معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :برنامه ریزی منطقه ای

عنوان : عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده معماری و هنر،گروه شهرسازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش:برنامه ریزی منطقه ای

عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

استاد راهنما:

کرامت اله زیاری

استاد مشاور:

دکتر واراز مرادی مسیحی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه:

مطالعاتی که در این پژوهش صورت گرفت بر مبنا مسئله مشکلات و معضلات تهران که برخی انتقال پایتخت” را راه حل برون رفت از وضعیت فعلی کلانشهر تهران مطرح نموده بودند مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به سابقه طولانی مطرح شدن این طرح از سال 1368 و نگرش های متفاوتی که به این امر مهم در سال های اخیر بود.این پژوهش با هدف شناسایی تبعات انتقال پایتخت در مقیاس ملی به نگارش درآمده است و باروش کیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات به سوالات اولیه تحقیق پاسخ داده شد که بررسی تجارب دیگر کشور در امر انتقال پایتخت را نمیتوان با کشورایران مقایسه نمود چرا که در اکثر کشورها علت اصلی این امر مشکلات شهری پایتخت اولیه نبودهاست و همچنین نظام سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و نظام برنامه ریزی از جمله مواردی است که ابتدامورد بررسی قرار گیرد که طرحی همچون انتقال پایتخت در چه نوع نظام برنامه ریزی انجام میپذیرد. متاسفانه طی سالیان اخیر مطرح شدن انتقال پایتخت در ایران فقط با نگرش رهایی ازمشکلات تهران مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر را در برنامه ریزی فضایی کشور مورد غفلت واقع شده است ،در این پژوهش طرح انتقال پایتخت مردود محسوب شده و طرح های جایگزینی جهت تمرکز زدایی و ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیکی تفویض اختیار به استان ها،ایجاد قطب های اقتصادی درسایر نقاط کشور ارائه گردید.

پایتخت ،مهاجرت ،تمرکز ،انتقال کلیدواژه: کلانشهر

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه  مناسب است                            تاریخ امضاء

فهرست مطالب

 

1-1-مقدمه : 17

1-2- بیان مساله تحقیق : 17

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن : 18

1-4- هدفهای تحقیق : 18

1-5-  سوالات و فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : 19

1-8- روش تحقیق  ( تاریخی ، توصیفی،و غیره) 20

1-9- روش پژو هش یا روش گرد آوری اطلاعات ( کتابخانه ای ،مصاحبه ، پرسش نامه ،….): 20

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 21

2-1- پایتخت و نقشآفرینی آن در جغرافیای سیاسی.. 23

2-1-1- مفهوم پایتخت… 23

2-1-2- انواع پایتختها 26

2-1-2-1- پایتختهای  چندکاره: 29

2-1-2-2- پایتختهای سیاسی: 29

2-1-2-3- پایتختهای امپریالی سابق: 30

2-1-2-3- پایتختهای ایالتی: 30

2-1-2-4- پایتختهای برتر: 30

2-1-2-5- پایتختهای منظومهای.. 39

2-1-2- نقشهای شهر پایتخت… 41

2-1-2- 1- نقش سیاسی شهر پایتخت… 42

2-1-2- 1- نقش اقتصادی شهر پایتخت… 43

2-1-3- نقش و کارکرد پایتخت در جغرافیای سیاسی.. 45

2-2- نقش متحول شهر پایتخت در گذشته، حال و آینده 52

2-3- تجربیات انتقال پایتخت در جهان و ایران. 55

2-3-1- تجربیات انتقال پایتخت در ایران. 55

2-3-2- تجربیات انتقال پایتخت در جهان. 59

2-3-2-1- آلمان. 61

2-3-2-2- استرالیا 65

2-3-2-3- برزیل.. 71

2-3-2-4- پاکستان. 77

2-3-2-5- ترکیه. 84


2-3-2-7-  قزاقستان. 94
2-3-2-6- ژاپن.. 87

2-3-2-8- مالزی.. 99

2-3-2-9- تانزانیا 103

2-3-2-10- ساحل عاج.. 105

-3-5 بررسی تجارب انتقال پایتخت در جهان. 108

-2-3تمرکز و عدم تمرکز (تئوری ها و تجربیات جهانی) 110

-3-3اثرات فضایی نظام متمرکز و غیر متمرکز. 113

-4-3تمرکز و عدم تمرکز با تکیه بر ابعاد مدیریتی: 114

-1-4-3نظام مدیریتی متمرکز. 115

-2-4-3 نظام مدیریتی غیر متمرکز. 116

-6-3تمرکز زدایی در ایران(سیاست ها و اقدامات) 120

-1-4مقدمه: 136

-2-4نام تهران. 137

-3-4تاریخ تهران. 138

-4-4چگونگی شکل گیری کلانشهر تهران. 140

-1-4-4شکل گیری کالبدی کلانشهر تهران. 14
4-4-3- شاخص واکنش فعالیت و جمعیت در منطقه. 146
-2-4-4شاخص جمعیتی.. 143

4-5- بلایای طبیعی.. 148

4-5-1- جغرافیا  تهران. 148

4-5-2- لرزه خیزی.. 151

4-6- اقلیم. 154

4-6-1- آلودگی های (آسیب ها) زیست محیطی شهر تهران. 157

4-7- مناطق شهری.. 159

4-7-1- محله های شهر. 160

4-7-2-نمای شهر. 160

4-8- تحولات گذشته و وضع موجود ساختار كالبدی مجموعه: 161

4-8-1- تحولات استخوان بندی ساختار كالبدی مجموعه. 162

4-4-2-  استخوان بندی ساختار كالبدی مجموعه در وضع موجود: 167

4-3- تحولات گذشته وچشم انداز آینده جمعیت مجموعه شهری تهران. 168

4-4- ویژگی های سفرهای ورودی و خروجی به تهران. 170

4-4-1- منظور و وسیله سفر. 170

4-5- بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 استان تهران. 174

4-5-1- نسبت جنسیتی.. 175

4-5-2- رشد جمعیت… 175

4-5-3- شاخص جمعیت در سه گروه سنی.. 176

4-5-4- مهاجرپذیری پایتخت… 176

4-5-5- تراکم جمعیت تهران. 177

4-5-6- ضریب نفوذ اینترنت… 179

4-7- بررسی آسیب پذیری تهران در مقابل زلزله. 182

4-7-1- پیشنهادات در زمینه تغییر و اصلاح شكل شهر تهران، جهت كاهش آسیب پذیری شهر در مقابل خطرات ناشی از زلزله. 183

4-7-1-1- تهران شهری تك مركزی.. 183

4-7-1-2-  تغییر شكل شهر تهران از شهر تك مركزی.. 185

4-7-1-3-  ساخت كالبد شهر تهران. 186

4-8- بررسی نظرات و پیشنهادات مسئولین پیرامون طرح انتقال پایتخت… 188

4-9- بررسی نظرات و پیشنهادات پژهشگران پیرامون طرح انتقال پایتخت… 194

5-10- بررسی هزینه های  انتقال پایتخت… 199

5-1- جمع بندی فصول گذشته. 201

5-2- بررسی فرضیه های اولیه تحقیق.. 209

5-2- 1- فرضیه اول: 209

5-2- 1-1-بررسی  فرضیه اول: 209

5-2- 2- فرضیه دوم: 211

5-2- 2- 1- بررسی فرضیه دوم: 211

5-2- 3- فرضیه سوم: 213

5-2- 3-1- بررسی  فرضیه سوم: 213

5-3- نتیجه گیری.. 216

5-4- ارائه پیشنهادات… 220

منابع و ماخذ: 224

مقدمه :

در اوایل دهه 30، 75درصد جمعیت کشور روستانشین و 25درصد شهرنشین بوده اند؛ ولی از سال 85 تاکنون این آمار بر عکس شده و در حال حاضر 75درصد جمعیت شهرنشین و 25درصد روستانشین شده اند و این روند باعث شده تعادل جمعیتی بین کلان شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تهران و …. بر هم خورده و تمرکز فعالیت های صنعتی، خدماتی و دانشگاهی از بین برود.و این کلان شهرها بخصوص پایتخت را گریبان گیر مشکلات عدیده ای نموده است.علت اصلی آن در مهاجر پذیری کلانشهرها می باشد.و تهران با جذابیت های فراوانی که دارد از جمله: 35 درصد مراکز آموزش عالی در کشور و 50درصد فعالیت های آموزشی کل کشور و… که در کنار بیشترین میزان حمل و نقل عمومی و ساخت و ساز در تهران در جریان است.

یکی از طرح هایی که برای حل معضلات تهران پیشنهاد شده است انتقال پایتخت می باشد که جوانب مختلف این طرح در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

 1-2- بیان مساله تحقیق :

چشم انداز کنونی شهر تهران مبین توسعه فضای ناهمگون و توزیع نامتعادل جمعیت و فعالیت های اقتصادی است که در پی تمرکز بیش از حد فعالیت های صنعتی، خدماتی و اداری متصور شده است. این تراکم از یکسو تهران را به کانون برتر سیاسی، اقتصادی تبدیل کرده و از جنبه های دیگر آسیب های مبتلابهی را در مسیر توسعه آن قرار داده است. در متن رویا رویی با این ناهنجاری ها دو تفکر و راهبرد کلی وجود دارد:

1 ‏. اصلاح گرایی و ترمیم

2 ‏. جابه جایی و تمرکززدایی

‏از میان این اندیشه ها بنا بر باور بسیاری، برترین گزینه و رهیافت انتقال مراکز اداری، سیاسی و اقتصادی به سایر نواحی جغرافیایی کشور است. ازاین رو علی رغم وجود محدودیت های موجود این سؤال مطرح می شود که تحقق این راهبرد چگونه و تا چه میزانی ضروری است؟

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن :

بحث جدی مربوط به انتقال پایتخت در سال 1364 مصادف با دویستمین سال مرکزیت یافتن تهران مطرح شد و درسال 1367 نیز توسط مشاور شهرساز به دستور وزارت مسکن و شهرسازی کارهای مطالعاتی صورت پذیرفت اما در تمام طول این سالها مشکلات ومعضلات آینده پیشرو پایتخت فقط مورد بحث کارشناسان و مسئولین بود و اقدام جدی صورت نگرفت.

انتقال پایتخت راه حلی است که مسئولین پیشنهاد نموده اند ولی اجرای این طرح برای ایران نیازمند زمان طولانی و هزینه های اجرایی بسیار بالا وانجام مطالعه و برنامه ریزی مدونی است

به طور یقین انتقال پایتخت در شرایط امروز ایران،کاری بسیار حساس و مهم می یاشد که بدون پشتوانه کار مطالعاتی قوی دچار چالش خواهد شد.

1-4- هدفهای تحقیق :

هدف اصلی :

           بررسی میزان تحقق  پذیری انتقال پایتخت

اهداف فرعی:

  • شناسایی اثرات انتقال پایتخت در حل معضلات شهری تهران
  • شناسایی طرح های جایگزین انتقال پایتخت

1-5-  سوالات:

پژوهش علمی بر پایه و مبنای سوالاتی که در ذهن پژوهشگر مطرح می شود، شکل می گیرد. در این پژوهش نیز برآنیم تا به سوالاتی نظیر:

هدف از انتقال پایتخت چیست؟

 طرح انتقال پایتخت از چه میزان قابلیت اجرایی لازم برخوردار است؟

چگونه میتوان بدون انتقال پایتخت بر مشکلات تهران فائق آمد؟

1-6- چهارچوب نظری  و پیشینه  تحقیق :

در گذشته ، امنیت ، عامل اصلی انتخاب و یا انتقال پایتخت بوده است اما امروزه با توجه به پیشرفت فنون به ویژه در عرصه‌های امنیتی و تغییر شیوه های جنگی و همچنین اهمیت یافتن گردش اطلاعات و ارتباطات در این عرصه ، عامل مذکور کم رنگ شده است و در مقابل مرکزیت ثقل اقتصادی اهمیت یافته است.

امروزه اگر پایتختی انتخاب می شود و یا انتقال می یابد عمدتاً به دلایل غیرامنیتی است. تمرکززدایی ، حل مشکلات موجود در یک پایتخت ، تسلط مناسب بر اقتصاد کشور و یا انتخاب رأس مناسب برای هرم سلسله مراتب شهری است. تجارب عملی انتقال  پایتخت کشورهای آلمان ،پاکستان و برزیل و مباحث نظری مطروحه در ایران در قرن حاضر همگی شاهد این مدعاست که انتقال پایتخت هیچ یک ازاین کشور ها به دلایل نظامی نبوده است.

نحوه و روند انتقال پایتخت و دلایل این امر در کشور های مذکور بطور مفصل در فصل2 بیان میشود

1-7- روش تحقیق :

روش تحقیق این پژوهش  کیفی است. «تحقیق کیفی در نقطه ی تمرکز خود چند روشی و متضمن رهیافت تفسیری-طبیعی گرایانه به موضوع مورد مطالعه است. این به معنای آن است که پژوهش گران کیفی اشیا را در محیط های طبیعی خود مطالعه کرده و تلاش می کنند پدیده ها را بر حسب معنایی که افراد به آنها می بخشند معنادار کرده و تفسیر نمایند. تحقیق کیفی مستلزم کاربرد و گردآوری طیفی از مواد تجربی- مطالعه موردی، تجربه شخصی، درون نگری، داستان زندگی، مصاحبه، متون مشاهده های تاریخی و تصویری- است که لحظه ها و معانی عادی و چالش برانگیز در زندگی افراد را تشریح می کند.» (محمد پور، 1389: 94 به نقل از :دنزن و لینکلن، 1994: 2؛ کراسول، 1998: 15) اگرچه در مورد تحقیق کیفی تعاریف متعددی ارائه شده است.  «روش تحقیق کیفی بر خلاف عنوان آن یک روش واحد و منسجم نیست. بر همین اساس؛ تعاریف متعددی از این روش ارائه شده است.» (محمد پور، 1389: 94)  

1-8- روش پژو هش یا روش گرد آوری اطلاعات:

به دلیل گسترده بودن موضوع بحث و از طرفی فقدان اطلاعات در برخی از حوزه های مورد نیاز پژوهش، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش های مختلف صورت گرفته در پژوهش حاضر طیف نسبتاً وسیعی از کتب و مقالات فارسی و غیر فارسی جهت استخراج نکات مورد نظر، مطالعه و بررسی شده است. از طرف دیگر به منظور تکمیل و پر نمودن خلأهای اطلاعاتی به فراخور از اسناد، قوانین و گزارشات مرتبط با موضوع بهره گرفته شده است. در مواردی هم که دسترسی به منابع یادشده امکان پذیر نبوده از لوح های فشرده و پایگاه های اینترنتی مرجع و معتبر استفاده گردیده است.

1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

روش تجزیه و تحلیل علی می باشد در واقع اطلاعات جمع آوری شده و نظریه های افراد در قالب طرح های فرادست و تجربیات گذشته بر پایه اصول برنامه ریزی و مبانی نظری گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد

تعداد صفحه : ۲۲۷

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.