رشته مدیریت

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد           رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی

عنوان:

عوامل موثر بر  وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)

 

استادراهنما:

دكتررضا آقاجان نشتایی

 

نیمسال تحصیلی : نیمسال دوم  93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3
  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………4

4-1  اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-1 هدف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

2-4-1 اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..5

5-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-1 سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

2-5-1 سوالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

6-1 تبیین فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

7-1 معرفی مدل مورد استناد در این تحقیق…………………………………………………………………………………………..6

1-7-1 معرفی اجزای مدل………………………………………………………………………………………………………………….6

2-7-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….7

1-2-7-1 وفاداری مشتری ………………………………………………………………………………………………………………..7

2-2-7-1 رضایت مشتری …………………………………………………………………………………………………………………8

3-2-7-1 کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………8

4-2-7-1 قیمت (تعرفه) …………………………………………………………………………………………………………………..9

5-2-7-1 خدمات / توجه به مشتری ……………………………………………………………………………………………….11

6-2-7-1 تصویر ذهنی از شرکت ……………………………………………………………………………………………………11

8-1 ابزار و روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………12

9-1 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………13

1-9-1 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………13

2-9-1 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..13

3-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم : ادبیات تحقیق،  پیشینه تحقیق

1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2  ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-2-2  بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-2 استراتژی های بازاریابی برای سازمان های خدماتی…………………………………………………………………..16

3-2-2 کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………….17

1-3-2-2 مفهوم کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………17

2-3-2-2 ابعادکیفیت در حوزه خدمات…………………………………………………………………………………………….18

4-2-2 رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………………20

1-4-2-2 تعریف رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………….21

3-2 ادبیات وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-3-2 تاریخچه وفاداری…………………………………………………………………………………………………………………22

2-3-2 تعریف وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………23

3-3-2 انواع وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………25

4-3-2 تفاوت وفاداری مشتری و نگه داشتن مشتری ………………………………………………………………………….26

1-4-3-2 مفهوم مشتری………………………………………………………………………………………………………………….27

2-4-3-2 انواع مشتری……………………………………………………………………………………………………………………27

3-4-3-2 نیازها و انتظارات مشتری………………………………………………………………………………………………….27

5-3-2 رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری مشتری…………………………………………………………………………28

4-2 تاریخچه تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………31

1-4-2 تاریخچه تلفن همراه در جهان……………………………………………………………………………………………….32

2-4-2 نسل های مختلف تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………….34

1-2-4-2 نسل اول تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………….34

2-2-4-2 نسل دوم تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………….34

3-2-4-2 نسل دونیم تلفن همراه……………………………………………………………………………………………………..34

4-2-4-2 نسل سوم تلفن همراه ………………………………………………………………………………………………………35

5-2-4-2 نسل چهارم تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………36

3-4-2  تاریخچه تلفن همراه در ایران……………………………………………………………………………………………….36

1-3-4-2  خصوصی سازی در شرکت مخابرات ……………………………………………………………………………….37

2-3-4-2  اپراتور دوم (ایرانسل) …………………………………………………………………………………………………….38

3-3-4-2  اپراتور سوم (رایتل) ……………………………………………………………………………………………………….39

5-2  مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………39

1-5-2  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-5-2  مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………40

3-5-2  مروری بر تحقیقات انجام شده درسایر کشورها………………………………………………………………………43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-3  روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-3  جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….51

4-3  روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………51

5-3  روش و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات تحقیق ……………………………………………………………………..53

6-3  اعتبار یا روایی و پایایی یا قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………….54

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ……………………………………………………………………………………56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها و یافته­ های تحقیق

1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………58

2-4  ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………………………………………………………………………58

1-2-4  وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه……………………………………………………………………58

2-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت……………………………………………………………………………….59

3-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن……………………………………………………………………………………..60

4-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………61

5-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سالهای به کارگیری شبکه………………………………………………..62

6-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر شغل……………………………………………………………………………………63

3-4چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخص ­های مرکزی، پراکندگی…………………………………….64

4-4  بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………………….66

5-4  روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….67

1-5-4  تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………………….67

2-5-4  تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………………………70

3-5-4  تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………….70

4-5-4  روایی همگرا………………………………………………………………………………………………………………………72

5-5-4  روایی تشخیصی………………………………………………………………………………………………………………….73

6-4  آزمون فرض ها ……………………………………………………………………………………………………………………..73

1-6-4  برازش مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….74

2-6-4  مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………74

3-6-4  آزمون برازش الگوی مفهومی……………………………………………………………………………………………….75

4-6-4  نیکویی برازش مدل ……………………………………………………………………………………………………………77

7-4  رتبه ­بندی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………81

1-7-4  کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………………………81

2-7-4  تعرفه خدمات…………………………………………………………………………………………………………………….81

3-7-4  توجه به مشتری………………………………………………………………………………………………………………….82

4-7-4  تصویر ذهنی از شرکت………………………………………………………………………………………………………..82

5-7-4  رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………..83

6-7-4  وفاداری مشتری………………………………………………………………………………………………………………….83

فصل پنجم: بحث،  نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….85

2-5 نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………85

1-2-5 نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..85

2-2-5 نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………….86

3-2-5 نتایج آمار جنبی……………………………………………………………………………………………………………………87

3-5 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….88

4-5 محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………91

5-5 پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………….91

فهرست منابع

الف) فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….94

ب)  انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….95

ضمائم

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………….97

خروجی نرم­افزار……………………………………………………………………………………………………………………………..99

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..114

 

شکل 1-1.مدل مفهومی تحقیق آدوپیجیا ………………………………………………………………………………………………7

شکل 1-2. تعریف مفهوم رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………..22

شکل 2-2. رابطه رضایتمندی و وفاداری در صنایع مختلف………………………………………………………………… 30

شکل 3-2. ارتباط رضایت مشتری با وفاداری مشتری و سودآوری سازمان……………………………………………..31

شکل 4-2. تصویر تاریخی‌ترین چک کشور به ارزش هزار و 563 میلیارد تومان…………………………………….39

شکل 1-3. رابطه بین طرحهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..51

نمودار 1-4. نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه……………………………………………………..59

نمودار 2-4. نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نسیت…………………………………………………………………..60

نمودار3-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن……………………………………………………………………………….61

نمودار 4-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات……………………………………………………………………..62

نمودار5-4 . وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سال­های به کارگیری شبکه………………………………………..63

نمودار6-4. وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر شغل………………………………………………………………………………64

شکل 1-4. بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………70

شکل 2-4. آماره معناداری تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………..72

شکل3-4. ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………….76

شکل4-4. اعداد معنی­داری مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………………………76

جدول 1-3 جامعه و نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………52

جدول 2-3.مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخص ­های پژوهش…………………………………………………………………55

جدول 1-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه………………………………………………………58

جدول 2-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت…………………………………………………………………59

جدول 3-4. توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن………………………………………………………………………60

جدول 4-4.  توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات……………………………………………………………61

جدول 5-4.  توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سال­های به کارگیری شبکه……………………………….62

جدول 6-4.  توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر شغل……………………………………………………………………63

جدول 7-4. شاخص ­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش………………………….65

جدول 6-4. آزمون كولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش……………………………………………………………..67

جدول7-4. جدول ابعاد اختصاری متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………..67

جدول 8-4. آزمون KMO و بارتلت برای سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………68

جدول 9-4. ماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مولفة اصلی و روش چرخش واریماکس با

نرمال­سازی کیسر برای سؤالات پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………..69

جدول 10-4. بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش…………………………………73

جدول 11-4. AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………..73

جدول12-4. شاخص ­های برازش مدل ساختاری…………………………………………………………………………………77

جدول 13-4. نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری……………………………………………………………………………78

جدول 14-4. خروجی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری………………………………………………………78

جدول 15-4. خروجی رابطه بین تعرفه و رضایت مشتری……………………………………………………………………79

جدول 16-4. خروجی رابطه بین توجه به مشتری و رضایت مشتری……………………………………………………..79

جدول 17-4. خروجی رابطه بین تصویر ذهنی از شرکت و رضایت مشتری……………………………………………80

جدول 18-4. خروجی رابطه بین رضایت مشتری به وفاداری مشتری…………………………………………………….80

جدول 19-4. نتایج آزمون کروسکال والیس متغیر کیفیت خدمات…………………………………………………………81

جدول 20-4. نتایج آزمون کروسکال والیس متغیر تعرفه خدمات…………………………………………………………..81

جدول 21-4. نتایج آزمون کروسکال والیس متغیر توجه به مشتری………………………………………………………..82

جدول 22-4. نتایج آزمون کروسکال والیس متغیر تصویر ذهنی از شرکت………………………………………………82

جدول 23-4. نتایج آزمون کروسکال والیس متغیر رضایت……………………………………………………………………83

جدول 24-4. نتایج آزمون کروسکال والیس متغیر وفاداری…………………………………………………………………..83

 

 

 

عوامل موثر بر  وفاداری مشتریان GSM غرب مازندران

چکیده:

راز ماندگاری در دنیای کسب وکار امروز، داشتن مشتریان راضی و خشنودی است که نه تنها بارها و بارها از خدمات شرکت خرید می­ کنند بلکه با معرفی محصولات یا خدمات شرکت (سازمان) به دیگران، عملا هزینه جذب مشتریان جدید را هم به حداقل میرسانند. سازمانها، شرکت­ها و صنایع کشور ما نیز از این قائده مستثنی نبوده، بنابراین با نگرشی دیگرگونه به نیازها و خواسته های مشتری، باید بدانند که مشتری چه می­خواهد و آنها چگونه می­توانند خود را با خواسته های مشتری با توجه به متغیر بودن سلائق مشتری در طول زمان، همراهی کنند. در این پایان نامه عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان Gsm غرب مازندران مورد بررسی و سپس با بهره گرفتن از روش­ها و تکنیک­های آماری نقش و میزان اثرگذاری هر یک از عوامل تاثیر گذار بر وفاداری آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اعضای جامعه آماری 739060 نفر از مشتریان شرکتهای همراه اول، ایرانسل و تلفن همراه محلی (مشتریان  مخابرات مازندران) درسطح غرب استان مازندران شامل شهرستانهای چالوس، نوشهر، عباس­آباد، تنکابن و رامسر با حجم نمونه 385 نفر بودند که در مجموع از 500 پرسشنامه توزیع شده تعداد 377 پرسشنامه قابل قبول جمع ­آوری شد. داده ­های جمع ­آوری شده با روش الگویابی معادلات ساختاری و با بهره گرفتن از نرم افزار LISREL 8.54 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیر تصویر ذهنی از شرکت بیشترین و متغیر توجه به مشتری کمترین تاثیرگذاری بر رضایت و وفاداری مشتریان رادارند. همچنین مشخص شد که بیشترین میزان رضایت مربوط به مشتریان همراه اول و کمترین آن مربوط به مشتریان تلفن همراه محلی (Gsm روستایی) است.

 

 

کلید واژه ­ها: خدمات تلفن همراه، رضایت و وفاداری،  Gsm غرب مازندران

 

فصل اول

كلیات  تحقیق

 

1-1. مقدمه :

وفاداری مشتری در دراز مدت یک رویای دست نیافتنی برای بسیاری از سازمان ها باقی مانده است و نشان می­دهد که هنوز هم چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد این موضوع وجود دارد.از آنجائیکه جلب رضایت مشتریان ارتباط مستقیمی با حفظ مشتری ، سهم بازار و منافع سازمان دارد ، تحقیق حاضر تلاشی است برای نشان دادن عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان در بازارGSM [1] . در این فصل ابتدا مسئله اصلی و ضرورت تحقیق را آورده سپس با بیان اهداف و چارچوب نظری تحقیق ، سوالات و فرضیه ­ها مطرح میشوند. در ادامه ضمن معرفی مدل و تعریف متغیرهای تحقیق به موضوع  قلمرو تحقیق می پردازیم.

2-1. بیان مسئله تحقیق :

پیشرفت روزافزون فناوری در صنعت مخابرات سبب شده­است تا انتقال صدا، تصویر وداده با سرعت و کیفیت بیشتر و بهتری صورت پذیرد. بدنبال این پیشرفت­ها محیط شرکت­های فعال در این صنعت متلاطم شده و بازاریابان این صنعت بدنبال ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار از طریق ایجاد نوآوری و رضایت مشتری برای حفظ مشتریان فعلی شرکت هستند(حقیقی،1391). در راستای بازار جهانی وجود این محیط رقابتی متلاطم در صنعت مخابرات ایران هم قابل مشاهده است. پس از یک دوره انحصار دولتی در صنعت مخابرات ایران، این بازار انحصاری، با خصوصی سازی و ورود اپراتورهای جدید تلفن همراه در کشور، به سمت بازار رقابتی حرکت کرده­ و هم اکنون صنعت تلفن همراه ایران از شش اپراتور (همراه اول، ایرانسل، رایتل، تالیا و دو اپراتور منطقه­ای اسپادان و کیش) تشکیل شده­است. این تغییرات موجب افزایش رقابت در بین اپراتورها و تنوع روزافزون خدمات ارائه شده از سوی آنها شده است تا مدیران این شرکتها ضمن تلاش برای حفظ مشتریان فعلی و به دست آوردن مشتریان جدید، به تدریج راهبرد های بازاریابی خود را متوجه جذب مشتریان سایر اپراتورها كنند. مدیران ارائه دهنده خدمات تلفن همراه نیک می­دانند که دلیل وجودی آنها مشتریان هستند و کوتاهی در حفظ آنها سودآوری و بقای سازمان را در معرض خطر قرار می­دهد. بنابراین شناخت ابعادی از خدمات که موجبات رضایتمندی را در مشتریان فراهم می­سازد و باعث می­ شود آنها تمایل پیدا کنند که برای دریافت خدمات بهتر از مراجعه به اپراتوری دیگر خودداری کنند(پیشگیری از تغییر رفتار مشتریان)، ضرورت می­یابد. در واقع کسب چنین شناختی از یک طرف به حفظ مشتریان موجود کمک می­ کند و مانع ازآن می­ شود که آنها از اپراتور دیگر خدمات دریافت کنند(نتایج حاصل از این امر عبارتند ازالف: ممانعت از هدر رفتن سرمایه­ گذاری­های صورت گرفته برای مشتریان جذب شده و صرف هزینه­ های آتی برای جذب مشتریان جدید، ب: جلوگیری از هدر رفت منافع مربوط به خدماتی که مشتری در طول عمر خود به آنها نیاز دارد و از آن استفاده می­ کند، ج: پیشگیری از تبلیغات شفاهی منفی مشتریان ناراضی و …) و از طرف دیگر ارائه­دهندگان خدمات تلفن همراه را قادر می­سازد که با آگاهی از این ابعاد و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان، موجبات جذب مشتریان اپراتور رقیب که قصد ترک سازمان خود را دارند فراهم کنند.در نتیجه شناخت عوامل افزایش سطح رضایت مشتری به منظور تبدیل آنها به مشتری وفادار(وفاداری در بازار GSM با طول زمان و تعداد دفعاتی مرتبط است که مشتریان روی شبکه باقی می مانند و از خدمات شرکت بطور مکرر خرید و استفاده می کنند(آدپوجیا، 2012)) ، به یكی از چالش های اساسی مدیران این صنعت تبدیل شده است.

مساله اصلی در این تحقیق اولا درک مفهوم وفاداری مشتری در بخش GSM غرب مازندران و ثانیا شناسایی عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان در این بخش است. برای این منظور از مشتریان شرکتهای همراه اول ، ایرانسل و تلفن همراه محلی (مشتریان  مخابرات مازندران)  درسطح غرب استان مازندران شامل شهرستانهای چالوس، نوشهر، عباس­آباد، تنکابن و رامسر به روش دردسترس نمونه انتخاب و با تخلیص اطلاعات بدست آمده به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر وفاداری پرداخته شده است.

[1] Global System for Mobile Communications

استاندارد بین المللی سیگنال های رادیویی دیجیتال است که توسط انستیتو استانداردهای ارتباط از راه دور اروپا ، بنیانگذاری شده است.  GSM  اکنون به عنوان شبکه مخابراتی نسل دوم تلفن های همراه در اکثر نقاط جهان از جمله ایران مورد استفاده قرار می گیرد .

تعداد صفحه : 135

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.