عمران

دانلود پایان نامه رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : عمران

عنوان : رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای 

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران 

عنوان :

رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده::

رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای به طور مستقیم وابسته به عملکرد اتصالات آنها در انتقال نیروهای برشی و خمشی است. برای طراحی اتصالات خمشی تیر به ستون در سازه های فولادی از تئوری کلاسیک تیرها استفاده می شود، که بر آن اساس، در مقاطع H شکل مقدار عمدهای از نیروهای خمشی به وسیله بالهای تیر و مقدار نسبتاً کمی از طریق جان تیر به ستون منتقل می گردد. در انتقال برش در این نوع اتصالات، بخش عمدهای از برش توسط جان تیر انتقال می یابد و مقدار کمی که حدوداً زیر 10 درصد است، توسط بالها انتقال پیدا می کند. بنابراین اتصال جان تیر به ستون برای انتقال برش در اتصالات خمشی تیر به ستون از اهمیت ویژهای برخوردار است. به عبارت دیگر، اگر اتصال جان تیر به ستون حذف گردد، مقدار زیادی از ظرفیت برشی سیستم کاسته می شود. از سوی دیگر، تجارب زلزله های گذشته مواردی از اتصالات تیر به ستون را نشان داده است، که درحالیکه تنها بین بال تیر و ستون اتصال قابل قبولی وجود داشته، و اتصال جان تیر به صورت مطلوب نبوده، در مقابل زلزله عملکردی بهتر از حد مورد انتظار، از خود نشان داده اند. در نتیجه، این ایده که ضعف اتصال در قسمت جان تیر سبب تضعیف قابل توجه ظرفیت باربری سیستم می گردد، ممکن است با واقعیت انطباق کمتری داشته باشد. در این تحقیق سعی شده با مقایسه اتصالات متفاوت به یک نوع اتصال مناسب که رفتاری بهینه داشته باشد، رسید.برای این منظور 7نوع اتصال تیر به ستون با ورقهای اتصال متفاوت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. پنج عدد از آنها اتصالات رایج و مورد استفاده در بازار می باشد و دو عدد دیگر اتصالات بهینه بیان شده در مقالات پیشین می باشند که ورد بررسی قرار گرفته اند. اتصالات در نرم افزار ANSYS مدلسازی شده و پس از طراحی با مقایسه خروجی های نرم افزار اتصال بهینه بدست آمده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد اتصالات پیشنهادی در مقالات دارای گیرداری در حد بالایی می باشد و در محاسبات نیز با دقت زیادی می توان آنها را به صورت گیردار فرض کرد.

فصل  1.. 6

1-1    مقدمه. 6

1-2    هدف از تحقیق.. 7

1-2-1  اهداف کلی: 7

1-2-2  اهداف اختصاصی: 7

1-3   فرضیه های پژوهش…. 8

1-4    روش تحقیق.. 8

1-5   سوالات پژوهش…. 8

فصل  2.. 9

2-1   مقدمه. 9

2-2   حامد صفاری, رضا رهگذر و امیر احمد هدایت در مقاله ای به بررسی تاثیر سخت كننده ها بر روی مقاومت نهایی و شكل پذیری اتصالات صلب تیر به ستونهای زوج ساخته شده از بست موازی پرداخته اند[16]. 11

2-2-1  مدل محاسباتی.. 11

2-2-2  تحلیل غیر خطی هندسی و مصالح.. 12

2-2-3  بارگذاری   12

2-2-4  انواع سخت كننده های مورد بررسی.. 13

2-2-5  منحنی های ممان-دوران اتصالات… 14

2-2-6    نتیجه گیری   15

2-3   ابوالفضل مختاری حسن ابادی, جواد مکاری رحم دل و سپیده کیانی در مقاله ای به بررسی استفاده از سخت کننده های بیرونی به جای ورقهای پیوستگی در اتصالات تیر به ستون فولادی با مقطع قوطی پرداخته اند[17]. 16

2-3-1  مدل آزمایشگاهی.. 16

2-3-2  فرضیات در مدل سازی.. 17

2-3-3  نتایج مدل آزمایشگاهی با مدل عددی.. 18

2-3-4  بررسی سخت كننده های بیرونی به جای اجرای ورق پیوستگی.. 19

2-3-5  فرضیات مدل سازی و معرفی مدل های دارای سخت كننده 20

2-3-6  نتایج ارزیابی سخت كننده ها 21

2-3-7  نتیجه گیری   25

2-4    مهبان ارغوانی ، مسعود خزایی پول  و منصور ضیائیفر در مقاله ای به مطالعه تحلیلی نحوه انتقال برش در ناحیه اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی فولادی جوشی پرداخته اند[18]. 26

2-4-1    انتقال برش بر اساس تئوری كلاسیک تیرها 27

2-4-2    مطالعه تحلیلی.. 28

2-4-3    بررسی نقش جان بر روی انتقال برش…. 31

2-4-4    تفسیر نتایج   34

2-4-5    نتیجه  40

2-5    محسن گرامی، وحید صابری و حمید صابری در مقاله ای به بررسی و مقایسه تحلیلی عملكرد تناوبی اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی و سپری اتصال با تغییرآرایش افقی پیچهای ستونی پرداخته اند[19]. 41

2-5-1    هدف و روند انجام تحقیق.. 42

2-5-2    شیوه مدلسازی و معتبرسازی آن.. 42

2-5-3    معرفی نمونه های تحلیلی اجزاء محدود. 47

2-5-4    بررسی نتایج حاصل از تحلیل نمونه ها 52

2-5-5    خلاصه و نتیجه گیری.. 60

فصل  3.. 62

3-1   مقدمه: 62

3-2   طرح تحقیق.. 66

3-3    انواع اتصالات در ساختما نهای فولادی.. 67

3-4    اتصال تیر به ستون.. 67

3-4-1    اتصال ساده تیر به ستون )مفصلی(hinge connection) ( 68

3-4-2    اتصال صلب تیر به ستون:(Rigid Connection) 79

3-4-3    اتصال نیمه صلب تیر به ستون (Semi-rigid-Connection) 83

3-4-4    اتصال كنسول ها به ستون.. 84

3-4-5    اتصال مهاربند به قاب فولادی.. 86

3-4-6    اتصال پای ستون.. 89

3-4-7    وصله ها 92

3-5   طراحی اتصالات تیر به ستون: 101

3-5-1  انواع اسكلت فولادی: 101

3-5-2  اتصال ساده 102

3-5-3  اتصالات نیمه صلب… 103

3-5-4  اتصالات صلب (طراحی الاستیك) 105

3-5-5  اتصالات برای طراحی خمیری.. 105

3-5-6  عوامل مهم در طرحی اتصالات… 106

3-6   روشها و دتایلهای اجرایی.. 111

3-6-1  اتصال ساده تیر به ستون توسط جفت نبشی جان : 111

3-6-2  اتصال ساده تیر به ستون توسط نبشی نشیمن انعطاف پذیر : 113

3-6-3  اتصال ساده تیر به ستون با نبشی نشیمن تقویت شده (سخت شده): 113

3-6-4  اتصال صلب تیر به ستون : 114

3-6-5  اتصال قیچی (خورجینی) 115

3-7    نرم افزار ANSYS. 116

فصل  4.. 120

4-1   مقدمه. 120

4-2   مدل اجزاء محدود. 123

4-3   مدل ها 124

4-3-1  تحلیل غیر خطی هندسی و مصالح.. 125

4-3-2  بارگذاری   126

4-3-3  اشکال مختلف  سخت كننده های مدلسازی شده 126

4-3-4  خروجی های نرم افزار 128

فصل  5.. 144

5-1   منحنی های ممان-دوران اتصالات… 144

5-2   منحنی های تنش…. 145

5-3    تجزیه و تحلیل نتایج.. 146

5-4   نتیجه گیری.. 148

5-5   پیشنهادات… 149

فصل  6.. 150

1مقدمه و کلیات

1-1   مقدمه

معمولا از اتصالات تیر به ستونهای زوج با صفحات اتصال بالا و پایین (شكل ١)به عنوان اتصالات صلب یاد می شود .

در سازه های معمولی این اتصالات بدلیل سادگی اجرا و هزینه كم نسبت به سایر اتصالات بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند . از عوامل ضعف این اتصال جدا شدن صفحه تقویتی ستون از بال ستون و كمانش جان ستون میباشد . به همین دلیل از یک سری سخت كننده در محل اتصال استفاده می شود .

اتصالات صلب با صفحات اتصال بالا و پایین رفتار بسیار پیچیده ای دارند و عوامل زیادی بر رفتار آنها اثر میگذارند از مهمترین آنها شكل وآرایش سخت كننده ها میباشد . بهترین روش برای بررسی این اتصالات انجام آزمایش است ولی این آزمایشات اغلب پرهزینه و وقتگیر هستند. در این مقاله با بهره گرفتن از نرم افزار    ANSYS  كه توانایی تحلیل غیر خطی مسائل را به روش اجزا ء محدود دارد , نخست اتصالات صلبی مدلسازی شده است. برای آنالیز اتصالات از تحلیل غیر خطی هندسی و مصالح استفاده شده است به همین منظور در ابتدا نمونه هایی از ورقها و پروفیل های اتصال بریده شده و تحت آزمایش كشش قرار گرفته اند . با تغییر در شكل و آرایش سخت كننده ها , یک سخت كننده كه تاثیر مناسبتری در افزایش سختی و مقاومت نهایی اتصال , نسبت به سخت كننده ها دارد معرفی شده است . منحنی های ممان -دوران اتصالات با توجه به انواع سخت كننده ها (سخت كننده های متداول و پیشنهادی)ارائه شده و سختی و مقاومت نهایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل ‏1‑1 اتصال صلب جوشی

1-2   هدف از تحقیق

1-2-1                   اهداف کلی:

  • رسیدن به مدل مطلوب با مقاوت وشکل پذیری مناسب.

1-2-2                   اهداف اختصاصی:

  • مدلسازی سخت کننده ها با اندازه های متفاوت
  • تحلیل غیر خطی مدلهای بند 1 با بهره گرفتن از نرم افزار ANSYS
  • مقایسه نتایج حالات مختلف برای رسیدن به مدل مطلوب با مقاوت وشکل پذیری مناسب.

1-3   فرضیه های پژوهش

  • مدل سخت کننده بهینه ای برای اتصالات تیر به ستون از نظر مقاومت نهایی و شکل پذیری وجود دارد.
  • انواع مختلف سخت کننده ها تاثیر گوناگونی دارد.

1-4   روش تحقیق

در این پروژه از نرم افزار  ANSYS برای مدل کردن نحوه های مختلف سخت کننده هادر اتصال تیر به ستون استفاده شده است تا به مدل بهینه ای از سخت کننده ها برسیم. مدلی که دارای مقاومت و شکل پذیری مطلوب تری نسبت به سایر موارد باشد.

1-5   سوالات پژوهش

  • نوع مختلف سخت کننده ها چه تاثیری بر مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصالات تیر به ستون دارد؟
  • آیا حالت بهینه ای برای سخت کننده های از لحاظ مقاومتی وشکل پذیری وجود دارد؟

تعداد صفحه : 153

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.