مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر :قابلیت اطمینان درشبكه های بی سیم بامنابع خفته

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی كامپیوتر – نرم افزار

عنوان :
قابلیت اطمینان درشبكه های بی سیم بامنابع خفته

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

درشبكه های حسگربیسیم مصرف انرژی مهمترین عامل برای تعیین طول عمرشبكه است بـه ایـن
دلیل كه گره های حسگرباانرژی باطری كارمی كنندومنبع انرژی كم ومحدودی دارند ایـن امربهینـه سـازی
مصرف انرژی رادرشبكه های حسگرضروری میسازدزیراكم كردن مصرف انرژی باعـث بیشـتركردن طـول
عمرشبكه میشود.
گره هادرشبكه های حسگربیسیم برای انجام یک برنامه كاربردی مشترك مثل مانیتوركردن عوامـل
محیطی بایكدیگرهمكاری می كنند.
دراین سمینار پس ازمعرفی شبكه حسگرهای بیسیم ،مفهوم قابلیت اطمینان بیان شده اسـت.عـلاوه
برآن به تفصیل راجع به پروتكل SMAC صحبت شده است كه یكی از پروتكل های پایـه در شـبكه هـای
حسگر بیسیم می باشد پروتكل SMAC تغییر یافته IEEE.802.11 مـی باشـد كـه مصـرف انـرژی و خـود
سازماندهی هدف اولیه آن است این پروتكل ازبازه های خواب وبیداری مجزابرای هرگـره حسگراسـتفاده
می كند ودرنهایت درباره زمانبندی نودهای همسایه برای رفتن به حالت خفتن بحث خواهدشد.
مقدمه
پیشرفت های اخیر در زمینه مخابرات و الكترونیک توسعه سنسورهای چند كاره كم قیمت با توان
مصرفی پائین كه دارای اندازه های كوچك هستند، را ممكن ساخته است. چنین سنسورهایی قـادر هسـتند
در مسافت های كوتاه با هم ارتباط برقرار نمایند. این سنسورهای كوچـك كـه شـامل واحـدهای حسـگر،
پردازش داده و فرستنده گیرنده هستند، در شبكه های سنسوری مورد استفاده قرار می گیرنـد. شـبكه هـای
سنسوری بیان كننده یک بهبود بزرگ در سنسورهای قدیمی هستند.
یک شبكه سنسوری [1] از تعداد زیادی سنسور تشكیل شده است كـه بـا چگـالی زیـاد در یـك
محیط مورد بررسی، قرار داده شده اند. لازم نیست مكان سنسورها از قبل محاسبه شده باشد. این امر امكان
استقرار سنسورها در محیط های غیر قابل دسترس را نیز ممكن می سازد. به عبارت دیگـر پروتكـل هـا و
باشـد. 1 الگوریتم های به وجود آمده برای شبكه های سنسوری باید دارای خصوصیت خود سـازمان دهـی
خصوصیت یكتای دیگر در شبكه های سنسوری همكاری سنسورها با یكدیگر می باشد. سنسـورها دارای
یک پردازنده هستند و به جای ارسال داده های خام به گـره هـای دیگـر از پردازنـده خـود بـرای اجـرای
محاسبات محلی ساده استفاده می كنند و تنها اطلاعات پردازش شده لازم را ارسال می نمایند[1].
خصوصیات شرح داده شده در بالا كاربردهای وسیعی برای شبكه های سنسـوری را تضـمین مـی
كند. بعضی از این زمینه ها كاربردهای سلامتی، نظامی و خانگی هستند [2]. به عنوان مثـال در كاربردهـای
2 نظامی خصوصیات شبكه در استقرار سریع سنسورها در محیط، خود سازمان دهی و تحمل پـذیری خطـا
استفاده از شبكه های سنسوری برای فرمان هـای نظـامی، سیسـتم هـای كنتـرل، برقـراری ارتبـاط، انجـام
محاسبات، نظارت، شناسایی و ردیابی را امید بخش كرده است. در كاربردهای سلامتی، سنسورها می تواند

برای نظارت بر حال بیماران و یا كمك به بیماران ناتوان استقرار یابند. بعضی دیگر از كاربردهـای تجـاری
شامل مدیریت لیست اموال، نظارت بر كیفیت تولیدات و یا جستجوی مناطق حادثه دیده می باشد.
تحقق این كاربردها و كاربردهای دیگر شبكه های سنسوری نیازمند تكنیک های شبكه های بیسیم
ad-hoc می باشد. اگر چه پروتكل ها و الگوریتم های بسیاری برای شبكه های بیسیم سنتی و ad- hoc
 پیشنهاد شده است، برای خصوصیات یكتای شبكه های حسگر مناسب نمی باشند. برای بیشتر مشـخص
شدن این نكته در ادامه به بیان تفاوتهای بین این شبكه ها می پردازیم.
• تعداد گره های حسگر در یک شبكه سنسوری می تواند چنـدین برابـر گـره هـای موجـود در
شبكه هایad-hoc باشد.
• گره های حسگر در شبكه های سنسوری با چگالی بالا استقرار می یابند.
• امكان خرابی گره های حسگر در شبكه های سنسوری وجود دارد.
• توپولوژی در یک شبكه حسگر به تناوب تغییر می كند.
• گره های حسگر در شبكه های سنسـوری عمومـاً از روش هـای ارتبـاطی broadcast بـرای
1 ارتباط با گره های دیگر استفاده می كنند در حالی كه در شـبكه هـای ad-hoc از ارتبـاط نقطـه بـه نقطـه
استفاده می شود.
• گره های حسگر دارای توان، قدرت محاسباتی و حافظه محدودی می باشند.
• در یک شبكه حسگر ممكن است به دلیل تعداد زیاد گره ها و سربار بالا گره هـا دارای شناسـه
عمومی
نباشند.

تعداد صفحه :90

قیمت 70 هزار تومان

 


70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.