیل آستنیت به مارتنزیت ……………………………………………… ……20

2-4-3: بررسی پدیده حافظه داری ……………………………………………………………….. ………..22

2-5:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. ………….24

2-5-1: مقایسه رفتار لرزه ای سیستم های دارای بادبند ساخته شده از آلیاژهای حافظه دار شکلی سیستم های دارای بادبند BRB………………………………………………………………………………………….. ……..24

2-5-2:کنترل غیرفعال در پلها توسط آلیاژهای هوشمند……………………………………. ….32

2-5-3: تقویت و بهسازی سازه های بتنی(دیوار برشی) با بهره گرفتن از آلیاژهوشمند…. ………….. 34

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………….. ………………………………………..43

3-1: مشخصات مکانیکی SMAهای مورد استفاده …………………………………….. ……………….44

3-2:مشخصات مدل ………………………………………………………………………….. …………………..45

3-3: شبیه سازی کامپیوتری ……………………………………………………………….. ………………47

     فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق ………………………………………………. ……..53 

     فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………….. ………..71

5-1: تحلیل نتایج ……………………………………………………………….. ……………………………………….74

5-2: پیشنهاد……………………………………………………………………. ………………………………………………..75

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………… ………………76

 

فهرست جداول

جدول 2-1: سایر ویژگی های مدل]16[…………………………………………….. ……………………..25

جدول 2-2: مشخصات دیوار برشی بتنی مرجع[14]……………………………………….. ……..35

جدول 2-3: ویژگی های مدل به کار رفته شده[13[………………………………………………..     …..39

جدول 3-1:مشخصات مدل انتخاب شده……………………………………………………… …………46

جدول 4-1: نتایج حاصل از تحلیل………………………………………………………………………  ……..67

جدول 5-1:تعریف انواع زلزله بر حسب شتاب……………………………………….. …………………..72

جدول 5-2: میانگین نسبت جابجائی ماندگار به جابجائی ماکزیمم بر حسب نوع زلزله…     …..72

جدول 5-3:تعریف انواع زلزله بر حسب زمان…………………………………………….. ………….73

جدول 5-4: میانگین نسبت جابجائی ماندگار به جابجائی ماکزیمم بر حسب مدت زلزله..    ……73

جدول 5-5: تعریف انواع زلزله بر حسب فاصله از گسل(کیلومتر)………………… ………………….73

جدول 5-6: میانگین نسبت جابجائی ماندگار به جابجائی ماکزیمم بر حسب فاصله از گسل

(کیلومتر)………………………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول 5-7:تعریف انواع زلزله بر حسب بزرگی(ریشتر)……………………….. …………………………74

جدول 5-8: میانگین نسبت جابجائی ماندگار به جابجائی ماکزیمم بر حسب بزرگی زلزله.   ….74

 

فهرست شکل ها

شکل2-1: مدل پیشنهادی Dole[4]…………………………………………………………. ……………………9

شکل2-2:نمونه آزمایشی Spulveda[9]……………………………………………………………… ………..10

شکل2-3 : بهسازی کلیسای S.Gorgio[3]………………………………………………… ………………10

شکل2-4 : نمونه های مقاوم شده با سیم SMA[7]………………………………………. …………….11

شکل 2-5 : مدهای عملکرنرم و سخت[8]………………………………………………….. ……………12

شکل 2-6: نصب رشته SMA به حلقه[8]……………………………………………………….. ……..12

شکل 2-7: اثر دما روی رفتار فازی نیتینول……………………………………………………. ….14

شکل 2-8: پروسه انتقال……………………………………………………………………….. ……………….14

شکل 2-9: منحنی خاصیت حافظه شکلی………………………………………………….. ……………15

شکل 2-10 : پروسه انتقال برگشت…………………………………………………………….. ………….15

شکل 2-11:منحنی رفتار فوق ارتجاعی آلیاژهای حافظه دار شکلی…………………………… ……16

شکل 2-12:منحنی رفتار نیمه فوق ارتجاعی آلیاژهای حافظه دار شکلی……………………..     …..16

شکل 2-13:مفهوم اثر حافظه داری یک طرفه………………………………………………. …………17

شکل 2-14: مفهوم اثر حافظه داری دو طرفه……………………………………………………. ……18

شکل2-15: نمودار تنش کرنش نیتینول……………………………………………. ………………..18

شکل2-16: تغییر فرم شبکه ای آستنیت به مارتنزیت…………………………… ……………..20

شکل 2-17: انطباق مارتنزیت بر آستنیت(الف مکانیزم افزایش یافتن صفحات اتمی و ب

مکانیزم تشکیل دو قلوئی)………………………………………………………………….. ……………21   

شکل 2-18:تشکیل دوقلوئی……………………………………………………… …………………………………….22

شکل 2-19: مکانیسم پدیده حافظه داری………………………………………… ……………………………23

شکل 2-20 : مدل به کار گرفته شده در تحقیق[16]………………………………………….. ……24

شکل 2-21  نمودار تغییر مکان افقی تراز سقف بر حسب زمان تحت حداکثر شتاب افقی وارد

بر کف سازه [16]……………………………………………………………………………………………………… 25

شکل 2-22:نمودار نیرو- تغییر مکان محوری بادبندهای طبقه اول تحت حداکثر شتاب افقی

وارد بر کف سازه [16]…………………………………………………………………………….. ……….26

شکل 2-23:نمودارتغییرات تغییر مکان مانده سقف پس از زلزله نسبت به حداکثر شتاب

زمین[15]………………………………………………………………………………………………. …. 26

شکل 2-24:انواع ترکیب های مهاربندی فولادی و SMA………………………………… …………27

شکل 2-25 : پلان سازه مدل شده[11]………………………………………………………….. ……..28

شکل 2-26 : انواع مهاربندهای مدل شده[11] …………………………………………………. ……28

شکل 2-27: نحوه SMAبه کاررفته شده درمدل درانواع A,B[11]…………………………. ……….28

 

شکل 2-28 : مشخصات زلزله های به کار رفته[11]……………………………………….. …………..29

شکل 2-29:جابجادی سقف طبقات در زلزله ال سنترو[11]………………………………. ……….29

شکل 2-30نمودارجابجائی حداکثر بین طبقه ای بر حسب تعدادطبقات[11]……………………….30

شکل 2-31نمودارجابجائی حداکثر بین طبقه ای بر حسب تعداد طبقات[11]………………. ……..30

شکل 2-32نمودار جابجائی ماندگار سقف بر حسب تعداد طبقه در زلزله ال سنترو[11].         ……30

شکل 2-33نمودار جابجائی ماندگار سقف بر حسب تعداد طبقه در زلزله ال سنترو[11]………31

شکل 2-34نمودار  جابجائی ماندگار سقف بر حسب تعداد طبقه در زلزله کوب[11]…………..31

شکل 2-35نمودارجابجائی ماندگار سقف بر حسب تعداد طبقات در زلزله کوب[11]………….31

شکل 2-36نمودار جابجائی ماندگار سقف بر حسب تعداد طبقه در زلزله طبس[11]……………32

شکل 2-37نمودارجابجائی ماندگار سقف بر حسب تعداد طبقات در زلزله طبس[11]…….. …..32

شکل 2-38: مشخصات سازه مدل شده[15]………………………………………….. ………………………..33

شکل 2-39: پاسخ پل تحت زلزله ضعیف[15]…………………………………………… ……………33

شکل 2-40: پاسخ پل تحت زلزله متوسط[15]……………………………………………. ………………33

شکل 2-41: پاسخ پل تحت زلزله شدید[15]……………………………………… ………………………….33

شکل 2-42:هیسترزیس دو سیستم تحت دو تحریک متوسط و شدید[15]…….. ……….34

شکل 2-43 برش پایه تحت زلزله شدید در هردو سیستم[15]………………… …………………..34

شکل 2-44: مشخصات دیوار برشی مدل شده[14]………………………………………… ……….35

شکل 2-45: نتایج حاصل از بارگداری استاتیکی یکنواخت در دیوار بتنی مجهز شده به آلیاژهای

هوشمند با خاصیت حافظه دار شکلی[14]………………………………………………………….. ………..36

شکل 2-46: نتایج حاصل از بارگداری استاتیکی یکنواخت در دیوار بتنی مجهز شده به آلیاژهای

هوشمند با خاصیت فوق الاستیک[14]……………………………………………. ……………………………..36

شکل 2-47: نتایج حاصل از بارگداری استاتیکی متناوب در دیوار بتنی مجهز شده به آلیاژهای

هوشمند با خاصیت حافظه دار شکلی[14]……………………………………………………. ……….37

شکل 2-48: نتایج حاصل از بارگداری استاتیکی متناوب در دیوار بتنی مجهز شده به آلیاژهای

هوشمند با خاصیت فوق الاستیک[14]………………………………………………… ……………………….37

شکل 2-49: مشخصات مدل به کار رفته شده[13]…………………………………………… …………..38

شکل 2-50:جابجائی راس سازه بدون تقویت در مدت زمان یک زلزله و نوسان آزاد پس از آن

[13]………………………………………………………………………………………………………… …..39

شکل 2-51:جابجائی راس سازه تقویت شده  در مدت زمان یک زلزله و نوسان آزاد پس از آن

[13]……………………………………………………………………………………………………….. ……40

شکل 2-52: جابجائی بیشینه در ارتفاع طبقات در هنگام اولین زلزله[13]…………………. ….40

شکل 2-53: جابجائی راس سازه تعمیر نشده در مدت زمان زلزله ، پس لرزه قوی و 25 ثانیه

نوسان آزادپس از هرکدام[13]……………………………………………………………….. ……………………………40

شکل 2-54: جابجائی راس سازه تعمیر شده در مدت زمان زلزله ، پس لرزه قوی و 25 ثانیه نوسان

آزاد پس از هرکدام[13]…………………………………………………………………….. ………………………………….41

شکل2-55جابجائی بیشینه درارتفاع طبقات درهنگام پس لرزه[13]……………………….. ………….41

شکل 2-56: درصد بیشینه تغییرشکل نسبی در هر طبقه در مدت زمان وقوع پس لرزه[13]…..  ……41

شکل 2-57: تغییرشکل ماندگار نسبی در طبقات پس از اتمام تحریک پس لرزه[13[…. ……….42

شکل 3-1: ارتباط نیرو با تغییر مکان برای SMA ها……………………………………… ………………..44

شکل 3-2: مشخصات مکانیکی سیم های Ni Ti …………………………………………… ……………….45

شکل 3-3:مشخصات مدل مورد استفاده ………………………………………………………. ……………………46

شکل 4-1: نمودار نیرو – تغییر مکان برای المان PW…………………………………….. ………………54

شکل 4-2: نمودار نیرو-تغییر مکان برای المان ME …………………………………. …………………………54

شکل 4-3:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=183………………………………. ……….55

شکل 4-4:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=186……………………………….. ……..55

شکل 4-5:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=368…………………………… ………………56

شکل 4-6:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=369…………………………. ………………….56

شکل 4-7:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=408 ……………………………… ………57

شکل 4-8:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=411 ……………………………….. ……57

شکل 4-9:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=451  ……………………………… …….58

شکل 4-10: نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=601 ………………………. …………….58

شکل 4-11: نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=621…………………………… ………59

شکل4-12: : نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=627 …………………….. ………………..59

شکل 4-13:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=685 …………………………. …………….60

شکل 4-14:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزلهNGA=725……………………… …………………….60

شکل 4-15:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=733………………………….. ………….61

شکل 4-16:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=745…………………….. ……………………61

شکل 4-17:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=816 ……………………. ……………………62

شکل 4-18:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=934………………………….. …………62

شکل 4-19:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=995………………………. …………………63

شکل 4-20:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=1120………………………. …………….63

شکل 4-21 :نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=1135…………………… …………………..64

شکل 4-22: :نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=1431…………………… ………..64

شکل 4-23:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=1450……………………. …………….65

شکل 4-24:نمودار جابجائی بر حسب زمان برای زلزله NGA=1453……………………. …………..65

 

فصل اول

 مقدمه و کلیات تحقیق

 

در این فصل ابتدا به معرفی آلیاژهای هوشمند حافظه شکل و خواص آنها پرداخته و در ادامه به بیان اهداف و ساختار پایان نامه می پردازیم.

1-1:معرفی آلیاژهای حافظه شکل

از زمان توجه به زلزله و اثرات مخرب آن در سازه های مختلف سالهاست که می گذرد و همچنان زلزله به عنوان یکی از مخربترین حوادث طبیعی معرفی می شود.

طراحی ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله همچنان یکی از پرحاشه ترین زمینه هائی است که مهندسی سازه با آن مواجه است، اما باافزایش دانش و اطلاعات نسبت به فعالیتهای لرزه ای و پاسخ های سازه ای و با دسترسی به فناوری جدید تمرکز فکری طراحان تغییر پیدا کرده است.خرابی بسیاری از سازه های طراحی شده با روش های سنتی و همچنین پیشرفت روش های تحلیلی و بهبود چشمگیر عملکرد یارانه ها از جمله عوامل تغییر در فلسفه طراحی سازه ها در سالهای اخیر بوده اند.امروزه ثابت شده که طراحی سازه ها به صورتی که برای مقابله با زلزله های شدید رفتار کاملاً الاستیک داشته باشند از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. امروزه به جای  طراحی ساده جهت جلوگیری از تخریب سازه ها سعی طراحان بر آن است که در مدت زمان وقوع زلزله از پدید آمدن خسارت سازه ای ماندگار در سازه جلوگیری کنند و حتی بهره برداری از سازه را پس از وقوع زلزله امکان پذیر سازند.

در نتیجه در طراحی سازه ها از روش هائی مانند کنترل غیر فعال سازه ها در برابر زلزله استفاده می شود. در این روش برخی اعضای سازه ای خسارت هائی را در هنگام زلزله شدید متقبل می شوند تا بدین وسیله تنش(تلاش) های وارد بر اعضای اصلی مانند ستون ها کاهش یافته و از این طریق سازه از آسیب عمده در امان بماند.

یکی از شیوه های جدید کنترل سازه ها در برابر زلزله استفاده از سیستم های هوشمند است.

سیستم های هوشمند در سازه های مهندسی سیستم هائی هستند که به طور خودکار قابلیت انطباق رفتار سازه در پاسخ به بارگذاری غیر مترقبه  را دارا می باشند تا بدین وسیله ایمنی ، افزایش عمر و کارائی سازه تامین گردد.

یکی از تکنولوژی های جدید که امکان دستیابی به این هدف را میسر می سازد ، ساخت و توسعه مواد هوشمند است.

مواد هوشمند موادی هستند که موقعیت ها را به خاطر می سپارند و با محرک های مشخص می توانند به آن موقعیت بازگردند. یعنی در شرایط مختلف محیطی تغییر فیزیکی پیدا می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت مواد و سازه های هوشمند اشیائی هستند که شرایط محیطی را حس میکنند و با پردازش اطلاعات بدست آمده نسبت به محیط واکنش نشان می دهند.

در اکثر موارد این مواد از توانائی پاسخ به بیش از یک شرایط محیطی برخوردار هستند و پاسخ آنها قابل پیش بینی است.

دسته مهم و معروفی از مواد هوشمند فلزهائی هستند که به آلیاژهای حافظه دار (SMA)[1] معروفند.

هوشمند بودن این مصالح از آن جهت است که می توانند در فازهای متفاوت رفتاری ، پاسخ های  متفاوتی از خود نشان دهند. این مصالح هوشمند نه تنها به دلیل خاصیت میرائی خود باعث اتلاف انرژی در هنگام زلزله می شوند بلکه این قابلیت را دارند که بعد از وارد شدن زلزله سازه را به حالت اولیه برگردانند.

سه ویژگی ممتاز این مواد عبارتست از:حافظه داری ، سوپر الاستیسیته و قابلیت میرائی بالا.

الف) حافظه داری[2]  : SMA ها دارای نوعی خاصیت تعلیم پذیری می باشند که به آن اصطلاحاً اثر حافظه شکل می گویند. اثر حافظه شکل عبارت است از قابلیت بازیافت یک شکل معین وقتی که به آلیاژ تا دمای  معینی حرارت داده شود.

یعنی اگر SMA ها با ترکیب شیمیائی مشخص تحت عملیات حرارتی مناسبی قرار گیرند توانائی بازگشت به شکل یا اندازه از قبل تعیین شده را از خود نشان می دهند.

این مواد را حافظه دار می نامند زیرا می توان آنها را به هر شکلی درآورد و سپس با یک عامل خارجی (مانند گرم کردن یا جریان الکتریسیته) به حالت اولیه بازگرداند.به همین دلیل گفته می شود که این مواد شکل اولیه خود را به خاطر می آورند.

پس اینکه SMA ها حافظه دار هستند یعنی قابلیت ذخیره سازی انرژی مکانیکی و نیز آزادسازی آن را دارا هستند.

ب) قابلیت میرائی بالا[3]  هنگامی که ساختمان ها در معرض زلزله یا امواج تحریک ناشی از انفجار قرار می گیرند ضروری است بخشی از محتوای انرژی تحمیل شده  به سازه از طریق مسیرها و فرایندهای مشخص و دارای ظرفیت جذب انرژی کافی به شیوه ایمن و با کمترین خسارت ممکن مستهلک گردد تا از تاثیرات مخرب یک چنین پدیده ای با الگوهای بارگذاری نا مشخص و غیر قابل پیش بینی کاسته شود.

آلیاژهای حافظه دار شکلی نسبت به سیستم های متداول مستهلک کننده انرژی دارای مزایا و ویژگی های منحصر به فردی هستند که از آن جمله می توان به عدم نیاز به تعویض پس از زلزله ، مقاومت بالا در برابر خوردگی و خستگی ، ظرفیت شکل پذیری بالا، ظرفیت میرائی بالا، دوام ، قابلیت بازگشت به حالت اولیه به وسیله اعمال دما و تحمل کرنش بدون باقی گذاشتن کرنش پسماند اشاره کرد.

ج) سوپر الاستیسیته[4] :از جمله مهمترین خصوصیات این آلیاژها عدم باقی ماندن تنش و کرنش پس ماند بعد از انجام بارگذاری لرزه ای است.یعنی بعد از اینکه این آلیاژ در اثر بارگذاری لرزه ای جاری شدو انرژی لرزه ای را مستهلک نمود توانائی بازگشت به حالت اولیه را دارد. البته این امر در برخی از فازهای این آلیاژ میسر است.

این آلیاژها در بیشتر موارد شامل Cu-Al-Niو Cu-Zn-Alو Ni-Tiهستند که ما در این پایان نامه خواص آلیاژ Ni-Ti  را بررسی می کنیم.

این آلیاژ با نام های  Ni-Tiو Tee-Nee و Nitinol  معروف است و در فارسی نیز  با نام های آلیاژ حافظه دار ، آلیاژ خودشکل و آلیاژ با حافظه شکل ترجمه شده است.

در نیتینول دو حرف اولی مربوط به نیکل ، دو حرف بعدی تیتانیوم و سه حرف آخر نام آزمایشگاه نادول اوردانس می باشد.

ازنیتینول به صورت سیمی استفاده می شود. در نگاه اول این سیمها همانند سیمهای معمولی به نظر می آیند که به راحتی تغییر شکل می دهند و رسانای الکتریسیته نیز هستند؛ اما در مقایسه با سیمهای معمولی فولادی و مسی بسیار گرانترهستند. و علت آن این است که این سیمها حافظه دارند. به عنوان مثال می توان آنها را به هر شکلی درآورد و سپس با گرم کردن آنها تا دمای بالای ۹۰ درجه سانتیگراد به حالت اولیه شان برگرداند

و دیگر اینکه می توان این سیمها رابرنامه ریزی کرد تا شکل خاصی را به خاطر بسپارند. این کار به این صورت انجام می شود که شکل دلخواه به سیم داده می شود و سپس به سیم به مدت تقریبی ۵ دقیقه با دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد گرما داده می شود یا جریان الکتریسیته  از آن عبور داده می شود. حالا می توان سیم را به هر شکل دیگری درآورد و برای برگشت آن به شکل اولیه کافی است  در آب داغ انداخته شود.دسته دیگری ازمواد با حافظه شکلی سیمهای ماهیچه ای هستند که از آلیاژهای نیکل و تیتانیوم ساخته شده اند و در دمای اتاق به راحتی می توان آنها را تغییر شکل داد. نکته ای که این موادرا جذاب می کند این است که با عبور جریان الکتریسیته با نیروی خوبی (که می توان ازآن استفاده کرد) به شکل اولیه خود برمی گردند.

1-2:اهداف و ساختار پایان نامه

دراین رساله خواص منحصر به فرد آلیاژهای حافظه شکل فوق ارتجاعی برای کاربرد در مهندسی زلزله سازه ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

به این منظور یک عضو SMA دو سر مفصل به عنوان قطعه ای از یک بادبند در یک سازه یک طبقه در نرم افزار SAP مدل شده و تحت اثر رکوردهای مختلف زلزله با شتاب های مختلف مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی(تحلیل تاریخچه زمانی با انتگرال گیری مستقیم) قرار می گیردو میزان نسبت تغییر شکل ماندگار این عضو به مقدارماکزیمم تغییر شکل تجربه شده در طی زلزله تحت عنوان قدرت بازگردانندگی اعضای SMA بررسی می شود.

مدل سازی مصالح با ترکیب المان های LINK بر اساس نتایج آزمایشگاهی موجود انجام می گیرد.

با توجه به تحقیقات اندکی که به علت عدم توجیه اقتصادی استفاده از این آلیاژها صورت پذیرفته و با توجه به خواص منحصر به فرد آنها و کاربرد عالیشان در مهندسی زلزله ، هدف این تحقیق دستیابی به آگاهی بیشتر از رفتار مصالح مدرن مفروض جهت کاربرد در کنترل سازه ها و بررسی نحوه تأثیر نوع زلزله بر چگونگی رفتار این آلیاژها می باشد.

بدین منظور پس از معرفی خواص و کاربرد آلیاژهای حافظه شکل و بررسی چگونگی عملکرد این آلیاژها در بروز خواصشان در فصل دوم، در فصل سوم به شرح درباره چگونگی مدل کردن SMAها می پردازیم و در فصل چهارم به بررسی نتایج حاصل از تحقیق و ارزیابی قدرت بازگردانندگی SMAها خواهیم پرداخت.در پایان و در فصل پنجم با بحث و بررسی نتایج حاصله به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

 

[1]-Shape Memory Alloys

[2]-SME:Shape memory effect

[3]-high damping property

[4]-Superelasticity

 

تعداد صفحه : 92

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.