رشته حسابداری

دانلود پایان نامه شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اسلامشهر

دانشکده حسابداری و مدیریت  گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

  (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

 

 

استاد راهنما : دکتر اصغر اسدی

 

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۳

1-1 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

2-1بیان مسئله :…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

3-1اهمیت موضوع مالیات:………………………………………………………………………………………………………. ۶

4-1اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………… ۷

5-1 فرضیه های  تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………. ۸

6-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۷-1 قلمرو زمانی:………………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۸-1 جامعه آماری:……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۹-1چارچوب نظری موضوع:……………………………………………………………………………………………………. ۱۱

10-1تعاریف مفاهیم  واژه ها و اصطلاحات:………………………………………………………………………… ۱۲

11-1. ساختار کلی تحقیق:…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۴

1-2 مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی…………………………………………………………………………….. ۱۵

1-2-2  تعریف واهمیت مالیات………………………………………………………………………………………………. ۱۵

2-2-2 نظریه های مالیات……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت…………………………………………………………… ۱۸

3-2-2 ضرایب مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملكرد……………………………………………………. ۱۹

4-2-2  قرائن مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

5-2-2 نسبت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

6-2-2  پایه مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن…………………………………………………………………………………………………. ۲۲

8-2-2  امتیازات مالیاتی………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

9-2-2  اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)…………………………………………………………………. ۲۳

10-2-2  سال مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی…………………………………………………………………………………………… ۲۷

1-11-2-2 کارایی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

2-11-2-2 عدالت مالیاتی………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

12-2-2  مالیات بر شرکتها…………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

13-2-2   عوامل تشخیص مالیات………………………………………………………………………………………… ۲۹

14-2-2   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات…………………………………. ۲۹

۱۵-2-2   اهداف سیاستهای مالیاتی…………………………………………………………………………………….. ۲۹

16-2-2  مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی………………………………………………………………….. ۳۱

۳-2  فرار مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۴-2 تمایز  فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی…………………………………………………………………………….. ۳۲

۵-2 زمینه های پیدایش  فرار مالیاتی…………………………………………………………………………………… ۳۳

۶-2کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی…………………………………………………………………. ۳۵

۷-2 عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی……………………………………………………………………………. ۴۰

۸-2 منابع انسانی………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۹-2 کارشناس امور مالیاتی……………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۱۰-2 نیاز به منابع انسانی بیشتر…………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۱۱-2 مودیان مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۱۲-2 تعاریف رشد و توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………………… ۴۸

۱۳-2 عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :…………………………………………………………………………………. ۴۹

۱۴-2 چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی………………………………………………………………….. ۵۱

۱۵-2 نقش مالیات بر توسعه……………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۱۶-2 مشکلات و مقررات مالیاتی…………………………………………………………………………………………… ۵۲

۱۷-2 اصول کلی تامین بهینه مالیات …………………………………………………………………………………… ۵۳

۱۸-2 نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق………………………………………………………………………………………. ۵۵

19-2- سوابق تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

1-19-2-تحقیقات  انجام شده در داخل کشور:………………………………………………………………………. ۵۹

2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:………………………………………………………………………. ۶۱

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۶۶

1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۲-3 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

3-3اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۱-3-3اهداف اصلی تحقیق:……………………………………………………………………………………………………… ۶۹

3-3اهداف فرعی تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

4-3 فرضیات تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

5-3 روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۶-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۷-3- روایی و پایایی ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………. ۷۲

۱-۷-3- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۷-3- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۸-3مدل تحلیلی تحقیق:………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

9-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق:……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۱-9-3 تعاریف  متغیرها:…………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

10-3- روش گردآوری اطلاعات:……………………………………………………………………………………………. ۷۶

11-3  روش تجزیه و تحلیل داده :……………………………………………………………………………………….. ۷۷

12-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق………………………………………………………………………… ۷۷

1-12-3 مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

2-12-3- معادله رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………………………… ۷۸

1-2-12-3 روش های ورود متغیرها در رگرسیون……………………………………………………………… ۷۸

3-12-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص…………………………………………………………………… ۷۹

1-3-12-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):…………………………………………………………… ۸۱

۴-12-3 بررسی فرض نرمال بودن متغییرها:………………………………………………………………………. ۸۲

قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………. ۸۳

1-4 مقدمه‏:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

2-4  تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق:…………………………………………………………………………….. ۸۴

3-4  آزمون نرمال بودن داده های تحقیق:………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-4 شاخص های توصیفی کل متغییر ها…………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ………………………………………………………………………….. ۸۷

۱-۵-4 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۲-۵-4 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۵-4 فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۵-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۵-۵-4 فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۶-۵-4 فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۶-4 آزمون کرونباخ آلفا …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۷-4 آزمون فریدمن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………… ۱۰۷

1-5مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها:…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون:……………………………………………………. ۱۰۸

3-5 نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۴-5. پیشنهادها:………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

1-4-5 پیشنهاد های  برخاسته از تحقیق:…………………………………………………………………………… ۱۱۱

2-۴-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:…………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۵-5 محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

پیوستها:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

پرسشنامه:……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

نمودار و جداول آماری:…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

منابع فارسی:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1۳۰

منابع لاتین:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13۳

چکیده لاتین:………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

  چكیده:

این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی مالیاتی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری و مالی نشان می دهد كه بین فرار مالیاتی در نظام الكترونیكی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاكم می باشد و با تغییرات در سطح متغیر مستقل ،متغیر وابسته تحقیق نیز تغییر می كند.

با بهره گرفتن از اطلاعات پرسشنامه ای طی دوره زمانی 13۹۰ تا 139۲ و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

واژه های کلیدی :فرار مالیاتی، ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی

-1 مقدمه:

مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازكشوردر زمینه های گوناگون می شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیات ها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى­دهند.

تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یک منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولت هاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می كند.

قانون مالیات اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، می ­تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری­های اقتصادی­، اجتماعی و توسعه­ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات  ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.

 

2-1بیان مسئله :

به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهیت مدرن، دوره های كوتاه مدت، رویه خوداظهاری، مكانیسم استرداد و كثرت تعداد مؤدیان این نظام مالیاتی در مقایسه با نظام سنتی مالیات ستانی، آموزش همه عوامل درگیر در اجرای آن را از كاركنان و ماموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف كنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و كاركنان ذیربط بنگاه ها و موسسات اقتصادی (كاركنان بخش فروش، ماموران خرید و تداركات و حسابداری) الزامی می سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالیاتی» را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش بینی كرده است.

تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده  اکنون در بیش از 120 کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد.

بنابراین مجامع و انجمن های صنفی ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نیز علاوه بر سازمان امور مالیاتی، لازم است فعال شده و تمهیدات و آمادگی لازم را برای مشاركت در امر اجرای مالیات بر ارزش افزوده از طریق آموزش نیروهای خود و سپس آموزش مؤدیان فراهم كنند. بدیهی است با وسعت كار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور (كه خود مطمئناً با كمبود نیروی انسانی آموزش دیده در این نظام مالیاتی مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام كار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف كنندگان را حداقل در كوتاه مدت ندارد،اكنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات  (به رغم همه مشكلات پدیدآمده) به نظر می رسد دولت با اطمینان بیشتری می تواند بودجه و منابع پیش بینی شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی كشور برای تدوین و اجرای طرح های آموزشی اجرای این مالیات تخصیص دهد. سازمان امور مالیاتی كشور نیز باید به منظور تسریع در آموزش  مؤدیان، مصرف كنندگان و مشاغل حرفه ای مرتبط با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشاركت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و واجد شرایط را برای مشاركت در امر آموزش های حرفه ای و همگانی مورد نیاز فراهم كند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت.

3-1اهمیت موضوع مالیات :

هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روش های تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید .

پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود .

دلایلی كه انگیزه ی اصلاح روش اخذ مالیاتی و روش های جلوگیری از فرار مالیاتی را در كشورهای گوناگون ایجاد كرد مسائل مختلفی بوده كه به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی كرد:

1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی

2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.

3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملكرد پیمان های منطقه ای

4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی

به رغم این كه به دلیل ناشناخته بودن انواع مالیاتهای دریافتی برخی از كشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهای استفاده كننده از روش نوین اخذ مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

به طور كلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:

الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی مشكلات مرتبط با آن ها و راه های مقابله با این مشكلات

ب)اثرات مخلتف مالیات بر متغیرهای اقتصادی  از دیدگاه خرد و كلان.

ج) فرق مختلف اجرای مالیات در كشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی.

تعداد صفحه : 149

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.