رشته مکانیک

دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : نحوه ساخت مواد FGM و نمونه های این مواد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :    نحوه ساخت مواد FGM و نمونههای این مواد   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “.M.Sc”
مهندسی مكانیك – طراحی كاربردی

عنوان:
نحوه ساخت مواد FGM و نمونههای این مواد در طبیعت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

FGM مخفف «Functionally Graded Material» میباشد. مواد FGM، موادی جدید و پیشرفته میباشند كه
از نظر ریزساختاری غیرهمگن بوده و خواص مكانیكی آنها به طور پیوسته از یك سمت سازه تـا سـمت دیگـر تغییـر
میكند. معمولاً این مواد از دو ماده ساختاری سرامیك و فلـز سـاخته مـیشـوند. در مـواد FGM، خـواص بـا تغییـر
موقعیت تدریجاً تغییر میكنند. ایـن تغییـر خـواص بـه علـت تركیـب شـیمیایی وابسـته بـه موقعیـت – در سـطح
ریزساختاری یا اتمی – ظاهر میشود. این مواد كه جز مواد مركـب محسـوب مـیگردنـد، اخیـراً در صـنایع مختلـف
كاربرد وسیعی یافتهاند. روشهای ساخت فراوانی برای تولید مـواد FGM، وجـود دارنـد. در ایـن سـمینار، تاریخچـه
روشهای ساخت مواد FGM، از ابتدا – در سال 1984 توسط پژوهشگران ژاپنی- تاكنون و چندین روش ساخت این
مواد از جمله روش متالورژی پودر، و روش ذوبی مـورد بررسـی قـرار مـیگیرنـد. همچنـین، ایـن روشهـا از لحـاظ
درجهبندی، ضخامت لایه ها، تنوع در محتویات فاز، نوع FGM و تنوع در هندسه اجزا مورد بررسـی قـرار مـیگیرنـد.
انواع مكانیزمها و دستگاههای تولید و موارد استفاده هر روش تولیـد و جزئیـات و مراحـل آن شـرح داده مـیشـوند.
بهعلاوه، به نمونههای مواد FGM در طبیعت اشاره میشود. نمونههای زیادی از این مواد را میتوان در طبیعت یافـت
كه از نظر ریزساختاری بسیار ظریفتر و یكنواختتر از ساختههای بشر میباشند.

مقدمه

در سالهای اخیر با رشد روزافزون و شتابان صنایع مختلف و پیشرفته تر شدن دسـتگاههـای صـنعتی و توسـعه
موتورهای پرقدرت صنایع هوافضا، توربینها و راكتورها و دیگر ماشینها نیاز بـه مـوادی بـا مقاومـت حرارتـی بـالا و
مقاومتر از لحاظ مكانیكی احساس شده است. در سالهای قبل در صنایع هوافضـا از مـواد سـرامیكی خـالص جهـت
پوشش و روكش قطعات با درجه كاركرد بالا استفاده میشد. این مواد عایقهای بسـیار خـوبی بودنـد ولـی مقاومـت
زیادی در برابر تنشهای پسماند نداشتند. تنشهای پسماند در این مواد مشكلات زیادی از جمله ایجاد حفره و ترك
مینمود. بعدها برای رفع این مشكل از مواد كامپوزیت لایهای استفاده شد. تنشهای حرارتی در این مواد نیز موجـب
پدیده لایهلایه شدن میگردید. با توجه به این مشكلات طرح مادهای مركب كه هم مقاومت حرارتی و مكـانیكی بـالا
داشته و هم مشكل لایهلایه شدن نداشته باشد، ضرورت پیدا كرد.
FGMها مواد كامپوزیتی با ریزساختار ناهمگن میباشند، كه خواص مكانیكی آنها بطور ملایم و پیوسـته از یـك
سطح به سطح دیگر جسم تغییر میكند. نوع رایج آن تركیب پیوسـتهای از سـرامیك و فلـز مـیباشـد. ایـن مـواد از
اختلاط پودر فلز و سرامیك بدست میآیند. تغییر فلز و سرامیك از یك سطح به سطح دیگر كاملاً پیوسته میباشـد؛
به گونهای كه یك سطح از جنس سرامیك خالص و یك سطح، فلز خالص است. بین دو سطح، تركیب پیوسـتهای از
هر دو ماده میباشد. خواص مكانیكی نیز با توجه به نوع تركیب تغییـرات پیوسـتهای در جهـت ضـخامت دارد. مـاده
ساختاری سرامیك به علت ضریب انتقال حرارت كم و مقاومت زیاد در مقابل دما، درجات حرارت بسیار بالا را تحمل
كرده و ماده ساختاری فلز انعطافپذیری لازم را فراهم میكند. بهعلاوه، اختلاط سرامیك و فلز با تغییرات پیوسـته از
یك سطح تا سطح دیگر در یك سازه به آسانی قابلساختن میباشـد. بـه علـت تغییـرات پیوسـته خـواص مكـانیكی
مشكلات عدم پیوستگـی كه در سازههای كامپوزیت وجود دارد؛ در مواد FGM به وجود نمیآید. این مواد ابتدا بـرای
در سازههای مختلف تولید شدند. مزیـت اسـتفاده از ایـن مـواد، ایـن  ایجاد سپر حرارتی و پوششهای عایق حرارتی
است كه قادر به تحمل درجات حرارت بسیار بالا و اختلاف درجه حرارت بسیار بالا بوده و مقاوم در مقابل خوردگی و
سایش میباشند و همچنین مقاومت بالایی در مقابل شكست دارند. در حال حاضر از این مواد برای سازههایی كـه در
قابل درجات حرارت بالا باید مقاوم باشند، استفاده میگردد. از نكات بسیار برجسته این مـواد، امكـان بهینـه سـازی
تغییرات تنش در آنها با تغییر مناسب پروفیل تغییـرات مـواد سـاختاری اسـت. تـا مـدتهـا افـزایش یكنـواختی در
ریزساختارها مورد توجه بود تا بدین وسیله خصوصیات ماده بهبـود یابـد. حـال آنكـه امـروزه مـواد FGM همـراه بـا
غیریكنواختیهای فضایی كه عمداً در آنها ایجاد میشود، محبوبیت زیادی در محیطهای با دمای بالا كسب نمودهاند.
این مواد با توجه به پیوستگی تركیب مواد تشكیلدهنده، دارای خواص مكانیكی مؤثرتری نسبت به مـواد كامپوزیـت
لایهای میباشد.
این مواد در ساخت صفحات و پوسته های مخازن، راكتورها و توربینها و دیگر اجزای ماشینهـا كـاربرد زیـادی
دارند، زیرا این قطعات آمادگی بالایی جهت واماندگی ناشی از كمانش حرارتـی دارنـد. از دیگـر مزایـای مـواد FGM
نسبت به مواد كامپوزیت لایهای، عدم گسستگی در محل اتصال لایهها میباشد؛ زیرا همانطور كه گفته شـد در مـواد
FGM تركیب سرامیك و فلز پیوسته میباشد.

تعداد صفحه :76

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید