مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : ترویج و آموزش کشاورزی

عنوان : عوامل موثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات و  ارتباطات

دانشگاه شیراز

دانشكده كشاورزی

 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

عوامل موثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات و  ارتباطات توسط اعضای کلینیک‌های گیاهپزشکی استان فارس

با بهره گرفتن از مدل پذیرش فناوری

استاد راهنما:

دكتر ناصر زمانی میاندشتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت های فراوانی را برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات کشاورزی فراهم آورده اند. برای مثال، کلینیک های گیاهپزشکی می توانند از این فناوریها  برای به روز کردن اطلاعات، بهبود خدمات، و صرفه جوئی در زمان بهره ببرند. اما، ظرفیت های این فناوری هنوز توسط بسیاری از کلینیک های گیاهپزشکی کشور به خوبی شناخته نمی شوند. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (اینترنت و رایانه) در بین اعضای کلینیک های گیاهپزشکی استان فارس با بهره گرفتن از مدل پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. جامعه آماری تحقیق، اعضای کلینیک های گیاهپزشکی استان فارس بودند که برای انجام این تحقیق تعداد 210 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روائی ابزار تحقیق توسط پانل متخصصان و پایائی آن با بهره گرفتن از مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج نشان داد که میان سودمندی در ک شده، آسانی درک شده، نگرش، تصمیم و استفاده واقعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات (رایانه و اینترنت) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین درآمد افراد و استفاده واقعی از رایانه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر نشان داد که توانمندی استفاده و آزمون پذیری رایانه از نظر پاسخگو، اثر مستقیم و معناداری بر استفاده از رایانه دارند، و همچنین دو متغیر توانمندی و زیر ساخت‌ها، اثر مستقیم و معناداری بر استفاده از اینترنت دارند. متغیر اضطراب اثر منفی و معنی‌داری بر هر دو متغیر استفاده از رایانه و استفاده از اینترنت داشت. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی برای بهبود استفاده از رایانه و اینترنت توسط اعضای کلینیک های گیاهپزشکی ارائه شد.

فهرست مطالب

 عنوان                           صفحه

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 2

1-1- اهمیت موضوع. 4

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- سوالات تحقیق.. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 8

1-4 -1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف جزیی.. 8

1-5- اهمیت تحقیق.. 9

1-6- محدوده های پژوهش…. 9

فصل دوم. ……10

پیشینه تحقیق.. 11

2-1- مفاهیم.. 11

2-1-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) 11

2-1-1-1-خدمات اینترنت… 12

2-1-1-2-روش های دسترسی به اینترنت… 14

2-1-1-3- آمار اینترنت در ایران و جهان.. 15

2-1-1-4-اهمیت فاوا 16

2-1-2-خدمات مشاوره ای کشاورزی.. 18

2-1-3- کلینیک گیاهپزشکی.. 20

2-2-کاربردهای فاوا در بخش کشاورزی.. 20

2-3-چالش های ترویج كشاورزی در سالیان اخیر و نقش فاوا در حل آنها 23

2-4- مدل پذیرش فناوری(TAM). 24

فهرست مطالب

 عنوان                                               صفحه

2-4-1- معایب و مزایای مدل پذیرش فناوری.. 28

2-5- عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات… 29

2-5-1- ویژگی های فناوری.. 29

2-5-2- ویژگی های فردی و حرفه ای.. 31

2-5-3-عوامل محیطی.. 40

2-6-جمع بندی.. 42

فصل سوم. 44

روش پژوهش…. 45

3-1- نوع تحقیق.. 45

3-2- منطقه مورد مطالعه. 45

3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 46

3-4- جمع آوری داده ها 47

3-5- متغیرهای تحقیق.. 49

3-6- تجزیه و تحلیل داده ها 52

فصل چهارم. 53

یافته ها 54

4-1- ویژگی‌های پاسخگویان.. 54

4-1-1- ویژگی های شخصی.. 54

4-1-2- ویژگی های تحصیلی.. 55

4-2- ویژگی های کلینیک های گیاهپزشکی.. 57

4-2-1- سال فعالیت و محل کلینیک…. 57

4-2-2-دسترسی به تجهیزات رایانه ای در کلینیک…. 58

4-2-3- تعداد رایانه فعال و متصل به اینترنت در کلینیک…. 58

4-2-4- روش اتصال و سرعت اینترنت در کلینیک…. 59

4-2-5- خدمات ارائه شده در کلینیک…. 60

4-3-موانع و دلایل عدم استفاده از رایانه و اینترنت… 61

4-3-1- مهمترین موانع و دلایل عدم استفاده از اینترنت… 61

4-3-2- مهمترین موانع و دلایل عدم استفاده از رایانه. 62

4-4-میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه تحقیق.. 63

4-4-1- میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از رایانه برای اهداف شغلی.. 63

4-4-2- میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از اینترنت برای اهداف شغلی.. 64

4-4-3- میانگین و انحراف معیار میزان توانمندی استفاده از رایانه برای اهداف شغلی.. 65

4-4-4- میانگین و انحراف معیار میزان توانمندی استفاده از اینترنت برای اهداف شغلی 66

4-4-5- میانگین و انحراف معیار متغیرهای مدل پذیرش فناوری.. 67

4-4-6- میانگین و انحراف معیار ویژگی های فناوری.. 68

4-4-7- میانگین و انحراف معیارعوامل فردی  و حرفه ای.. 69

4-4-8- میانگین و انحراف معیار عوامل محیطی.. 70

4-4-9- میانگین و انحراف معیار زیرساخت ها برای استفاده از رایانه. 70

4-4-10- میانگین و انحراف معیار زیرساخت ها برای استفاده ازاینترنت… 71

4-5- همبستگی  بین متغیرهای تحقیق.. 72

4-5-1- همبستگی  بین متغیرهای مرتبط با رایانه. 72

4-5-2- همبستگی  بین متغیرهای مرتبط با  اینترنت… 73

4-6- واکاوی مدل علی عوامل موثر بر استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات (رایانه و اینترنت) در میان اعضای کلینیک های گیاهپزشکی.. 75

4-6-1-تفکیک اثرات علی متغیرها بر توانمندی رایانه. 77

4-6-2-تفکیک اثرات علی متغیرها بر سودمندی استفاده از رایانه. 77

4-6-3-تفکیک اثرات علی متغیرها بر آسانی نسبت به استفاده رایانه. 78

4-6-4-تفکیک اثرات علی متغیرها بر نگرش نسبت به استفاده رایانه. 79

4-6-5-تفکیک اثرات علی متغیرها بر تصمیم نسبت به استفاده رایانه. 81

4-6-6-تفکیک اثرات علی متغیرها بر استفاده از رایانه. 82

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                      صفحه

4-7- واکاوی مدل علی عوامل موثر بر استفاده اینترنت در میان اعضای کلینیک هایگیاهپزشکی84

4-7-1-تفکیک اثرات علی متغیرها بر توانمندی استفاده ازاینترنت… 86

4-7-2-تفکیک اثرات علی متغیرها بر سودمندی استفاده از اینترنت… 86

4-7-3-تفکیک اثرات علی متغیرها بر آسانی استفاده از اینترنت… 88

4-7-4-تفکیک اثرات علی متغیرها بر نگرش نسبت به استفاده از اینترنت… 89

4-7-5-تفکیک اثرات علی متغیرها بر تصمیم نسبت به استفاده از اینترنت… 90

4-7-6-تفکیک اثرات علی متغیرها بر استفاده از اینترنت… 92

فصل پنجم.. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 95

5-1- خلاصه یافته‌ها و بحث… 95

5-1-1- ویژگی‌های اعضای  کلینیک های گیاهپزشکی.. 95

5-1-2-  توصیف متغیرهای تحقیق.. 97

5-1-3- همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 98

5-1-3-1- همبستگی بین ویژگی های پاسخگویان و متغیرهای مدل پذیرش فناوری ( مربوط به رایانه) 98

5-1-3-2- همبستگی بین متغیرهای تحقیق و متغیرهای مدل پذیرش فناوری ( مربوط به   اینترنت) 99

5-1-4- تفکیک اثرات علی متغیرها بر استفاده رایانه. 100

5-1-5- تفکیک اثرات علی متغیرها بر استفاده اینترنت… 101

5-2- پیشنهادها 103

5-2-1- محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 105

فهرست منابع   107

کلیات تحقیق

در دنیای پرشتاب كنونی، بسیاری از روش های آموزشی سنتی، ناكارآمد و كند هستند و قدرت كافی را برای انتقال مفاهیم جدید به فراگیران ندارند؛ بنابراین لازم است از ابزارهایی كه فناوری های نوین در اختیار ما قرار می دهند، در این زمینه به نحو احسن استفاده نماییم. از جمله این فناوری ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] (فاوا) است كه موجب خدمات و پیشرفت هایی بسیار درعرصه آموزش و یادگیری شده است. می توان با بهره گیری از ابزارها و روش هایی كه این فناوری ایجاد كرده است، ضمن افزایش سرعت در یادگیری، شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقه های گوناگون فراهم آورد(نوروزی و همکاران، 1387). درعصر حاضر، اطلاع و اطلاع رسانی، مهمترین ابزار استراتژیک برای مدیریت و اداره صحیح همه واحدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب می گردد. به دلیل اهمیت اطلاعات در فرایند تصمیم گیری، فناوری اطلاعات در جهان با سرعت چشم گیری در حال توسعه است و تمامی فعالیت های روزمره بشر را تحت تأثیر قرار داده است (زنگی آبادی و همکاران، 1389). اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، رایانه و اینترنت یکی از زمینه های پژوهشی و نظری در تجزیه و تحلیل های اجتماعی تلقی می شود و حوزه های جدید نظری و پژوهشی در علوم اجتماعی نوین را به خود اختصاص داده است (زکی، 1385).

 عصری كه در آن به سر می بریم، عصر اطلاعات و انقلاب اطلاعات است كه شیوه زندگی انسان ها را دچار تغییرات و تحولات عمده ای نموده و موجب به وجود آمدن مفهومی به نام جامعه اطلاعاتی شده است. جامعه اطلاعاتی تبلوری مجدد از كلیه فرایندهای متعارف و سنتی اجتماعی نظیر كسب و كار، آموزش و نظایر آن در قالبی نوین با استفاده فاوا است (شورای عالی اطلاع رسانی كشور، 1381). امروزه فن آوری اطلاعات به عنوان سودمندترین بخش صنعت، اقتصاد و فرهنگ مطرح می شود. به طوری كه در 60 درصد صنایع دنیا در سال 2003 میلادی سهیم بوده است. در دهه های گذشته، پذیرش وكاربرد فن آوری اطلاعات به طور گسترده به عنوان یک ضرورت دركسب وكار تلقی می شده است. به عنوان یک نوآوری مهم قرن اخیر، فن آوری اطلاعات ایده های سودمند جدید و فرصتهای رقابتی زیادی برای شركتها با اندازه های گوناگون ایجاد می كند. اما كاربرد فاوا و تحقیقات مدیریتی هنوز هم علت سودمندی و عدم سودمندی برخی سیستم ها را شفاف سازی نكرده است. درحالیكه قدرت و فن آوری اطلاعات به طور چشم گیری در حال افزایش است، استفاده كنندگان فاوا و مدیران هنوز هم با مساله  بی رغبتی كاربران نهایی نسبت به استفاده از سیستم های اطلاعاتی جدید مواجه هستند. سیستم هایی كه اگر مورد استفاده قرار گیرند، فواید عملكردی مهمی در پی خواهند داشت (کهن و همکاران ،1390). فاوا با سرعت بسیارزیادی در حال گسترش است و تقریبا تمام شئون زندگی انسان ها را تحت سیطره خود درآورده است (نجفی نیا، 1385).

امروزه امكان دستیابی به اینترنت و استفاده از منابع اطلاعاتی در تمامی جوامع بشری روندی تصاعدی را طی می نماید و جوامع مختلف، هر یک با توجه به زیرساخت های متعدد ایجاد شده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می نمایند(اسدی و همکاران، 1388). آموزش، تجارت، بانکداری و دولت الکترونیکی همه تحت تاثیر این فناوری ها ظهور کرده اند و به مرور جای موارد مشابه خود را که در گذشته به صورت سنتی انجام می شد،    می گیرند (نجفی نیا، 1385). فاوا می تواند توسط عده کثیری مورد استفاده قرار بگیرد که شامل تلفن، ویدئو، تلویزیون، پیام نما، دورنگار می شود(Warren, 2002).

درك عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته می شود از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده         می کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهم ترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی است(یعقوبی و شاکری، 1387). فناوری اطلاعات فرد را قادر می سازد تا از رایانه، برنامه های رایانه ای، نرم افزارهای پایگاه های اطلاعاتی و سایر اطلاعات به منظور موفقیت در رشته های مختلف دانشگاهی، محیط های كاری و اهداف شخصی استفاده كنند(علیزاده، 1385). یكی از دستاوردهای مهم فناوری اطلاعات، تأثیر و كاربرد رایانه و اینترنت در آموزش كلاس های درس، آموزش های مجازی و آموزش های از راه دور  است. این فناوری فرصت های آموزشی را برای هركس در هر كجا و هر زمان فراهم می كند؛ در حالی كه نظام های عادی و سنتی آموزشی از این مكان بی بهره اند (نجفی،1386). قرن 21 قرن دانایی و انقلاب اطلاعات است. یعنی تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و امروزه ثروتمندترین كشورها و جوامع انسانی، آنهایی هستند كه بیشترین دانش و آگاهی و اطلاعات را در اختیار دارند و یقیناً راهبری آموزش و پرورش آینده به عهده فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود (نوروزی و همکاران، 1387 ). در دنیای امروز، حضور اینترنت و بحث استفاده از تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات تا حدی پررنگ و برجسته شده است كه شاخص های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله شاخص های مهم در میزان توسعه یافتگی هر كشور محسوب   می شوند. بالاتر بودن این شاخص ها، بیانگر نیاز به بسترسازی، برنامه ریزی مطلوب و نیز میزان و سرعت انطباق جامعه با پیشرفت های فناوری و تحولات گریز ناپذیر آن در یک كشور است (آذر، 1389) .

با توجه به موارد گفته شده هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر براستفاده فناوری  اطلاعات و ارتباطات توسط اعضای کلینیک های گیاهپزشکی استان فارس با بهره گرفتن از مدل پذیرش فناوری می باشد.در ادامه، به منظور روشن شدن موضوع به معرفی اهمیت موضوع، بیان مسئله، اهمیت تحقیق، سوالات، اهداف، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری پرداخته خواهد شد.

1-1- اهمیت موضوع

در دنیای امروز اطلاعات نه تنها به عنوان یکی از منابع و دارایی های اصلی سازمان ها شناخته می شود؛ بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت اثر بخش بر سایر منابع و دارایی های سازمان (منابع مالی، نیروی انسانی و غیره) نیز محسوب می شود و لذا از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار گشته است. اما این ارزش تنهادر صورتی محقق و دست یافتنی خواهد بود که اطلاعات بتوانند در زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و امنیت قابل قبول در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات به صورت مطلوب و بهینه برقرار گردد. از این رو است که فناوری اطلاعات که زمینه ساز انتقال، جابه جایی، استفاده و مدیریت موثر اطلاعات در کشورها می باشد، از اهمیتی حیاتی برخوردار گشته است(ریاضی، 1386). فاوا از جدیدترین‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشری‌است كه‌ به‌نظر می‌رسد توانایی‌ها و قابلیت‌های‌ بسیاری‌ را به‌ جامعه‌ انسانی‌ عرضه‌ نموده‌اند و انتظار می‌رود بتواند در رفع‌ مشكلات‌ موجود جامعه‌ بشری‌ مفید و موثر باشند. بسیاری‌ افراد در سراسرجهان‌ بر این‌ عقیده‌اند كه‌ تسریع‌ و تعدیل‌ در فرایند تبادل‌ دانش‌ و اطلاعات‌ از طریق فاوا نقش‌ بسیار كلیدی‌ در دستیابی‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ و توسعه‌ پایدار ایفا خواهند نمود و جامعه‌ مبتنی‌ بر دانش‌ و اطلاعات‌، به‌ عنوان‌ الگوی‌ توسعه ‌پایدار شناخته‌ می‌شود (Unnikrishnan & Sreedharan, 2001). فاوا می تواند به لحاظ مالی ارزشمند بوده و کاربرد زیادی برای فراهم آوردن اطلاعات به منظور انتقال و دانش به منظور سهیم کردن آن در میان کشاورزان، مروجان و متخصصان ترویجی و دیگر ذینفعان داشته باشند ( Kwarteng et al., 2006).

در طی ده سال گذشته روند افزایشی قابل ملاحظه ای در استفاده از فاوا وجود داشته است و امروزه دسترسی کشاورزان به بازارهای اطلاعاتی از همیشه مهم تر است ( 2009,.Gakoru et al). فاوا می تواند به طرق مختلف در بخش های کشاورزی تاثیرگذار باشد به صورتی که       می تواند افراد محروم‌ و دور از دسترس‌ (كشاورزان‌ خرده‌پا، جوامع‌ روستایی‌ و حاشیه‌نشین‌های‌ شهری‌) رادر تمام‌ كشورها، اعم‌ از پیشرفته‌ و توسعه ‌نیافته‌ ، به‌طور نسبتا یكسانی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دهد. علیرغم‌ تلاش‌های‌ زیادی‌ كه‌ در سال‌های‌ گذشته‌ در زمینه‌ نشر و انتقال‌ دانش‌ كشاورزی‌ به ‌بهره‌برداران‌ آن‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، حجم‌ زیادی‌ از دانش‌ و اطلاعات‌ هنوز دور از دسترس ‌بسیاری‌ از افراد  قرار دارد وآن ها نتوانسته اند از اطلاعات استفاده کنند. چون اطلاعات‌ به‌ تنهایی‌ مفید نیست‌، مگر این‌كه‌ بخش‌خاصی‌ از آن‌ سازمان‌ یافته‌ و از طریق‌ رابطه‌ بین‌ تولیدكنندگان‌ و مصرف‌كنندگان‌ آن‌ مورد‌ كاربرد قرار گیرد. با توجه به ناموزونی‌ در میزان‌ عملكرد محصولات‌ در بین‌ كشاورزان‌ نمونه‌، می توان از طریق‌ رساندن‌ اطلاعات‌ فنی‌ برای‌ تمامی‌ بهره‌برداران‌ كشاورزی‌،‌ امكان‌ كاربرد توصیه‌های‌ فنی‌ و فن‌آوری‌های‌ زراعی‌ را در بین‌ تعداد بیش‌تری‌ ازآن‌ ها ایجاد نمود. مهم‌ترین‌ این اطلاعات عبارتند از: اطلاعات‌ فنی‌ و مهارت‌های‌ تولیدی‌ بهتر و كارآمدتر برای‌ انجام‌ امور مزرعه‌ (واحدبهره ‌برداری‌)، اطلاعات‌ در زمینه‌ عوامل‌ خطرساز (ریسك‌)، كاهش‌ مخاطره‌ و ضایعات ‌تولیدی‌، و اطلاعات‌ پیش‌بینی‌های‌ اقلیمی‌ (آب‌ و هوا) و تنش‌های‌ محیطی. همچنین  فاوا می تواند از طریق‌ مرتبط ساختن‌ كشاورزان‌ با بازارها، فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ افراد دور از دسترس‌ را بهبود بخشیده  و كسب‌ و كار در نواحی‌ روستایی‌ توسعه ‌نیافته‌ را رونق‌ بیش‌تری‌ بدهد(عمادی، 1384). به طور کلی می توان گفت فاوا از طریق افزایش توانمندی در افراد و افزایش دسترسی به اطلاعات و توانایی وگزینش آن ها، نقش مثمر ثمری برای پیشرفت داشته باشد.

تعداد صفحه :141

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.