معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : معماری 

عنوان : طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

اساتید راهنما:

دکتر کاظم معمارضیا

دکتر محمدرضا مغاره

اساتید مشاور:

دکتر حمیدرضا شریف

مهندس ساناز حائری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….1

1-کلیات: …………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه و طرح موضوع: …………………………………………………………………………………………2

1-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق: ………………………………………………………………………………..3

1-3 هدف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………4

1-4 سئوالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………..5

1-5 پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: …………………………………………………………………………….5

1-6 فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: …………………………………………………………………………………6

1-7 روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………….6

1-8 مراحل تحقیق: ………………………………………………………………………………. 7

2-صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی): ………………………………………………………………………8

2-1 تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی: 8

2-1-1 پیشینه هوانوردی: ………………………………………………………………………………………….8

2-1-2 تاریخچه ظهور فرودگاه: …………………………………………………………………………………. 10

2-1-3 فرودگاه در قرن بیستم: …………………………………………………………………………………. 12

2-1-4 حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران : 14

2-1-5  سازمان های حمل و نقل هوایی و وظایف آنها: 16

2-1-5-1 سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو): 16

2-1-5-2 سازمان هوانوردی فدرال (FAA): 17

2-1-5-3 سازمان های منطقه ای: 18

2-2  اقتصاد فرودگاه: ……………………………………………………………………………………………..18

2-2-1 چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران: 19

2-2-1-1 سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت: 20

2-2-1-2 سرمایه گذاری در ناوگان: 20

2-2-1-3 ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی: 21

2-2-1-4 سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی: 21

2-2-1-5 تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص: 22

2-2-2 ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی: 22

2-3 اصطلاحات مهم هوانوردی: 23

2-3-1 شرایط جوی استاندارد: …………………………………………………………………………………. 23

2-3-2 ارتفاع فشاری: …………………………………………………………………………………………….23

2-3-3 سرعت هواپیما: …………………………………………………………………………………………..24

2-3-4 باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما: 24

2-4 کنترل ترافیک هوایی: ……………………………………………………………………………………….25

2-4-1 اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی: 25

2-4-1-1 تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی: 26

2-4-1-2 محدوده کنترل پایانه: 27

2-4-1-3 محدوده خدمات راداری فرودگاه: 27

2-4-1-4 طبقه بندی فضاهای هوایی: 28

2-4-1-4-1 فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت: 28

2-4-1-4-2 فضای هوای کلاسB   یا محدوده ی کنترل پایانه: 28

2-4-1-4-3 فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه: 28

2-4-1-4-4 فضای هوایی کلاس D: 29

2-4-1-4-5 فضای هوایی کلاس E: 29

2-4-1-4-6 فضای هوایی کلاس  Gیا فضای هوایی بدون کنترل: 30

2-4-2 اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی: 30

2-4-2-1 مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی: 31

2-4-2-2 تسهیلات کنترل تقرب پایانه: 31

2-4-2-3 برج مراقبت ترافیک فرودگاه: 31

2-4-2-4 ایستگاه های خدمات پروازی: 32

2-4-3 مشخصات طرح هوا – فضای ایران: 32

3-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه: 34

3-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….34

3-2 اجزای سیستم پایانه مسافری: 34

3-2-1 بخش ارتباطی و دسترسی: 35

3-2-2 بخش پردازش مسافران: 36

3-2-3 بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی: 36

3-3 ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری: 38

3-3-1 اهداف طراحی: ……………………………………………………………………………………………38

3-4 فرایند برنامه ریزی پایانه: ………………………………………………………………………………….. 40

3-4-1 مراحل و معیارهای برنامه ریزی: 40

3-4-2-1 مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی: 41

3-4-2-2 محوطه ی جلوخان پایانه: 41

3-4-2-3 مجموعه راه های دسترسی: 41

3-4-2-4 پارکینگ: ………………………………………………………………………………………………42

3-4-2-5 سیستم پردازش مسافر: 42

3-4-2-6 راهروها و سالن ورودی: 43

3-4-2-7 سالنهای عمومی پایانه: 44

3-4-2-8 باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی: 44

3-4-2-9 کنترل امنیتی: …………………………………………………………………………………………45

3-4-2-10 سالنهای خروجی یا پرواز: 46

3-4-2-11 تسهیلات تحویل جامه دان: 47

3-4-2-12 سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه: 48

3-4-2-13 تسهیلات بین المللی: 49

3-4-2-14 فضاهای دیگر: ………………………………………………………………………………………..50

3-4-2-15 الزامات کلی فضای مورد نیاز: 52

3-5 اشکال مختلف پایانه ها: ……………………………………………………………………………………..52

3-5-1 طرح انگشتی یا شاخه ای: 53

3-5-2 طرح اقماری: ……………………………………………………………………………………………..54

3-5-3 طرح خطی : ………………………………………………………………………………………………54

3-5-4 طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه: 54

3-5-5 طرحهای ترکیبی: ………………………………………………………………………………………..55

3-6 انواع طرحهای عمودی پایانه ها: 55

3-7 انواع توقف هواپیما: ………………………………………………………………………………. 58

3-7-1 توقف با دماغه ی رو به داخل: 59

3-7-2 توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار: 59

3-7-3 توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار: 59

3-7-4 توقف موازی: ……………………………………………………………………………………………..60

3-8 طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون): 60

3-9 انتقال مسافران به هواپیما: …………………………………………………………………………………. 61

4-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار: 63

4-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….63

4-2 حمل و پردازش بار: ………………………………………………………………………………………….63

4-2-1 اصول جریان بار: ………………………………………………………………………………. 63

4-2-2 اصول باربری: ……………………………………………………………………………………………..66

4-2-3 انواع وسایل حمل بار: …………………………………………………………………………………….66

4-2-4 انواع فن آوری باربری: …………………………………………………………………………………….67

4-3 مکان یابی پایانه بار: …………………………………………………………………………………………69

4-4 الگوی طرح پایانه بار: ………………………………………………………………………………………..70

4-5 اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار: 72

4-6 مشخصات تسهیلات پایانه بار: 72

4-6-1 اجزای ساختمان پایانه بار: 72

4-6-2 درها و ورودیها: ……………………………………………………………………………………………74

4-6-3 ستونها و موانع ثابت: ……………………………………………………………………………………..74

4-6-4 ضوابط ارتفاع آزاد: ………………………………………………………………………………………..75

4-6-5 مشخصات کف انبار: ………………………………………………………………………………………75

4-7 اجزای پردازش بار خروجی پایانه: 75

4-7-1 محوطه پذیرش بار: ……………………………………………………………………………………….76

4-7-2 محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار: 76

4-7-3 محوطه انبار بارهای فله خروجی: 76

4-7-4 محوطه نگهداری بارهای ویژه: 76

4-7-5 محوطه گمرک خروجی: 77

4-7-6 محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی: 77

4-7-7 محوطه پست: …………………………………………………………………………………………….78

4-7-8 محوطه اداری و مالی مراجعین: 78

4-7-9 محوطه باربندی: ………………………………………………………………………………. 78

4-7-10 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی: 79

4-7-11 محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل: 79

4-7-12 محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری: 79

4-8 اجزای پردازش بار ورودی پایانه: 80

4-8-1 محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی: 80

4-8-2 محوطه بارریزی: ………………………………………………………………………………. 81

4-8-3 محوطه انبار بارهای فله ورودی: 81

4-8-4 محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل: 81

4-8-5 انبار صندوقه های خالی: 81

4-8-6 محوطه گمرک ورودی: ……………………………………………………………………………………82

4-8-7 محوطه تحویل بار: ………………………………………………………………………………………..82

5-بررسی نمونه های موردی: ………………………………………………………………………………….83

5-1 نمونه های داخلی: ……………………………………………………………………………………………83

5-1-1 فرودگاه امام خمینی: ……………………………………………………………………………………..83

5-1-1-1 تاریخچه فرودگاه امام: 83

5-1-1-2 پایانه مسافری فرودگاه (ترمینال): 84

5-1-1-2-1 تراز 8.00+ مسافرین خروجی (طبقه دوم ): 87

5-1-1-2-2 تراز 4.00+ مسافرین ورودی ( طبقه اول): 87

5-1-1-2-3 تراز 0.00 مسافرین ورودی ( همكف): 88

5-1-1-2-4 تراز 6.50- (زیرزمین): 89

5-1-1-3 پاركینگ فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..90

5-1-1-4 موتور خانه پایانه مسافری : 90

5-1-1-5 اطفاء حریق پایانه مسافری: 90

5-1-1-6 فضاهای تشكیل دهنده پایانه: 90

5-1-1-6-1 فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی: 91

5-1-1-6-2 فضاهای مربوط به مسافران خروجی داخلی: 93

5-1-1-7 برج مراقبت: ……………………………………………………………………………………………94

5-1-2 فرودگاه بین المللی شهیــد آیت اله دستغیب شیراز: 95

5-1-2-1 پتانسیلهای فرودگاه شهیــد دستغیب در امر گردشگری: 96

5-1-2-1-1 جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-2 تعدد و تنوع پروازی در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-3 امكانات و تسهیلات  مسافری: 96

5-1-2-2 ترمینال ورود پروازهای خارجی: 97

5-1-2-4 سالن گمرک با مساحت حدود 750 متر مربع: 98

5-1-2-5 سالن عمومی مستقبلین و مشایعین: 98

5-1-2-6 مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی: 98

5-1-2-6-1 سالن عمومی و سالن بدرقه کنندگان: 99

5-1-2-6-2 سالن ترانزیت و تشریفات پروازی: 99

5-1-2-6-3 سالن ترانزیت مرزی: 100

5-1-2-6-4 غرفه اطلاع رسانی در بخش گردشگری: 100

5-1-2-7 صدور ویزا در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-8  ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-9 به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه شیراز: 101

5-2 نمونه های خارجی: ………………………………………………………………………………. 101

5-2-1 فرودگاه کانسای ژاپن: …………………………………………………………………………………..101

5-2-1-1 تاریخچه ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 101

5-2-1-2 جزیره ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 102

5-2-1-3 پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه: 103

5-2-1-4 ظرفیت فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..104

5-2-1-5 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….104

5-2-1-6 سازه ی فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..106

5-2-2 فرودگاه سوندیاک (RAVA، بیلبائو-اسپانیا): 107

5-2-2-1 ایده طرح: ……………………………………………………………………………………………107

5-2-2-2 معماری فرودگاه: ……………………………………………………………………………………. 108

5-2-2-3 پارکینگ فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 110

5-2-2-4 سازه فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 110

5-2-3 فرودگاه بین المللی کوالالامپور (مالزی): 111

5-2-3-1 معماری فرودگاه: …………………………………………………………………………………….111

5-2-3-2 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….112

5-2-3-3 سازه ی فرودگاه: …………………………………………………………………………………….114

5-2-3-4 ساختمان ماهواره: ……………………………………………………………………………………115

5-2-3-5 سایت مجموعه: ………………………………………………………………………………………115

6-تعامل سازه و معماری: …………………………………………………………………………………….117

6-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………..117

6-2 تاثیر سازه بر معماری: ……………………………………………………………………………………..118

6-2-1 گسترش نقش سازه در معماری: 118

6-2-1-1 سازه ، فرم معماری و فن آوری ساخت: 119

6-2-2 سازه ، زیبایی و صداقت ( جریان انتقال نیرو‌): 120

6-3 جدایی معماری و سازه: ……………………………………………………………………………………122

6-4 ضرورت همسازی معماری و سازه: 124

6-5 سیر تغییر و تحول همسازی معماری و سازه: 125

6-5-1 سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری جهان: 125

6-5-1-1 شروع همسازی معماری و سازه: 126

6-5-2 سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری ایران: 127

6-5-2-1 معماری قدیم ایران: ………………………………………………………………………………. 127

6-5-2-2 معماری معاصر ایران: 128

6-6 بررسی نمونه های مطلوب همسازی معماری و سازه در ترمینال های فرودگاهی: 129

6-6-1 طراحی ترمینال های فرودگاهی: 130

6-6-2 فرودگاه بین المللی بانكوك: 131

6-6-2-1 سازه ترمینال اصلی: ………………………………………………………………………………. 132

6-6-2-2 سازه سالن های خروجی: 133

6-6-3 فرودگاه جدید باراخاس – مادرید: 133

6-6-3-1 سازه فولادی سقف: ………………………………………………………………………………. 134

6-6-3-2 نمای شیشه ای فرودگاه: 135

6-7 نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….135

7- نگاهی به تاریخ و جغرافیای استان فارس و شهر شیراز: 137

7-1استان فارس: ………………………………………………………………………………………………..137

7-1-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 137

7-1-2 آب و هوا: ……………………………………………………………………………………………….138

7-1-2-1 درجه حرارت و میزان بارندگی: 138

7-1-2-2 باد: …………………………………………………………………………………………………..139

7-1-3 ویژگی های زمین شناسی: 139

7-1-5 پوشش گیاهی: ………………………………………………………………………………. 140

7-1-6 تقسیمات سیاسی: ………………………………………………………………………………………140

7-1-7 مکان های دیدنی و تاریخی: 141

7-1-8 صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. 142

7-1-8-1 صنایع: ……………………………………………………………………………………………….142

7-1-8-2 منابع معدنی: ………………………………………………………………………………. 142

7-1-9 منطقه ویژه اقتصادی شیراز: 142

7-1-10آموزش: ………………………………………………………………………………………………..143

7-1-11 ورزش و تفریح: ……………………………………………………………………………………….144

7-1-11-1 ورزشگاه‌ها: ………………………………………………………………………………. 144

7-1-11-2 پیست اسکی: ………………………………………………………………………………. 144

7-1-12 شبکه ارتباطات: ………………………………………………………………………………. 145

7-1-12-1 فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 145

7-1-12-2 راه‌آهن: ………………………………………………………………………………. 145

7-2شهر شیراز: ………………………………………………………………………………. 146

7-2-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 146

7-2-2 آب و هوا: ………………………………………………………………………………. 147

7-2-3 مسائل کلی زمین شناسی: 148

7-2-4 زلزله: ………………………………………………………………………………. 148

7-2-5 صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. 149

7-2-6 گردشگری: ………………………………………………………………………………. 149

8-مکان یابی و تحلیل سایت: ………………………………………………………………………………. 151

8-1 انتخاب محل فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 151

8-1-1 چگونگی توسعه ی فضای اطراف: 151

8-1-2 شرایط جوی و آب و هوایی: 152

8-1-3 دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی: 152

8-1-4 وجود زمین و امکان تأمین آن برای توسعه: 156

8-1-5 وجود سایر فرودگاه ها و قابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم: 157

8-1-6 موانع اطراف: ………………………………………………………………………………. 158

8-1-7 مسائل اقتصادی ساخت: 159

8-1-8 قابلیت دسترسی به خدمات تأسیساتی: 159

8-1-9 نزدیکی و مجاورت با محیط تقاضای سفر هوایی: 160

8-2 مکانیابی با بهره گرفتن از روش جایگشت (پرماتاسیون): 160

8-2-1 مقیاس اندازه گیری شاخص ها: 161

8-2-2 استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز: 162

8-2-3 تعیین تعداد گزینه ها: ………………………………………………………………………………. 163

8-2-4 آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل: 163

8-2-5 محاسبه وزن شاخص ها: 165

8-2-6 نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی: 166

8-2-7 جمع بندی: ………………………………………………………………………………. 168

9-تدوین برنامه ی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. 169

9-1 مقدمه: ………………………………………………………………………………. 169

9-2 عملکرد و اجزاء اصلی متشکله ترمینال: 169

9-2-1 فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی: 170

9-2-1-1 محوطه مقابل ترمینال: 170

9-2-1-2 محوطه کنترل امینتی: 171

9-2-1-3 سالن عمومی خروجی: 172

9-2-1-4 محوطه کنترل گمرکی: 172

9-2-1-5 محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر: 173

9-2-1-6 محوطه کنترل گذرنامه: 174

9-2-1-7 فضاهای مختص خطوط هوایی: 175

9-2-2 فضاهای مختص واحدهای کنترل کننده مسافر و بار: 178

9-2-2-1 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی: 178

9-2-2-2 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 179

9-2-2-3 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر خدمه هواپیما: 179

9-2-2-4 واحد کنترل گمرکی بارهای غیر مسافری: 179

9-2-2-5 واحد کنترل گذرنامه واقع در مسیر مسافرین خروجی.. 180

9-2-2-6 واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی.. 180

9-2-2-7 واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 180

9-2-3 فضاهای مربوط به عملیات پشتیبانی: 181

9-2-3-1 واحد اطلاعات پرواز و هوانوردی: 181

9-2-3-2 واحد اطلاعات هواشناسی: 181

9-2-3-3 فضاهای رفاهی و خدماتی مسافرین، مستقبلین و مشایعین: 181

9-2-3-3-1 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی: 181

9-2-3-3-2 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی: 182

9-2-3-3-3 فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز: 182

9-2-3-4 فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی، مکانیکی و الکتریکی و سایر تسهیلات لازم: 182

9-2-3-5 فضاهای ارتباطی: ………………………………………………………………………………. 183

9-2-3-6 فضاهای رفاهی کارکنان: 183

9-2-3-7 پارکینگ ها: ………………………………………………………………………………. 183

9-2-3-8 نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………. 183

9-3 برنامه ریزی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. 184

9-3-1 پیش بینی میزان حمل و نقل هوایی: 184

9-3-2روش های پیش بینی ترافیک هوایی : 185

9-3-2-1 پیش بینی به روش اکستراپولاسیون: 185

9-3-2-2 پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت: 186

9-3-2-3 مدل تعریف مارکت: ………………………………………………………………………………. 186

9-3-2-4 مدل اقتصادسنجی: ………………………………………………………………………………. 187

9-3-2-5  پیش بینی به روش قضاوت مهندسی : 187

9-3-3 محاسبه مسافر ساعت اوج : 187

9-3-4 بررسی فضاها و تعیین ظرفیت عوامل مختلف: 190

9-3-4-1 تعیین زیربنای تقریبی ترمینال: 190

9-3-4-1-1 تفكیک تقریبی فضای ترمینال فرودگاه بر حسب عملكرد: 191

9-3-4-2 محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی : 192

9-3-4-2-1 طول و سطح پیاده روی مقابل ترمینال : 192

9-3-4-2-2 محوطه كنترل امنیت عمومی : 193

9-3-4-2-3 سطح سالن عمومی خروجی: 195

9-3-4-2-4 محوطه كنترل و پذیرش بار و مسافر: 196

9-3-4-2-5 محوطه كنترل كارت پرواز و بلیط مسافرین: 198

9-3-4-2-6 سطح سالن عمومی انتظار (سالن ترانزیت): 199

9-3-4-2-7 سطح محوطه كنترل امنیتی پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز: 199

9-3-4-2-8 سطح كریدور: ………………………………………………………………………………. 201

9-3-4-3 محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافرین پروازهای ورودی: 202

9-3-4-3-1 سطح محوطه كنترل بهداشتی: 202

9-3-4-3-2 سطح محوطه كنترل گذرنامه: 203

9-3-4-3-3 سطح دریافت بار : 204

9-3-4-3-4  سطح محوطه كنترل گمركی : 206

9-3-4-3-5  سطح سالن عمومی ورودی : 207

9-3-4-3-6  محاسبه فضاهای واقع در مسیر بار: 208

9-3-4-3-6-1 سطح سالن بار (تفكیک و تجمیع بارهای خروجی به روش دستی): 209

10-برایند مطالعات در قالب ارائه طراحی: 211

10-1 ایده های طراحی: …………………………………………………………………………..211

10-1-1 خوانایی فضایی: ……………………………………………………………………211

10-2 سازه: ………………………………………………………………………..211

10-3 تاسیسات: ……………………………………………………………………………211

10-4 دیاگرام های طرح: ………………………………………………………………………………214

10-5 معرفی طرح: …………………………………………………………………………………………..215

تعداد صفحه : 248

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.