مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه طراحی سامانه­ی خبره­ی فازی برای تشخیص دام­چینی در بانکداری الکترونیکی (مورد پژوهی: بانک­های ایرانی)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : طراحی سامانه­ی خبره­ی فازی برای تشخیص دام­چینی در بانکداری الکترونیکی (مورد پژوهی: بانک­های ایرانی)

دانشگاه شیراز

دانشکده ­ی آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان­ نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

طراحی سامانه­ی خبره­ی فازی برای تشخیص دام­چینی در بانکداری الکترونیکی (مورد پژوهی: بانک­های ایرانی)

استاد راهنما:

دکتر غلامعلی منتظر

 

 

اسفندماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دام­چینی شیوه­ای از دزدی هویت الکترونیکی است که در آن از روش­های مهندسی اجتماعی و جعل وبگاه برای فریب کاربران و افشای اطلاعات محرمانه­ای که ارزش اقتصادی دارند، استفاده می­ شود. دام­چینی با از بین بردن اعتماد بین کاربران و کسب و کار برخط، بر عرصه­ نوظهور تجارت الکترونیکی اثر منفی می­ گذارد. کشورهای در حال توسعه­ای مانند ایران به تازگی با تهدیدات اینترنتی مانند دام­چینی روبرو شده­ اند که با توجه به تفاوت­های اجتماعی، طبعاً روش‌های دام­چینی در ایران ممکن است با سایر تجربه­ها متفاوت باشد، به همین دلیل لازم است روش تشخیص، متناسب با آن­ها و برای افزایش کارایی بهبود یابد. هدف این پایان‌نامه ارائه­ یک سامانه­ی تشخیص دام­چینی برای استفاده در بانکداری الکترونیکی کشورمان است. شناسایی ویژگی­های برجسته­ی دام­چینی، یکی از پیش­نیازهای مهم در طراحی سامانه­ای دقیق است. لذا در قدم اول برای شناسایی ویژگی­های تأثیرگذار دام­چینی که بیشترین تناسب را با وبگاه­های بانک­های ایرانی دارند، فهرستی از 28 شاخص دام­چینی جمع ­آوری و در قالب پرسشنامه بین خبرگان توزیع گردید تا بدین صورت نظر آنها درباره میزان اهمیت هریک از شاخص ­ها در حوزه بانکداری الکترونیکی استخراج گردد. سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی، 20شاخص برگزیده و سامانه­ی خبره­ی اولیه با بهره گرفتن از نظریه­ مجموعه ­های فازی طراحی شد. در مرحله­ بعد برای بهبود سامانه­ی اولیه، الگوریتم «انتخاب ویژگی فازی-ژولیده» بر60 نمونه وبگاه بانکداری الکترونیکی اجرا شد. درنهایت سامانه­ی خبره­ی فازی بهبود یافته با بهره گرفتن از 6 شاخص با بیشترین تأثیر در تشخیص حملات دام­چینی طراحی شد. نتایج ارزیابی نشان­دهنده این است که سامانه­ی خبره­ی فازیِ طراحی شده به خوبی می ­تواند وبگاه‌های دام­چینی شده را تشخیص دهد و دارای کارایی 88% است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- واژه‌های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-4- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5- فرضیه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8- جنبه‌های جدید و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-9- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2- امنیت بانکداری الکترونیکی و حملات دام‌گستری…………………………………………. 11

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2- بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-3- چالش‌های بانکداری الکترونیکی در ایران…………………………………………………………………………………………… 14

2-4- زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………… 15

2-5- امنیت در بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-6- تهدیدات و کلاهبرداری‌ها در اینترنت…………………………………………………………………………………………………. 19

2-7- دام‌گستری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-8- آمارهای مربوط به دام‌گستری…………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-9- روش‌های تشخیص دام‌گستری…………………………………………………………………………………………………………… 32

2-10- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3- نظریه‌ی مجموعه‌های فازی و مجموعه‌های ژولیده………………………………………… 40

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2- نظریه‌ی مجموعه‌های فازی………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-3- سامانه فازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-4- نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………………………………………………………………………… 49

3-5- انتخاب ویژگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-6- فروکاست‌ها و هسته……………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-7- ترکیب مجموعه‌های فازی و مجموعه‌های ژولیده………………………………………………………………………………. 56

3-8- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4- طراحی سامانه خبره‌ی فازی برای تشخیص دام‌گستری…………………………….. 58

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

4-2- ویژگی‌های مؤثر در تشخیص دام‌گستری……………………………………………………………………………………………. 59

4-3- تعیین متغیرهای ورودی…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-4- تعیین متغیرهای خروجی………………………………………………………………………….. 86

4-5- تعریف توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی……………………………………………………………………………… 88

4-6- فازی‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-7- پایگاه قواعد فازی………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-8- وافازی‌سازی……………………………………………………………………………………….. 97

4-9- موتور استنتاج فازی……………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-10- ارزیابی سامانه خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری……………………………………………………………………….. 99

4-11- بهبود سامانه خبره‌ی فازی به کمک نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………. 110

4-12- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

5- نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………… 118

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-2- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

5-3- نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

5-4- پیشنهاد پژوهش‌های آتی………………………………………………………………………………………………………………… 121

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123

 

 

 


فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول ‏1‑1 روش‌ها و ابزار مورد استفاده در تحقیق به تفکیک مراحل………………………………………………………………. 7

جدول 2-1 مزایای بانکداری الکترونیکی از جنبه‌های مختلف………………………………………………………………………..  13

جدول 2-2 ده وبگاه برتر از نظر میزان حملات دام‌گستری در سالهای اخیر………………………………………………….. 28

جدول 2-3 خسارات مالی دام‌گستری………………………………………………………………………………………………………………. 31

جدول 3-1 پایگاه قواعد سامانه با دو متغیر ورودی…………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-1 ویژگی‌های حملات دام‌گستری……………………………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-2  اطلاعات دموگرافی خبرگان شرکت کننده در نظرسنجی…………………………………………………………… 78

جدول 4-3 میانگین شاخص‌ها و محاسبه حامل‌ها برای دو عامل……………………………………………………………….. 80

جدول 4-4 دسته‌بندی متغیرها بر اساس جهت تأثیر……………………………………………………………………………………… 82

جدول 4-5 رتبه‌بندی شاخص‌ها به ترتیب نزولی…………………………………………………………………………………………….. 82

جدول 4-6 محموله‌های مربوط به دسته‌ ها………………………………………………………………………………………………………. 83

جدول 4-7 شاخص‌های مؤثر در تشخیص دام‌گستری در بانک‌های ایرانی…………………………………………………….. 85

جدول 4-8 دسته‌بندی واژه‌های زبانی خروجی بر اساس عدد قطعی خروجی (درصد دام‌گستری)……………….. 87

جدول 4-9 توابع عضویت فازی متغیرهای ورودی…………………………………………………………………………………………… 90

جدول 4-10 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه خبره‌ی اولیه………………………………………………………….. 95

جدول 4-11 نتایج اجرای سامانه خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری………………………………………………………. 100

جدول 4-12 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه خبره‌ی فازی-ژولیده………………………………………….. 112

جدول 4-13 نتایج اجرای سامانه خبره‌ی فازی-ژولیده……………………………………………………………………………. 115

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل ‏1‑1 روشگان اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

شکل 2-1 تغییرات دام‌گستری مبتنی بر رایانامه در سطح جهان……………………………………………………………………………………. 26

شکل 2-2 سازمان‌های مورد حمله‌ی دام‌گستری در سال 2012 به تفکیک صنعت………………………………………………………. 27

شکل 3-1 تابع عضویت زنگوله‌ای……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

شکل 3-2 تابع عضویت مثلثی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

شکل 3-3 تابع عضویت ذوزنقه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

شکل 3-4  تابع عضویت برای واژه “بالا” و “كم” در مثال اتومبیل………………………………………………………………………………… 48

شکل  3-5 ساختار اصلی سامانه فازی با فازی‌ساز و نافازی‌ساز……………………………………………………………………………………. 49

شکل 3-6 نواحی مثبت، منفی، مرزی و تقریب‌های مجموعه………………………………………………………………………………………….. 52

شکل 3-7 الگوریتم کاست سریع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

شکل 4-1  نمونه‌ی وبگاه جعلی یک مؤسسه‌ی مالی……………………………………………………………………………………………………….. 75

شکل 4-2  نمودار سنگریزه‌ای مقادیر ویژه………………………………………………………………………………………………………………………. 80

شکل 4-3 نمودار برداری حامل‌ها به ازای دو عامل………………………………………………………………………………………………………….. 81

شکل 4-4 نسخه‌ی دام‌گستری شده‌ی دروازه‌ی پرداخت بانک ملت……………………………………………………………………………….. 85

شکل 4-5 توابع عضویت متغیّر خروجی…………………………………………………………………………………………………………………………… 88

شکل 4-6 توابع عضویت شاخص «گواهی SSL» …………………………………………………………………………………………………………….91

شکل 4-7 توابع عضویت شاخص «طول یوآراِل»……………………………………………………………………………………………………………… 91

شکل 4-8 خروجی حاصل از موتور استنتاج کمینه‌ی ممدانی………………………………………………………………………………………. 103

شکل 4-9 قواعد سامانه خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری……………………………………………………………………………………… 104

شکل 4-10 وبگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران……………………………………………………………………………………………………… 106

شکل 4-11 گواهی بانک ملی ایران……………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

شکل 4-12 جزئیات گواهی بانک ملی ایران………………………………………………………………………………………………………………….. 107

شکل 4-13 اینترنت بانک اقتصاد نوین………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

شکل 4-14 اطلاعات مربوط به گواهی…………………………………………………………………………………………………………………………… 108

شکل 4-15 پایگاه قواعد سامانه خبره‌ی فازیِ شناسایی دام‌گستری…………………………………………………………………………. 109

شکل 4-16 خروجی نرم‌افزار وِکا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

شکل 4-17 قواعد سامانه خبره‌ی فازی- ژولیده………………………………………………………………………………………………………… 114

مقدمه

 

در طول پانزده سال اخیر، ورود اینترنت و وب موجب بروز تحولات چشمگیری در سراسر دنیا شده است. انقلاب اینترنت نیز مانند هر پدیده­ فناورانه­ی دیگر آثار خوب و بد بسیاری در پی داشته است. از جمله تأثیرهای مثبت استفاده از اینترنت، امکان دسترسی به حجم انبوهی از اطلاعات در هر زمان و هر مکان دلخواه است. تغییر شکل و توسعه­ حوزه­ های کسب وکار، زمامداران، آموزش، پژوهش، سرگرمی، فرهنگ و همچنین ایجاد ارتباط انبوه با سایر کاربران، از پیامدهای ورود به عصر اطلاعات بوده است. ابعاد منفی استفاده از اینترنت نیز، ایجاد مسائل ناخوشایندی است که موجب آزار و آسیب رساندن به افراد، کسب و کارها، مؤسسات و دولت­ها می­ شود(Kim et al. , 2011). کلاهبرداری[1]، دزدی هویت[2]، دام­گستری[3] و هرزنامه[4]، بزرگترین تهدید برای تجارت الکترونیکی و شهرت و اعتبار سازمان­ها در قرن بیست و یکم هستند(James, 2005).

در این فصل به كلیات تحقیق پرداخته خواهد شد و در آن به موضوع­های: روش تحقیق، فرضیات، پرسش­های تحقیق، اهداف و جنبه‌های نوآوری پژوهش اشاره خواهد شد.

 

 

1-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن

 

بانکداری الکترونیکی یکی از ملزومات تجارت الکترونیکی است. با توجه به اهمیت بانکداری الکترونیکی پیشرفته و به­روز، برای ورود به بازارهای جهانی، باید زیرساخت­های موردنیاز تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی را فراهم نمود و با پیاده ­سازی راهکارهای امنیتی، سطح اعتماد مشتریان و کاربران را افزایش داد.

دام­گستری در بانکداری الکترونیکی مسئله­ای پیچیده و چالش­برانگیز است زیرا از یک طرف آسیب گسترده ­ای به اعتماد مشتریان اینترنتی وارد می­ کند و از سوی دیگر تلفیقی از مسائل فنی و اجتماعی است و تشخیص آن به صورت بی­درنگ[5] بسیار دشوار است زیرا عوامل و معیارهای فراوانی در آن دخیل هستند. به همین دلیل راه حل جامعی وجود ندارد که بتواند به طور کامل جلو حملات دام­گستری در این حوزه را بگیرد. سامانه­ی پیشنهادی در این پژوهش می­ کوشد حملات دام­گستری را تشخیص داده و مانع افشای اطلاعات محرمانه­ی مشتریان بانک شود.

تعداد صفحه : 158

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.