مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با بهره گرفتن از داده‌کاوی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه قم

دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات 

عنوان:

طراحی سیستم پیشنهاددهنده موسیقی ایرانی با بهره گرفتن از  داده‌کاوی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

به دلیل رشد بی‌رویه فایل‌های موسیقی و ایجاد کتابخانه‌های عظیم دیجیتال، بازیابی اطلاعات موسیقی و سازمان‌دهی آن بر اساس نوع ژانر یا خواننده و یا حالت و … تبدیل به چالشی مهم شده است. علاوه بر آن افراد ذائقه‌های مختلفی در انتخاب موسیقی دارند و یا در شرایط مختلف نیازهای متفاوتی به نوع و حالت موسیقی دارند که با توجه به حجم زیاد موسیقی یافتن فایل‌هایی که مرتبط با ذائقه و یا نیاز افراد باشد کاری دشوار به نظر می‌رسد از همین روست که در سال‌های اخیر  توجه خاصی به بازیابی اطلاعات موسیقی شده است. هم اکنونفراداده‌یی نظیر نام فایل، خواننده، اندازه فایل، تاریخ وژانر به صورت معمول در رده‌بندی و بازیابی این رکوردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این دسته‌بندی‌ها پاسخ‌گوی نیاز دنیای امروز نیست.

هدف اصلی این پایان نامه بهبود روش‌های پیشنهاددهی موسیقی  با بهره گرفتن ازویژگی‌هایمحتواییو همچنین مدیریت پروفایل‌های مشتری می‌باشد. در راستای دست یافتن به این هدفرده‌بندی فایل‌های موسیقی در کلاس‌هایی مانند خواننده و ژانر و یافتن موسیقی‌هایی که از نظر موسیقیای به هم شباهت دارند و همچنین پیشنهاد بر اساس مشتری‌هایی که ذائقه‌های مشترک دارند را می‌توان به خدمت گرفت. در این پایان‌نامه در جهت رسیدن به اهداف ذکر شده، یکی ازکارهای انجام گرفته یافتن یک ویژگی رده­بندی جدید به نام Area Method of Moment می­باشد. این ویژگی بالاترین درصد کارایی را در رده‌بندی ژآنر به دست داده است. علاوهبراین، با بهره گرفتن از همین ویژگی‌هایی که نشان‌دهنده یک ویژگی موسیقیای خاص است میزان شباهت فایل‌های موسیقی به هم اندازه‌گیری شده و به کاربران پیشنهاد شده که با توجه به بازخورد کاربران به ارزیابی میزان صحت می‌پردازد. در ادامه  برای به خدمت گرفتن روش Collaborative flittering    به ارائه معیاری جدید در یافتن شباهت میان پروفایل‌هامی‌پردازیم. به دلیل این که هدف اصلی این پایان‌نامه کار کردن بر روی موسیقی ایرانی است، بنابراین به علت عدم  وجود مجموعه داده مناسب، برای شروع مناسب، ایجاد مجموعه داده مناسب در اولویت تحقیق قرار گرفته است. شایان ذکر است که برای ارزیابی و دریافت بازخورد مشتریان، برنامه کاربردی با ویژگی‌های مذکور پیاده سازی شده است.

از آنجایی که در دنیای رقابتی امروز یافتن موسیقی مورد پسند افراد در صنعت فروش موسیقی از اهمیت بالایی برخوردار استروش‌های پیشنهاد شده در این تحقیق می‌تواند بسیار کاربردی باشد. با توجه به نتایج به دست آمده دراین تحقیق، امید آن می­رود که کمپانی‌های فروش موسیقی آن‌ ها را در سطح تجاری مورد استفاده قرار دهند. همچنین روش‌های ارائه شده در این سیستم پیشنهاددهنده می‌تواند برای سایر سیستم‌های پیشنهاددهنده نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصلاول:مقدمه

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2تعریفمساله………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3اهدافودستاوردها……………………………………………………………………………………………………………..4

1-4ساختارپایان نامه………………………………………………………………………………………………………………..5

فصل دوم: بر متون گذشته مرور

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….8

2-2موسیقی و ویژگی‌های آن…………………………………………………………………………………………………….8

2-2-1موسیقی چیست………………………………………………………………………………………………….8

2-2-2 ویژگی‌های صوتی موسیقی………………………………………………………………………………9

2-2-3 تولید موسیقی………………………………………………………………………………………………..10

2-3استخراج ویژگی‌های محتوایی از فایل صوتی………………………………………………………………….13

2-3-1انواع ویژگی‌ها………………………………………………………………………………………………...13

2-3-2  تقسیم بندی ویژگی‌ها از نظر طول فریم…………………………………………………….27

2-4 مجموعه داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………28

2-5رده‌بندی موسیقی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-5-1 رده‌بندی………………………………………………………………………………………………………..28

2-5-2 رده‌بندی در متون گذشته……………………………………………………………………………..31

2-6سیستم‌هایپیشنهاددهنده……………………………………………………………………………………………….35

2-6-1انواع سیستم‌های پیشنهاددهنده………………………………………………………………….35

2-6-2سیستم‌های پیشنهاد دهنده موسیقی……………………………………………………………37

2-7 نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………38

فصلسوم:روش پیشنهادی

3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….40

3-2 تولید مجموعه داده از موسیقی ایرانی………………………………………………………………………………41

3-2-1 جمع‌ آوری داده‌ها و فرا داده‌ها و پیش پردازش…………………………………………….41

3-2-2 استخراج ویژگی‌ها………………………………………………………………………………………….42

3-2-3 ویژگی‌های مجموعه داده‌ها……………………………………………………………………………43

3-3 ویژگی Area Method Of Moment of MFCC……….………………………………..46

3-3-1عملگر …………………………………..Area Method Of Moment47

3-3-2روش محاسبه Area Method Of Moment of MFCC………………..49

3-4معرفیمعیار شباهت پروفایل جدید………………………………………………………………………………….49

3-4-1 معیار شباهت پروفایل…………………………………………………………………………………….50

3-5برنامه کاربردی پیشنهاددهنده موسیقی…………………………………………………………………………..52

3-5-1 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت موسیقی……………………………………………………..55

3-5-2 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت پروفایل……………………………………………………….56

3-6نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………57

فصلچهارم: ارزیابی

4-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-2ارزیابی برتریمجموعه داده تولید شده……………………………………………………………………………59

4-3ارزیابیویژگیArea Method Of Moment of MFCC…………………………………….61

4-3-1رده‌بندی سبک………………………………………………………………………………………………61

4-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی…………………………………………………………..66

4-3-3پیشنهاددهی با بهره گرفتن از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC68

4-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل…………………………………………………………………………………………..69

4-5نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………..69

فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده

5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….71

5-2دستاوردهایتحقیق…………………………………………………………………………………………………………..72

5-3محدودیت­هایتحقیق………………………………………………………………………………………………………73

5-4کارهایآینده…………………………………………………………………………………………………………………….73

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل2-1-فلوچارتمحاسبههیستوگرامضرب……………………………………………………………………….17

شکل 2-2- نمونههیستوگرامضرب…………………………………………………………………………………………17

شکل2-2-معیارspectral fluxبرایspeechتقریبابالاترازاینمقداربرایmusicاست.25

شکل2-4-درصدفریم‌هایباانرژیپایین………………………………………………………………………………26

شکل2-5-یکنمونهدرختتصمیمگیری…………………………………………………………………………….29

شکل3-1- پراکندگیتعدادویژگی‌هادردسته‌ های مختلف…………………………………………………..44

شکل3-2- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایسبک‌هایمختلف………………………………………………..45

شکل3-3- پراکندگیتعدادآهنگ‌هابرایدستگاه‌های مختلف……………………………………………..46

شکل3-4-روشمحاسبهArea Method of Moments of MFCC……………………………………49

شکل3-5- شمایکلیازبرنامهکاربردی………………………………………………………………………………..54

شکل3-6- لیستموسیقی‌هایدراختیارکاربر………………………………………………………………………54

شکل3-7- مراحلانتخابموسیقیبراساسشباهتفایل‌هایموسیقی………………………………55

شکل3-8- پیشنهاددهیبراساسشباهتموسیقی‌ها…………………………………………………………..56

شکل3-9- پیشنهادبراساسشباهتپروفایل‌هایمشتریان………………………………………………….57

شکل4-1- درصدصحتبرایهرژانردردوآزمایش……………………………………………………………..60

شکل4-2- معیارRecall- precision وF-measureبرایسبک‌هایمختلف………………64

شکل4-3- معیارRecall- precision وF-measureبرایسبک‌هایمختلف………………66

شکل4-4- معیارRecall- precision وF-measureبرایدستگاه‌های مختلف……………68

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول2-1طبقه بندی ویژگی‌ها……………………………………………………………………………..14

جدول2-2 تقسیم بندی بر اساس طول فریم استخراج…………………………………………..27

جدول2-3مرور متون گذشته در ارتباط با رده‌بندی موسیقی……………………………….31

جدول2-4مرور متون گذشته سیستم پیشنهاددهنده……………………………………………37

جدول3-1اطلاعات کلی از مجموعه داده……………………………………………………………….43

جدول3-2پراکندگی تعداد ویژگی‌ها در دسته‌ های مختلف…………………………………..44

جدول4-1 درصد صحت برای هر ژانر در دو آزمایش……………………………………………..60

جدول4-2مجموعه آزمایش های انجام شده و ویژگی های آن……………………………..37

جدول4-3مجموعه‌ها ویژگی‌های به کار رفتهدر آموزش درخت تصمیمی…………..63

جدول4-4معیار Recall- precision وF-measure برای سبک مختلف……63

جدول4-5مجموعه‌ها ویژگی‌های به کار رفته در آموزش درخت تصمیمی…………..65

جدول4-6 معیار Recall- precision وF-measure برای موسیقی غربی……65

جدول4-7 مجموعه‌ها ویژگی‌های به کار رفته در آموزش درخت تصمیمی………….67

جدول4-8معیار Recall- precision وF-measure برای دستگاه‌های مختلف67

جدول4-9 بازخورد به دست آمده از افراد…………………………………………………………………69

جدول4-10 کارایی معیار پیشنهاد شده…………………………………………………………………..69

 

 

 

مقدمه

 

موسیقی فراتر از تعریف در الفاظ است و شگفتی آن نیز در همین است. موسیقی جبران ناكامی‌های زبان است و شیوه‌ای برای بیان احساسات ناملموس. احساساتی كه نمی‌دانیم چه هستند.آن جا كه زبان از گفتن باز می‌ماند، موسیقی مأمنی می‌شود برای روح، و زبانی می‌شود برای بیان احساسات و ناگفته‌های ناشناخته. موسیقی، سرچشمه‌ای از درون انسان دارد.

در طول تاریخ موسیقی همواره به عنوان قسمتی از زندگی انسان نقش خود را ایفا کرده است. امروزه نیز با در دسترسبودن ابزار قابل حمل پخش موسیقی و سایر ابزار ذخیره فایل‌های موسیقی این نقش پررنگ‌تر شده است. همچنین رشد بی سابقه موسیقی در سال‌های اخیر لزوم ایجاد روشی برای مدیریت این فایل‌هارا ضروری می کند. در این تحقیق به ارائه روش‌هایی برای مدیریت اتوماتیک موسیقی با بهره گرفتن از تکنیک‌های داده کاوی می‌پردازیم.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 98

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.