معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :داخلی 

عنوان : طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشكده معماری و شهرسازی

 پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته معماری داخلی

عنوان

طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

استاد راهنما

جناب آقای دکترعلیرضا مستغنی

استاد مشاور 

جناب آقای مهندس محمدرضا حائری مازندرانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانه، اولین و مهم ترین فضایی است که آدمی احساس تعلق به مکان را در آن تجربه می کند. خانه مأمن تعامل روح و جسم آدمی است. هنگامی زندگی با تمامی ابعادش در خانه شکوفا می شود که امکان تحقق تجربه های گوناگون برای حضور انسان در فضا فراهم شود. در خانه به فضاهایی با کیفیت های مختلف احتیاج است تا این امکان را برای انسان میسر سازد که انواع احساس فضایی از قبیل خلوت، جمع، خصوصی، عمومی، تاریک، روشن، باز، بسته، صمیمی، باشکوه و… را در انواع فضاهای خانه و ترکیب های حاصل از آن درک نماید. اینگونه است که علاوه بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی انسان در خانه تامین می شود.

حال آنکه سازماندهی اغلب خانه های معاصر از چنین غنا و تنوع فضایی برخوردار نیست و از پاسخگویی مناسب و درخور نیازهای روح و جسم آدمی عاجز است. ساماندهی ثابت فضاهای خانه و تخصیص عملکرد خاص به فضاهای محدود و عدم بهره جستن از عوامل معماری داخلی چون نورو ارتفاع و ابعادوتناسبات و…، از دلایل عدم حضور تنوع درون فضاهای خانه معاصر است. همچنین در نظرگرفتن مبلمان و عناصر ثابت برای هرمکان امکان طراحی فضاهای چند عملکردی ومتنوع را ازخانه های معاصر گرفته است.

معماری تاریخی ایران، پاسخ نیازهای مادی و معنوی انسان را درون فضاهای خانه از طریق راه حل های معمارانه یافته و ارائه نموده است.در خانه ایرانی فضاها در خود بسته نمی شوند، دیوارها و سقف ها از طریق ارتباط با خود و طبیعت و چشم انداز، بسط می یابند و در این شرایط امکان تماس آدمی با آسمان و درخت و نور و سایه فراهم می شده و هم چنین ادراک تجربه های انواع خلوت و جمع برای وی میسر بوده است. از آنجا که طراحان و معماران گذشته این سرزمین در ارائه پاسخ فضایی مناسب برای ظرف زندگی، خانه، موفق بوده اند، آموختن از معیارها و روش های آنان در بهینه ساختن و افزایش کیفیت درون خانه معاصر، راه مناسبی به نظر می رسد. در واقع در این پژوهش تلاش می شود بهبود کیفیات فضایی درون خانه معاصر اصفهان از طریق آموختن از معیارهای سازماندهی داخلی فضا در خانه های تاریخی اصفهان، انجام پذیرد. به منظور یافتن پاسخ پرسش اصلی پژوهش که همانا چگونگی بهره بردن و معاصر سازی متناسب شیوه های معماری و طراحی داخلی خانه های تاریخی برای خلق خانه امروز است، نیاز به بررسی فضاها و عناصر وعوامل معماری داخلی خانه های تاریخی و نحوه تاثیر دو جانبه شیوه زندگی و فضاهای خانه می باشد که در این پژوهش از طریق تهیه و بررسی و تحلیل  نقشه ها و تصاویر و مطالب و مصاحبه با ساکنین انجام پذیرفته است.

آموختن از خانه های تاریخی برای طراحی خانه معاصر، آموختن از روش ها و شیوه های پاسخگویی فضایی آنها به نیاز جریان یافتن مظروف زندگی در ظرف خانه است و نه تکرار صرف فرم ها و عناصر معماری سنتی. در واقع شناخت و آگاهی تعاریف و مفاهیم موجود در فضاهای خانه های تاریخی، روایت و بیان تازه آن مفاهیم و افزودن بر غنای آنها بر اساس نیاز ها و امکانات معاصر است که باعث نیل به طراحی مناسب  خانه می شود. 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل مقدماتی……………………………………………………………………………………………………………………..3

بیانمسأله…………………………………………………………………………………………………………………………..3

پیشینهتحقیق/طرح……………………………………………………………………………………………………………….4

اهدافكلیوتفصیلی…………………………………………………………………………………………………………..5

فرضیهویاسؤالاتكلیدیتحقیق…………………………………………………………………………………………..6

فصل یک : روایت خانه و سکونت………………………………………………………………………………………….7

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………7

بخش یک : سکونت…………………………………………………………………………………………………………….8

 • گفتار اول : درباره مفهوم مسکن و سکونت……………………………………………………………………7

بخش دو : خانه………………………………………………………………………………………………………………….10

 • گفتار اول : چیستی خانه…………………………………………………………………………………………..10
 • گفتار دوم: اجزای ارتباطی خانه………………………………………………………………………………..12

1-2-2-1: ارتباط با طبیعت………………………………………………………………………………………12

1-2-2-2: ارتباط باخود………………………………………………………………………………………….13

1-2-2-3: ارتباط با اطرافیان…………………………………………………………………………………….13

1-2-2-4: ارتباط با خدا………………………………………………………………………………………….13

 

بخش سه: تحولات سکونت و خانه در دوران معاصر…………………………………………………………………14

 • گفتار اول: مدرنیته و تحول فرهنگ خانه…………………………………………………………………….14
 • گفتار دوم : مقدمه ای بر سیر تحول مسکن معاصر در اصفهان………………………………………20

بخش چهار: خانه و شیوه زندگی…………………………………………………………………………………………..22

 • گفتار اول: پرسش از ساکنین خانه های تاریخی……………………………………………………………23
 • گفتار دوم: پرسش از ساکنین خانه های معاصر…………………………………………………………….30

فصل دو : روایت خانه تاریخی خلق خانه امروز……………………………………………………………………44

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..44

بخش یک : مفاهیم فضایی و سازماندهی کلی خانه های تاریخی ………………………………………………..46

 • گفتار اول : معرفی خانه های تاریخی و انواع فضاهای آن ها……………………………….46
 • گفتار دوم : نظام فضایی پرو خالی………………………………………………………………….69
 • گفتار سوم : گونه های فضایی……………………………………………………………………….72

بخش دو : مفاهیم طراحی داخلی خانه های تاریخی………………………………………………………………..77

 • گفتار اول : عوامل موثر در طراحی داخلی…………………………………………………….77

2-2-1-1: نور……………………………………………………………………………………………….77

2-2-1-2: رنگ و نقش…………………………………………………………………………………..90

2-2-1-3: تناسبات…………………………………………………………………………………………93

 • گفتار دوم : تاثیر عناصر معماری در طراحی داخلی…………………………………………105

2-2-2-1: کف……………………………………………………………………………………………..106

2-2-2-2: سقف……………………………………………………………………………………………108

2-2-2-3: دیوار…………………………………………………………………………………………….111

بخش سه : رهاورد مسیر تحلیل خانه های تاریخی…………………………………………………………………..116

 • گفتار اول : معیارهای سازماندهی فضا…………………………………………………………..116
 • گفتاردوم: رهنمودهایمعماریخانهتاریخیبرایطرحخانهامروز……………….119

فصلسه : معرفینمونه هایموردی………………………………………………………………………..134

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134

بخشیک: بررسینمونه هادرایران……………………………………………………………………………………135

3-1-1: مجتمعمسکونینگینجلفا…………………………………………………………………………135

3 -1-2: خانهکامرانیه……………………………………………………………………………………………138

3-1-3: مجموعهشوشترنو…………………………………………………………………………………….140

بخش دو: معرفی نمونه ها در خارج از ایران…………………………………………………………………………..144

معرفی راسم بدران………………………………………………………………………………………………..144

3-2-1: مجموعهاقامتگاهیکارمندانکارخانهسیمانسازی،شهرکفوهایس……………….146

3-2-2: مجموعهمسکونیوادیصالح…………………………………………………………………….148

خانه هالاوا…………………………………………………………………………………………………………..151

فصل چهار: معرفی پروژه.……………………………………………………………………………….155

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………155

بخش یک : معرفی سایت………………………………………………………………………………..155

 • گفتار اول: معرفی محدوده سایت و دلایل انتخاب آن………………………………………………….155
 • گفتار دوم: معرفی پیشینه تاریخی و هویت عناصر شهری موجود در سایت………………………163

4-1-3-1: سواد شهر عباس آباد……………………………………………………………………………..163

4-1-3-2: خیابان چهارباغ……………………………………………………………………………………..164

4-1-3-3: نهر ( مادی) نیاصرم………………………………………………………………………………..166

بخش دو: ارائه طرح……………………………………………………………………………………………….169

پیوست تصویری……………………………………………………………………………………………..170

واژه نامه…………………………………………………………………………………………………………….180

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………..185

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………187

مقدمه

خانه به عنوان مامن آسایش و امنیت، اولین و مهم ترین مکان رشد و شکل گیری هویت آدمی است. مکانی استوار و قابل اتکا که علاوه بر قابل سکونت بودن و تامین آرامش و آسایش جسمی باید قادر باشد نیازهای روانی و معنوی اشخاص را نیز تامین کند. فضایی با قواره های انسانی، جایی برای تعمق و تامل و پناه روح انسان.

پژوهش در مورد موضوع ” خانه معاصر و طراحی داخلی فضاهای آن”از آن جهت برای نگارنده اهمیت یافت که علیرغم نقش مهم خانه در تامین آرامش و ایجاد زیر ساخت حضور خلاق آدمی در فعالیت های گوناگونش، معماری و طراحی معاصر سرزمینمان کمتر قادر به ارئه پاسخ فضایی مناسب به این نیاز مهم و مبرم است. لازم به ذکر است مخاطبان این پژوهش، مسکن حداقلی و طراحی و بهره بردن از فضاهای مختصر برای قشر کم در آمد جامعه نمی باشد و مخاطب و منظور اصلی، خانه هایی هستند که علیرغم صرف هزینه های زیاد مصالح و مواد و یا حتی تخصیص وسعت تقریبا زیاد برای آنها، فاقد ارزش ها و نیروهای شکل دهنده غنی در طراحی شان هستند و به این دلیل از تامین نیازهای معنوی و روحی و گاه حتی جسمی و فیزیکی ساکنان عاجزند. خانه هایی که از تنوع فضایی و عملکردی برخوردار نیستند، قابلیت بسط و ترکیب فضاها را در خود ندارند، درخود بسته اند و از چشم انداز و دید مناسب محرومند، خانه هایی که ارتباط با طبیعت و آسمان و نور و درخت در آنها به رویایی دور تبدیل گشته است و مملو از اشیا و مبلمان و وسایلی شده که گاه حتی نقش برقراری حریم و عرصه های فضاهای درهم این خانه ها را نیز به عهده گرفته اند!

دراین میان ساکنان و کاربران و حتی گاه طراحان به منظور پرکردن خلاء چنین ویژگی هایی، دست به تزئین  ظاهری فضاهای داخلی به مدد رنگ و لعاب ها و پوشش های کاذب و بدون مفهوم زده اند و نام معماری داخلی بر این پاسخ نادرست خود برای فضا گذاشته اند! در طراحی  بیشتر خانه های معاصر نه تنها تنوع و زیبایی بصری و غنای فضایی از طریق الهام و بهره جستن از نقش و نگاروهندسه وتناسبات ایرانی( که همه با بر پایه مفاهیم اصیلی چون ارتباط با طبیعت، فرهنگ، اقلیم، آیین و… طراحی شده اند) حاصل نگشته بلکه گاه سراسر پوشیده می شوند از عناصر و فرم های بیگانه، عناصری مانند سرستون ها، نقش ها و فرم ها و نقش برجسته های تمدن ها و فرهنگ های کشورهای دیگر!! فرم ها و عناصری که در جای خود و در زمان خود معنا و مفهوم عمیق و صحیحی داشته اند لیکن در طراحی خانه معاصر ایران استفاده از آنها نامربوط به نظر می رسد.

اگر بپذیریم که خانه ظرف زندگی است، لازم است که این ظرف با مظروف خود هماهنگی داشته باشد. اگر ما ایرانیانی با تاریخ و تمدن و هویت و اقلیم و طبیعت و فرهنگ ایرانی هستیم، شیوه زندگی ما از این مفاهیم ملهم می شود، گرچه تغییرات و تحولاتی داشته است، گرچه تکنولوژی و فناوری های روز بر این شیوه زندگی تاثیر گذاشته است، اما با تمام این تحولات مظروف این ظرف هنوز ایرانی است، پس چرا این ظرف به بهانه مجلل شدن، شیک شدن، امروزی شدن و… مربوط به ناکجا آباد باشد و نه تنها برای زندگی مناسب نباشد و از آنجا که تبدیل به ملغمه ای از عناصر و فرم ها و نقش های اینجایی و آنجایی شده است، حتی برای نمایش هم جذاب نباشد!

مواردی که عنوان شد و بسیار موارد ریزتر و جزئی تر دیگر مربوط به خانه و طراحی داخلی معاصر آن و سلیقه و شیوه زندگی انسان معاصر، پژوهنده را بر آن داشت که سعی در یافتن راه هایی برای بهبود این وضعیت، البته به سهم خود داشته باشد. از سویی دیگر مشاهده خانه های تاریخی این سرزمین ( در این پژوهش به طور اخص شهر اصفهان) با تمام ویژگی های والا و عظیمشان همواره این سوال را در ذهن نگارنده متبادر می کرد که چرا از معلمان ماهر و توانای گذشته خود نمی آموزیم؟!

مراد از شناخت گذشته بازگشت به گذشته نیست و آنچه از تزئینات و ظاهر معماری تاریخی می بینیم همۀ روح و اصالت نهفته در آنها نیست. آموختن از دانش بومی و طبیعت گرا و فرهنگ گرای سرزمینمان به منظور آموختن از ارزش ها و نیروهای شکل دهنده فضاها و معیارهای اصلی آنهاست.

این پژوهش تلاشی برای نزدیک شدن به پاسخ این پرسش هاست:

 • مفهوم سکونت و خانه و ارتباط شیوه زندگی با سازمان فضایی خانه چیست؟ فصل یک
 • ارزش ها، معیارها، شیوه ها و عوامل موثر در طراحی فضاهای غنی، متنوع، چندعملکردی، متناسب با شیوه زندگی عصر خود، در خانه های تاریخی اصفهان چیست؟ فصل دو
 • طراحان و معماران معاصر چگونه با شناخت معماری تاریخی، موفق به طراحی مناسب خانه معاصر شده اند؟ فصل سه

چگونه می شود با شناخت تعریف شده ها، تعریف دوباره آنها بر اساس شیوه زندگی و
فناوری های معاصر و افزودن بر غنای آنها و بهره جستن از خلاقیت در معماری، می توان از معیارهای طراحی و معماری داخلی خانه های تاریخی اصفهان برای طراحی خانه معاصر در این شهر بهره برد؟ فصل چهار

تعداد صفحه : 172

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.