زبان و ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه سعدی از زبان سعدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

گرایش : زبان و ادبیات فارسی

عنوان : سعدی از زبان سعدی

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد یاسوج

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M .A»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

سعدی از زبان سعدی

استاد راهنما:

دکتر جلیل نظری

استاد مشاور:

دکتر مهدی فاموری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده—— 1
مقدمه —— 2
فصل اول: کلیّات————— 5
1- کلیّات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 6
1-1- هدف تحقیق————– 6
1-2- ضرورت تحقیق———— 6
1-3- پیشینه ی تحقیق———- 6
1-4- روش تحقیق————– 11
فصل دوم: جایگاه سعدی در ادبیات فارسی  وجهانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 13
2-1- جایگاه سعدی در ادب فارسی- 14
2-2- سعدی در ادبیات جهان—– 17
2-3- آثار سعدی در کلام بزرگان— 19
2-3-1- بوستان—————- 20
2-3-2- گلستان—————- 21
2-3-3- غزلیّات—————- 22
فصل سوم: سعدی از زبان سعدی 25
أ

3-1- ویژگی های فردی———-

26
3-1-1-  تولّد سعدی———— 26
3-1-1-1- سعدی پنجاه ساله—– 27
3-1-1-2- سعدی هفتاد ساله—– 28
3-1-2- كودكی سعدی———- 29
3-1-3- وضعیّت جسمانی سعدی— 29
3-1-3-1- بدن ضعیف سعدی—– 29
3-1-3-2- قامت سعدی———- 31
3-1-4-  مذهب سعدی———- 31
3-1-4-1- ارادت به اهل بیت—— 32
3-1-4-2- سعدی موحّد——— 33
3-1-4-3- سعدی عارف———- 33
3-1-4-4- سعدی پارسا———- 34
3-1-4-5- سعدی مرد خدا——- 35
3-1-4-6- سعدی بصیر وآگاه—— 35
3-1-5- رویدادهای  بزرگ زندگی سعدی———— 35
3-1-5-1- تحصیل در نظامیّه—– 35
3-1-5-2- اسارت در دیار فرنگ—- 35
3-1-5-3- کشتن برهمن معبد سومنات————- 36
ب

3-1-6-  سعدی و لطف بزرگان—–

37
3-1-6-1- ارتباط با دربار——— 38
3-1-6-2- ارتباط با صاحب دیوان– 39
3-1-6-3- همنشینی با حریفان—- 39
3-1-7-  گوشه نشینی سعدی—– 39
3-1-8-  سعدی و شیراز———- 41
3-1-9- اساتید سعدی(درآثارش) — 43
3-1-9-1- ابوالفرج بن جوزی—— 43
3-1-9-2- شهاب الدّین سهروردی– 45
3-1-10-  سعدی و حاسدان—— 46
3-2- خانواده ی سعدی———- 50
3-2-1- اجداد سعدی———— 50
3-2-2- پدر سعدی————- 51
3-2-1-1- خاطرات سعدی از پدر– 51
3-2-1-2- ارتباط پدرسعدی با حاکمیّت————- 52
3-2-1-3- وفات پدر سعدی——- 53
3-2-3- مادر سعدی————- 54
3-2-4- برادر سعدی ———— 54
3-2-5- در گذشت  فرزند سعدی— 55
پ

3-2-6- همسر سعدی————

55
3-2-7- طایفه ی سعدی——— 56
3-3- آثار سعدی دراشعارش——- 56
3-3-1- گلستان سعدی———- 56
3-3-1-1- نام گذاری كتاب——- 57
3-3-1-2- علّت  تألیف گلستان—- 57
3-3-1-3- نام گذاری باب ها—— 58
3-3-1-4- سال تألیف گلستان—– 58
3-3-1-5- هدف ازتألیف كتاب—– 59
3-3-1-6- عدم استفاده ازشعر گذشتگان————- 59 
3-3-1-7- تقدیم کتاب به سعدبن ابوبکر————- 60
3-3-2- بوستان سعدی———- 60
3-3-2-1- علّت تألیف بوستان—– 60
3-3-2-2- سال تألیف بوستان—– 61
3-3-2-3- نام كتاب————- 61
3-3-2-4- تقدیم كتاب به ابوبكربن سعد ———— 62
3-3-2-5-  نام گذاری باب ها —– 62
3-3-3- بدایع سعدی———— 63
3-3-4- طیّبات سعدی———– 64
ت

  3-4- سخن سعدی————-

64
3-4-1- عشق علّت زیبایی سخن— 65
3-4-2- ارزش سخن و پند سعدی– 66
3-4-3- جهانگیری كلام سعدی—- 66
3-4-4- شیرین سخنی سعدی—– 67
3-4-4-1- بلبل—————- 70
3-4-4-2- مرغ سخندان——— 71
3-4-4-3- طوطی————— 71
3-4-5- تشبیه سخن به پدیده ها— 71
3-4-5-1- دُر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 71
3-4-5-2- جواهر————— 72
3-4-5-3- مروارید————– 72
3-4-5-4- مشک————— 72
3-4-5-5- عود-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 73
3-4-5-6- عبیر—————- 73
3-4-5-7- سِحر—————- 73
3-4-5-8- نبات—————- 73
3-4-5-9- دارو-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 73
3-4-5-10- سفینه————– 74
ث

3-4-5-11- گل—————-

74
3-4-5-12- دختر————— 74
3-4-5-13- تیغ—————- 74
3-4-5-14- آتش————— 74
3-4-5-15- آب—————- 74
3-4-5-16- قبا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 75
3-4-5-17- حلوا————— 75
3-4-5-18- شکرباری———– 75
3-4-5-19- قند—————- 75
3-4-5-20- برگ طوبا   ——— 75
3-5- سفرهای سعدی———— 76
3-5-1- اهمیّت سفراز نظر سعدی– 76
3-5-2- جهانگردی سعدی——– 77
3-5-3- سفرهای بدون نام——– 78
3-5-4- نگرانی سعدی ازغربت—– 80
3-5-5- سفرهای انجام شده——- 81
3-5-5-1- سفر به حجاز——– 81
3-5-5-2- سفر به مکّه——— 82
3-5-5-3- نخله ی بنی هلال—- 83
ج

3-5-5-4- نخله ی محمود——

83
3-5-5-5- سفر به فید———- 83
3-5-5-6- سفر به یمن——— 84
3-5-5-7- سفر به قدس——– 84
3-5-5-8- سفر به حلب——– 84
3-5-5-9- سفر به شام——— 85
3-5-5-10- سفر به دمشق—— 86
3-5-5-11- سفر به بعلبک—— 86
3-5-5-12- سفر به عراق——- 87
3-5-5-13- سفر به کوفه——- 87
3-5-5-14- سفر به دیار بکر—– 87
3-5-5-15- سفر به بصره——- 88
3-5-5-16- سفر به بغداد——- 88
3-5-5-17- سفر به مصر——– 89
3-5-5-18- سفر به حبشه—— 89
3-5-5-19- سفر به مغرب—— 90
3-5-5-20- سفر به اصفهان—– 90
3-5-5-21- سفر به تبریز——- 90
3-5-5-22- سفر به سرای اغلمش– 91
چ

3-5-5-23- سفر به کیش——–

91
3-5-5-24- سفر به کاشغر——– 91
3-5-5-25-سفر به سومنات——- 92
3-5-5-26- سفر به بیلقان——– 92
3-5-5-27- سفر به بلخ بامیان—– 93
3-5-5-28- سفر به هند———- 93
3-5-5-29- سفر به روم———- 93
3-6- ممدوحان سعدی———– 95
3-6-1 رسول اکرم وخلفا———- 95
3-6-1-1- نعت رسول اکرم——- 95
3-6-1-2- ذکرابوبکر————- 97
3-6-1-3- عمرابن خطاب——— 97
3-6-1-4- عثمان بن عفان——– 98
3-6-1-5- علی بن ابی طالب—— 99
3-6-1-6- ذکراولاد فاطمه——– 99
3-6-2- حاکمان زمان سعدی—— 100
3-6-2-1- حاکمان سلغری و وزرا– 100
ابوبکربن سعد زنگی————– 101
سعد بن ابوبکر بن سعد زنگی——- 104
ح

اتابک محمّد بن سعد————-

106
اتابک مظفرالدّین سلجوقشاه——– 107
ترکان خاتون-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 108
درمدح ابش بنت سعد———— 110
فخرالدّین ابوبکر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 111
ذکرسعد بن زنگی—————- 112
ذکر تکله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 113
حاکمان مغول وعرب————- 113
هلاکو-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 114
انکیانو-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 114
عطاملک جوینی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 116
شمس الدّین محمّد جوینی——– 119
شمس الدّین حسین علکانی——– 121
مجدالدّین رومی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 123
مدح نورالدّین بن صیّاد———— 123
ستایش قاضی رکن الدّین———- 124
امیرسیف الدّین محمّد———— 124
درمدح فخرالدّین منجّم———– 125
3-6-3- مراثی سعدی———— 126
خ

3-6-3-1- مرثیه ابوبکر بن سعد—-

126
3-6-3-2- مرثیه سعد بن ابوبکر—- 127
3-6-3-3- عزالدّین احمد بن یوسف- 128
3-6-3-4- درمرگ مستعصم—— 129
3-7-  عشق درکلام سعدی——- 132
3-7-1- عشق سعدی ذاتی است— 134
3-7-2- عشق جاودانی سعدی—– 135
3-7-3- آوازه جهانی عشق سعدی– 136
3-7-4- برتری عشق برعقل——- 137
3-7-5- انواع عشق درکلام سعدی– 139
3-7-5-1- عشق به محبوب زمینی- 139
3-7-5-2- عشق به خدا———- 140
3-7-5-3- عشق به زیبایی——– 141
3-8- شاهد بازی درکلام سعدی—-

فصل چهارم: نتیجه گیری——-

142

145

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 146
فهرست منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 148
پیشنهادها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 152

چکیده

آن چه در این پایان نامه بحث و بررسی شده است، به صورت مختصر شامل بررسی احوال و زندگانی سعدی از خلال آثار اوست. به کمک آن چه خود در آثارش بیان کرده، زندگی، خانواده، احوال، معاصران، سفرها و  ویژگی های جسمی شاعر، مورد مطالعه قرار گرفته است.

سفرهای سعدی را می توان از بارزترین خطوط زندگانی شاعر دانست که در آثارش، به بیان آن ها پرداخته است. در یکی از همین سفرهاست که ازدواج او در حلب، مرگ فرزند، گرفتاری در بند فرنگ را به تصویر کشیده است.

 این پژوهش، ویژگی های اجتماعی و سیاسی زمان شاعر را به تصویر می کشد. حاکمان و معاصران او را معرفی می نماید، و از قدرت عشق در کلام شاعر و آگاهی او نسبت به ارزشمندی سخنش، خبر می دهد.

واژه های کلیدی: سعدی، زندگانی، خانواده، سفرها، عشق، اساتید، معاصران.

مقدّمه

بی شك ، آدمی از دیر باز از ادبیّات و گونه های آن لذّت می برده است و اگر این لذّت و قدرت تأثیر ادبیّات در بشر نبود چه بسا این هنر یا به وجود نمی آمد و یا به زودی از بین می رفت. در این بین بسیاری از افراد یک جامعه از ادبیّات لذّت می برند؛ ولی همه ی آن ها قادر به خلق آثار ادبی نیستند و تنها عده ی معدودی دارای قدرت نوآوری و خلق آثار ادبی هستند. در میان كسانی كه آثار ادبی را خلق می كنند، آثار عده ای طرفداران بیش تری دارد و مسلّماً خوانندگان و علاقه مندان این آثار، می خواهند كه در باره ی صاحب اثر، مطالبی بدانند.

این نیاز، عده ای را بر آن داشت كه در باره ی صاحبان آثار ادبی به تحقیق و بررسی بپردازند و اطّلاعات به دست آمده را ثبت كنند و در اختیار دیگران قرار دهند. پیشینه ی این كار تا جایی كه نویسنده ی این سطور می داند، مشخص نیست؛ امّا شاید بتوان گفت كه            سابقه ای به قدمت انسان دارد و در هر دوره ای تحت تأثیر شرایط زمانی و نیازهای اجتماعی به انجام آن مبادرت می نمودند. نخستین كسانی كه به این كار اشتغال ورزیدند مورّخان بودند.

مورّخان اغلب در دربار شاهان به سر می برده و مشغول كتابت تاریخ ایشان بوده اند. در اثنای ثبت تاریخ شاهان، چه بسا به زندگی دیگران و ثبت اطّلاعاتی درباره ی آنها پرداخته اند. در میان این اشخاص ادبا به دلیل سخنان زیبا و دل انگیزشان اولویّت بیش تری داشتند و سخنان آنان را گاه به صورت تمثیل مطرح و اطّلاعاتی در باره ی آن ها ارائه می كرده اند.

اگر چه این اطّلاعات بسیار اندك است؛ امّا گاهی تنها اطّلاع از شاعر یا نویسنده ای، همان اشاره ی كوتاه مورخی است كه درباره ی شاعر بیان نموده یا قسمتی از اثر او را ثبت كرده است.

اگر با دقّت بیش تری آثار ادبی بررسی شوند، بی شك، رد پایی از زندگی یا شخصیّت یا عواطف صاحب اثر پیدا می شود. امروزه روانشناسان با بهره گرفتن از آثار یک نویسنده یا شاعر به تحلیل شخصیّت وی می پردازند و گاه وی را همان گونه كه هست معرفی می كنند؛ امّا منظور این نیست كه همگان مانند روانشناسان به تحلیل شخصیّت صاحب اثر بپردازند چون به دو دلیل این كار میسّر نیست؛ دلیل اول آن كه، همگان اطّلاع و توان كافی، درباره ی تحلیل های روان شناسی اثر ندارند و دیگر آن كه همیشه نیاز به این تحلیل ها نیست چون گاه خود شاعر یا نویسنده، خواسته یا نا خواسته اطّلاعاتی را درباره ی خود به خواننده می دهد كه گاه       می تواند بهترین و قابل اعتماد ترین اطّلاعات در باره ی صاحب اثر باشد. اگر چه این فرضیّه همیشه درست نیست و گاه در اثر شاعر یا نویسنده ای، هیچ نشانی از او نیست یا اطّلاعات موجود واقعیّت ندارند؛ امّا بهتر آن است، زمانی كه در باره ی صحّت یا كذب این اطّلاعات آگاهی نداریم، فرض را بر صحّت آن ها قرار دهیم و اطّلاعات موجود را بپذیریم.

ترم سوم كارشناسی ارشد، زمانی كه در فكر انتخاب موضوع پایان نامه ی كارشناسی ارشد خود بودم، در فكر نوشتن رساله ای بودم كه هم جنبه نوآوری در تحقیق را داشته و هم    درباره ی یكی از شعرای صاحب سبك و پر آوازه ی ایران زمین باشد. پس از مدّت ها تفكّر درباره ی موضوعات مختلف و مشورت با آقای دكتر جلیل نظری، روزی آقای دكتر نظری، موضوعی ناب را به بنده معرّفی نمود و آن بررسی زندگی، شخصیّت و عواطف سعدی در آثار سعدی بود. پس از انتخاب موضوع، عنوان رساله را ((سعدی از زبان سعدی)) گذاشتیم و    درباره ی آن شروع به بررسی كردم.

     اگر چه عنوان تحقیق ((سعدی از زبان سعدی)) بود؛ امّا نمی شد كه سعدی را در آینه ی دیگران نگاه نكرد. پس نخست به بررسی زندگی و شخصیت سعدی در آثار دیگران پرداخته   می شود.

قدیمی ترین مأخذی كه از سعدی سخن به میان آورده، كتاب تلخیص مجمع الآداب فی مجمع الالقاب از ابن فوطی (م723 هـ.) است كه معاصر با سعدی است و با وی مکاتبه داشته است و به قول خود او در سال 660 هجری با فرستادن نامه ای به استاد، بعضی از اشعار عربی او را خواسته بود.

جامی درباره ی او می گوید: (( از اَفاضل صوفیّه بوده و از مجاوران بقعه ی شریف شیخ    ابوعبداللّه خفیف، قدّس اللّه تعالی سره. از علوم بهره ای تمام داشته و از آداب نصیبی کامل. سفر بسیار کرده است و اقالیم را گشته و بارها به سفر حج پیاده رفته و به بتخانه ی سومنات در آمده بود و بت بزرگ تر ایشان را شکسته، و از مشایخ کبار بسیاری را دریافته و به صحبت شیخ شهاب الدّین رسیده و با وی در یک کشتی سفر دریا کرده.))(جامی، 1375، 598)

حسن انوری درباره ی او گفته است: (( بی تردید سعدی شاعر جهانی است و جهان او را به عنوان شاعری بزرگ می شناسد. شهرتش عالم گیر است و حتَی در زمان خود او، آوازه اش به دورترین سرزمین های شرق عالم رسیده بود. به گفته ی ابن بطوطه، جهانگرد نامدار عرب، كه چند سالی پس از مرگ سعدی به چین رفته بود، شعر سعدی در آن سرزمین به صورت ترانه و همراه با ساز خوانده می شده است.)) (انوری، 1384 ، 81)

آن چه در این رساله مورد بررسی قرار گرفت بررسی احوال و زندگانی سعدی از خلال آثارش می باشد. در آغاز کار، آثار شاعر مورد مطالعه قرار گرفت و آن چه درباره ی زندگی و خصوصیّات فردی و اجتماعی سعدی، در آثارش وجود داشت استخراج و فیش برداری شد. سپس تمامی فیش ها با توجّه به عناوین، به دسته های مختلف تقسیم و مرتب شد.

در این رساله، فصلی تحت عنوان جایگاه سعدی در ادبیّات فارسی و جهان آمده است که در آن نظرات بزرگان زبان فارسی و ادبیّات جهان درباره ی سعدی و آثارش بیان شده است. در فصلی با عنوان سعدی از زبان سعدی، به مطالبی اشاره می شود که شاعر در آثارش درباره ی خود، خانواده، زندگانی، سفرها، استادان، ممدوحان، مذهب، تحصیلات و دیگر شرایط زندگانی، بیان کرده است.  

مسائل اساسی مورد بررسی در این رساله به شرح زیر است :

فصل اول : کلیّات، شامل هدف پژوهش، ضرورت، پیشینه و روش تحقیق.

فصل دوم : جایگاه سعدی و آثارش در ادبیّات فارسی و جهان.

فصل سوم : سعدی از زبان سعدی، شامل ویژگی های فردی، خانواده، آثار، سخن، سفرها، ممدوحان، عشق و شاهد بازی سعدی.

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها.     

1-کلیّات

1-1- اهداف تحقیق

هدف از تبیین این موضوع، شناخت بیش تر سعدی با بهره گرفتن از آثار شاعر، و جمع آوری اطّلاعاتی درباره ی او، از خلال کلام و اشعارش است. آشنایی با آثار سعدی و پژوهش هایی که تاکنون، درباره ی این شاعر نامی صورت گرفته است از دیگر اهداف این پژوهش می باشد.

1-2- ضرورت تحقیق

چیزی که بیش از پیش به این تحقیق ضرورت می بخشد، این است که با وجود جایگاه و مقام رفیع سعدی در ادب فارسی، در شرح احوال و زندگی این شاعر بزرگ ابهامات فراوانی وجود دارد. بیش تر کسانی که به این مهم پرداخته اند از آثار شیخ اجل استفاده ای ننموده، به نقل از دیگران پرداخته اند. لذا ما بر آن شدیم تا زندگی سعدی، بزرگ مرد ادب ایران زمین را از خلال آثارش برای طالبان فرهنگ و علم استخراج و به رشته تحریر در آوریم.

تعداد صفحه :170

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.