رشته مدیریت

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : تحول

عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت تحول

عنوان:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سلامت سازمانی کارکنان

شرکت سایپاکاشان

استاد راهنما:

دکترحسین نوروزی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه                                                                                                 

چکیده 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1)مقدمه 3

1-2)بیان مساله: 4

1-3) اهمیت موضوع: 5

1-4)اهداف تحقیق 6

1-4-1)هدف اصلی 6

1-4-2) اهداف فرعی 6

1-5)فرضیه های تحقیق : 6

1-5-1)فرضیه اصلی: 6

1-5-2)فرضیه های فرعی: 6

۱-6)روش تحقیق 7

1-7)روش گردآوری اطلاعات 7

1-7-1)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

1-8)تعاریف  نظری و عملیاتی متغیرها: 7

1-8-1)تعاریف نظری: 7

1-8-2)تعاریف عملیاتی: 9

1-9) قلمرو تحقیق: 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1)مقدمه: 11

2-1-1) مفاهیم 11

2-1-1-1) داده 11

2-1-1-2) اطلاعات 12

2-1-1-3) دانش 13

2-1-1-4) خرد 15

2-1-1-5 )سلسله مراتب دانش (هرم دانش) 15

2-1-1-6) کارکردهای دانش 17

2-1-2) مدیریت دانش: 18

2-1-2-1) تاریخچه و علل پیدایش مدیریت دانش 18

2-1-2-2) مفهوم مدیریت دانش 21

2-1-2-3) تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه صاحبنظران: 23

2-1-2-4) اهمیت به کارگیری مدیریت دانش 25

2-1-2-5) منابع مدیریت دانش 26

2-1-2-6) اصول مدیریت دانش 26

2-1-2-7) قابلیت فرایندی مدیریت دانش 31

2-1-2-8)موفقیت بهره گیری از مدیریت دانش 32

2-1-2-9) مشکلات نبود مدیریت دانش 34

2-1-2-10) مدل های مدیریت دانش: 35

2-1-2-11)الگوی SECI  فرایند خلق و تبدیل دانش 36

2-1-2-12)الگوی فرایند مدیریت دانش 37

2-1-2-13) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش تولیدی: 38

2-1-2-14)مدیریت دانش در بخشهای دولتی و غیردولتی 39

2-1-2-15)اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمان های دولتی 40

2-1-2-16) موافقان و مخالفان مدیریت دانش در سازما نهای دولتی 41

2-1-2-17)مدیریت دانش و خوشه های صنعتی 41

2-1-2-18)دسته بندی دانش مدار خوشه های صنعتی 42

2-1-2-19)عناصر بكارگیرنده و دگرگون كننده دانش در خوشه های صنعتی 43

2-1-2-20) مدیریت دانش در ارتباط با مشتری 43

2-2) سلامت سازمانی 45

2-2-1)مفهوم سلامت 45

2-2-2)سلامت سازمانی 45

2-2-3)مفهوم سلامت سازمانی: 46

2-2-3-1) اهمیت مقوله سلامت سازمانی: 46

2- 2-4)ابعاد سلامت سازمانی: 47

2-2-4-1) ابعاد دهگانه سلامت سازمانی از دیدگاه مایلز: 47

2-2-3-2) سطوح و ابعاد سلامت سازمانی ازدیدگاه (هوی و همکاران): 50

2-2-3-3) ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه لایدن و كلینگل: 50

2-2-3-4) سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز: 52

2-2-4) مدل سیستماتیک شاخص های سلامت سازمان: 53

2-2-4-1)نگرش شاخص های ورودی 54

2-2-4-2)نگرش شاخص های فرایندی 54

2-2-4-3)نگرش شاخص های خروجی 56

2-2-5) ویژگی های سازمان سالم و ناسالم: 57

2-2-5-1)ویژگی های سازمان سالم: 57

2-2-5-2)ویژگی های سازمان ناسالم 59

2-2-7)ارزیابی سلامت سازمانی: 62

2-2-7-1)وضعیت ناخوشی یا پریشانی: 62

2-2-7-2)منابع ناخوشی در سازمانها: 62

2-3)پیشینه تحقیق: 65

2-3-1) پیشینه تحقیقات داخلی 65

2-3-2) پیشینه تحقیقات خارجی 66

2-4) مدل مفهومی تحقیق 67

2-6) جمع بندی فصل 68

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه: 70

3-2) روش تحقیق : 70

3-3 ) ابزار گردآوری اطلاعات: 71

3-4) جامعه آماری : 72

3-5 ) روش نمونه گیری: 72

3-6 ) روایی  و پایایی  پرسشنامه: 74

3-6-1) آزمون پایایی پژوهش: 74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1) مقدمه 77

4-2) بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی 77

4-2-1 )جنسیت 78

4-2-2) تاهل 79

4-2-3 )تحصیلات 80

4-2-4 ) سمت 81

4-3 ) آزمون فرضیات تحقیق 82

4-3-1) آزمون فرضیه فرعی اول 82

4-3-2 )آزمون فرضیه فرعی دوم 83

4-3-3) آزمون فرضیه فرعی سوم 84

4-3-4 )آزمون فرضیه فرعی  چهارم 85

4-3-5) آزمون فرضیه اصلی پژوهش 86

4-4) یافته های جانبی تحقیق 87

4-4-1) آزمون فرضیه جانبی اول 87

4-4-2) آزمون فرضیه جانبی دوم 88

4-4-3 )آزمون فرضیه جانبی سوم 89

4-4-4 )آزمون فرضیه جانبی چهارم 90

4-4-5 )رتبه‌بندی ابعاد مدیریت دانش 91

4-4-6)آزمون رگرسیون بین مولفه های مدیریت دانش و سلامت سازمانی: 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1)مقدمه 96

5-2)نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 96

5-2-1) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 96

5-2-2) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 97

5-2-3) نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 98

5-2-4) نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 99

5-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی 99

5-3)پیشنهادات تحقیق 100

5-3-1)پیشنهادات مبتنی بر فرضیات 100

5-3-2)  پیشنهادات اجرایی 101

5-3-3) پیشنهادات به محققین 102

5-4) محدودیت های تحقیق 102

منابع

منابع فارسی 103

منابع انگلیسی 104

ضمایم 107

چکیده

دانش به عنوان دارایی نا مشهود محور خلق ارزش در سازمان های عصر حاضر است. ذخیره­ی دانشی به عنوان سرمایه­ استراتژیک هر سازمان، مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می­رود. از طرفی سلامت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن می­گردد. در واقع سلامت سازمانی توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است.با درک درست از رابطه مدیریت دانش و سلامت سازمانی و با تعیین جایگاه مدیریت دانش در سلامت سازمانی می توان شاهد کسب مزیت رقابتی در بسیاری از سازمان ها باشیم.این پژوهش، با هدف بررسی رابطه­ بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در شرکت سایپا کاشان انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، كاربردی و از حیث شیوه­ جمع آوری داده ­ها توصیفی – همبستگی می­باشد. جامعه­ آماری این تحقیق شامل كلیه کارکنان شاغل در شرکت سایپا کاشان در سال 1393 بودند که طبق جدول مورگان(1978) ، 146 نفر به روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ­های پژوهش از طریق پرسشنامه مدیریت دانش با پایایی 83/0 و سلامت سازمانی با پایایی 94/0 جمع ­آوری و از طریق آزمون­های همبستگی پیرسونی و رگرسیون ساده بوسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود كه تمامی زیرمؤلفه­ های مدیریت دانش با سلامت سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارد که از بین تمامی مولفه های مدیریت دانش، مولفه “بیرونی سازی” بیشترین تاثیر را بر روی سلامت سازمانی به نسبت مولفه های دیگر دارد.

واژه­ های كلیدی : دانش، مدیریت دانش، سلامت سازمانی، شرکت ساپیا کاشان  

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1)مقدمه

دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان­ها برای بقاء به دنبال ابزاری نوین باشند، یکی از ابزارهایی که می ­تواند سازمان­ها را در تأمین این اهداف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان­ها کمک می کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت­هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم ­گیری ضروری است. در سال­های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده ­اند و مفاهیم جدیدی چون کاردانش، دانش­ کار، مدیریت دانش و سازمان­ های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می­ دهند. سازمان­ها نه تنها از طریق سازگاری منفعلانه، بلکه به واسطه کارکرد متقابل فعال، خود را با محیط­های بی ثبات وفق می­ دهند.

سازمان­ها به راحتی می توانند تغییر شکل دهند، با این همه، بسیاری از دیدگاه ­های موجود در زمینه سازمان از یک حالت منفعلانه و ایستا برخوردارند. سازمانی که درصدد سازگاری کامل خود با محیط در حال تغییر است، باید علاوه بر خلق اطلاعات و دانش، بتواند آن­ها را به طرز موثری، مورد پردازش قرار دهد هم چنین اعضای سازمان باید نه تنها منفعل نبوده، بلکه باید به عنوان عامل فعال در نوآوری عمل کنند.

ایجاد سازمان­ های امروزی و مدیریت اثر بخش آنها با بهره گرفتن از تئوری­های سازمان وعلم مدیریت، شاید بزرگترین پیشرفت انسان در قرن حاضر باشد. به همین لحاظ اهمیت پیشرفت مدیریت دانش و شکل گیری دانش مربوطه را همتراز پیشرفت­های شگفت انگیز فنّی و تکنولوژیکی دانسته ­اند زیرا پیشرفت­های فنّی بشر خود ناشی از توان او در تشکیل سازمان­ های اجتماعی و کار سازمان یافته است .

مدیریت، دانش را از حالت تفننی وتجملی در آورده و آن را به یک سرمایه ملی تبدیل می­ کند و موجبات توسعه­ اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و… را فراهم می­ نماید. بی تردید موفقیت هر سازمان به شایستگی وتوانائی­های مدیر آن سازمان بستگی دارد. چه اینکه سازمان مورد نظر یک واحد صنعتی، نهاد دولتی، آموزشی، پزشکی و یا مذهبی باشد. شایستگی مدیریت سازمان تعیین کننده شایستگی سازمان خواهد بود و اهمیت آن چیزی نیست که در امور سازمان گم شود . در این راستا سبک و شیوه­ای که مدیران برای اداره کارکنان خویش انتخاب می­ نماید بر بسیاری از جهات سازمانی از جمله کارایی کارکنان، انگیزش کارکنان و . . . تاثیر به سزایی خواهد داشت

1-2)بیان مساله:

امروزه سازمان‌ها به سرمایه های نامشهود و معنوی كه همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می‌نگرند. دستیابی به اندوخته های دانش سازمانی، بدون یادگیری ممكن نمی‌باشد. ویروساك (2010) معتقد است كه سازمان‌ها قبل از اقدامات دانشی، بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند. فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی درصحنه مدیریت دانش مطرح است. قابلیت و توانایی استفاده از اطلاعات و تكنولوژی و قابلیت نوآوری در مدیریت و فرایندها به نوبه خود متكی بر توانایی یادگیری نهفته درون سازمان است. سیستم مدیریت دانش درون یک سازمان یادگیرنده، باید قادر باشد كه فعالیت‌های كاری و یادگیری افراد را با هم هماهنگ سازد و نیز باید در برگیرنده محرک‌ها و انگیزه های كافی باشد تا بتوانند همه اعضا را جذب نموده و آنها را درگیر فعالیت های درون سازمانی نماید(ویروساك،2010).

طبق تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمانها، فرهنگ سازمانی می باشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد. ( دستن وگری جودی، 2004،246)

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها یاری می دهد تا اطلاعات مهم را بیابند، گزینش،سازماندهی و منتشر کنند. مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیت هایی چون حل مشکلات آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است. (فرگوسن،2005 ، صفحه321) مدیریت دانش توجه به شیوة جدید تفكر در مورد سازمان و تسهیم منابع فكری و روشی برای بهره وری و بهبود عملكرد می باشد. در این مدیریت توجه به بهینه سازی دانش سازمانی برای افزایش عملكرد از طریق رویه های مختلف می باشد. امروزه کارکنان هوشمند و با دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه ­های یک سازمان با توجه به قدرت خلاقیت و نوآوری، خلق فرایندهای سازمانی نوین، فناوری ­های جدید و توسعه محصولات و خدمات جدید، سازمان را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون می­ کنند. تلاش­ های نوآورانه در سازمان نتیجه سرمایه­ گذاری هدفمند در فرایند یادگیری و ارتقاء مدیریت دانش است. نظام مدیریت دانش، موجب می­ شود سازمان­ها بطور هوشمند عمل کرده و فرایندها با سرعت و کارآیی بیشتر، انجام بگیرند و به دلیل کاهش نیاز به بازآفرینی راه ­حل­ها، صرفه جویی­های زیادی را متوجه سازمان می­ کند. از طرف دیگر سازمان های سالم و دارای قدرت دانش خواهند توانست تغییرات و پویایی­های محیطی و فرصت­های جدید را شناسایی و برتری­های بلندمدت خود را در عرصه رقابتی حفظ نمایند. جوامع فراصنعتی امروز جوامع اطلاعاتی هستند که درآن به تدریج فن آوری­های نیرو افزا جای خود رابه فن­آوری­های دانش افزا میدهند. لذا می­توان گفت مدیریت موثر برسرمایه دانش پایدارترین منبع توسعه محسوب شده و نیاز اساسی سازمان­ های هزاره سوم است. امروزه با تأكید فزاینده بر سازمان­ های دانش محور به­ جای سازمان­ های تولید محور، دانش از عوامل مهم در سازمان­ها به حساب می­آید، و برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان­ها به یک ضرورت انكارناپذیر تبدیل شده است. بنابراین مدیریت سازمان­ها باید با تكیه بر دانایی برتر، اتخاذ تصمیمات معقول­تر در موضوع­های مهم و بهبود عملكردهای مبتنی بر دانش راه خود را پیدا كند.  شرکت های صنعتی علاوه بر هدف اصلی خود كه ارتقای کیفیت و مشتری مداری و کسب سود بیشتر می باشند جهت تداوم حیات در محیط رقابتی این صنعت باید به نوعی سازمان های یاد گیرنده باشند در کشور ما اغلب صنایع و بالاخص خودرو سازان به اندازه کافی و متناسب با رقبا و همتایان خود در کشورهای پیشرفته در تولید دانش علمی و مدیریت آن سرمایه گذاری نمی کنند که خود موجب فقر دانش علمی و عدم برخورداری از مزیت رقابتی در عرصه جهانی شده است با به کارگیری مدیریت دانش، سازمانها متناسب با میزان تولید محصول و مصرف دانش در بازتولید ارکان سازمانی، تولیداتی با مزیت رقابتی بالا ایجاد می نمایند که نتیجه این اقدام موجب بهبود سلامت سازمانی، بهره مندی اصولی از منافع و توانمند سازی پایدار دانش در دوره عمر سازمانی خواهد.

1-3) اهمیت موضوع:

امروزه به کارگیری مدیریت دانش در تمامی سازمان­ها، از جمله موسسات آموزشی، بهداشتی، صنعتی و تجاری ضروری به نظر می رسد علی رغم گسترش مدیریت دانش در سال­های اخیر بسیاری از موسسات در بهره گیری بهینه از آن احساس ناامیدی می­نمایند. این سازمان ها به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این سوالات می باشد. چگونه می توان مدیریت دانش را در سازمان تولید، ذخیره و توزیع کرد؟ چگونه می توان مفاهیم و اصول مدیریت دانش را در سازمان اجرا کرد؟ مدیریت دانش برای اولین بار از سوی صاحب نظران کسب و کار ارائه شد و هدف آن ها نیز، حداکثر کردن سود بود لذا هدف ابتدایی ایجاد مدیریت دانش در سازمان های تولیدی سوددهی بیش­تر می باشد می توان گفت تولید نیز مانند سایر حوزه ها دست خوش مدیریت دانش گردیده است و  برای این که در شرایط متغیر امروزی از رسالت اصلی خود یعنی تولید و رقابت پذیری نیز باز نماند در عصر دانش و اطلاعات، دانش مهم ترین عامل در موفقیت دراز مدت فرد و سازمان به شمار می آید مجموعه دانش در جاهای بسیاری مانند منابع کتابخانه ­ای، مراکز اسناد و مدارک ، پایگاه های اطلاعاتی، پایگاه های دانش، آرشیوها و هم چنین در ذهن انسان ها و سازمان ها پراکنده است. استفاده ی بهینه از این مجموعه های پراکنده برای تولید دانش و اطلاعات جدید، مستلزم فرایند مدیریت دانش است.

در دنیای به شدت در حال تغییر، سازمان­ها باید بر اساس دانش علمی مدیریت، اداره شوند بر همین اساس نقش مدیریت دانش و نوآوری به عنوان اصلی ترین راه دستیابی به رویکردهای جدید از قبیل مشتری محوری، مشارکت، توجه به ذهنیت، انتظارات ذینفعان و … محقق  را بر آن داشت تا با انتخاب موضوع  و  براساس مدل نظری نوناکا (1994) سعی نماید که ارتباط بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی را بعنوان نیاز اجتناب ناپذیر سازمان های تولیدی و بالاخص صنایع خودرو به صورت کاربردی بررسی و معین نماید که آیا بین مولفه های مدیریت دانش و سلامت سازمانی در بین کارکنان شرکت سایپا کاشان رابطه معناداری وجود خواهد داشت

1-4)اهداف تحقیق

1-4-1)هدف اصلی

تبین رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان

1-4-2) اهداف فرعی

–  تبین رابطه بین مؤلفه اجتماعی سازی دانش و  سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان

– تبین رابطه بین مؤلفه درونی سازی دانش و سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان

– تبین رابطه بین مؤلفه ترکیب سازی دانش و سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان

– تبین رابطه بین مؤلفه برونی­سازی دانش و  سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان

 1-5)فرضیه های تحقیق :

1-5-1)فرضیه اصلی:

بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان رابطه معنادار وجود دارد.

1-5-2)فرضیه های فرعی:

– بین مؤلفه برونی­سازی دانش و  سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپاکاشان رابطه معنادار وجود دارد.

– بین مؤلفه ترکیب سازی دانش و سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان رابطه معنادار وجود دارد.

– بین مؤلفه درونی سازی دانش و سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان رابطه معنادار وجود دارد.

– بین مؤلفه اجتماعی سازی دانش و سلامت سازمانی کارکنان شرکت سایپا کاشان رابطه معنادار وجود دار د.

۱-6)روش تحقیق

پژوهش‌ حاضر پژوهشی كاربردی – توصیفی است. تحقیق كاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأكید آن بر تأمین سعادت ورفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است. یافته‌های تحقیق كاربردی به میزان بسیار زیادی قائم به زمان و مكان هستند ( دلاور، 1373: ص25). این تحقیق از دسته ی تحقیقات توصیفی و از شاخه ی پیمایشی است.

1-7)روش گردآوری اطلاعات

۱)کتابخانه ای :که شامل اسناد ومدارک آمارنامه های رسمی و ژورنال های دیجیتالی می باشد .

 ۲)میدانی:که شامل پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده می باشد .

روش گرد آوری اطلاعات این پژوهش از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد که در مرحله اول پژوهش به صورت کتابخانه ای  می باشد. در مرحله دوم پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه برای بررسی مولفه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت

1-7-1)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و طبقه بندی آنها، ‌جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات،از روش های مختلف آماری  استفاده می شود. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی (شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیكرت و …) و فنون آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز   SPSS است .

تعداد صفحه :140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.