مهندسی مواد

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد:عملیات حرارتی آستمپرینگ، قطعات با ضخامت بالا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : عملیات حرارتی آستمپرینگ، قطعات با ضخامت بالا در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “MSc”
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
عنوان:
عملیات حرارتی آستمپرینگ، قطعات با ضخامت بالا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
هدف این تحقیق، رسیدن به آلیاژی از چدن نشكن و روش عملیات حرارتی است كه بتواند خواص مكانیكی در
حد میل لنگ ساخته شده از فولاد فورج مولیبدن – كروم دار را داشته باشد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا به
خواص مكانیكی استاندارد A/897 كه مربوط به چدن آستمپر است مراجعه شد، درصد و بازه عناصر آلیاژی مورد
نظر به دست آمد. درصد عناصر آلیاژی با توجه به تركیب قطعات مشابهی كه با این ضخامت ساخته شده بود از این
بازه انتخاب شد و برای تایید آستمپرپذیری تركیب انتخاب شده در ضخامت 6 سانتی متر، درصد عناصر آلیاژی در
رابطه تجربی كه توسط Dorazil به دست آمده بود قرار داده شد. برای تهیه نمونه های آزمون به ریخته گری
Y-Block نیاز بود كه ابعاد آن با توجه به حداكثر ضخامت میل لنگ، از استاندارد A/897 انتخاب شد. سپس چدن
نشكن با تركیب آلیاژی انتخاب شده در قالب Y-Block ریخته شد. دما و زمان آستمپر كردن با توجه با نمودارهای
عملیات حرارتی و كارهای مشابه انجام شده از قبل انتخاب شد. Y-Block در دمای 900 درجه سانتی گراد در
حمام نمك مذاب به مدت 2 ساعت آستنیته شد و سپس در مدت كمتر از 4 ثانیه از كوره آستنیته به حمام نمك با
دمای 350 درجه سانتی گراد جهت تمپر كردن منتقل گردید و به مدت 3 ساعت در آنجا نگهداری شد. برای
بررسی تاثیر ضخامت بر ویژگی های ساختاری و خواص مكانیكی، Y-Block عملیات حرارتی به سه قسمت بالایی و
میانی و پایینی تقسیم شد و از هر قسمت نمونه هایی برای آزمون كشش، ضربه و متالوگرافی تهیه شد.
مقدار استحكام نهایی آزمون كشش برای نمونه بالایی 973 MPa، میانی 925 MPa و پایینی 945 MPa به
دست آمد و با توجه به استحكام نهایی میل لنگ فولادی كه 980 MPa است مقدار قابل قبولی است و انرژی
آزمون ضربه شارپی بدون شیار برای نمونه های بالایی و میانی 80 J و نمونه پایینی 100 J به دست آمد. در نمونه
های بالایی، میانی و پایینی بعد از عملیات حرارتی به ترتیب سختی 335 ، 320 و 345 برینل مشاهده شد.

مقدمه
چدن نشكن آستمپر گروهی از چدن های نشكن هستند كـه جهـت بـه دسـت آوردن ریـز سـاختار اساسـاً
بینایتی تحت عملیـات حرارتـی ایزوترمـال (آسـتمپرینگ) قـرار مـی گیرنـد. چـدن هـای ADI بیشـترین خـواص
استحكامی را در كل خانواده چدن ها دارا هستند. این خواص اساساً به تركیب شیمیایی و شـرایط عملیـات بسـتگی
دارد خواص چدن ها در حدی است كه قطعات ساخته شده از این نوع چدن، تحت شرایطی بـه راحتـی مـی تواننـد
جایگزین قطعات ساخته شده از فولادهای ریختگی، فولادهـای آهنگـری شـده، فولادهـای كـم آلیـاژ پـر اسـتحكام
(HSLA) و فولادهای سخت شونده سطحی (Case Hardening) شوند در قطعات با ضخامت بالا تجمع عناصـر
آلیاژی در یک مكان باعث افزایش اثرات تخریب كننده عناصر آلیاژی بر روی خواص مكانیكی میشود.
ساختار زمینه تیغههای فریت غنی از كربن ( آسفریت )، فریت به همراه كارباید ، آستنیت غنی از كـربن، آسـتینیت
تحول نیافته UAV و در مواردی مارتنزیت در مناطق مـرز بـین سـلولی اسـت چـدن ADI بـه راحتـی مـیتوانـد
جایگزین فولاد ریختهگری شود و همچنین در بسیاری از كاربردها می تواند جایگزین فولاد كم آلیاژ آهنگری شود.
استحاله آستمپرینگ در چدن داكتیل دو مرحلهای است. در مرحلـه اول اسـتحاله ،آسـتنیت بـه فریـت سـوزنی یـا
مجموعه ای از فریت و كاربید وآستنیت پركربن تبدیل میشـود. در مرحلـه دوم اسـتحاله چنانچـه قطعـه ریختگـی
طولانی تر از زمان مورد نیاز در دمای آستمپر نگه داشته شود زمینه آستنیتی به فریـت و كاربیـد تجربـه مـیشـود
استحكام بالا توام با تافنس بالا ناشی ازساختار میكروسكوپی شامل آستینت پركربن و فریـت سـوزنی مـیباشـد كـه
كمیته ASTM آن را آسفریت نام نهاده است از آنجایی كه در قطعات ضـخیم سـاخته شـده از چـدن هـای ADI
ناگزیر باید از عناصر آلیاژی استفاده شود ( به جهت بالا بردن قابلیت آستمپر پذیری ) سعی شده اسـت كـه عوامـل
موثر بر مورفولوژی گرافیت و همچنین عیوب ایجاد شده در این قطعات بر اثـر اسـتفاده از عناصـر آلیـاژی بـه طـور
خلاصه شرح داده شود.

 تعداد صفحه :84

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید