رشته مکانیک

دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : مكانیزمهای خرابی در سازه های چند لایه كامپوزیتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   مكانیزمهای خرابی در سازه های چند لایه كامپوزیتی   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc“
مهندسی مكانیک – طراحی كاربردی

عنوان :
 مكانیزمهای خرابی در سازه های
چند لایه كامپوزیتی تحت بار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
 با توجه به اهمیت مواد مركب در صنایع امروزی بخـصوص هـوا فـضا و اتومبیـ ل
كسب نتایج از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . مـواد مركـب تحـت مكـانیزم هـای
مختلفی دچار شكست می شوند كه ترك از شایعترین آنها میباشد. تـرك هـ ای ناگهـانی
مخربترین نوع ترك می باشـند . راهكارهـای مختلفـی بـرای جلـوگیری از رشـد تـرك
پیشنهاد شده است . از جمله اینكه وجه مشترك ماتریس و الیاف كاملاً چسبنده نباشـد .
از الیافی استفاده شود كه دارای خواص سطحی مختلف در طول خود باشـد تـا شـرایط
تنش برشی سطحی مختلف در طول خود ایجاد كند . روش دیگـر اسـت فاده از الیـاف بـا
شرایط مقاو مت كششی طولی مناسب می باشد . خستگی نیز باعث تخریب مـواد مركـب
در بارهایی بسیار پایین می .شود این نوع تخریب در قسمت ماتریس رخ می دهـد . ابتـدا
تركهایی در جهت عمود بر بار ایجا د می شود و در نهای ت كل فاز ماتریس از الیاف جـدا
میشود و لایه ها گسیخته می شوند . برای بررسی مكانیزم های خر ابی در مواد مركـب بـه
تئوریهایی نیاز داریم كه رفتار ماده مركب طبق آن مكانیزم بررسی شود . مهم ترین این
مكانیزمها تئوری تنش ماكزیمم و كرنش مـاكزیمم و تئـوری تـسای هیـل و تـسای وو
میبا . شد بهترین مكانیزم از این تئوری ها تئوری تسای وو می باشد كـه از نتـایج كـشش
نمونه های استاندارد بدست آمده است .

مقدمه
از دیدگاه تاریخی مواد مركب از قرن ها پیش مورد استفاده قرار می گرفتنـد . اسـتفاده از
كاه در خشت و موی سگ در گچ نمونهای از مـو اد مركـب سـاخته شـده در قـدیم مـی
باشد . در طول دهه اخیر استفاده فز آیندهای از مواد مركب در كـاربرد هـای صـنعتی بـه
وجود آمده است . اگر چه دلایل اس تفاده از چنین ساختار های می تواند متنوع باشـد امـا
نسبت استحكام بالا به وزن و سفتی از عمده ترین موا .دند به طوری كه در مقایسه مـواد
مرسوم مانند فلزات شاید خواص اصلی این دسته از مواد در مهندسـی مطلـوب تـر مـی
باشد . با توجه به اهمیت مواد مركب در صنعت سـعی شـده اسـت در ایـن سـمینار بـه
ربر سی چگونگی تخریب مواد مركب پرداخته شود . همانطور كه یک فلز تحت بـار بعـد
از سپری كردن ع مر خود دچار شكست می شود ی ك ماده مركب نیز هم دچـار شكـست
میشود . اما شیوه های مختلفی برای این شكست و خرابی وجود دارد و راه های مختلفی
نیز برای بررسی این خرابی . در این سمینار انواع خرابی ها مورد بررسی قرار مـی گیـرد و
روش های آزمایش ماده مركب و تئوریهایی كه این مواد را مورد تحلیل قرار می هد .ند

هدف

باتوجه به كاربرد گسترده و رو به افزایش مواد مركب یا همان كامپوزیت ها در ایـن سمینار

سعی می شود راه ها و مكانیزم های خرابی در این مـواد بررسـی شـود تـا علـل و شرایط

مختلف اثر گذار بر روی كار كرد و عمر مفید این مواد هر چه بهتر شناخته شـود . برای هر نوع

كاركرد خاص به عنوان مثال قطعات هواپیما و بدنـه خودروهـای جدیـد از مواد كامپوزیتی ساخته

می شود. این قطعات در شرایط مختلف كاری نظیر دما و شرایط بار گذاری و خستگی مورد

استفاده قرار می گیرند. بنابراین هدف بررسی شرایط كـاركرد و یا تخریب انواع مختلف كامپوزیتها و تئوریهای تخریب میباشد.

تعداد صفحه : 64

قیمت: 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

دیدگاهتان را بنویسید