معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

عنوان : طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

استاد راهنما:

دكتر شهناز فرمانی سرانسری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………. 1

فصل اول كلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه………………………………………………………….3

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………3

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………… 4

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱) ………………………4

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………….. 5

۱-۶- اهداف تحقیق……………………………………………….. 5

۱-۶-۱- اهداف کلی………………………………………………… 5

۱-۶-۲- اهداف ویژه…………………………………………………. 5

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروه های زینفع………………………… 5

۱-۸- سوالات تحقیق……………………………………………….. 5

۱-۹- فرضیه­ های تحقیق……………………………………………. 6

۱-۱۰- روش تحقیق………………………………………………….. 6

۱-۱۰-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ­ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک)…….6

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها……6

۱-۱۰-۳- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره)…..7

۱-۱۰-۴- گردآوری داده ­ها……………………………………………..7

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)….7

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها………………………..7

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲- ادبیات موضوع………………………………………………………. 9

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) ……………………………………….9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه………………………………………………… 10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان………………………………………. 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران……………………………………….. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ ها…………………………………………… 13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ ها ………………………..14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ ها …………………………………………..15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه ­ها ……………………………..15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه ­ها ………………………………………17

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه………………………………. 18

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه­ ها در توسعه پایدار………18

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷)…………………………… 19

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) ………………………………………20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹)…………………………….. 20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰)…………………………….. 21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱)…………………………………. 21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲)……………. 22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳)…..23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی………………. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر…………………………………………… 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران……………………………………………… 25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی………………………………………………….26

۲-۲-۱۱- خط فارسی…………………………………………………… 26

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴)………………………………. 27

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵)………………………… 28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶)………………………… 29

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷)……………….. 29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار……………………………………………. 30

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸)………………………… 31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) ……………………………………..32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار………………………………………… 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی…………………………………………………… 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی……………………………………………… 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک…………………………………. 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک………………………………….. 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها…………………………………… 35

۲-۳-۱۴- انرژی باد……………………………………………………….. 35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی……………………………………………….. 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی……………………………………….. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی…………………………………………………. 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی……………………………………………………. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی…………………………………….. 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی…………………………………. 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت…………………………………… 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه……………………………………. 38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش……………………………. 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف……………………………… 38

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب………………………………………………. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید……………………………………………….. 39

۲-۳-۲۷- روش های طراحی خورشیدی غیر فعال………………………. 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم ………………………………………………….39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم…………………………………………….. 40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی………………………………………… 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک…………………………………………. 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک…………………………………………….. 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک)…………………………………………. 41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا………………………………………………….41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده………………………………… 41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری………………………………………….. 42

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه ­ها …………………………………44

۳-۲- اندازه ­های بدن انسان……………………………………………….. 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱)…45

۳-۴- ورودی و گیشه……………………………………………………….. 45

۳-۵- امنیت و اطلاعات…………………………………………………….. 46

۳-۶- سیرکولاسیون……………………………………………………….. 46

۳-۷- فضای اداری………………………………………………………….. 46

۳-۸- گالری­ها………………………………………………………………… 47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار…………………………………………. 48

۳-۱۰- انبارها………………………………………………………………. 48

۳-۱۱- فضای سبز موزه…………………………………………………… 48

۳-۱۲-  آمفی تئاتر………………………………………………………… 49

۳-۱۳- کتابخانه …………………………………………………………….49

۳-۱۴-  پژوهشی…………………………………………………………. 50

۳-۱۵-آموزشی…………………………………………………………… 50

۳-۱۶-پارکینگ…………………………………………………………….. 50

۳-۱۷- تاسیسات…………………………………………………………. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه……………………………………………….. 50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها…………………………………………….. 53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی……………………………………………. 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی…………………………………………. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی……………………………………………… 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی…………………………………………… 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………… 54

فصل چهارم بررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱)……………………………61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳)…………………………63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵)………………………..65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷)……………………………..67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹)……………………………….68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱)………………………….70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳)…………… 72

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل……………………………….. 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ………………………………………………. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل……………………………………………… 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل…………………………….. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل…………………….. 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل…………………………… 76

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل…………………………………… 77

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل………………………………………. 77

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱)…………….77

۵-۳-۲-توصیه­ های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲)………………………..78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳)….79

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) ……………………80

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ……………………………………………………………… 99

چکیده:

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­ های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راه ­های توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است. در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه ­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

موزه مهمترین و تاثیر گذارترین سازمان و نهاد فرهنگی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است، چرا که بر خلاف دیگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فیلم، کتاب، انواع هنرها و غیره خروجی ملموس آن، تلاش ذهنی و هنرمندانه فرد یا گروهی است و همواره در ممیزی با واقعیت و باورپذیری، ایجاد شک، تردید و مخالفت را برای مخاطب، محفوظ می دارد. در حالی که در موزه مخاطب را با واقعیت­های بلامنازعه که متاثر از آثار حقیقی بجای مانده و ارائه شده روایت می شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست یافته و بدون هیچ منازعه­ای به باور می رسد و خود تداوم دهنده آن می شود. امروزه موزه وظیفه دارد در جهانی که دائما متحول می شود نیروی درک همیشه جدیدی را در مورد اتصال بین گذشته و آینده پیدا کند. پس موزه وظیفه دارد پیوسته روش­های جدیدی را برای نمایش و عرضه مجموعه ­هایش جستجو کند.

2-1- بیان مسئله

تولید پیام­های متفاوتی که سناریوی کلی و جزئی تولید می شود، جهت طرح در موزه نیاز به تبدیل شدن به بیان موزه­ای دارد که ضرورت آن شناخت موزه در شکل امروزی است. با گسترش و رشد موزه­ ها به ویژه در حوزه موضوعی، حریم موضوعی موزه چنان گسترده که دیگر محدود به روایت تاریخی نبوده و به جنبه­ های دیگر پدیده ­ها توجه نشان می دهد( کارگر، ۱۳۹۳).

امروزه موزه­ ها نمادها و شاخصه­ های جریان­های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنرهای معماری دارند، نقشی که در سال­های نخست قرن بیستم بر عهده آسمان خراش­ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه دولت­ها، روشنفکران و از همه مهمتر عموم مردم، به اهمیت فضاهای
فرهنگی- هنری جلب شده است. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش­تر از سایر کاربری­ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود، حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه­ ها بهعنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد( طالبیان، آتشی و نبی زاده، ۱۳۹۰).

موزه جایگاه زنده ایست تا نسل امروز را به زبانی که در خور اوست جذب کند. آرایش موزه در درجه اول نقش عمده­ای در جذب مخاطب دارد( ستاری، ۱۳۷۹). امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی­های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده­ اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی­های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. افزایش مداوم جمعیت کشورهای جهان را بیش از بیش با مشکل کمبود انرژی روبه رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند. شاید با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی کره خاکی بتابد و بیم متلاشی شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژی و کثرت آلودگی محیط، از بین برود. یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای ساختمان برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای ساختمان است، که روز افزون به تعداد مصرف کنندگان سوخت­ های فسیلی(که در واقع پایه­ های صنعت نوین جهان و از جمله ایران را شامل می شود) افزوده می شود. با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل مبارزه کرد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موزه نقطه عطف پیوند جامعه و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه نقش خود را پر رنگ­تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزه­ هاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است. این فضا به جهت نقش خود به عنوان یک ساختمان پایدار به گونه ­ای باشد که برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، به پدید آمدن موزه­ای پایدار کمک نماید. بنابراین طراح برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان باید پیام رسان باشد. پیامی هدفدار جهت شناساندن محیط، اما پیام و کاربردی بودن آن یک بعد قضیه است، بعد دیگر جنبه زیباشناسانه و جهت زیبایی و مطلوب کردن محیط باید باشد.

تعداد صفحه : 120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.