رشته مدیریت

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بیمه

عنوان : عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M. A

گرایش : مدیریت بازرگانی گرایش (مدیریت بیمه)

عنوان:

عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان لرستان

استاد راهنما :

جناب آقای دکترحسن صابری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………….. 2

 فصل اول: کلیات طرح……………………………. 4

1-1. مقدمه…………………………… 5

1-2. بیان مسئله…………………………..5

1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انجام تحقیق…………………………..8

1-4. اهدف پژوهش…………………………..8

1-5. مدل تحلیلی تحقیق………………………….. 10

1-6. فرضیه های تحقیق………………………….. 10

1-7. قلمرو تحقیق…………………………..11

1-8. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………….. 11

1-9. ابزار گرد آوری اطلاعات………………………….. 12

1-10. روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………..13

فصل دوم: مطالعات نظری و پیشینه ی تحقیق……………………. 14

2-1. مقدمه………………………….. 15

2-2. بیمه سلامت………………………….. 17

2-4-1. سیستم سلامت……………………………. 23

2-4-2. اهداف……………………………. 23

2-4-3. مقایسه ی وضعیت سیستم سلامت ایران با دنیا……………25

2-4-4. تعریف سازمان بهداشت جهانی……………………………. 27

2-3. بازار بیمه بهداشت و درمان ………………………….. 28

2-5-1. واسطه ها در بهداشت و درمان…………………………… 30

2-5-2. تقاضا برای بیمه بهداشت و درمان…………………………… 32

2-5-3. افزایش حق بیمه…………………………… 34

2-5-4. آگاهی در بازار بیمه…………………………… 36

2-5-5. تأمین کنندگان…………………………… 41

2-5-6. منابع مالی……………………………. 41

2-5-7. رضایت مندی مشتری……………………………. 44

2-4. بیمه تکمیلی درمان گروهی در ایران…………………………..45

2-5. برخی از نشانه های عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی در کشور…….47

2-17. نقش تکمیلی بیمۀ اشخاص برای تامین اجتماعی……..48

2-6. سوابق پژوهش …………………………..54

الف-مطالعات داخلی……………………………. 54

ب-مطالعات خارجی……………………………. 57

 فصل سوم: روش تحقیق……………………………. 60

3-1.مقدمه…………………………… 61

3-2. روش تحقیق…………………………..62

3-3. جامعه آماری………………………….. 64

3-4. حجم نمونه…………………………… 64

3-5. روش نمونه گیری…………………………..65

3-6. ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………..65

3-7. اعتبار روایی و پایایی ………………………….. 66

3-6-1. روایی……………………………. 66

3-6-2.  پایایی……………………………. 68

3-8. روش گردآوری داده‌ها………………………….. 69

3-9. تابع آماره …………………………..70

3-8-1. آمار توصیفی……………………………. 70

3-8-2. آمار استنباطی…………………………..70

3-8-2-1. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS)………….. 70

نحوه داوری ………………………….. 71

3-8-2-2. آزمون میانگین یک جامعه……………………………71

آزمون فرضیه ها …………………………..72

3-8-2-3. توزیع تی – استیودنت……………………………. 72

فصل چهارم: تجزیه، تحلیل داده ها………………………….. 74

مقدمه…………………………… 74

4-1 . توصیف داده‌ها………………………….. 75

4-1-1. آمار توصیفی متغیرهای دموگرافیک…………………….. 76

4-2-1 توصیف کمی‌متغیرهای پژوهش……………………….. 80

4-1-2 توصیف کیفی متغیرها …………………………..84

4-1-2-1 توصیف بعد معرفی افراد وکارکنان توسط سازمان ها………..84

4-1-5 بررسی فرض نرمال…………………………… 92

4-2 تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیه‌های تحقیق)…………… 93

4-3 خلاصه فصل……………………………. 100

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….. 102

مقدمه………………………………102

نتایج تحقیق……………………………. 103

5-2-نتایج  مربوط به توصیف متغیرها و مولفه های تحقیق…………… 103

5-3- بحث و بررسی……………………………. 107

5-4- محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق……………………………. 111

5-5-پیشنهادهای تحقیق……………………………. 112

5-6- پیشنهاداتی برای محققین آتی……………………………. 114

خلاصه…………………………..114

پیوست ها …………………………..115

فهرست منابع…………………………… 118

الف-داخلی……………………………. 118

ب-خارجی……………………………. 119

چکیده:

مقدمه:  بیمه تکمیلی درمانی بخش مهمی از بیمه های تکمیلی را تشکیل می دهد و بواسطه خدماتی که ارائه می دهد، جز بیمه هایی است که توسط سازمان ها و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه تکمیلی درمان بپردازیم.

روش: جامعه ی آماری پژوهش عبارت بود از 300 نفر از کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان که سن آن ها بین 20 تا50 و در سال 93-1392 مشغول بکار بودند. از بین آن ها 168 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ی بود.

یافته ها: یافته ها نشان می‌دهد که بین تفکر خلاق مدیران با انگیزش درونی کارکنان  اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه ی معناداری وجود دارد، همچنین بین تفکر خلاق مدیران با انگیزش کارکنان  اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه ی معناداری وجود دارد و در نهایت بین تفکر انعطاف پذیر مدیران با انگیزش شغلی کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه  وجود دارد. مولفه های جلب معرفی افراد و كاركنان توسط سازمان‌ها جهت بیمه، عملكرد شركت‌های بیمه جهت خدمات بیمه و قیمت‌ها و تعرفه‌های بیمه می‌توانند بر توسعه بازار بیمه درمان تكمیلی اثر گذار باشند. بر همین اساس و بر اساس نتایج بدست آمده پنج عامل مذکور به ترتیب معرفی افراد و كاركنان توسط سازمان‌ها جهت بیمه، روش‌های ترفیع، بالابردن سطح آگاهی بیمه شدگان، عملكرد شركت‌های بیمه جهت خدمات بیمه و قیمت‌ها و تعرفه‌های بیمه بر توسعه بازار بیمه درمان تكمیلی در ایران موثر است.

مقدمه:

اطمینان و آسودگی خاطر انسا نها در مواجهه با خطرات و بیماریها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعة رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. بیمة درمان از بیمه های رایج در ایران است كه به دو شكل بیمة اولیه (پایه) و بیمة تكمیلی (اختیاری) موجود است. با توجه به رشد تكنولوژی و هزینه های هنگفت درمان، برای ارتقای نظام سلامت ایران، وجود بیمه های درمان با پوشش های مناسب، بیش از پیش در كشور احساس می شود. ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯽرﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی  و اﺻﻮل ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی و درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮرد  ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﯿـﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﯾـﺰیﻫـﺎی ﺧـﺮد و ﮐـﻼن  دارد.  بنابراین،موضوع درمان در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مهم است و دولت­ها
 می­کوشند تا شیوه ­های خدمات رسانی و ایجاد امکانات لازم در زمینه­ های درمانی را بهبود بخشند. در کشور ما، بیشترین خدمات بیمه­های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می­ کنند. اما به دلیل وجود کاستی­هایی در این زمینه، این خدمات کافی نبوده و باید قراردادهای تکمیلی دیگری در کنار آنها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ­ها شود. به عبارت دیگر، چون غالباً بسیاری از اقشار جامعه از پوشش ­های  ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه­ها، پوشش متناسب با نیازها را ندارند، شرکت های بیمه می‌کوشند که نیاز این اقشار جامعه را برآورده کرده و
 بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند.

داﻣﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر آﻧﻘﺪر وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻘﺪور و ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ  ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ  آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و  اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و  ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ  اﻗﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ازﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.         

ﯾﻘﯿﻨﺎً اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻼی  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  ﺧﻮد و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی عوامل موثر بر توسعه بیمه درمان تکمیلی در استان لرستان(شرکت بیمه معلم) بپردازیم.

فصل اول: کلیات طرح

1-1- مقدمه

در این فصل به بررسی کلیاتی راجع به موضوع تحقیق می‌پردازیم. در واقع با کمک فرضیه­ ها، اهداف تحقیق، ضرورت های خاص انجام تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها و بیان مسئله به تشریح ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق پرداخته می‌شود.

2-1- بیان مسئله

بشر از بدو خلقت با بیماری و مرگ و میر دست و پنجه نرم كرده و با این كه با به كارگیری دانش خود توانسته است زیان‌های ناشی از بیماری‌ها را تا حد امكان كاهش دهد اما همچنان یكی از مشكلات جدی پیش روی بشر همین بیماری است و از آن‌جا كه هزینه‌های پیش‌بینی نشده مرتبط با درمان بسیار بالاست در نتیجه نیاز همیشگی انسان به درمان و نیاز به پوششی كه هزینه‌های درمانی را جبران كند همواره وجود دارد. با وجود سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی كه بخشی از هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌كنند اما همچنان جبران هزینه‌ها به طور كامل صورت نمی‌پذیرد و نیاز به بیمه‌های درمان تكمیلی احساس می‌شود. از طرفی به عقیده بسیاری از كارشناسان بیمه درمان تكمیلی ویترین سایر پوشش‌های بیمه است و تقریباً از طرف اكثر شركت‌ها و بیمه شدگان در كنار سایر پوشش‌ها به بیمه درمانی نیز درخواست می‌شود پس پرداختن به مشكلات این پوشش و عوامل موثر بر توسعه بازار آن بسیار حائز اهمیت است. و از سوی دیگر بیمه درمان تكمیلی ارتباط مستقیمی با مشتریان دارد و رضایتمندی بیمه شدگان یكی از اركان اصلی در این زمینه است. اما بیمه سلامت بیمه ای در برابر ریسک ها و مخاطرات مربوط به مخارج پزشکی متحمل شده بر افراد می‌باشد. با برآورد کل مخاطرات مربوط به هزینه ها و مخارج سیستم بهداشت و مراقبت سلامتی یک گروه هدف، بیمه گر قادر به ایجاد یک ساختار مالی عادی مانند مالیات بر مزد و حقوق یا حق بیمه ماهیانه بوده تا اطمینان حاصل کند که پولی برای پرداخت به مزایای مراقبت سلامتی مشخص شده در قرارداد بیمه موجود می‌باشد. این انتفاع و منفعت توسط یک سازمان مرکزی مانند یک آژانس دولتی، شغلی خصوصی یا مؤسسه خیریه کنترل و اداره می‌شود. براساس انجمن بیمه سلامت آمریکا، بیمه سلامت به صورت پوششی تعریف می‌شود که برای پرداخت منافع حاصل از مریضی یا جراحت فراهم می‌شود و شامل بیمه خسارت ناشی از تصادف، مخارج پزشکی، معلولیت یا مرگ تصادفی و قطع عضو می‌باشد (کاکستون ، 2009). افراد و خانواده ها به طور معمول برای جلوگیری از خطرات با پرداخت یک حق بیمه شناخته شده به منظور دریافت مزایا درصورت رخداد یک رویداد نامطلوب طی مدت بیمه نامه، اقدام به خرید بیمه می‌کنند. بسیاری از افراد در حال حاضر برای بخش عمده ای از خطرات مالی مرتبط با سلامت و دارای نتایج نامشخص شدید که غیر قابل پیش بینی اند، اقدام به پرداخت حق بیمه به بیمه گر می‌کنند. بیمه بهداشت و درمان یک روش جلوگیری از خطرات است به طوری که بار مالی مراقبت های پزشکی در میان بسیاری از مردم توزیع شده است. برخی از افراد بیمه شده مریض یا مجروح شده و متحمل هزینه های پزشکی قابل توجهی می‌شوند، با این حال، بسیاری از مردم، نسبتا سالم باقی می‌مانند، در نتیجه متحمل
 هزینه های درمانی کم می‌شوند و یا هیچ هزینه ای را نخواهند داشت
(استن تان ، 2006). در حالی که پیش بینی اینکه چه کسی هزینه های بالا را متحمل می‌شود دشوار است، هزینه های پزشکی متوسط  میان گروه بزرگی از مردم قابل پیش بینی تر است. بیمه، هزینه های درمانی بیمه شده ای که هزینه هایش را از طریق حق بیمه پرداخت کرده است، تقبل می‌کند. در اصل، پول  از سالمندان به افراد بیمار یا مجروح منتقل می‌شود. بازار بیمه درمانی شدیدا با دیگر بخش های سیستم مراقبت های بهداشتی مرتبط است. در نتیجه، در بازار بیمه بهداشت و درمان، طرفین حساب بسیاری ایفای نقش می‌کنند. بیمه بهداشت در معامله ارائه مراقبت های بهداشتی واسطه بین بیماران و شرکت های ارائه دهنده بیمه سلامت شخص ثالث است که از طرف بیماران هزینه ها را بازپرداخت می‌کند(استن تان، 2006). بیمه گر نه تنها بازپرداخت هزینه ها را انجام می‌دهد، بلکه به طور معمول تعداد و نوع خدمات تحت پوشش و قرارداد مذاکره با ارائه دهندگان در پرداخت خدمات بهداشتی را کنترل می‌کند. اغلب طرح های بیمه سلامت شامل مراقبت های مدیریت هستند برخلاف طرح های غرامت یا برنامه های بیمه درمانی سنتی که بازپرداخت نامحدود برای یک حق بیمه ثابت را ارائه می‌کنند(کلاگسون، گیبل، دی جولیتو ، 2007). طرف های دیگر درگیر در بازار بیمه بهداشت و درمان شامل کارفرمایان (اغلب بیمه های سلامت خصوصی به از طریق کارفرما مهیا می‌شود)، فدرال، ایالتی و دولت محلی و ارائه دهندگان مراقبت های می‌شوند. در زمانی كه فقط چند شركت بیمه با فعالیت محدود بیمه درمان تكمیلی را پوشش می‌دادند مسأله رقابت آنچنان مطرح نبود ولی امروزه كه شركت‌های خصوصی بسیار مشغول به فعالیت‌اند و روز به روز تعداد این شركت‌ها در صنعت بیمه روبه افزایش است رقابت برای بستن قراردادهای بیمه به مسأله‌ای جدی تبدیل شده است در نتیجه یكی از اركان اصلی برای موفقیت در این رقابت‌ها جلب رضایت بیمه شدگان و ترغیب آن‌ ها به بستن و یا تمدید قراردادها می‌باشد.

در این پژوهش سعی بر آن داریم كه عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تكمیلی را بررسی كرده و در نهایت مولفه‌هایی را كه می‌‌توان از آن‌ ها برای توسعه بازار به همراه جذب بیمه شدگان سود جست را ارائه دهیم.

3-1- اهمیت موضوع تحقیق و انجام تحقیق

با وجود نیاز بسیار بالای مردم به خدمات درمانی و هزینه های بالای مربوط به آن و وجود نقص هایی در توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی و همینطور ایجاد شدن رقابت بالایی میان شرکت های بیمه برای بستن قراردادها مساله رضایت بیمه شدگان جدی تر از قبل مطرح شده است و در این تحقیق سعی بر آن است که عوامل موثر در توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی مطالعه و بررسی نمود.

تعداد صفحه : 138

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.