مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده ­های زیستی توسط گندمکاران شهرستان دورود (مورد مطالعه: دهستان حشمت آباد)

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین(خوزستان)

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

عنوان

شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده ­های زیستی توسط گندمکاران شهرستان دورود

(مورد مطالعه: دهستان حشمت آباد)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 

چکیده

بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط­زیست دارد و این ارتباط یک رابطه متقابل و دوسویه است که از یک طرف فرسایش خاک، تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تأثیر منفی قرار می­دهد و از جانب دیگر، مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی­رویه کودها و سایر مواد شیمیایی و سموم در این بخش، صدمات جبران ناپذیری به محیط­زیست وارد می­ کند. تأثیرات نامطلوب کودها و آفت­کش­ها بر محیط­زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روش­هایی گردیده که در آن نیازی به مصرف مواد شیمیایی نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شده است تا با توجه به کشاورزی بوم شناختی، بحث پایداری در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و در این راستا یکی از راهکارهای عملی، کشاورزی زیستی است. کشاورزی زیستی در واقع به حداقل رساندن استفاده از نهاده­های خارج از مزرعه و استفاده از نهاده­های درون مزرعه­ای به منظور افزایش سلامت کشاورزی و حفظ محیط­زیست می­باشد. در این نظام به جای استفاده از نهاده­های خارجی نظیر انواع كودهای شیمیایی و آفت­كش­ها، از تناوب زراعی با بقولات، مالچ، انواع کودهای آلی نظیر کودسبز، کمپوست، کودهای حیوانی و کودهای زیستی استفاده می­ شود تا ضمن ذخیره مواد­غذایی در خاك، علف­های هرز و آفات، كنترل شوند. این مطالعه با هدف، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران دهستان حشمت­آباد در شهرستان دورود از توابع استان لرستان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق گندم­کاران دهستان حشمت­آباد شهرستان دورود، شامل 700 نفر بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه با بهره گرفتن از جدول مورگان 248 نفر تعیین گردید. از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع ­آوری اطلاعات استفاده شد. روایی صوری توسط اعضای هیئت علمی و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد، ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق در دامنه 79/0 تا 93/0 به دست آمد. داده ­های حاصل از پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم­افزار win20  spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ادراک از سودمندی، ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی، نگرش به کاربرد و تمایل به کاربرد رابطه مثبت و معنی­­داری در سطح 05/0 و 01/0 درصد با رفتار کشاورزان جهت کاربرد نهاده­های زیستی داشتند. همچنین نتایج بیانگر این بودند که متغیرهای بیرونی بر ادراک از سودمندی و ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بودند. ادراک از سهولت کاربرد بر ادراک از سودمندی کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بوده است، همچنین متغیرهای ادراک از سودمندی، نگرش به کاربرد و تمایل به کاربرد نیز بر رفتار کشاورزان جهت کاربرد نهاده­های زیستی مؤثر بودند.در مجموع متغیرهای بیرونی، ادراک از سودمندی، ادراک از سهولت، نگرش و تمایل توانسته ­اند 20/0 درصد از واریانس متغیر رفتار را تبیین کنند. در پایان پیشنهادهایی به منظور افزایش میزان پذیرش نهاده­های زیستی توسط کشاورزان ارائه گردیده است.

کلیدواژه ­ها : نهاده­های زیستی، پذیرش، کشاورزی زیستی. کشاورزان گندم­کار

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

2-1 بیان مسئله

­3-1 اهمیت و ضرورت

4-1 اهداف پژوهش

الف: هدف کلی

ب: اهداف جزئی

1

5

8

12

 

12

12

5-1محدودیت­های تحقیق 13
      1-5-1محدوده موضوعی 12
      2-5-1 محدوده انسانی 12
      3-5-1 محدوده مکانی 13
      4-5-1 محدوده زمانی 13
6-1 واژگان پژوهش 13
      1-6-1 کود آلی 13
      2-6-1 کودسبز 13
      3-6-1 کمپوست 13
      4-6-1 کود دامی 14
      5-6-1 مالچ 14
      6-6-1 کود زیستی 14
فصل دوم : مروری بر پژوهش­ها

1- 2 مقدمه

 

15

2-2 نهاده­های شیمیایی 17
3-2 اثرات منفی نهاده­های شیمیایی بر کشاورزی و محیط­زیست 18
4-2 دلایل عمده­ی تحول در کشاورزی 19
5-2 مفهوم کشاورزی پایدار 20
6-2 اصول کشاورزی پایدار 21
7-2 اهداف کشاورزی پایدار 22
8-2 ابعاد مربوط به توسعه کشاورزی پایدار 24
9-2 مفهوم کشاورزی زیستی 24
10-2 اهداف کشاورزی زیستی 26
11-2 اصول کشاورزی زیستی 28
12-2 تاریخچه­ کشاورزی زیستی در جهان 28
13-2  تاریخچه کشاورزی زیستی در ایران 33
14-2 ابعاد کشاورزی زیستی 33
15-2 ابعاد اقتصادی کشاورزی زیستی

16-2 ابعاد اجتماعی کشاورزی زیستی

34

34

17-2 ابعاد زیست محیطی کشاورزی زیستی 35
18-2 اهمیت نهاده­های زیستی در کشاورزی 35
19-2 وضعیت کاربرد کودهای زیستی در ایران 38
20-2 نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشاورزی زیستی 38
21-2 پیش­نیازهای توسعه کشاورزی زیستی 40
22-2 چالش­های كشاورزی زیستی در ایران 40
23-2 نتیجه ­گیری 41
بخش دوم

24-2 مدل­های پذیرش فناوری

 

42

   1-24-2 مقدمه 42
   2-24-2 مدل عمل منطقی 43
   3-24-2 مدل رفتار برنامه­ ریزی شده 45
   4-24-2 مدل تجزیه رفتار برنامه­ ریزی شده 46
   5-24-2 مدل پذیرش فناوری (TAM ) دیویس 49
بخش سوم
25-2 مروری بر مطالعات پیشین

1-25-2 مطالعات داخلی

52

52

  2-25-2 معالعات خارجی 60
26-2 نتیجه ­گیری 64
27-2 مدل نظری پذیرش 64
فصل سوم
1-3 مقدمه 66
2-3 روش تحقیق 66
3-3 جامعه و نمونه آماری 66
4-3 سوال­های تحقیق 68
5-3 ابزار جمع ­آوری داده ­ها 68
6-3 متغیرهای پژوهش 69
  1-6-3 متغیرهای وابسته 71
    1-1-6-3 ادراک از سودمندی نهاده­های زیستی 70
     2-1-6-3 ادراک از سهولت استفاده از نهاده­های زیستی 71
     3-1-6-3 نگرش در رابطه با بهره گرفتن از نهاده­های زیستی 71
     4-1-6-3 تمایل در رابطه با بهره گرفتن از نهاده­های زیستی 72
     5-1-6-3 رفتار در رابطه با بهره گرفتن از نهاده­های زیستی 73
   2-6-3 متغیرهای مستقل 73
    1-2-6-3 ویژگی­های فردی و زراعی 73
7-3 تجزیه و تحلیل داده ­ها 74
8-3 سطح­بندی متغیرهای پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران 74
9-3 شناسایی منطقه مورد مطالعه 75
فصل چهارم
1-4 مقدمه 77
2-4 یافته­ های توصیفی 77
  1-2-4 توزیع فراوانی سن پاسخگویان 78
  2-2-4 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 78
  3-2-4 توزیع فراوانی بعد خانوار پاسخگویان 79
  4-2-4 توزیع فراوانی مالکیت زمین پاسخگویان 79
  5-2-4 توزیع فراوانی سابقه کاشت گندم پاسخگویان 80
  6-2-4 توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول گندم پاسخگویان 81
  7-2-4 توزیع فراوانی شرکت پاسخگویان در کلاس­های آموزشی-ترویجی 81
  8-2-4 توزیع فراوانی میزان مصرف سم در محصول گندم توسط پاسخگویان 82
  9-2-4 توزیع فراوانی میزان مصرف کود شیمیایی در محصول گندم توسط پاسخگویان 82
­ ­10-2-4 توزیع فراوانی میزان اطلاعات  و میزان استفاده پاسخگویان در مورد نهاده­های زیستی 83
  11-2-4 اولویت­ بندی گویه ­های سودمندی نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران 84
  12-2-4 اولویت­ بندی گویه ­های سهولت استفاده از نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران 85
  13-2-4 اولویت­ بندی گویه ­های نگرش گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 86
  14-2-4 اولویت­ بندی گویه ­های تمایل گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 87
  15-2-4 اولویت­ بندی گویه ­های رفتار گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 88
  16-2-4 اولویت­ بندی گویه ­های پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران در حال حاضر 89
  17-2-4 اقدامات لازم جهت توسعه­ پذیرش نهاده­های زیستی 91
  18-2-4سطح­بندی میزان مطلوبیت ابعاد پذیرش نهاده­های زیستی 92
3-4 آمار استنباطی 93
  1-3-4 مقایسه میانگین ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی بر حسب شرکت در کلاس­های آموزشی-ترویجی 93
   2-3-4 مقایسه ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی بر حسب ویژگی­های فردی  پاسخگویان 95
   3-3-4 مقایسه ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی بر حسب ویژگی­های حرفه­ای  پاسخگویان 100
   4-3-4 آزمو­های همبستگی 102
     1-4-3-4 بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی با متغیرهای فردی 102
     2-4-3-4 بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی با متغیرهای حرفه­ای 105
5-3-4 تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی 107
6-3-4 رابطه بین عامل­های پژوهش و ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندمکاران 110
7-3-4 رابطه بین متغیرهای وابسته پژوهش 112
8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی براساس مدل TAM دیویس 113
   1-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار به کاربرد نهاده­های زیستی 113
   2-8-3-4تحلیل مسیرعوامل مؤثر بر تمایل به کاربرد نهاده­های زیستی 114
   3-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر نگرش به کاربرد نهاده­های زیستی

4-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی

116

117

   5-8-3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر ادراک از  سودمندی نهاده­های زیستی 119
   6-8-3-4 مجموع تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 122
فصل پنجم
1-5 نتیجه ­گیری و پیشنهادها 128
منابع 142
ضمایم 165

 

 

فهرست نگاره­ها

عنوان                                                                                                                                                صفحه

نگاره 1-2 دلایل ضرورت تحول در بخش کشاورزی 20
 نگاره 2-2 اهداف کشاورزی پایدار 22
نگاره 3-2 اهداف کشاورزی پایدار 23
نگاره 4-2 اهداف کشاورزی زیستی 27
نگاره 5-2 ابعاد کشاورزی زیستی 34
نگاره 6-2 مدل عمل منطقی آجزن و فیشبن 44
نگاره 7-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده آجزن 45
نگاره 8-2 مدل رفتار برنامه­ ریزی شده تجزیه شده تیلور و تاد 47
نگاره 9-2 مدل پژوهش 48
نگاره 10-2 مدل پژوهش 49
نگاره 11-2 مدل پذیرش فناوری دیویس و دیگران 51
نگاره 12-2مدل نظری پذیرش نهاده­های زیستی براساس مدل TAM دیویس 65
نگاره 1-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار به کاربرد نهاده­های زیستی 114
نگاره 2-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تمایل به کاربرد نهاده­های زیستی 115
نگاره 3-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر نگرش به کاربرد نهاده­های زیستی 117
نگاره 4-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر ادراک از سهولت کاربرد نهاده­های زیستی 119
نگاره 5-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر سودمندی نهاده­های زیستی 121

نگاره6-4 مدل نهایی نظری پژوهش                                                                                       124

 

فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه

جدول 1-2 تعاریفی از کشاورزی پایدار 21
 جدول2-2 ابعاد کشاورزی پایدار 24
جدول 3-2 تعاریف کشاورزی زیستی 25
جدول 1-3 روستاهای تحت حوضه دهستان حشمت ­آباد 67
جدول 2-3 میزان پایایی بخش­های مختلف پرسشنامه محقق ساخت 69
جدول 3-3 متغیرهای مورد بررسی در پژوهش 70
جدول 1-4 توزیع فراوانی سن پاسخگویان 78
جدول 2-4 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 78

 

جدول 3-4توزیع فراوانی بعد خانوار پاسخگویان 79
جدول 4-4 توزیع فراوانی مالکیت زمین پاسخگویان 80
جدول 5-4 توزیع فراوانی سابقه کاشت گندم پاسخگویان

جدول 6-4 توزیع فراوانی سطح زیر کشت محصول گندم پاسخگویان

80

81

جدول 7-4 توزیع فراوانی شرکت پاسخگویان در کلاس­های آموزشی-ترویجی

جدول 8-4 توزیع فراوانی میزان مصرف سم در هر هکتار محصول گندم توسط پاسخگویان

81

82

جدول 9-4 توزیع فراوانی میزان مصرف کودشیمیایی در هر هکتار محصول گندم توسط پاسخگویان 83
جدول 10-4 توزیع فراوانی میزان استفاده و اطلاعات پاسخگویان در مورد نهاده­های زیستی 83
جدول11-4 دیدگاه گندم­کاران در خصوص سودمندی نهاده­های زیستی 84
جدول 12-4 دیدگاه گندم­کاران در خصوص سهولت استفاده از نهاده­های زیستی 85
جدول 13-4 وضعیت نگرش گندم­کاران در خصوص نهاده­های زیستی 86
جدول 14-4: وضعت تمایل گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 88
جدول 15-4 وضعیت رفتار گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی 89
جدول 16-4: اولویت­ بندی گویه ­های پذیرش نهاده­های زیستی از دیدگاه گندم­کاران در حال حاضر 90
جدول­ 17-4 اقدامات لازم جهت توسعه­ پذیرش نهاده­های زیستی 91
جدول18-4 فراوانی و سطح­بندی میزان مطلوبیت ابعاد پذیرش نهاده­های زیستی 92
جدول 19-4 بررسی اختلاف بین دو گروه شرکت کرده و نکرده در کلاس­های آموزشی- ترویجی از نظر سایر متغیرهای پژوهش 95
جدول 20-4 بررسی اختلاف بین ویژگی­های فردی  پاسخگویان  با سایر متغیرهای پژوهش 97
جدول 21-4 بررسی سطح تحصیلات  بر دیدگاه گندم­کاران در خصوص سودمندی نهاده­های زیستی 97
جدول 22-4بررسی سطح تحصیلات بر دیدگاه گندم­کاران در خصوص سهولت کاربرد نهاده­های زیستی 98
جدول 23-4 بررسی سطح تحصیلات  بر نگرش گندم­کاران در خصوص استفاده از  نهاده­های زیستی 99
جدول 24-4 بررسی سطح تحصیلات  بر تمایل گندم­کاران در خصوص استفاده از  نهاده­های زیستی

جدول25-4 بررسی سطح تحصیلات  بر رفتار گندم­کاران در خصوص استفاده از نهاده­های زیستی

99

100

جدول 26-4 بررسی اختلاف بین ویژگی­های زراعی  پاسخگویان  با سایر متغیرهای پژوهش 102
جدول27-4 :بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی با متغیرهای فردی 104
جدول28-4 :بررسی همبستگی ابعاد مؤثر بر پذیرش نهاده­های زیستی با متغیرهای حرفه­ای 107
جدول29-4: خلاصه تحلیل عاملی متغیرهای مؤثر در پذیرش نهاده­های زیستی 108
جدول30-4 عامل­ها و متغیرهای مربوط به پذیرش نهاده­های زیستی 109
جدول 31-4 تعیین میزان همبستگی متغیرهای عامل­های پژوهش با متغیرهای پذیرش نهاده­های زیستی 112
جدول 32-4: همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش 113
جدول 33-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار به کاربرد نهاده­های زیستی 114
جدول 34-4 تحلیل مسیر عوامل موثر بر تمایل به کاربرد نهاده­های زیستی

جدول 35-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر نگرش به کاربرد نهاده­های زیستی

115

116

جدول 36-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر سهولت کاربرد نهاده­های زیستی

جدول 37-4 تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر سودمندی نهاده­های زیستی

118

120

جدول 38-4 مجموع تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار به کاربرد نهاده­های زیستی 122

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 مقدمه

کشاورزی به خصوص در کشورهای کمتر توسعه ­یافته، فعالیتی عمدتا مخاطره­آمیز است و تصمیم­ گیری­ها و فعالیت­های بهره­برداران معمولأَ تحت تأثیر این پدیده و جنبه­ های مختلف آن قرار دارد و هرچند که کشاورزی فعالیتی اقتصادی است که از طریق تأمین غذا سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اما کشاورزی می ­تواند آثار جانبی منفی و مخربی نیز بر محیط­زیست، سلامت انسان و موجودات زنده داشته باشد و میزان مصرف سموم در واحد سطح در کشورهای توسعه ­یافته تفاوت بسیار چشم­گیری با کشورهای در حال توسعه دارد و کشورهای توسعه یافته به سمت روش­های غیر­شیمیایی در جهت کاهش مصرف سموم علف­کش شیمیایی گام برداشته اند، ولی در کشورهای در حال توسعه چنین حرکتی، به طور جدی شروع نشده است( قربانی و همکاران، 1389 ).  در سال­های اخیر نگرانی­های زیادی در مورد کیفیت مواد غذایی و مسائل زیست­محیطی وجود دارد( بولای[1]، 2010). بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط­زیست دارد و این ارتباط یک رابطه متقابل دوسویه است که از یک طرف فرسایش و تخریب محیط­زیست، تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تأثیر منفی قرار می­دهد و از جانب دیگر،  مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی­رویه کودها و سایر مواد شیمیایی در این بخش، صدمات جبران ناپذیری به محیط­زیست وارد می­ کنند( رشید قلم و خلیلیان، 1390 ).  تأثیرات نامطلوب کودها و آفت­کش­ها بر محیط­زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روش­هایی گردیده که در آن نیازی به مصرف مواد شیمیایی نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شده  که با توجه به کشاورزی بوم شناختی[2] بحث پایداری در کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و یکی از راهکارهای عملی، کشاورزی زیستی[3] است(عبدی و همکاران، 1391 ). امروزه كشاورزی زیستی به سرعت در حال رشد است و درحال حاضر بسیاری از كشورها به ویژه كشورهای اروپایی توسعه كشاورزی زیستی را در برنامه اجرایی خود قرار داده ­اند و مهم­ترین و اصلی­ترین مشخصه حضوردر بازارهای جهانی محصولات عاری از تركیبات شیمیایی شده است. بی­گمان بایستی استفاده از کودهای شیمیایی زیان­آور در کشاورزی را متوقف کرد( دولت آبادی و همکاران، بی تا ). به منظور افزایش حاصلخیزی خاك و در نتیجه افزایش عملکرد گیاهان در کشاورزی زیستی استفاده از کودهای زیستی، کودهای آلی و مالچ  به عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی، مطرح می­باشد و در دهه­ گذشته مصرف کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاك و همچنین بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان­ها و دیگر موجودات زنده را به همراه داشته است(رحمانی، 1389 ). در كشاورزی پایدار برای، بهبود كیفیت خاك، محصولات كشاورزی و حذف آلاینده­ها از روش­های غیر­شیمیایی مانند: تناوب زراعی، كود سبز،  مبارزه بیولوژیك، كودهای حیوانی، كمپوست و یا مقادیر كمتر نهاده­های شیمیایی استفاده می­ شود(حسین زاده و قربانی، 1390 ). بنابراین استفاده از نهاده­های زیستی یكی از اركان اصلی كشاورزی زیستی در زیست بوم­های زراعی است که با هدف حذف كاربرد كودهای شیمیایی است و كودهای آلی سبب تأمین سلامت انسان و محیط زندگی می­گردند و  استفاده از كودهای زیستی نیز یكی از راهكارهای مؤثر در حفظ كیفیت مطلوب خاك محسوب می­گردد كه باعث افزایش واكنش­های مفید بین گیاه و میكروارگانیسم­ها در ریزوسفر شده و توان گیاه را برای جذب بیشتر عناصرغذایی افزایش می­دهد(خالص­رو و همکاران،1390­).

گندم به عنوان ابزاری سیاسی در روابط بین الملل و حتی برای اعمال سلطه و فشار سیاسی بر کشورهای نیازمند جهان سوم به کار گرفته می­ شود، از این رو راهکارهای صحیح افزایش تولید و عرضه این کالا امری بسیار ضروری است(هژبر کیانی و حاجی احمدی، 1381­). تولید گندم با حداقل به کارگیری نهاده­های شیمیایی یکی از اهداف مهم کشاورزی جدید برای کاهش اثرات منفی استفاده از نهاده­های شیمیایی می­باشد(قربانی و همکاران، 1390­)­. با بهره گرفتن از کودهای مناسب می­توان تولید گندم را در واحد سطح افزایش داد(زکی و همکاران[4]،2012 ) . کودهای زیستی نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد گندم نسبت به کودهای شیمیایی دارند( قادری دانشمند[5]، 2012 ) و استفاده از کودهای زیستی  بر رشد و بهره ­وری گندم تأثیر مثبت می­ گذارد و سبب افزایش قابل توجهی در ارتفاع  بوته­ی گندم شده و پنجه­زنی گندم را نیز افزایش می­دهد(سینگ[6] و همکاران، 2011­). با توجه به اثرات مثبتی که نهاده­های زیستی بر کشاورزی و محیط­زیست دارند، گندم­کاران تمایلات مثبت و منفی متفاوتی نسبت به دریافت و پذیرش این نهاده­ها نشان می­ دهند(حسن پور و همکاران،1391­) .

با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش یک فناوری مدل­های گوناگونی در جهان به کارگرفته شده که از معتبرترین آنها مدل پذیرش فناوری دیویس (TAM  )[7] است که به بررسی ­عوامل در سطح فردی می ­پردازد( شعاعی و علومی، 1386­). مدل پذیرش فناوری دیویس یک نظریه نظام اطلاعات و ارتباطات است و دلایل اینکه چرا کاربران یک فناوری اطلاعات خاص را می­پذیرند یا رد می­ کنند نشان می­دهد، مدل پذیرش فناوری در آغاز توسط دیویس پیشنهاد شد(احمدی ده قطب الدینی، 1389).

مدل پذیرش فناوری ( TAM ) که توسط «دیویس » در سال 1989 ارائه شده به عنوان قدرتمندترین و تأثیرگذارترین مدل در زمینه توصیف رفتار و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات، توسط افراد است. اجزای این مدل شامل متغیرهای بیرونی، اصل سودمندی ادراك شده و سهولت استفاده ادراك شده، نگرش،  تمایل و رفتار که پایه­ پذیرش فناوری را تشکیل می­ دهند و مدل پذیرش فناوری بیان می­دارد که متغیرهای بیرونی بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده تاثیر می­ گذارد و این دو ادراك، تعیین­کننده نگرش کاربران و مشتریان برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود و مرحله آخر، تمایل فرد برای استفاده است که منجربه استفاده واقعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات می­ شود و رفتارشان را نسبت به کاربری فناوری تحت تأثیر قرار می­ دهند(حورعلی و همکاران، 1390­). این پژوهش به دنبال شناسایی عواملی است که در غالب مدل TAM دیویس بر پذیرش نهاده های زیستی توسط گندمکاران دهستان حشمت آباد شهرستان دورود تأثیر می­گذارند .

 

2-1 بیان مسئله

یکی از بزرگترین چالش­های روبروی جامعه بشری در دهه­های اخیر، امنیت و سلامت غذای جمعیت رو به افزایش در دنیا است و در حال حاضر تأمین غذا مسئله اصلی بسیاری از کشورها بوده و بسیاری از دولت­ها به علت بحران غذا در معرض بحران­های اجتماعی و سیاسی نیز قرار دارند و برای اولین بار در دهه­ پنجاه میلادی، افزایش جمعیت از یک طرف و محدودیت­های منابع اولیه تولید از طرف دیگر، باعث حرکت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی با عنوان انقلاب سبز کشاورزی گردید، در دهه 1330 قبل از آن­که تولید و مصرف کودهای شیمیایی در کشور مطرح شود، تولید و مصرف کودهای آلی در سطح کشور رایج بود. همزمان با ورود کودهای شیمیایی به کشور، سازمان ترویج کشاورزی، مصرف این نوع کودها را تشویق نمود و بسیاری از کشاورزان برای رسیدن به حداکثر عملکرد به کودهای شیمیایی روی آوردند. با سرازیر شدن بذرهای اصلاح شده، کود و سموم شیمیایی به بازار مصرف و تشویق کشاورزان به استفاده از آن­ها و حمایت همه­جانبه از این نهاده­ها و سود­آوری کوتاه­مدت آن­ها، دیری نپایید که این نهاده­ها از سوی کشاورزان پذیرفته شده و به میزان زیادی مورد استفاده قرار گرفت و اما عدم آگاهی و نبود دانش فنی کشاورزان باعث استفاده غیربهینه از این نهاده­ها گردید، به نحوی که مصرف بیش از حد برخی نهاده­های کشاورزی نه تنها باعث افزایش تولید نگردید بلکه کاهش تولید در بلند­مدت را فراهم ساخت. بدین ترتیب رفته رفته مصرف کودهای آلی فراموش شد و این تفکر غلط بر کشاورزان حاکم شد که با مصرف هر چه بیشتر کودهای شیمیایی محصول بیشتری عایدشان خواهد شد. به طوری­که مصرف کود شیمیایی در ایران 800 هزار تن در سال بود، که چهار برابر مصرف درآمریکاست(هزاری و حاجی میر رحیمی، 1389­،  پور قاسم و علی بیگی، 1392).

مصرف زیاد سم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی در تمامی جهان و بخصوص در ایران یک معضل عمده بهداشتی می باشد. در حال حاضر در کشور ما سرانه مصرف سم در محصولات کشاورزی به ازای هر نفر ۴۰۰ گرم و همچنین میزان مصرف کود شیمیایی از 5/2 به 5/3 میلیون تن طی ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است. در کشاورزی متعارف بیش از ۳۰۰ نوع ترکیب شیمیایی خطرناک نظیر آفت­کش­ها، علف­کش­ها و کودهای شیمیایی به­منظور کنترل آفات و حشرات و حاصلخیز­سازی خاک استفاده می­گردد. استفاده­ اولیه از آفت­کش­ها در کاهش هجوم آفات و افزایش تولید محصول­های کشاورزی بسیار مؤثر بوده است، ولی امروزه به دلیل چالش­های زیست­محیطی و پیامدهای ناشی از بقایای سم­ها در غذای مصرف­ کنندگان، کاهش استفاده از این سم­ها مورد توجه همگان قرار گرفته است. افزایش مصرف سم­های شیمیایی، آلودگی­های زیادی مانند آلودگی آب، انتقال آن به خاک و دام­ها، آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی و آلودگی هوا را به دنبال داشته است.  همچنین ایجاد نژادهای مقاوم آفات به آفت­کش­های شیمیایی، از بین بردن حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفات، به وجود آمدن و شیوع آفت­های جدید، تأثیر بر روی دیگر موجودات زنده و کسانی که در تماس مستقیم با آن­ها هستند، کاهش تنوع زیستی از دیگر چالش­های زیست محیطی ناشی از وابستگی نظام­های کشاورزی رایج به آفت­کش­های شیمیایی می­باشند(زمانی میاندشتی و همکاران، 1392). استفاده بیش از اندازه از کودهای شیمیایی به ویژه هنگامی که با عملیات مدیریتی نامناسب مثل سوزاندن بقایای گیاهی همراه شود، میزان ماده آلی خاک را به شدت کاهش می­دهد، این موضوع روی ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تأثیر گذاشته و امکان فرسایش را در این گونه خاک­ها افزایش می­دهد. امروزه به دلیل افزایش اهمیت مسائل زیست­محیطی توجه بیشتری به نهاده­های زیستی برای جایگزینی کودهای شیمیایی شده است( وطن­خواه، 1392). از آنجا که بخش عمده­ای از خاک­های ایران جزو خاک­های مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده و مقدار مواد آلی آن­ها کمتر از یک درصد است استفاده از کودهای آلی نه تنها باعث افزیش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد بلکه از فرسایش و تخریب خاک جلوگیری نموده و رسیدن به کشاورزی پایدار را ممکن می­سازد( صفا و قفقازی، 1386).  از جمله محصولاتی که برای تولید آن از نهاده­های شیمیایی استفاده می­ شود گندم است. گندم، گیاه پر­اهمیتی است كه یكی از جنبه­ های بسیار مهم در زراعت آن، استفاده از كودها می­باشد. در ایران در گذشته كشت گندم در تناوب با دیگر گیاهان زراعی معمول و یا با آیش صورت می­گرفت. در چنین شرایطی فرصت كافی برای چرانیدن و یا پوسیده شدن بقایای گیاهی وجود داشت، اما در سال­های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله افزایش بهای گندم، سهولت كاشت و برداشت مكانیزه و تأمین آب و كود مورد نیاز كشاورزان دراغلب مناطق گندم­خیز، گندم به صورت پیاپی كشت می­گردد و اغلب كشاورزان بلافاصله پس از برداشت به سوزاندن بقایای آن اقدام می­كنند و با این عمل زمین راحت­تر برای كشت بعدی آماده شده و مقادیری مواد معدنی نظیر كلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیم از بقایا آزاد می­گردد و از طرف دیگر سوزاندن بقایا سبب كاهش ماده آلی خاك شده و مواد آلی خاك را در بلند مدت كاهش داده و منجر به تلفات نیتروژن، كربن، گوگرد و غیره از طریق تصعید آن­ها می­گردد(مسکر باشی و همکاران، 1383­). در این رابطه استفاده از كودهای شیمیایی به عنوان سریعترین راه برای جبران كمبود عناصر غذایی خاك لازم به نظر می­رسد، ولی هزینه رو به افزایش تولید كودهای شیمیایی، آلودگی خاك و آب ناشی از مواد شیمیایی و كاهش كیفیت تولیدات كشاورزی باعث ایجاد مسائل بغرنج شده است(جعفری مقدم و همکاران، 1389). به همین دلیل کشاورزی زیستی به عنوان راه ­حلی جهت جلوگیری از تخریب محیط­زیست و آلودگی­های ناشی از نهاده­های شیمیایی می­باشد، در کشورهای اروپایی کشاورزان را تشویق می­ کنند که از  کشاورزی زیستی استفاده کنند(لاپلی و کلی[8]، 2010).

به هر حال کشاورزی زیستی به عنوان یک مفهوم کشاورزی، اگرچه سابقه­ای تاریخی دارد اما در سال­های اخیر به عنوان یک رهیافت جامع­نگر با در نظر داشتن دیدگاه ­های بوم­شناسی و توسعه پایدار مورد توجه جهانی واقع شد و با در نظر گرفتن اصولی خاص سعی در اجرای برنامه­ های کاهش مصارف سموم و کودهای شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار و متناسب با حفظ زیست­بوم­ها و بهداشت تمامی افرادجامعه داشته است( رازقی و همکاران، 1389).

اما با وجود مزایای فراوان، نتایج تحقیقات حاکی از آن است که توسعه کشاورزی زیستی در جهان و همچنین، در ایران با موانع و مشکلات بسیاری مواجه است. برای توسعه کشاورزی زیستی و استفاده از نهاده­های زیستی لازم است نقش سایر عوامل مانند: آگاهی واطلاعات، گرایش و تمایلات فردی، نگرشی و دانش کشاورزان، عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی وغیره در نظر گرفته شود. مطالعات نشان می­دهد که دانش کم کشاورزان، انگیزه و علاقه محدود آن­ها به کسب اطلاعات بیش­تر در مورد کشاورزی، تجربه کم درباره تولیدات  زیستی­، سطح تحصیلات پایین کشاورزان و کم سوادی آن­ها، عدم حمایت دولت از کشاورزان تولید­کننده محصولات زیستی و نبود اعتقاد و نگرش مثبت به کشاورزی زیستی و غیره از موانع کشاورزی زیستی می­باشند. همچنین عادت­کردن کشاورزان به مصرف مواد شیمیایی در کشاورزی، افزایش تولید و درآمد کشاورزان با مصرف مواد شیمیایی درکشاورزی متداول، اظهار ناتوانی و نداشتن مهارت در مدیریت کشت زیستی توسط کشاورزان نیز مانع از پذیرش کشاورزی زیستی توسط کشاورزان شده است و  کشاورزان به کشت محصولات زیستی علاقه نشان نمی­ دهند و رغبتی برای استفاده از نهاده­های زیستی ندارند،  بنابراین، می­توان با آموزش و برطرف کردن مسائل و مشکلات پیشین در زمینه کشاورزی زیستی، در کشاورزان نگرش و علایق مثبت در جهت کشت محصولات زیستی ایجاد کرد(پاپ­زن و شیری، 1391). بنابراین باید اقدام به توسعه کشاورزی زیستی و کاربرد هر چه بیشتر این کشاورزی توسط کشاورزان نمود،  باید هدف­گذاری­ها به سوی تولید محصولات سالم و محصولاتی که در تولید آن­ها از مواد شیمیایی استفاده نگردیده سوق داده شود و باید تفکر استفاده از کود و مواد شیمیایی را (که باعث افزایش تولید می­گردد) در ذهن کشاورزان عوض نمود و آن­ها را تشویق به تولید محصولات سالم و ارگانیک نمود. با توجه به اهمیت محصول گندم در شهرستان دورود و کاربرد بی­رویه­ نهاده­های شیمیایی در کشت این محصول توسط کشاورزان، بنابراین این پژوهش به دنبال این است که چه عواملی بر پذیرش نهاده­های زیستی توسط کشاورزان مؤثر می­باشند؟

1- Boulay

[2]– Ecological Agriculture

2- Biological Agriculture

[4]Zaki and etal

[5]Ghaderi-Daneshmand

[6] Singh and et.al

[7]Technology Acceptance Model

[8] Lapple and Kelley

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.