مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

دانشکده علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M. A.)

رشته مدیریت آموزشی

 

موضوع:

بررسی رابطه میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه ی شهرستان ورامین

 

استاد راهنما:

دکتر رضا ساکی

 

استاد مشاور:

دکتر غلامعلی احمدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

                                               فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

چكیده. 1

فصل اول: کلیات  پژوهش

1- مقدمه. 3

2- بیان مسأله. 5

3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 8

4- اهداف تحقیق… 11

5- سؤال های تحقیق… 12

6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12

6-1- قابلیت های کارآفرینی. 12

6-2- عملکرد آموزشی. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه  پژوهش

1- مقدمه. 16

2- مروری بر ادبیات کارآفرینی… 17

2-1- مفاهیم و تعاریف كارآفرینی. 17

2-2- رویکردها و نظریه های كارآفرینی. 23

2-2-1- كارآفرینی از دیدگاه اقتصاد دانان. 24

2-2-2- كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت.. 25

2-2-3- كارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری. 25

2-2-3-1- ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان. 26

2-2-3-1-1- جنسیت.. 26

2-2-3-1-2- تحصیلات.. 27

2-2-3-1-3- سن. 27

2-2-3-1-4- تجربه کاری. 27

2-2-4- كارآفرینی از دیدگاه روان شناسان. 28

2-2-4-1- ویژگی های روان شناختی کارآفرینان. 28

2-2-4-1-1- گرایش به خلاقیت.. 29

2-2-4-1-2- توفیق طلبی (نیاز به موفقیت) 29

2-2-4-1-3- برخورداری از مركز كنترل درونی. 30

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

2-2-4-1-4- ریسك پذیری. 30

2-2-4-1-5- تحمل ابهام 30

2-2-4-1-6- استقلال طلبی. 31

2-3- تاریخچه كارآفرینی. 31

2-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان. 34

2-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران. 34

2-4-2- تجارب کارآفرینی در دیگر کشورها 36

2-5- نوع شناسی کارآفرینی. 38

2-6- سازمان کارآفرین. 41

2-6-1- ویژگی های سازمان کارآفرین. 41

2-6-2- محتوای سازمان کارآفرین. 42

2-6-3- فرهنگ سازمان کارآفرین. 42

2-7- مدل های کارآفرینی. 43

2-7-1- مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر 43

2-7-2- مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن 44

2-7-3- مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی. 45

2-7-4- مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46

2-7-5- مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی. 47

2-7-6- مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام 47

2-7-7- مدل استیونسون در سنجش رفتار کارآفرینانه 49

2-7-8- مدل کارآفرینی تیمونز 49

2-8- آموزش کارآفرینی. 53

3-  کارآفرینی در نظام آموزشی… 56

3-1- اصول توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی. 57

3-1-1- تدوین اهداف و سیاستهای کارآفرینانه 57

3-1-2- انعطاف پذیری. 58

3-1-3- جامعیت و هماهنگی. 58

3-1-4- تمرکززدایی. 58

3-1-5- خودگردانی و استقلال. 58

3-1-6- تعامل با محیط. 59

3-1-7- تاکید بر کیفیت.. 59

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

3-1-8- شکوفا سازی استعداد و خلاقیت.. 59

3-1-9- تغییر و تحول. 59

3-1-10- مشارکت.. 60

3-1-11- تشویق و پاداش.. 60

3-1-12- نظارت و ارزشیابی مستمر 60

3-2- نقش ها و ویژگی های خاص معلمان و مدیران کارآفرین. 61

4- عملکرد آموزشی… 65

4-1- ویژگی های معلم کارآمد. 65

5- مروری بر سوابق… 72

5-1- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 72

5-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 75

6- مدل مفهومی پژوهش…. 77

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1- مقدمه. 80

2- روش پژوهش…. 80

3- جامعه آماری… 80

4- نمونه آماری و روش نمونه گیری… 81

5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 81

5-1- مقیاس سنجش قابلیت های کارآفرینی. 82

5-1-1- روایی. 82

5-1-2- پایایی. 82

5-1-3- دسته بندی سؤالات. 83

5-1-4- نحوه امتیاز بندی. 84

5-1-5- نحوه تفسیر نتایج. 84

5-2- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی. 84

5-2-1- روایی. 85

5-2-2- پایایی. 86

5-2-3- نحوه امتیاز بندی. 86

5-2-4- نحوه تفسیر نتایج. 86

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

1- توصیف داده‌ها 88

1-1- پرسشنامه کارآفرینی معلمان. 88

1-2- پرسشنامه عملکرد آموزشی. 94

2- تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی سؤالات پژوهش…. 95

2-1- بررسی سؤال کلی پژوهش.. 95

2-2- بررسی سؤال اول. 97

2-3- بررسی سؤال دوم 98

2-4- بررسی سؤال سوم 99

2-5- بررسی سؤال چهارم 100

2-6- بررسی سؤال پنجم. 101

2-7- بررسی سؤال ششم. 102

2-8- بررسی سؤال هفتم. 103

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1- مقدمه. 106

2- یافته های تحقیق… 108

3- نتیجه گیری… 112

4- پیشنهادها 116

4-1- پیشنهادات كاربردی. 116

4-2- پیشنهادات پژوهشی. 117

5- محدودیت ها، مشکلات و موانع تحقیق… 118

فهرست منابع داخلی… 119

فهرست منابع خارجی… 127

ضمائم

پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی… 130

پرسشنامه سنجش عملکرد آموزشی… 132

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 2-1: تعاریف كارآفرینی از دیدگاه صاحبنظران كارآفرینی.. 19

جدول 2-2: انواع كارآفرینی.. 40

جدول 2-3: تحقیقات انجام شده در سایر كشورها 75

جدول 3-1: جامعه آماری دبیران به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 80

جدول 3-2: توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش… 81

جدول 3-3: بررسی پایایی پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83

جدول 3-4: دسته بندی سؤالات پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 83

جدول 3-5: نرم های چهار مقوله ای قابلیت های کارآفرینی.. 84

جدول 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 88

جدول 4-2: مقایسه‌ی شاخص‌های آماری مقیاس کارآفرینی معلمان و خرده مقیاس‌های آن. 89

جدول 4-3: توزیع فراوانی معلمان نمونه‌ی آماری در خرده مقیاس‌های کارآفرینی.. 90

جدول4-4: توزیع فراوانی پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93

جدول 4-5: شاخص‌های آماری عملکرد آموزشی معلمان. 94

جدول 4-6: توزیع فراوانی سطح عملكرد آموزشی معلمان. 94

جدول 4-7: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون خرده مقیاس های کارآفرینی با عملكرد آموزشی معلمان. 96

جدول 4-8: خلاصه تحلیل رگرسیون عملكرد آموزشی معلمان از طریق خرده مقیاسهای کارآفرینی.. 96

جدول 4-9: متغیرهایی كه وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 97

جدول 4-10: توزیع فراوانی معلمان بر اساس میزان كارآفرینی.. 98

جدول 4-11: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس توفیق طلبی با عملكرد آموزشی معلمان. 98

جدول 4-12: خلاصه تحلیل رگرسیون عملكرد آموزشی معلمان از طریق توفیق طلبی.. 98

جدول 4-13: متغیرهایی كه وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 99

جدول 4-14: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس استقلال طلبی با عملكرد آموزشی معلمان. 99

جدول 4-15: خلاصه تحلیل رگرسیون عملكرد آموزشی معلمان از طریق استقلال طلبی.. 99

جدول 4-16: متغیرهایی كه وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 100

جدول 4-17:  شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس گرایش به خلاقیت با عملكرد آموزشی معلمان. 100

جدول 4-18: خلاصه تحلیل رگرسیون عملكرد شغلی معلمان از طریق گرایش به خلاقیت.. 100

 

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جدول 4-19: متغیرهایی كه وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 101

جدول 4-20: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس ریسک پذیری با عملكرد آموزشی معلمان. 101

جدول 4-21: خلاصه تحلیل رگرسیون عملكرد شغلی معلمان از طریق ریسک پذیری.. 101

جدول 4-22: متغیرهایی كه وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 102

جدول 4-23: شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس کنترل درونی با عملكرد آموزشی معلمان. 102

جدول 4-24: خلاصه تحلیل رگرسیون عملكرد شغلی معلمان از طریق کنترل درونی.. 102

جدول 4-25: متغیرهایی كه وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 103

جدول 4-26:  شاخص‌ها و آماره‌های تحلیل رگرسیون مقیاس تحمل ابهام با عملكرد آموزشی معلمان. 103

جدول 4-27: خلاصه تحلیل رگرسیون عملكرد شغلی معلمان از طریق تحمل ابهام. 103

جدول 4-28: متغیرهایی كه وارد معادله‌ی رگرسیون شده‌ است.. 104

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 2-1: مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر. 43

نمودار 2-2: مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن. 44

نمودار 2-3: مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی.. 45

نمودار 2-4: مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران. 46

نمودار 2-5: مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی.. 47

نمودار 2-6: مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام. 48

نمودار 3-1: توزیع فراوانی نمونه تحقیق به تفکیک نوع مدرسه. 81

نمودار 4-1: میزان کارآفرینی معلمان شهرستان ورامین. 89

نمودار 4-2: مقایسه‌ی میانگین های خرده مقیاسهای کارآفرینی معلمان. 90

نمودار 4-3. توزیع فراوانی معلمان نمونه‌ی آماری در خرده مقیاس‌های کارآفرینی.. 92

نمودار4-4: توزیع فراوانی پاسخ های ارائه شده به پرسشنامه قابلیت های کارآفرینی.. 93

نمودار 4-5: توزیع درصدی سطح عملكرد آموزشی معلمان. 95

 

چكیده

هدف اساسی از انتخاب موضوع و انجام تحقیق در زمینه كارآفرینی معلمان و عملكرد آموزشی آنان، دستیابی به نتایجی است كه احتمالا حاكی از ارتباط بین آنهاست. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از
«آیا میان قابلیت های کارآفرینی معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟»

در این پژوهش پس از بررسی جامع پیشینه مطالعات كارآفرینی از دیدگاه های مختلف، شش ویژگی
به عنوان مؤلفه های شخصیت كارآفرین انتخاب شدند كه عبارتند از: استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، توفیق طلبی، برخورداری از مركز كنترل درونی، ریسك پذیری و تحمل ابهام.

بر همین اساس در سؤالات فرعی، بررسی رابطه هر یک از این مؤلفه ها با عملكرد آموزشی، مد نظر بوده است. برای انجام پژوهش از روش توصیفی (همبستگی) استفاده شده است. «قابلیت های كارآفرینی معلمان» به عنوان متغیر مستقل و «عملكرد آموزشی آنها» به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است.
به منظور بررسی سؤالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه به شرح زیر جمع آوری شده است:

1- پرسشنامه سنجش قابلیت های كارآفرینی

2-  پرسشنامه سنجش عملكرد آموزشی

جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش شهرستان ورامین به تعداد 694 نفر بودند که تعداد 407 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل نتایج  و داده ها با بهره گرفتن از روش های آماری توصیفی و استنباطی مثل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، تحلیل رگرسیون و… به وسیله بسته نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاكی است 5/13% معلمان كارآفرینی بسیار قوی، 1/80% كارآفرینی قوی، 1/6% كارآفرینی ضعیف و 2/0% كارآفرینی بسیار ضعیف از خود نشان دادند كه 6/93% بالاتر از حد متوسط و 4/6% نیز پائین تر از حد متوسط می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، تأثیر مقیاسهای کارآفرینی معلمان در عملکرد آموزشی آنها معنی دار است. به این ترتیب نتایج تحلیل نمایانگر این نكته است كه بین
خرده مقیاسهای کارآفرینی که عبارتند از توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی با عملكرد آموزشی معلمان  همبستگی  معنا‌داری وجود دارد. (p<0/05) اما بین تحمل ابهام با عملكرد آموزشی معلمان  همبستگی  معنا‌داری وجود ندارد. (p>0/05)

واژه های كلیدی: كارآفرینی (توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام)، عملكرد آموزشی، نظری، فنی و حرفه ای، كار و دانش

 

 

1- مقدمه

از میان نظام های مختلف اجتماعی، امروزه نظام آموزش و پرورش از بزرگترین و پیچیده ترین ابداعات بشری محسوب می گردد. لذا در هر كشور سرمایه های فراوانی در اختیار گروه بی شماری از معلمان و دبیران برای پروراندن و آگاه كردن جمعیت انبوهی از كودكان، نوجوانان و جوانان قرار می گیرد.

از جمله عناصر در جریان آموزش و پرورش تأثیر و نقش معلم است که اهمیت آن بارزتر از سایر عناصر است. نحوه انتخاب و گزینش معلم، تربیت و پرورش، علاقه، انگیزه ها و نحوه ارتباط وی با دانش آموزان، میزان تحصیلات و عوامل دیگر تعیین كننده است. بنابراین چه از دیدگاه انسانی و چه از دیدگاه آموزشی همواره معلم به عنوان یک فرایند تأثیر گذار بر تدریس و آموزش مطرح می شود. (قاسم زاده دیزجی، 1377)

از آنجا كه معلم، برجسته ترین نقش را در آموزش و پرورش پذیرفته و حساس ترین مسئولیت را دارد،
شایستگی های او در ایفای نقش و اجرای مسئولیت های خطیرش همواره مد نظر بوده است.

حتی امروز كه پیشرفت دانش و تكنولوژی، رسانه های آموزشی بسیاری را در دسترس مردم قرار داده است، باز هم ارزش و اعتبار معلم و تدریس او به قوه خود باقی و در جامعه مطرح است.

از طرفی نیل به موفقیت تحصیلی و افزایش درصد قبولی دانش آموزان از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد و تمام كوشش های مدرسه و نظام آموزشی به این نیت و هدف متمركز می شود و انتظار آن است كه دانش آموزان پس از طی محدوده زمانی مشخص بر ملاك ها و معیارهای پیشرفت دست یابند و ارتقا پیدا كنند، اما عوامل پیچیده و گاه ناشناخته ای این عملکرد آموزشی معلمان را تحت تأثیر قرار
می دهند. شناخت این علل كه باعث پایین بودن درصد قبولی و گاهی اوقات افت تحصیلی می گردد علاوه بر جلوگیری از كاهش ضایعات اقتصادی و مهمتر از همه انسانی، باعث تخفیف مشكلات روانی و اجتماعی بسیاری در خانواده و جامعه می گردد.

همانگونه كه بر همگان روشن است از مهمترین، آفت های نظام آموزشی جهان و كشور ما افت تحصیلی و پایین بودن درصد قبولی دانش آموزان است كه همه ساله به صور گوناگون تعداد بسیار زیادی از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع اقتصادی جامعه را هدر داده و نابسامانی های فردی و اجتماعی برجا
می گذارد. (حاجی، 1382)

عوامل بسیاری در افزایش درصد قبولی دانش آموزان و ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی معلمان مؤثرند كه یکی از مهمترین آن عوامل، می تواند قابلیت های کارآفرینی معلمان باشد.

كارآفرینی[1] موضوعی است كه از اواخر قرن بیستم مورد توجه محافل آموزشی كشورهای جهان قرار گرفته است. جهان در اواخر قرن بیستم، شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمام عرصه های کسب و کار بوده است به طوری که مفاهیمی چون جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه فناوری اطلاعات، توجه به کیفیت کالاها و خدمات، مشتری مداری و مانند اینها، اداره امور را در بخش عمومی با چالش های جدی روبه رو کرده است. از جمله راهکارهای مؤثر دولتی برای رویارویی با این چالش ها، روی آوردن به بحث کارآفرینی در جامعه است. (نیازی و نصرآبادی، 1386)

کارآفرینی، به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعۀ اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بین المللی، این شرکت های کارآفرین اند که لبۀ تیز رقابتی آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژی تغییر مستمر در فرایندها، محصول ها و طرح هاست. (پروكوپنكو و پاولین[2]، 1991)

كارآفرینی فرایندی است كه مستلزم خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری و برنامه ریزی است و از آن به عنوان موتور حركت توسعه ی پایدار یاد می شود. بدون شك بررسی توانمندی های كارآفرینی در جامعه و گسترش آن می تواند گره گشای بسیاری از مشكلات، اقتصادی و اجتماعی موجود باشد. (كوراتكو و هاجتس[3]، ترجمه محرابی و تبریزی، 1383) شومپیتر[4] معتقد است كارآفرین یک مدیر صاحب ابتكار و فكر است كه همراه با خلاقیت، خطرپذیری، هوش، اندیشه و وسعت دید، فرصت های طلایی می آفریند. كارآفرینی دارای ابعاد مختلف توفیق طلبی، مركز كنترل درونی، خطرپذیری، استقلال طلبی، تحمل ابهام و خلاقیت است. (روحانی سروستانی و همكاران، 1388) کارآفرینی، بر خلاف صورت ظاهری آن، به معنای ایجاد کار نیست و به صورت غلط متداول شده است؛ در حالی که ایجاد کار ممکن است یکی از نتایج کارآفرینی باشد. (صباغیان و همکاران، 1384) سه دلیل عمده کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعۀ تکنولوژی و اشتغال مولد است در حالی که در کشور ما، این مفهوم به اشتباه با اشتغال زایی مترادف شده است. (قاسم نژاد مقدم و سیدی، 1388)

كارآفرینی چیزی فراتر از ایجاد یک كسب و كار است. هرچند ایجاد كسب و كار یكی از واقعیت های مهم كارآفرینی شمرده می شود، اما تصویر كاملی از كارآفرینی نیست. خصوصیاتی همچون، جست وجوی فرصت ها، ریسك پذیری و اصرار بر تحقق ایده ها، ازجمله نشانه ها و ویژگی های كارآفرینان است. همچنین كارآفرینی، نشانه تلاش و موفقیت در كسب و كار است. كارآفرینان پیشگامان موفق در كسب و كارهای امروزی اند. درك فرصت ها، نوآوری و توانایی موفقیت آنها استانداردی است كه امروزه، بنگاه های اقتصادی مستقل را با آن می سنجند و این استاندارد در تمام جهان پذیرفته شده است. (ایمنی قشلاق، 1388)

[1]. Entrepreneurship

[2]. Prokopenko & Pavlin

[3]. Kuratko & Hodgetts

[4]. Schumpeter

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.