علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود پایان نامه فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش : پژوهشگری

عنوان :  فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گروه علوم اجتمایی

 گرایش: پژوهشگری

عنوان:

فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

استاد راهنما :

دکتر صمد عابدینی

استاد مشاور:

جناب آقای ابراهیمی

 تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه: 3

1-2 بیان مسأ له. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

فصل دوم:  پیشینه و ادبیات پژوهش

2-1 پیشینه تحقیق.. 11

2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق.. 11

2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 15

2-2 ادبیات تحقیق.. 17

2-2-1مقدمه: 17

2-2-2 مفهوم نزاع دسته جمعی: 18

2-2-3 تحلیل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگری و نزاع های دسته جمعی.. 20

2-2-4 جایگاه نزاع در فرهنگ دینی.. 23

2-2-5راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی.. 25

2-2-5-1جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع. 26

2-2-5-2 نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی.. 26

2-3 نظریه های مرتبط با تحقیق.. 27

2-3-1 مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع. 28

2-3-2 طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری.. 30

2-3-2-1 فرضیه ناکامی پرخاشگری.. 31

2-3-2-2 نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری) 32

2-3-2-3 نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری.. 32

2-4-1طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری.. 33

2-4-1-1 نظریه هایی با  دلایل ناسازگاری.. 33

2-4-1-2 منابع مورد منازعه: 33

2-4-1-3 نقش های ناسازگار. 34

2-4-1-4 ارزش های ناسازگار. 34

2-4-1-5 الگوی كنترل اجتماعی هیرشی.. 35

2-4-1-6 نظریه منابع.. 35

2-4-1-7 نظریه تضاد. 36

2-4-1-8نهادهای مبتنی بر اطلاعات: 36

2-4-1-9  تضادهای مبتنی بر منافع: 37

2-4-1-10  تضادهای ساختاری.. 37

2-4-1-11  تضادهای ارزشی.. 37

2-4-1-12  نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد. 37

2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون.. 38

2-5-1-14  نظریه رایان.. 38

2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند. 39

2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین.. 39

2-5-1 نظریه مارکسیستی.. 40

2-5-2نظریه غیر مارکسیستی.. 40

2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی.. 41

2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 41

2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 42

2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی.. 42

2-6جمع بندی: 43

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 46

3-2  نوع روش تحقیق: 47

3-3  روش گرد آوری اطلاعات.. 48

3-4  ابزار گردآوری اطلاعات.. 48

3-5  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 49

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1مقدمه. 52

4-2 یافته های توصیفی.. 53

4-3 بررسی فرضیه ها 58

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه : 72

5-2 نتیجه گیری : 73

5-3 پیشنهادات: 77

5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی: 78

فهرست منابع داخلی.. 82

 

فهرست جداول

جدول شماره 4-1: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس  آمار مورد استفاده. 52

جدول شماره 4-2: اطلاعات تفصیلی پیرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل.. 54

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده. 55

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی.. 56

جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات… 56

جدول شماره 4-6:  توزیع فراوانی آمارهای استفاده شده در تحقیقات مورد بررسی.. 57

جدول شماره 4-7: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن). 58

جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن). 59

جدول4-9: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 59

جدول شماره 4-10: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: جنسیت). 60

جدول4-11: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: جنسیت). 61

جدول4-12 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده(متغیر مستقل: جنسیت). 61

جدول شماره 4-13: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 62

جدول شماره 4-14: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63

جدول4-15 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63

جدول شماره 4-16: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: احساس محرومیت و آنومی). 64

جدول4-17: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل آنومی). 64

جدول4-18 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل احساس محرومیت). 64

جدول شماره 4-19: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 65

جدول4-20 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  پرخاشگری). 65

جدول شماره 4-21: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 66

جدول4-22: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 66

جدول4-23 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 67

جدول شماره 4-24: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 68

جدول4-25: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 68

جدول شماره 4-26: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69

جدول4-27 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69

جدول4-28 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی)  70

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1:  مقطع زمانی انجام تحقیق.. 55

نمودار 4-2:  آماره های مورد استفاده در تحقیقات… 57

 

چکیده:

فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعی، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رویكرد تحلیل و آماره مورد استفاده تعیین شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واریانس و توکی استفاده شد.  طبق نتایج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بیش از زنان به نزاع دسته جمعی گرایش دارند. بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و  در تمامی تحقیقات بررسی شده دارندگان تحصیلات بالاتر گرایش كمتری به نزاع دارند. همچنین بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معكوسی وجود دارد.

در رابطه با متغیر عوامل موثر در نزاع گفتنی است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با  آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرایی در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ایلام و لردگان بالاتر از متوسط است.

 

كلیدواژه: فراتحلیل، اندازه اثر، نزاع دسته جمعی

 

فصـل اول

کلیـات پژوهـش

1-1 مقدمه:

پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته آسیب هایی است كه با ایجاد اخلال در روابط اجتماعی، فضایی آكنده از بغض، كینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد كه این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنشهای بعدی، جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است(پورافكاری،3:1383). نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود.

در حوزه علوم انسانی و اجتماعی روش­های متعددی برای تحقیق و شناخت واقعیت و پدیده­های اجتماعی وجود دارد. فراتحلیل یکی از این روش هاست. فراتحلیل یکی از روش­های توصیفی است که تحقیقات انجام شده را ارزیابی می کند. فراتحلیل عبارت است از تحلیل آماری بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد در حوزه ای معین به منظور ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها. در فراتحلیل تحقیقات موجود، تاکید بر ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها جهت استفاده علمی و کاربردی است. بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. یعنی اینکه از تحقیقات و نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنیم. این فراتحلیل شامل کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریه، روش، نتایج و …است. در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل می کنیم که یافته های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیل­های ترکیب شده اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب می شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل می دهند.

در این­ فصل ­به ­بررسی­كلیات ­تحقیق­ پرداخته­ می شود و خواننده را با حوزه مورد مطالعه آگاه می سازد. پس ­از معرفی و طرح مسأله اصلی­ تحقیق، به طور ­مختصر به تشریح­ و ­بیان ­اهمیت موضوع پرداخته می­ شود. در مورد مساله، مباحثی مطرح می گردد كه خواننده را برای فرضیات، سوالات و اهداف تحقیق، هدایت می نماید. در ادامه ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس فرضیات، اهداف تحقیق و در پایان پیشینه تحقیق ارائه می گردد.

1-2 بیان مسأله

وقوع ائم مختلف در اجتماع از جمله نزاع اگر تمام علت سلب یا کاهش امنیت اجتماعی به حساب نیاید ، بدون تردید یکی از مهم ترین علل آن می باشد در واقع رابطۀ وقوع جرم و امنیت اجتماعی رابطه ای معکوس می باشد. هر چه جرائم بیشتر گردد امنیت اجتماعی کمتر می شود. از همین رو باید مقابله با پدیده های ناامنی از قبیل نزاع دسته جمعی را مساوی با تلاش برای ایجاد امنیت اجتماعی جامعه تلقی نمود.  امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی از جمله بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) می‌توان بررسی و تحلیل کرد، به عبارتی وقوع نزاع دسته جمعی علاوه بر سلب امنیت فیزیكی و عینی افراد جامعه، زمینه ساز سلب امنیت ذهنی و آسایش اجتماعی اعضای یک جامعه نیز محسوب می گردد. مطالعات انجام شده نشان می دهد كه ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد(نشریه امنیت، 1379، ش 11و12).

درگیری های قومی و نزاع های جمعی در هر دور ه ای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته بنابراین، نزاع در هر جا معه همیشه به عنوان یكی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است(پورافكاری،1383). اساساً آسیبهای اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است كه بنیانهای جامعه را به طور جدی تهدید میكند و مانع تحقق نیازمندیها و تقاضاهای افراد كثیری میگردد. به نظر میرسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود میآید كه نهادهای تنظیم كننده روابط بین افراد با شكست روبرو شده و دچار تزلزل شوند كه نتیجه آن شكلگیری شكافهای عمیق بین افراد است. در چنین وضعیتی قوانین تنظیم كننده روابط انسانها مورد بی احترامی قرار میگیرند و متزلزل میشوند زیرا قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است(ماهرویی ، 1381) .

نزاع و درگیری از جمله ناهنجاری های متداول جوامع بشری است که به دلیل سابقه وقوع آن در جوامع و اثرگذاری منفی در جامعه محور قانون گذاراسلامی قرار گرفته است اگر از تاثیر مخرب آن بر امنیت شخصی و جسمانی بر افراد بگذریم جامعه نیز در برخورد با درگیری و نزاع امنیت روانی و اجتماعی خود را بر باد رفته میداند اما نزاع دسته جمعی از جمله اقسام درگیری و نزاع هایی هست که در جامعه ی ایرانی به ویژه اجتماعات عشیره ای متداول است . گاه تمسخر و توهین به باورها و عقاید دیگران به درگیری‌های قبیله‌ای می‌ انجامد. تعصب كوركورانه نسبت به قوم و قبیله نیز به علل فرهنگی افزوده می‌گردد، درگیری، گاه ریشه در باورها و عقاید مذهبی و غیر مذهبی دارد. درگیری دسته‌جمعی، از جرایم شایع در مناطق حاشیه‌ای است؛ زیرا ساكنین این مناطق معمولا مهاجران روستاها و ایل‌ها هستند و در مواردی، به سبب درگیری‌های جزئی حادث شده بین دو نفر – حتی میان كودكان- نزاعهای دسته جمعی شدیدی اتفاق می‌افتد كه معمولاً منجر به كشته یا زخمی شدن عده‌ای از طرفین تنازع می‌شود. در دلفان، این باور غلط رایج است كه پسر اجاق خانه است «جامعه‌ای كه پسر، بیشتر از دختر تولید می‌كند به گونه ای تناقض آمیز برای همسر گزینی به جنگ متوسل می شود»(بیتس،1387).

نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود. کما اینکه طبق قانون مجازات اسلامی هر گونه درگیری و نزاع جمعی از لحاظ قانونی جرم بوده وطبق  ماده 615 – هرگاه عده ای با یكدیگر منازعه نمایند هریک از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات محكوم میشوند (گلدوزیان،1383).

در این تحقیق مساله نزاع جمعی بعنوان یک واقعبت اجتماعی بصورت فراتحلیل مورد کاووش قرار گرفته و به عوامل موثر بر شکل گیری و همچنین دلایل استمرار بخش آن پرداخته شده است. هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از تحلیل داده ها است . در این تحقیق 7 تحقیق زیر برای تحلیل انتخاب شدند.

  1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات بالقوه به نزا عهای دسته جمعی در شهرستان خدابنده،1390
  2. بررسی اختلافات و نزاع های جمعی و عوامل موثر در پیشگیری و کنترل آن در استان چهار محال و بختیاری،1382
  3. بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی (مورد مطالعه شهر اهواز)، 1388
  4. تبیین جامعه شناختی میزان گرایش به نزاع دسته جمعی در استان ایلام، 1386
  5. میزان گرایش به نزاع جمعى در میان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن 1389
  6. مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى، قومى و قبیله اى در شهرستان لردگان، 1388
  7. ریشه یابی نزاع های دسته جمعی(مرود مطالعه روستاهای کویچ وافشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)، 1388

در مجموع تحقیق حاضر بدنبال پاسخگوئی به سوال های اصلی زیر می باشد:

كدام عوامل بیشترین تاثیر را بر روی نزاع دسته جمعی دارد؟

توزیع متغیرها در تحقیقات مورد بررسی به چه شكلی می باشد؟

رابطه بین اندازه اثر تحقیقات صورت گرفته چگونه است؟

میانگین اندازه اثر در پ‍ژوهشهای صورت یافته چگونه است؟

 

تعداد صفحه : 91

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.