رشته مکانیک

دانلود پایان نامه شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش : طراحی کاربردی

عنوان : شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی

 دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

 

شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رحیم همتیان

استاد مشاور

دکتر احسان آزادی یزدی

 

بهمن 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

شناسایی نیروهای وارده به سازه‌ها، جهت آنالیز، بهینه سازی و پایش سلامت آنها ضروری می‌باشد. در این پایان نامه تلاش شده است بر اساس روش معکوس و با بهره گرفتن از کرنش­های اندازه‌گیری شده در یک ورق، توزیع زمانی نیرو و محل اثر آن شناسایی گردد. برای ورق، شرایط مرزی مختلف و همچنین مقادیر مختلف ضریب میرایی ساختاری درنظر گرفته شده است. روش حداقل مربعات با بهره گرفتن از هموارسازی تیخونوف جهت حل معکوس بکار گرفته شده است. از روش‌های عددی و آزمایشگاهی جهت بررسی صحت نتایج بهره‌گرفته شده است. با بهره گرفتن از چند مثال، اثر اندازه بازه زمانی اعمال نیرو، میزان میرایی، تعداد کرنش‌سنج و مقدار خطای اندازه‌گیری روی نتایج بررسی شده است.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که اندازه بازه زمانی اعمال نیرو اثر مهمی در جواب حل معکوس دارد. در مواردی که بازه زمانی اعمال نیرو بزرگتر از پریود طبیعی ورق باشد جواب با دقت خوبی بدست می‌آید. در حالت‌هایی که مقدار ضریب میرایی بزرگ است پایداری روش حل معکوس افزایش می‌یابد ولی دقت جواب کاهش پیدا می‌کند. افزایش خطای اندازه‌گیری خطای حل معکوس را افزایش می‌دهد، البته با افزایش تعداد حسگرها حتی با حضور خطای‌های بزرگ اندازه‌گیری، نتایج قابل قبولی در حل معکوس بدست می‌آید.

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه                                      1

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                7

2-1- مروری بر تحقیقات گذشته                          9

2-2- هدف                               13

فصل سوم: تحلیل معکوس                            15

3-1- مفاهیم اساسی تحلیل معکوس                   17

3-2- تحلیل معکوس و هموارسازی (تیخونوف)              21

3-3- معادلات حاکم بر تغییر فرم دینامیکی ورق با درنظر گرفتن ضریب میرایی                                              23

فصل چهارم: روش انجام تحقیق                           27

4-1- روش انجام تحلیل معکوس                       29

4-2- شناسایی بار دینامیکی                       30

4-3- ماتریس حساسیت                              34

4-4- محاسبه ضریب هموارسازی                       35

4-5- هموارسازی ثانویه                           35

4-6- شناسایی محل اثر نیرو                       37

فصل پنجم: مفاهیم اندازه ­گیری با کرنش­سنج                  43

5-1- مقدمه                                  45

5-2- محاسبه کرنش                            50

5-3- رز کرنش                                54

5-4- گونه­ های مختلف پل وتستون                    56

5-5- متعادل کردن پل وتستون                       59

5-6- کالیبره کردن                           62

5-7- مفاهیم تقویت‌کننده­ها                        64

5-8- انواع نویز                                  68

5-9- سیستم ثبت داده و مکانیزم اندازه ­گیری کرنش در این پایان نامه     69

فصل ششم: مثال­های حل شده                             73

6-1- مقدمه                                  75

6-2- مثال­های مدل­سازی شده جهت محاسبه توزیع زمانی نیرو با نرم ­افزار انسیس                                              75

6-3- مثال­های مدل­سازی شده جهت شناسایی محل اثر نیرو با نرم­ افزار انسیس                                               93

6-4- مثال­های محاسبه توزیع زمانی نیرو با نتایج آزمایشگاهی         106

فصل هفتم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات                          121

  • فهرست منابع                                126
  • چکیده به زبان انگلیسی 141

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوان و شماره                                       صفحه

جدول (5-1): مشخصات کرنش­سنج­های مقاومتی                    49

جدول (5-2): آرایش مختلف پل وتستون جهت کرنش­سنج                57

جدول (5-3): مقاومت­های شانت                           63

جدول (6-1): فرکانس­های طبیعی ورق دو سر گیردار                 78

جدول (6-2): خطای نیروی محاسبه شده از حل معکوس                87

جدول (6-3): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    110

جدول (6-4): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                       111

جدول (6-5): مقایسه تکانه برای نقطه دو، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       112

جدول (6-6): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    113

جدول (6-7): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                      114

جدول (6-8): مقایسه تکانه برای نقطه یک، ضریب هموارسازی میانی و ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       115

جدول (6-9): مقایسه نتیجه تکانه اندازه ­گیری شده با ضریب هموارسازی متفاوت                                                  117

 

 

 

فهرست شكل­ها

 

 

عنوان و شماره                                       صفحه

شکل(4-1): بیان تصویری شناسایی سریع، علامت دایره شناسایی مرحله اول، پنج ضلعی شناسایی مرحله دوم و مثلث شناسایی مرحله سوم می­باشد               40

شکل (5-1): اندازه ­گیری کرنش به روش خط کشی                      46

شکل (5-2): اندازه ­گیری کرنش در روش ترد                    46

شکل (5-3): کرنش­سنج مقاومتی- الکتریکی                     47

شکل (5-4): کرنش­سنج نوری و مکانیکی                       47

شکل (5-5): تغییر مقاومت براساس تغییر طول                     47

شکل (5-6): اجزای تشکیل دهنده کرنش­سنج مقاومتی                  49

شکل (5-7): پل وتستون                                51

شکل (5-8): ربع پل، وتستون                           52

شکل (5-9): نیم پل، وتستون                            52

شکل (5-10): تمام پل، وتستون                              53

شکل (5-11): رز کرنش­سنج                               55

شکل (5-13): انواع کرنش­سنج الکتریکی- مقاومتی                  56

شکل (5-13): تاثیر کرنش حرارتی بر خروجی حسگر              56

شکل (5-14): تاثیر مقاومت سیم بر پل وتستون                    60

شکل (5-15): روش­های متعادل کردن پل وتستون                     61

شکل (5-16): شماتیک آمپلی­فایر                             65

شکل (5-17): تقویت‌کننده مستقیم                       65

شکل (5-18): تقویت‌کننده معکوس                        66

شکل (5-19): تقویت‌کننده تفاضلی                       66

شکل (5-20): تقویت‌کننده کم نویز و پل وتستون                   67

شکل (5-21): نمای داخلی تقویت‌کننده کم نویز                     67

شکل (5-22): نمودار توزیع انرژی نویز گوسی                     68

شکل (5-23): کرنش سنج نصب شده                        70

شکل (5-24): سیم­های رابط                              71

شکل (5-25): قسمت ­های تقویت‌کننده                      71

شکل (5-26): دستگاه ثبت داده ­ها                    72

شکل (5-27): مکانیزم اندازه ­گیری کرنش                      72

شکل(6-1): کرنش­ ایجاد شده ناشی از اعمال بار مثلثی 35 نیوتنی در بازه 30 میلی­ثانیه با ضرایب میرایی ساختاری متفاوت که عدد بعد از  ضریب میرایی ساختاری می­باشد 76

شکل (6-2): ورق مستطیلی مورد مطالعه با شرایط مرزی دو سر گیردار     77

شکل (6-3): نیرو اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 100 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0             79

شکل (6-4): نیروی اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 30 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی  و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0          80

شکل (6-5): نیروی اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 16 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی  و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0          81

شکل (6-6): نیروی اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 8 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0             81

شکل (6-7): نیروی اعمال شده و نیروی شناسایی شده در بازه 2 میلی ثانیه با در نظر گرفتن ضریب هموارسازی میانی  و ضریب هموارسازی ثانویه 5/0          82

شکل(6-8): کرنش خروجی انسیس با ضرایب میرایی متفاوت در بازه 50 میلی ثانیه و 50 بار نمونه برداری در حل زمانمند که عدد بعد از  ضریب میرایی ساختاری می­باشد 83

شکل(6-9): نیروی محاسبه شده با بهره گرفتن از کرنش با ضرایب میرایی متفاوت، بعد از هموارسازی میانی با ضریب هموارسازی میانی  و عدد بعد از  ضریب میرایی می­باشد                                   84

شکل(6-10): نیروی محاسبه شده با بهره گرفتن از کرنش با ضرایب میرایی متفاوت، با ضریب هموارسازی ثانویه 5/0                                  85

شکل(6-11): کرنش همراه با خطا و کرنش دقیق خروجی انسیس، که عدد بعد از  مقدار خطای اضافه شده است                                  86

شکل(6-12): کرنش همراه با خطا که با ضریب 5/0 هموارسازی شده و کرنش دقیق خروجی انسیس، که عدد بعد از  مقدار خطای اضافه شده است                86

شکل(6-13): نیروی محاسبه شده با بهره گرفتن از کرنش همراه با خطا          88

شکل(6-14): محل نصب کرنش­سنج                       89

شکل(6-15): نیروی محاسبه با بهره گرفتن از داده ­های کرنش­سنج­ها با ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه 5/0                           90

شکل(6-16): نیروی محاسبه شده کرنش با ضریب میرایی 001/0 ، با بهره گرفتن از ماتریس حساسیت­های متفاوت، ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه 5/0   91

شکل (6-17): نیروی محاسبه شده کرنش با ضریب میرایی 01/0 ، با بهره گرفتن از ماتریس حساسیت­های متفاوت، ضریب هموارسازی میانی  و هموارسازی ثانویه 5/0   92

شکل (6-18): ورق مورد بررسی و محل نصب کرنش­سنج­ها               94

شکل (6-19): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای صفر، ضریب میرایی 0     95

شکل (6-20): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 5 درصد، ضریب میرایی 0       95

شکل (6-21): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 10 درصد، ضریب میرایی 0      96

شکل (6-22): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 25 درصد، ضریب میرایی 0      96

شکل (6-23): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای صفر، ضریب میرایی 001/0 97

شکل (6-24): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 5 درصد، ضریب میرایی 001/0    98

شکل (6-25): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 10 درصد، ضریب میرایی 001/0    98

شکل (6-26): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 25 درصد، ضریب میرایی 001/0    98

شکل (6-27): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای صفر، ضریب میرایی 1/0       99

شکل (6-28): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 5 درصد، ضریب میرایی 1/0     99

شکل (6-29): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 10 درصد، ضریب میرایی 1/0    100

شکل (6-30): شناسایی محل اعمال نیرو با خطا 25 درصد، ضریب میرایی 1/0    100

شکل (6-31): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 5 درصد و دو حسگر      101

شکل (6-32): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 5 درصد و سه حسگر      101

شکل (6-33): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 5 درصد و چهار حسگر     102

شکل (6-34): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 10 درصد و دو حسگر      102

شکل (6-35): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 10 درصد و سه حسگر      103

شکل (6-36): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 10 درصد و چهار حسگر        103

شکل (6-37): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 25 درصد و دو حسگر      104

شکل (6-38): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 25 درصد و سه حسگر      104

شکل (6-39): شناسایی محل اعمال نیرو با خطای 25 درصد و چهار حسگر        105

شکل (6-40): ورق چهارطرف گیردار                       106

شکل (6-41): نقشه محل نصب کرنش­سنج­ها و محل اعمال نیرو          107

شکل (6-42): محل نصب کرنش­سنج­ها و محل اعمال نیرو روی ورق چهارطرف­گیردار    108

شکل (6-43): شیوه انجام آزمایش                            109

شکل (6-44): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                            110

شکل (6-45): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    111

شکل (6-46): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                             111

شکل (6-47): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                       112

شکل (6-48): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                             112

شکل (6-49): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       113

شکل (6-50): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                            114

شکل (6-51): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 55 میلی­متری                                    114

شکل (6-52): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                             115

شکل (6-53): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 103 میلی­متری                                       115

شکل (6-54): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                             116

شکل (6-55): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده، نقطه یک، ضربه از ارتفاع 148 میلی­متری                                       116

شکل (6-56): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                             117

شکل (6-57): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                            118

شکل (6-58): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                              118

شکل (6-59): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                            119

شکل (6-60): توزیع زمانی نیروی محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                              119

شکل (6-61): نمودار کرنش اندازه ­گیری شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضریب هموارسازی                                                 120

فهرست علائم و اختصارات

 

علامت             توضیحات

عدد شرط ماتریس C

ضریب هموارسازی میانی

تابع هدف آنالیز معکوس

ماتریس محاسبه شده

ماتریس اندازه ­گیری

بردار مجهول

ماتریس حساسیت

ماتریس محاسبه شده در ابتدای بازه زمانی

بردار مجهول در ابتدای بازه زمانی

نیروی واحد سطح

ضریب میرایی

خیز

ضخامت ورق

طول ورق

عرض ورق

سختی خمشی ورق

ضریب پواسون

مدول یانگ

مختصه عمودی ورق

کرنش نرمال در راستای

کرنش برشی در صفحه

تعداد کرنش­سنج

تعداد نمونه برداری در بازه زمان

زمان i ام نمونه برداری

تعداد نقاط وارد شدن نیرو

نیروی اعمالی در زمان n و در نقطه i ام

شماره محل اعمال نیرو

کرنش اندازه ­گیری شده در زمان k ام و در نقطه i ام

کرنش تخمین زده شده در زمان k ام و در نقطه i ام

تفاضل برداری  و

بردار هموار شده

بردار نوسانی

ضریب هموارسازی ثانویه

کرنش اولیه

ماتریس حساسیت

تفاضل کرنش و کرنش اولیه

مختصات محل نصب کرنش­سنج

مقاومت الکتریکی

طول

سطح مقطع

چگالی

فاکتور گیج

ولتاژ خروجی

ولتاژ خارجی

زاویه چرخش المان در راستای کرنش اصلی

تنش نرمال

تنش برشی

مقاومت شانت

 

مقدمه

 

 

همواره سوال از عامل پدید آورنده بعنوان یک سوال پویا در تمامی زمینه ­های علوم مطرح بوده است. با توجه به پیچیدگی و عوامل پیش ­بینی نشده و عدم تسلط همه جانبه بشر بر مسایل فیزیکی، شناخت عامل بوجود آورنده در بسیاری از موارد میسر نبوده است، لذا با توجه به نگاه جدید و پیشرفت اخیر علوم مختلف، محققان و دانشمندان زیادی تلاش کرده ­اند تا مسایل را بصورت معکوس حل کنند و نگاهی دیگر به مسایل کلاسیک داشته باشند. البته راه پیچیده و طولانی، ولی دست یافتنی است.

میزان آگاهی مهندسین طراح از توزیع زمانی و محل اعمال بار دینامیکی، ارتباط مستقیم با نحوه کارکرد، قابلیت اطمینان و سرویس پذیری سازه­های مختلف دارد. از آنجا که توزیع و محل اعمال بار دینامیکی و ضربه ای در بسیاری از مسایل کاربردی مشخص نمی ­باشد. معمولا چندین بارگذاری مختلف در مراحل تحلیل و طراحی اینگونه مسایل در نظر گرفته می‌شود. در روش­های قدیمی جهت شناسایی بار نیازمند دسترسی به محل اعمال نیرو می­باشد چرا که این روش­ها بر مبنای دریافت و اندازه ­گیری مستقیم بار عمل می­ کنند. همانگونه که مشخص است، دسترسی به محل اعمال نیرو در بعضی موارد پیچیده، در برخی حالات خطرناک و حتی غیرقابل دسترسی است. با توجه به نکته فوق روش­های تحلیل معکوس بسیار سودمند و کاربردی به نظر می­رسد. بطور کلی در تحلیل معکوس با بهره گرفتن از چند حسگر دور از محل اعمال نیرو، پاسخ سازه اندازه ­گیری می­گردد و در نهایت پارامترهای مورد بررسی محاسبه می‌گردد.

البته اندازه ­گیری­ها با دشواری­هایی همراه است، چرا که عوامل زیادی در جهت تضعیف اثر نیرو و اغتشاش در آن وجود دارد. هرچقدر از محل اعمال نیرو دور شویم تاثیر نیرو کاهش می­یابد و در واقع حسگرها مقادیر کمتری را نشان می­ دهند این فاصله در برخی مسایل با مقدار تضعیف شده رابطه خطی دارد و در برخی مسایل رابطه بصورت غیرخطی می­باشد. نکته قابل تامل این است که اعمال بار در شرایط ایده­آل نبوده و توزیع زمانی نیرو پیش از حل مساله معکوس غیرقابل پیش ­بینی است، همچنین اندازه ­گیری حسگر با خطا همراه است. تقویت، انتقال و آشکارسازی کمیت اندازه ­گیری نیز مقداری خطا وارد مساله می­ کند. البته خطای محاسباتی نیز به این خطاها افزوده می­ شود. این­ها عواملی است که باعث دشواری حل در مسایل معکوس می­گردد.

هر چند که نخستین روش­های ارائه شده جهت حل مسایل معکوس روش­های تحلیلی می­باشند، اما با توجه به دامنه محدود کاربرد آن­ها، روش­های مبتنی بر حل عددی بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرند. از پرکاربردترین  این روش­ها می­توان به روش­های تفاضل محدود، المان محدود و المان­ مرزی، اشاره کرد. در تکنیک­های استفاده شده در سال­های اخیر معمولا مساله معکوس به صورت یک مساله بهینه­سازی فرمول­بندی شده و سپس توسط یک روش عددی مناسب حل می­گردد.

مهمترین چالش در حل مسائل معکوس، بدنهادگی[1] ذاتی مساله و نبود جواب یکتا برای آن، در بسیاری از مسائل می­باشد. ویژگی بدنهادگی، شامل هر دو دسته مسائل دائمی و دینامیکی می­ شود و باعث می­گردد تا این مسائل حساسیت زیادی نسبت به خطاهای نمونه برداری داشته باشند، بطوریکه وجود خطایی ناچیز در داده ­های نمونه برداری سبب ایجاد خطای بزرگ در جواب مساله می­ شود. علاوه بر این، در مسائل دینامیکی به دلیل ماهیت نوسانی کمیت­های اندازه ­گیری شده (مانند کرنش و شتاب)، جواب­های بدست آمده (بارهای اعمالی به سازه) حساسیت بسیار زیادی به داده ­های ورودی خواهند داشت. این امر در زمانی که کمیت اندازه ­گیری شده دارای نوسانات شدیدی باشد آشکارتر است.

یکی از مهمترین مسائل معکوس برآورد نیروی دینامیکی و ضربه وارد بر ورق می­باشد. البته اندازه ­گیری توزیع زمانی نیروی وارده می ­تواند در کاربردهای عملی بسیار مفید باشد، لذا تلاش می­ شود توزیع زمانی نیرو اندازه ­گیری شود و برای رفع مسایل تخصصی­تر در زمینه ورق‌ها، به نظر می­رسد که شناسایی محل ضربه به روشی سریع و دقیق یکی از الزامات باشد. روش شناسایی محل نیرو در عین ساده بودن، جهت بالا بردن سرعت محاسبات، بایستی نوسان داده ­های اندازه ­گیری شده حداقل تاثیر را برآن داشته باشد.

در فصل دوم این پایان نامه ، پیشینه تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده ­است را مورد بررسی قرار می­دهیم.

در فصل سوم تلاش شده است تا تئوری و روش­هایی در مورد تئوری دینامیک ورق و حل معکوس بررسی و جمع آوری گردد.

در فصل چهارم با نگاهی ریزبین به مساله معکوس ورق، تلاش شده است تئوری معکوس، جهت شناسایی توزیع زمانی و شناسایی محل اثر نیرو مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجا که قسمتی از این پایان نامه با آزمایش عملی و اندازه ­گیری کرنش همراه می‌باشد، در فصل پنجم مکانیزم­ های اندازه ­گیری کرنش، مشکلات و راه حل­های آن، مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل ششم، فاکتورهای موثر بر شناسایی توزیع زمانی نیرو و محل اثر نیرو بررسی شده است و یک مساله عملی بصورت معکوس حل گردیده ­است.

در انتها در فصل هفتم نتیجه ­گیری و پیشنهادات جهت فعالیت­های تحقیقاتی آینده آورد شده است.

 

تعداد صفحه : 169

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.