رشته مدیریت

دانلود پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازرگانی – بازاریابی

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت

گرایش : بازرگانی-بازاریابی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر مسعود عموپور

نیمسال تحصیلی

دوم 92-93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان مساله 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4 اهداف پژوهش 4

1-4-1 هدف کلی تحقیق 4

1-4-2.هدف کاربردی 4

1-5 چارچوب نظری 5

1-6 سوال اصلی تحقیق 7

1-7 فرضیات تحقیق 8

1-8 متغیر های تحقیق 8

1-8-1 متغیرهای مستقل 8

1-8-2 متغیر وابسته 8

1-9 تعریف مفهومی متغیرهای مستقل 9

1-10 تعریف عملیاتی متغیرها 10

1-10-1 تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق 10

1-10-2 تعریف عملیاتی متغیر وابسته 11

1-11 قلمرو تحقیق 11

1-12خلاصه ی فصل 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق 12

2-1مقدمه 13

2-2 طبقه‌بندى کالاها 13

2-2-1 کالاهاى مصرفى 14

2-2-2 کالاهاى راحتى 15

2-2-3 کالاهاى ضرورى 15

2-2-4 کالاهاى محرک 15

2-2-5کالاهاى اضطرارى 15

2-2-6 کالاهاى مقایسه‌اى 15

2-2-7 کالاهاى اختصاصى 15

2-2-8 کالاهاى ناخواسته 16

2-2-9 کالاهاى صنعتى 16

2-3 مواد اولیه و قطعات 16

2-3-1 اقلام سرمایه‌اى 17

2-3-2 ملزومات مصرفى و خدمات 17

2-4 طبقه بندی دستگاه گلوکومتر از نظر نوع کالا 17

2-5 رفتار خرید مصرف‌كننده 18

2-6 گرایش خریدار 18

2-7 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی 18

2-8 تعریف رفتار مصرف‌کننده 19

2-9 نکات کلیدی رفتار مصرف کننده 20

2-10 چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟ 21

2-11 رفتار مطلوب خریدار صنعتی 22

2-12  رفتار خرید سازمانی: ویژگی‌های اصلی 23

2-13رفتار خرید سازمانی 29

2-14عوامل مؤثر بر خریداران صنعتی 31

2-15 تاریخچه مختصر در باره کنترل قندخون توسط گلوکومتر 33

2-16 تعریف متغیر های مستقل تحقیق 34

2-16-1 تعریف کیفیت 34

2-16-2 تاریخچه کیفیت 35

2-16-3 فلسفه ی دمینگ 36

2-17 کنترل کیفیت و تئوریهای آماری 37

2-18 کیفیت در ژاپن 38

2-19 نگرشهای کیفیت 38

2-20 فرضیه های مدل كیفیت جامع 40

2-21 دوره های مرتبط با ابزارهای مهندسی کیفیت 41

2-22 کیفیت در تجهیزات پزشکی 42

2-23 کیفیت در دستگاه گلوکومتر 45

2-24 قیمت 47

2-25 تعریف قیمت‌گذاری‌ 48

2-26 اهداف قیمت گذاری 48

2-27 روش های قیمت گذاری 50

2-28 خدمات پس از فروش 51

2-29 عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی خدمات پس از فروش 52

2-30 خدمات پس از فروش در زمینه ی تجهیزات پزشکی 53

2-31 نام و نشان تجاری 53

2-32 مدیریت نام تجاری 53

2-33 تدوین راهبرد نام تجاری 54

2-34 وفاداری به نام تجاری 59

2-35 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند 61

2-36 بازار کالاهای با دوام 61

2-37 بازار خدمات 62

2-38 پیشینه به تفصیل 62

2-39 پیشینه ی خارجی 71

2-40  خلاصه ی فصل 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق 81

3-1 مقدمه 82

3-2روش پژوهش 82

3-3 آمار توصیفی 83

3-4 آمار استنباطی 83

3-5 جامعه آماری 83

3-6 تعریف نمونه 84

3-7 ابزار گردآوری پژوهش 85

3-8 اعتبار(روایی) 86

3-9 روایی پرسشنامه 87

3-10 پایایی 87

3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 88

3-12 ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم 89

3-13 نرمال بودن متغیرها 89

3-14خلاصه ی فصل 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 91

4-1 مقدمه 92

4-2 آزمون نرمال بودن 94

4-3 اولویت بندی معیارهای کیفیت 101

4-4 اولویت بندی معیارهای خدمات پس از فروش 104

4-5 اولویت بندی معیارهای قیمت 106

4-6 اولویت بندی معیارهای برند 108

4-7 رتبه بندی نهایی زیرمعیارها در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 109

4-8 خلاصه ی فصل 110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 111

5-1 مقدمه 112

5-2 نتیجه گیری و خلاصه ی یافته ها 113

5-3 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش 116

5-4 پیشنهاد برای پژوهش های بعدی 118

5-4 محدودیت های تحقیق 118

5-4-1 محدودیت خارج از اختیار محقق 118

5-4-2 محدودیت در اختیار محقق 118

5-5 خلاصه ی فصل 118

فهرست منابع 119

پیوست الف 124

پیوست ب 134

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1  تفاوت‌های عمده بین بازارهای صنعتی و مصرفی 24

جدول 2-2 پنج نگرش به رویکرد کیفیت 39

جدول 2-3 قیمت برخی دستگاه های گلوکومتر موجود در بازار 51

جدول 2-4 خلاصه ی تحقیقات داخلی 72

جدول 2-5 پیشینه ی تحقیقات خارجی 78

جدول 4-1: آزمون کولموگروف 94

جدول 4-2: آزمون تی تک نمونه 95

جدول 4-3: آزمون تی تک نمونه 96

جدول 4-4 ماتریس مقایسه زوجی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 100

جدول 4-5 وزن معیارهای اصلی 101

جدول 4-6 ماتریس مقایسه زوجی عامل کیفیت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 102

جدول 4-7 رتبه بندی معیارهای کیفیت 103

جدول 4-8 ماتریس مقایسه زوجی عامل خدمات پس از فروش در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 104

جدول 4-9 رتبه بندی معیارهای خدمات پس از فروش 105

جدول 4-10 ماتریس مقایسه زوجی عامل قیمت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 106

جدول 4-11 رتبه بندی معیارهای قیمت 107

جدول 4-12 ماتریس مقایسه زوجی عامل برند در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 108

جدول 4-13 رتبه بندی معیارهای برند 108

جدول 4-14 وزن نهایی زیرمعیارهای تصمیم گیری در خرید دستگاه گلوکومتر 109

جدول 5-1: وزن متغیرهای مستقل 114

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 92

نمودار 4-2: نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 93

نمودار 4-3 سن پاسخگویان 93

نمودار 4-4 مقایسه کیفیت و خدمات پس از فروش 97

نمودار 4-5 مقایسه عامل کیفیت و قیمت 97

نمودار 4-6 مقایسه عامل کیفیت و برند 98

نمودار 4-7 مقایسه عامل خدمات پس از فروش و قیمت 98

نمودار 4-8 مقایسه عامل خدمات پس از فروش و برند 99

نمودار 4-9 مقایسه عامل قیمت و برند 99

نمودار 4-10 وزن معیارهای اصلی 100

نمودار 4-11 اوزان معیارهای کیفیت 103

نمودار 4-12 اوزان معیارهای خدمات پس از فروش 105

نمودار 4-13 اوزان معیارهای قیمت 107

نمودار 4-14 اوزان معیارهای برند 109

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 مدل تحقیق 7

شکل 2-1 مدل رفتار خرید صنعتی ولفگنگ 26

شکل 2-2 مدل رفتار خرید صنعتی نیکلس 27

شکل 2-3 مدل رفتار خریدار صنعتی آرنز 27

شکل 2-4مدل رفتار خریدار صنعتی گاردیال و ودرف 28

شکل 2-5 مدل رفتار خریداران صنعتی رسمی 29

 

 

چکیده :

تجهیزات پزشکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان هستند و بازار تجهیزات پزشکی نیز بخش قابل توجهی از داد و ستدهای مالی را به خود اختصاص می دهد.بنابراین بازاریابی تجهیزات پزشکی امری حائز اهمیت است.از طرفی بیماری دیابت رشد قابل توجهی در کشور داشته و افراد زیادی را مبتلا کرده است و نیز بیماری غیر قابل علاج است که نیاز به کنترل مرتب و حفظ قند خون در سطح نرمال دارد.با توجه به این مهم محقق بازار یکی از تجهیزات پزشکی مرتبط با دیابت یعنی دستگاه تست قند خون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.پایان نامه ی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران با هدف شناسایی و اولویت بندی تاثیر چهار عامل کیفیت-قیمت-خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری در رفتار خریداران این دستگاه در سطح شهر تهران انجام شده است.جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی متخصصان داخلی در این شهر هستند که خود اقدام به خرید دستگاه تست قند خون می کنند و محقق این وسیله را از بعد صنعتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.در نهایت این نتیجه به دست می آید که چهار متغیرکیفیت، قیمت،خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون تاثیر دارد و از لحاظ اولویت بندی به ترتیب کیفیت،نام و نشان تجاری،خدمات پس از فروش و قیمت در رفتار خریداران این دستگاه موثر است.

تحقیق شامل 2 پرسشنامه است. اولی به بررسی تأثیر متغیرهای  مستقل بر متغیر وابسته با کمک آزمون تی تک نمونه و دومی به اولویت بندی متغیرها با تکنیک ای اچ پی می پردازد. نرمال بودن متغیرها قبل از آزمون تی تک نمونه توسط آزمون کولموگروف سنجیده شد.

کلمات کلیدی: بازاریابی صنعتی، تصمیم خرید مصرف کننده، دستگاه تست قند خون

 

فصل اول :

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه :

امروزه بازاریابی کالاها و خدمات به یکی از مباحث مهم تبدیل شده است و بازاریابی انواع مختلفی را در بر می گیرد.حتی بازاریابی کالاهای صنعتی و مصرفی از تفاوت هایی برخوردار است.طوری که توجه به این تفاوت ها و ظرافت در امر بازاریابی منجر به موفقیت در زمینه های مذکور می شود.در این فصل به بیان مساله ی مورد بررسی ، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته، اهداف و فرضیات پژوهش، مدل مورد استفاده می پردازیم. مدل مورد بررسی در این تحقیق مدل کوادا می باشد و متغیرهای مستقل شامل کیفیت، قیمت، نام و نشان تجاری و خدمات پس از فروش است که می خواهیم تاثیر این متغیرها را بر رفتار خریداران دستگاه گلوکومتر بسنجیم و ببینیم که اولویت بندی این عوامل در رفتار خریداران این دستگاه چگونه است.

1-2 بیان مساله :

بررسی دقیق رفتار خرید مشتریان در بازار تجهیزات پزشکی در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته و سرمایه های زیادی در این راستا به هدر می رود.از طرفی بیماری دیابت روند رو به افزایش داشته و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. عزیزی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان می کند میانگین متوسط افراد بالای 40 سال که مبتلا به دیابت هستند هفت درصد است اما این مهم در ایران به گونه ای است که اکنون بالای 8 درصد افراد بالای 40 سال کشورمان به دیابت مبتلا هستند.(سایت خبرگزاری فارس)، تا سال ۲۰۲۵ تعداد دیابتی ها به ۳۸۰ میلیون نفر خواهد رسید. (گزارش سازمان بهداشت جهانی)، عضو کمیته کشوری دیابت گفت: شیوع دیابت در حال حاضر در دنیا به 382 میلیون رسیده است که نسبت به پیش‌بینی‌ها شیوع بیشتری پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، استقامتی در نشست خبری که پیرامون هفته دیابت برگزار شد،بیان کرد: تصور می‌شد تا سال 2025 شیوع دیابت به 380 میلیون در دنیا برسد، ولی طبق آخرین آماری که از طریق آی دی اف منتشر شده است، شیوع دیابت در حال حاضر به 382 میلیون رسیده است.

وی ادامه داد: نزدیک به یک دهه قبل مطالعات مدون علمی برای بیماری‌های غیرواگیر انجام شده که اطلاعات خوبی از شیوع دیابت و پیش دیابت در اختیار ما قرار داده است. شیوع دیابت در دور اول این مطالعات 7.8 درصد بود و در دور دوم که سه سال بعد انجام شد، این عدد به 9 درصد رسید و طبق آخرین آمار در سال گذشته، 11.34 درصد افراد بالای 20 سال، مبتلا به دیابت و 14.6 درصد جمعیت بالای 20 سال به پیش دیابت مبتلا هستند. به طور کلی 10 میلیون نفر از جمعیت ایران گرفتار دیابت و یا پیش دیابت هستند. (خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا)

علت اصلی دیابت آن است که در بدن یا انسولین ساخته نمی شود ویا اینکه مقدار آن به قدری ناچیز است که نیاز های بدن را برآورده نمی سازد، انسولین در حقیقت کنترل کننده ی میزان گلوکز است که وارد خون میشود. اگر قند خون وارد سلولهای بدن نشود در نتیجه میزان قند درجریان افزایش می یابد و پیامد آن علائم دیابت ظاهر می شود.تحقیقات نشان میدهد که شایع ترین عامل نابینایی بزرگسالان عامل قطع پا پس از حوادث وعلل نارسایی کلیه ها دیابت است. دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در سراسر جهان است که تاکنون درمانی برای آن شناخته نشده و این به آن معناست که بیمار تا پایان عمر با این بیماری دست وپنجه نرم می کند و به همین جهت باید برنامه منظمی را برای مقابله با عوارض آن و مراقبت از سلامت اندام های خود ترتیب دهد. اما علاوه بر این ویژگی، دیابت ویژگی خاص دیگری نیز دارد که آن را در میان سایر بیماری ها ممتاز کرده و آن مخرب بودن این بیماری است. دیابت را از آن جهت مخرب می نامند که در صورت عدم شناسایی و کنترل به موقع و صحیح، علاوه بر آنکه می تواند سلامت اندام های مختلف بیمار را تهدید کند، آسیب های سنگینی را برای سلامت فرد، خانواده، جامعه و اقتصاد به دنبال خواهد داشت. بیماری های قلبی و عروقی، کوری، نارسایی کلیه، قطع عضو و سکته مغزی را می توان از جمله مهم ترین عوارض بلندمدت عدم توجه به دیابت دانست که ابتلا به هر کدام از آنها می تواند علاوه بر آنکه برای بیمار یک فاجعه تمام عیار محسوب شود، برای جامعه نیز بحران آفرین و هزینه ساز باشد.

حفظ قند خون در محدوده ی نرمال احتمال بروز سکته های قلبی ، مغزی، عوارض چشمی، کلیوی وعصبی و مشکلات سیستم گردش خون و حتی مرگ را کم می کند.تشخیص بیماری دیابت و بررسی و کنترل به موقع این بیماری  امروزه با کمک دستگاه تست قندخون میسر شده است که استفاده از آن بسیار راحت است. پزشک می تواند به سادگی قندخون بیمار خود را بررسی، کنترل و مهار کند و از خطرات بعدی این بیماری پیشگیری کند .همین امر باعث شده است که بازار این وسیله ی پزشکی  امروزه گسترش یابد و لذا بازاریابی این محصول و شناخت عواملی که بر خرید این محصول موثرند واین که کدام عامل اهمیت بیشتری دارد جای بحث و بررسی دارد. به دلیل اهمیت بیماری دیابت و بازار دستگاه تست قند خون که در حال گسترش است شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران این دستگاه مورد علاقه ی محقق بوده است .برای محقق این سوال مطرح است که آیا کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری با رفتار خریداران این دستگاه رابطه دارد یا خیر و اگر ارتباطی بین آنها وجود دارد کدام یک از این عوامل بیشترین تاثیر را بر رفتار خریداران این دستگاه دارد؟این حقیقت اکنون برای ما مبهم است که به راستی برای یک خریدار کیفیت این دستگاه مهمتر است یا قیمت؟خدمات پس از فروش یا نام و نشان تجاری؟بررسی این موضوعات و شناسایی دقیق آنها از نظر محقق منجر به سازماندهی دقیق تر بازار و بازاریابی این محصول می شود.

[1] kuada

تعداد صفحه : 165

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.