عمران

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   عمران با عنوان :  مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران – سازه
عنوان :
مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این گزارش اطلاعاتی از عملکرد دیواربرشی فولادی تحت اثـر بـار لـرزه ای و طراحـی لـرزه ای آن را ارائـه
میکند. دیوارهای برشی فولادی بحث شده در این گـزارش بـه منظـور تـامین مقاومـت جـانبی و سـختی
سازه های فولادی بکار رفته است. آنها همچنین کارایی قابل قبولی در بازسازی ساختمانهای بـتن مـسلح و
فولادی موجود دارند. در سال 1970 مهندسین سازه، دیوارهای برشی فولادی را به عنوان سیـستم مقـاوم
باربر جانبی برای مناطق با لرزهخیزی بالا مانند کالیفرنیا و ژاپن بکار برده اند.
ابتدا، تعدادی از سازه های مهم که دیوار برشی فولادی در آن بکار رفته معرفی شده است. سپس خلاصـهای
از رفتـار دیـوار برشـی فـولادی تحـت بارچرخـهای در آزمایـشگاه بـه همـان کیفیـت زلـزههـای گذشـته
ارائهشده است. در ادامه در گزارشی، آئین نامه(کدهای) جاری تهیه شده مربوط به دیوارهای برشی فـولادی
ارائهشده استو فاکتورR و پارامترهای طراحی برای دیوارهای برشی فولادی پیشنهاد شده است.
گزارش همچنین شامل یک فصل از طراحی لرزهای دیوارهای برشـی فـولادی اسـت.در صـورتیکه فرآینـد
طراحی مطابق آنچه گفته شده بکار رود، می تواند شـکل پـذیری بیـشتر، اقتـصادیتـر و عملکـرد لـرزهای
بهتری را نتیجه دهد و در نهایت تعدادی از سیستمهای دیوار برشـی فـولادی کارآمـد و اقتـصادی بهمـراه
جزییات مربوطه پیشنهاد شده است.

مقدمه:
از آنجا که یک ساختمان چند طبقه باید قادر به جذب و تحمل بارهای ناشی از زلزلـه و بـاد باشـد وجـود
سیستم های باربر جانبی مقاوم در آن ضروری می باشد. عوامل دخیل در انتخاب یک سیستم باربر جـانبی
بخصوص، از ملاحظات معماری و زیبایی ساختمان تا مسائل اقتصادی مـی باشـد. از متـداولترین سیـستم
های مقاوم باربر جانبی در ساختمان های بلند مـی تـوان بـه قابهـای خمـشی، قابهـای مهاربنـدی شـده،
دیوارهای برشی و سیستم های لوله ای اشاره کرد.
قابهای خمشی برای ساختمانهای تا حدود 20 طبقه می توانند مفید باشند.در سـاختمانهای بلنـدتر از 40
طبقه سیستم های لوله ای که متشکل از ستونهای قرار گرفته شـده بـا فاصـله کـم در محـیط سـاختمان
می باشد مـی تواننـد کـارایی داشـته باشـند.قابهـای مهاربنـدی شـده و دیوارهـای برشـی نیـز عمومـاً در
ساختمانهای تا 40 طبقه دیده می شوند.دربرخی موارد نیز، قابهای خمشی و مهاربندها به صورت ترکیبی بـا
دیوارهای برشی بکارمیروند که منجر به ترکیب مزایای هر دو سیـستم شـده و بـدین طریـق، رفتـار کلـی
سیستم بهینه می شود.
دیوارهای برشی فولادی برای گرفتن نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمانها، بویژه در ساختمانهای بلنـد
در سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه قرارگرفته است.
این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمانهای جدید و همچنـین
تقویت ساختمانهای موجود بخصوص در کشورهای زلزله خیزی همچون آمریکا و ژاپـن بکـار گرفتـه شـده
است.استفاده از آنها در مقایسه با قابهای فولادی ممان گیر تا حـدود 50 درصـد صـرفه جـویی در مـصرف
فولاد را بهمراه داشته است.
دیوارهای برشی فولادی از نظر اجرائی، سیستمی بسیار سـاده بـوده و هیچگونـه پیچیـدگی خاصـی در آن
وجود ندارد.دیوارهای برشی فولادی جایگزینی تمیزتر و سریعتر به لحاظ اجرائی و مطمـئن تـر بـه لحـاظ
مقاومت و رفتار برای دیوارهای برشی بتنـی نـه تنهـا در سـازه هـای فـولادی بلکـه در سـازه هـای بتنـی
می باشد.همچنین سیستم مذکور از همه خصوصیات خـوب سیـستم هـای مهاربنـدهای متمرکـزCBF و
سیستم های خارج از مرکز EBF به لحاظ اجرائی، کارائی و رفتاری بهـره منـد بـوده و در بـسیاری مـوارد
بهتر عمل می نمید.
سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستم های مهاربندی که X شکل می باشد سخت تر بوده و
با توجه به امکان بازشو در هر نقطه از آن، کارائی همه سیستم های مهاربندی را از این نظر دارا می باشد.
همچنین رفتار سیستم در محیط پلاستیک و میزان جذب انرژی آن نـسبت بـه سیـستم هـای مهاربنـدی
بهتر است.
در سیستم دیوار برشی فولادی بعلت گستردگی مصالح و اتـصالت ، تعـدیل تـنش هـا بـه مراتـب بهتـر از
سیستم های مقاوم دیگر در برابر بارهای جانبی مانند قابها و انواع مهاربندها که معمولاً در آنها مـصالح بـه
صورت دسته شده و اتصالات متمرکـز مـی باشـند صـورت گرفتـه و رفتـار سیـستم بخـصوص در محـیط
پلاستیک مناسب تر می باشد.

مجموعه سیستم دیوار برشی فولادی شامل ستونها که در تراز کـف تیرهـا را قطـع کـرده کـه یـک دهانـه
چهارگوش را تشکیل می دهند و توسط صفحه فولادی پر می شود می باشد. اتصالات بین تیرهـا وسـتونها
می تواند از حالت مفصلی تا حالت گیردار و صفحه های پرکننده نیز با و بدون سخت کننده باشد. سـخت
کننده های جانبی و طولی برای جلوگیری از کمانش صفحه فولادی می باشد.

تعداد صفحه :222

قیمت: 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید