مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش  مدیریت کشاورزی

با عنوان :  سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 دانشکده كشاورزی

گروه آموزشی مدیریت كشاورزی

 پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc.

رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی

عنوان:

سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت

استاد راهنما:

دکتر زهرا امیری

استاد مشاور:

دکتر محمد صادق اللهیاری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

   عنوان        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق …..1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف کلی.. 6

1-4–2- اهداف اختصاصی.. 6

1– 5- سوالات تحقیق.. 6

1– 6- محدوده تحقیق.. 6

1– 6-2- محدوده زمانی.. 6

1– 6-2- محدوده مکانی.. 6

1– 6-3- محدوده موضوعی.. 6

1-7- محدودیت تحقیق.. 6

1-8- واژگان کلیدی.. 7

فصل دوم: مرور منابع ….9

2-1- مقدمه. 10

2-2- بخش اول: توسعه پایدار کشاورزی.. 10

2-2-1- توسعه. 10

2-2-2- مفاهیم توسعه پایدار : 11

2-2-3- تحول در نگرش و توجه به توسعه پایدار. 13

2-2-4- توسعه پایدار در ایران. 14

2-2-5- مفاهیم کشاورزی پایدار. 14

2-2-6- سیر تکاملی کشاورزی پایدار. 15

2-2-7- شالیکاری.. 16

2-3- بخش دوم: شاخص ­های کشاورزی پایدار و سنجش پایداری.. 17

2-3-1- مقدمه. 17

2-3-2- تعاریف شاخص: 18

2-3-3- ویژگی­ها و اهداف شاخص…. 18

2-3-4- شاخص ­های توسعه پایدار. 19

2-3-4- شاخص در کشاورزی پایدار. 20

2-3-5- سنجش پایداری.. 27

2-3-5-1- روش تاپسیس… 30

2-3-5-2- تاپسیس فازی.. 30

2-3-5-3- تحلیل رگرسیون. 31

2-3-5-4- تحلیل عاملی.. 31

2-3-5-5- تحلیل خوشه ای.. 31

2-3-5-6- روش وایکور. 31

2-4- بخش سوم: پیش­نگاشته ­ها 32

2-4-1- مطالعات انجام شده در ایران. 32

2-4-2-مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان. 37

2-5- بخش چهارم: چارچوب نظری.. 43

فصل سوم:…….44

روش­شناسی تحقیق ……45

3-1- مقدمه. 46

3-2- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 46

3-2-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت… 46

3-3- روش تحقیق.. 48

3-4 جامعه و نمونه آماری.. 48

3-4-1 جامعه آماری.. 48

3-4-2 حجم نمونه. 48

3-4-3- روش نمونه گیری .. 49

3-5 متغیرهای تحقیق.. 49

3-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 52

3-6-1- ویژگی­های فردی.. 52

3-6-2- ویژگی­های نظام زراعی.. 52

3-6-3- ابعاد اکولوژیکی.. 52

3-6-4- ابعاد اقتصادی.. 52

3-6-5- ابعاد اجتماعی.. 52

3-6-5-1- میزان مشارکت در کلاس­های آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار. 53

3-6-5-2- شرکت در کارهای گروهی و جمعی.. 53

3-6-5-3- مشارکت اجتماعی.. 53

3-6-5-4- دانش کشاورزی پایدار. 53

3-6-5-5- میزان رضایت شغلی.. 54

3-6-5-6- خوداتکایی.. 54

3-6-5-7- امنیت اجتماعی.. 54

3-7- روش گردآوری داده ­ها 54

3-7-1- مطالعه اسنادی و کتابخانه ­ای…….54

3-7-2- جستجو از طریق منابع الکترونیکی ……55

3-7-3- مطالعه میدانی ..55

3-8- ابزار پژوهش… 55

3-9 روایی و پایایی ابزار اندازه ­گیری.. 57

3-9-1 اعتبار (روایی) ابزار اندازه ­گیری.. 57

3-9-2- قابلیت اعتماد (پایائی) ابزار اندازه ­گیری.. 58

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها 59

3-10-1- آمار توصیفی.. 59

3-10-2- آمار استنباطی.. 59

3-10-2-1- تاپسیس… 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها62

4-1- مقدمه. 63

4-2- یافته­ های توصیفی.. 63

4-2-1- ویژگی­های فردی.. 63

4-2-2- ویژگی­های نظام زراعی.. 65

4-2-2- ویژگی ابعاد اکولوژیکی.. 66

4-2-3- ویژگی ابعاد اقتصادی.. 67

4-2-3- ویژگی ابعاد اجتماعی.. 68

4-6- میانگین شاخص ­ها: 72

4-3- یافته­ های استنباطی.. 73

فصل پنجم ..…… 77

بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادها ..78

5-1- خلاصه. 79

5-2- یافته‌های تحقیق.. 80

5-2-1- یافته­ های توصیفی.. 80

5-2-2- یافته­ های استنباطی.. 85

5-2-2-1- نتایج رتبه ­بندی تاپسیس از شاخص ­های اکولوژیکی.. 85

5-2-2-2- نتایج رتبه ­بندی تاپسیس از شاخص ­های اقتصادی.. 86

5-2-2-3- نتایج رتبه ­بندی تاپسیس از شاخص ­های اجتماعی.. 86

5-2-2-4- نتایج رتبه ­بندی کل تاپسیس از شاخص ­های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی.. 86

5-2-3- بحث… 86

5- 2-3-1- بحث در شاخص ­های اکولوژیکی.. 86

5-2-3-2- بحث در شاخص ­های اقتصادی.. 87

5-2-3-2- بحث در شاخص ­های اجتماعی.. 88

5-3- پیشنهادهای پژوهش حاضر. 89

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 90

منابع و ماخذ. 91

پیوست­ها …100

پرسشنامه ……….102

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، سنجش سطوح پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت در ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی می­باشد. برای تحقق این هدف شاخص ­های پایداری در ابعاد اکولوژیکی (11 شاخص)، اقتصادی (11 شاخص) و اجتماعی (7 شاخص) پس از مرور منابع مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شالیکاران شهرستان رشت (84772N=)، بودند که حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجی مورگان تعیین گردید (400n=)، که این تعداد با روش نمونه گیری خوشه­ای، انتخاب شدند و در نهایت 370 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی آن توسط نظرات اصلاحی متخصصین تامین شدو پایایی ابزار پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ 78/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از نرم­افزارهای SPSS19 و Excel2013 برای تكنیک تاپسیس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. رتبه ­بندی پایداری کل و به تفکیک سه بُعد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی با روش تاپسیس محاسبه گردید. نتایج رتبه ­بندی نشان داد که به ترتیب بخش­های خشکبیجار، خمام، رشت، لشت نشا، کوچصفهان دارای سطح پایداری بهتری بودند و در نهایت بخش سنگر نیز در رتبه آخر قرار گرفت. در بُعد اکولوژیکی بخش خمام در رتبه نخست قرار گرفت و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد. در بعد اقتصادی بخش خشکبیجار در رتبه نخست و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد و در بُعد اجتماعی بخش خشکبیجار در رتبه نخست و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد.

واژه­ های کلیدی: کشاورزی پایدار، توسعه پایدار، شاخص، ابعاد اکولوژیکی، ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعی، تاپسیس

فصل اول

کلیات تحقیق

-1- مقدمه

توسعه پایدار[1] و مستمر هر کشوری وابسته به پایداری نظام کشاورزی آن کشور بوده و به معنی ارائه راه حل­هایی در مقابل الگوهای فانی كالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه می باشد كه بتواند از بروز مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه­های زیستی، آلودگی جهانی، تغییر اقلیم، افزایش بی رویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن كیفیت زندگی انسانها در حال و آینده جلوگیری كند. بنابراین توسعه پایدار تحولی است مواجه با تامین نیازهای امروزی بدون از بین بردن قابلیت ­های نسل آینده در تامین نیازهایشان. در واقع یک تحول، زمانی پایدار است كه محافظ محیط و مولد فرصتها باشد (بدرقه و همكاران، 1389).

مفاهیم توسعه پایدار و کشاورزی پایدار[2] در دو دهه اخیر وارد فرهنگ توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دنیا شده، و به سرعت توجه اندیشمندان و برنامه­ ریزان را به خود جلب نموده است. توسعه به معنای استنتاج و استخراج توانمندی­ها و امکانات بالقوه می­باشد، بدین مفهوم که وضعیتی پیشرفته تر و یا موثرتر حاصل گردد، و وضعیت موجود را ارتقاء و بهبود بخشد. واژه پایداری، استمرار و ثبات را در ذهن تداعی می­ نماید (خورسندی، 1386). در سال­های گذشته افزایش نگرانی­های جهانی درباره عواقب و اثرات جانبی فعالیت­های سیستم کشاورزی متداول بر محیط و جامعه، منجر به پیشنهاد نظام کشاورزی خاصی تحت عنوان ” کشاورزی پایدار ” شده است. کشاورزی پایدار، نوعی نظام کشاورزی با ملاحظات زیست محیطی و با توجه به منافع اقشار ضعیف جامعه است که هدف آن بهبود کارآیی اقتصادی، کیفیت محیطی و مسئولیت­ پذیری اجتماعی می باشد (احمدی­نژاد، 1390).­

امروزه توجه به کشاورزی پایدار و چگونگی تحقق آن از مسائل روز کشاورزی می­باشد در این راستا هدف کلی این پژوهش سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت است. شهرستان رشت از جمله مناطقی است که دارای شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیایی می­باشد و شالیکاری به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت­های اشتغال، بستر مناسبی را برای توسعه پایدار کشاورزی فراهم خواهد کرد و همچنین باید تهدیدهای پیش­روی توسعه پایدار کشاورزی را مشخص کرد تا نسبت به تدوین برنامه­ های واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدامات لازم صورت گیرد.

بررسی منابع و تحقیقات نشان می­دهد، به منظور سنجش پایداری می­بایست به یک اصل مهم و اساسی توجه کرد و آن این است که باید شاخص ­های مناسب و پوشش دهنده ابعاد مختلف پایداری کشاورزی را شناسایی نمود، شاخص ­هایی که روایی و پایایی لازم را در این زمینه داشته باشند (تقدیس و بسحاق، 1391). هم اکنون برای سنجش و ارزیابی میزان پایداری در ابعاد مختلف، روش­ها و مدل­های گوناگونی وجود دارد و در این پژوهش از روش تاپسیس استفاده شده است که این روش از مدل­های تصمیم ­گیری کاربردی می­باشند.

نتایج پژوهش می ­تواند تغییرات زیادی را در رهیافت­ها، سیاست­ها و راهکارهای بخش­های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیستم کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و تحقیق و ترویج کشاورزی و سایر سازمان­ های مرتبط با توسعه­کشاورزی و توسعه­روستایی در راستای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی ایجاد کند و همینطور آگاهی و حساسیت روزافزون کارشناسان و مردم را نسبت به ضرورت ایجاد تغییرات نشان ­دهد.

1-2- بیان مسئله

       در سال­های اخیر، نگرانی­هایی در سطح جهان درباره عواقب و اثرات برخی از فعالیت­های کشاورزی بر محیط­زیست و جامعه ابراز شده است. این نگرانی­ها، بسیاری از محققین را برآن داشته تا به فعالیت­های کشاورزی چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای در حال توسعه نگاهی عمیق­تر و دقیق­تر داشته باشند و تنگناهای تکنیکی و اجتماعی را بهتر تشخیص دهند و راه ­هایی را برای مقابله با مشکلات ناشی از کشاورزی عرضه کنند. (داودی و مقصودی، 1390).

در شرایطی که هر سال جمعیت کشور و تقاضا برای مواد غذایی رو به افزایش است، حفظ و پایداری منابع طبیعی تولید کننده مواد غذایی امری ضروری و یک وظیفه ملی بوده و پایداری منابع زراعی یک اصل مهم در کشاورزی پایدار متکی بر روش­هایی است که در آن سموم و کودهای شیمیایی و به مقدار کم و به طور بهینه استفاده ­شود(صدیقی و روستا،1381).

امروزه آن­چه از پیکار انسان با طبیعت به جا مانده است، انفجار جمعیت، کاهش تنوع زیستی، آلودگی محیط زیست، نبود عدالت اجتماعی و امنیت غذایی است. بنابراین نگرش جدیدی در رابطه با بهره ­برداری از منابع طبیعی جهت تولید موادغذایی و نیز جنبه­ های زیست محیطی مطرح شده است. تجدید نظر در نظام­های متداول ضروری می­باشد. بدین ترتیب، تحق کشاورزی پایدار به عنوان راهی برای مقابله با مشکلات مزبور اجتناب­ناپذیر است که منابع آب و خاک و ذخایر گیاهی از امور زیربنایی پایداری کشاورزی و توسعه پایدار هستند. اگر خواهان رسیدن به توسعه پایدار هستیم باید بیش از هر چیز به منابع و پایداری آن­ها توجه کنیم (نسیمی، 1383).

در واقع کشاورزی پایدار در برابر مساله عمده­ای که در کشاورزی متعارف وجود دارد، مطرح شده است و آن ناپایداری کشاورزی متعارف می­باشد. با توجه به نگرانی­های موجود باید زمینه را جهت حرکت، به سوی نظام­های کشاورزی پایدار فراهم کرد. نظام پایدار در کشاورزی در حقیقت نوعی راهبرد مدیریتی است که بتواند کشاورز را در انتخاب صحیح ارقام و واریته­های مورد کشت، حاصلخیزی خاک، اجرای روش­های مناسب شخم، در توالی قرار دادن مناسب گیاهان برای کاهش هزینه­ های مربوط به نهاده­های مصرفی، به حداقل رساندن اثرات سوء بر محیط زیست، تامین پایداری در تولید و ایجاد سودآوری یاری نماید (کلانتری و همکاران، 1388). کشاورزی پایدار در جواب نگرانی­های محیطی و اثرات کشاورزی سنتی بوجود آمده است (Walter,2006). این موارد باعث شده تا در طی دهه­های گذشته آگاهی فزاینده­ای نسبت به نامناسب بودن کشاورزی متعارف پدید آید و کوشش­های فراوانی در زمینه­ های تحقیقاتی، ترویجی و سیاستگذاری کشاورزی برای دستیابی به یک نظام پایدار در کشاورزی صورت گیرد (کوچکی وهمکاران، 1386).

از آن­جا که توسعه پایدار کشاورزی به معنای ایجاد تحولی کیفی و بنیادی در ساختار کشاورزی موکول به شناخت و نهادمندی نظام­های بهره ­برداری بهینه و مناسب می­باشد، بدیهی است که شناخت وضعیت پایداری نظام زراعی باعث می­ شود که از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نزدیک­تر شویم. بررسی و ارزیابی عملکرد نظام زراعی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن­ها در دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار کمک خواهد نمود و بر این اساس می­توان راه­کارها و برنامه­ ریزی متناسب و منطقی در قبال دستیابی نظام­های زراعی شالیکاری به کشاورزی پایدار فراهم ساخت. چرا که برای پی­ریزی مطمئن­تر مسئله­ پایدارسازی، ارزیابی و شناخت علمی پایداری نظام­های بهره­برداری، ابعاد اصلی آن، عوامل مرتبط با آن و ترسیم وضعیت مطلوب و انتخاب مناسب­ترین راه ­های ممکن برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ضروری است (ایروانی و دربان آستانه،1383).

استان گیلان یکی از مهم­ترین مناطق برنج­خیز کشورمان است که شالیکاری زراعت عمده آن محسوب می­ شود نتایج این تحقیق می ­تواند به برنامه­ ریزان و نهادهای اجرایی مربوطه کمک کند که به یکی از سیاست­های بخش کشاورزی که پایداری آن است دست یابند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

از جمله بخش­هایی که در توسعه کشورها و مناطق همواره مدنظر است، بخش کشاورزی است که به دلیل تامین نیازهای غذایی کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که در سال­های اخیر، مشکلات و معضلات روستاهای کشور باعث مهاجرت بی­رویه، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، ضایعات بالای محصولات کشاورزی وکاهش درآمد روستاییان در مناطق روستایی شده است (رهنما، 1385). دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامه­ ریزی و مدیریتی هم­جهت با پتانسیل­های موجود در منطقه می­باشد (پناهی­فر و همکاران، 1388). توسعه کشاورزی بدون نگرش پایداری به آن موجب بروز مشکلاتی گردیده است که مصرف بی­رویه­ مواد شیمیایی و تخریب محیط زیست از عمده­ترین آنهاست (پیشرو و همکاران، 1388).

امروزه همه معتقدند که برای کشاورزی متعارف به سبب زیان­ها و صدماتی که به محیط زیست و منابع پایه وارد می­ کند باید جایگزین مناسبی یافت که همان کشاورزی پایدار است (علایی و همکاران، 1387). انسان نیازمند دستیابی به نظام­هایی است که ضمن برخورداری از پویایی اقتصادی، بتواند موجب بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع موجود شده و همچنین در تامین نیازهای غذایی انسان و در ارتقاء کیفیت زندگی جوامع بشری نقش بسزایی داشته باشد. نظام کشاورزی پایدار در واقع یک نظام سودمند، مستمر و متکی بر حفظ منابع طبیعی می­باشد. این شیوه کشاورزی، اقتصادی­ترین و در عین حال سودمندترین نحوه استفاده از انرژی­های طبیعی و تبدیل آن به محصولات کشاورزی، بدون تخریب کیفیت خاک و کیفیت محیط زیست را توصیه می­ کند. این روش کشاورزی دیدگاهی فراتر از اقتصاد تولید صرف دارد به طوری که در آن همبستگی بین اقتصاد تولید، ثبات اکولوژیک و کیفیت زیست محیطی به صورت جامع نگریسته می­ شود (عادلی ساردوئی و همکاران،1390).

کشاورزی پایدار یکی از مهم­ترین موضوعات بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می­ شود که در سال­های اخیر برنامه­ ریزی و سیاست­های بسیاری از کشورها را به خود اختصاص داده است و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، سازمان­ های مرتبط بین المللی نظیر فائو، سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان­ های بین المللی در دهه­های اخیر نیز تاکید بالایی بر لزوم فعالیت­های کشاورزی در راستای دستیابی به توسعه پایدار دارند. یک اصل مهم در توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است که سلامت و تداوم تولیدات کشاورزی و تا حد زیادی حفظ و ارتقای محیط زیست به آن مربوط می­ شود اما متاسفانه با همه­ اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی درکشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می ­تواند درحل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد، بحث­های توسعه­ پایدار وکشاورزی در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است (نجفی، 1385).

طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سال 1391، شهرستان رشت دارای 623360 هکتار سطح زیر کشت از محصولات زراعی می­باشد که گروه­ های غلات، حبوبات ، سبزی و صیفی، محصولات جالیزی، نباتات صنعتی، نباتات علوفه­ای و دانه­ های روغنی را شامل می­ شود. شالیکاری با تولید انواع برنج سهم بسزایی در تولیدات کشاورزی شهرستان رشت دارد. برنامه­ ریزی برای پایداری کشاورزی در شهرستان رشت نیازمند مطالعه منطقه و استفاده بهینه از کلیه پتانسیل­های موجود در منطقه و رفع عوامل محدود کننده­ توسعه کشاورزی می­باشد تا مشکلات موجود تا حد امکان کاهش یابد. برای تدوین برنامه­ های مختلف و تعیین راهکارهای توسعه با هدف نیل به پایداری، سنجش پایداری و شناخت و ارزیابی منطقه به منظور بهره­ گیری از آن­ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در صورتی که سطح­بندی با رویکرد توسعه پایدار هدف نهایی باشد نیاز به ابزار و روش­هایی است تا بتوان به کمک آن­ها حرکت به سوی پایداری را در مقیاس­های مختلف (جهانی، ملی و محلی) اندازه ­گیری کرد (بدری و همکاران، 1391). ارزیابی پایداری منعکس کننده اندازه ­گیری و سنجش و به طور فزاینده­ به عنوان مهم­ترین ابزار جهت تغییر شرایط در راستای توسعه پایدار می­با­شد. ارزیابی پایداری می ­تواند وسیله­ای برای شناسایی و سنجش احتمال و میزان تغییر سیاست و یا اندازه ­گیری اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعریف شود (عنابستانی وهمکاران، 1390). با توجه به اهمیت پایداری در کشاورزی و از آن­جایی که تا کنون مطالعات کمی در زمینه­ سنجش پایداری نظام زراعی صورت گرفته است، در این پژوهش به سنجش پایداری نظام زراعی در شهرستان رشت با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس پرداخته می­ شود.

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.