عمران

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  عمران با عنوان :   شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه      در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

عنوان :
شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امـروزی بـر كسـی
پوشیده نیست. حمل و نقل یكی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب
شده و در واقع شبكه های حمل و نقل با مولفه های مهمی همچون اقتصادامنیت وعدالت اجتمـاعی
ارتباط تنگاتنگ دارنـد.درفرآینـد توسـعه اقتصـادی واجتمـاعی كشورهاهمبسـتگی مسـتقیم میـان
گسترش حمل ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر وجود دارد.
به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخـش حمـل و نقـل نیـز
افزایش می یابد و به همین دلیل است كه توسعه و رشد اقتصادی وابسـته بـه توسـعه بخـش حمـل
ونقل است و فعالیتهای حمل و نقل از جمله فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصاد
به حساب می آید. درطی سالهای اخیر رشد ارزش افزوده در بخش حمل ونقل تقریبا” دو برابر رشد
متوسط سالیانه تولید ناخالص داخلی كشور طی سـالهای 1369 تـا 1379بـوده اسـت. سـهم ارزش
افزوده حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی كشور از 7/4 درصد در سال 69 به 10/4 درصد در سال
79 رسیده است كه بیانگر یک رشد 40 درصدی در این دوره می باشد.

مقدمه:
اگر امروزه در جهان از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صـنعت یـاد مـی شـود نشـانه گسـتردگی و
اهمیت این خدمات به عنوان حلقه اتصال صنایع با یكدیگر و عامل ارتباط میان بازارهـای مصـرف و
بازارهای تولید است. بستگی و پیوند میان نظام حمل ونقل و فرآینـد توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی
جوامع آنچنان حساس و پیچیده است كه كارشناسان علوم اقتصاد، از حمل ونقل بـه عنـوان نیـروی
محركه توسعه یاد می كنند و كارآمدی و توانمندی آن را زمینه ساز توسعه پایدار می دانند.
طی سالهای اخیر استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شـده در دنیـا بـه افـزایش بهـره وری
وارتقاء كیفیت در اجرا، بهره برداری و نگهداری بهینه از طرحها و پروژه های حمل ونقل منجر شـده
و افق های جدیدی را به منظورارائه راهكارها و راهبردهای نـوین درعرصـه حمـل و نقـل گشـوده
است. به همـین دلیل اطلاع رسـانی در این زمیــنه بـه منظـور ایجــاد ارتــباط بـین حـوزه هـای
مختلف یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.

فصل اول: كلیات
علایم را باید روی تكیه گاه های موجود یا پایه های مناسب نصب نمود كه اولا” از نظر دید و كارایی مورد
انتظار بتواند مفید واقع شود و ثانیا در مقابل نوسانات ناشی از فشار باد و سایر نیروها مقاومت كند و از نظر
خرابكاری یا جابجایی نیز ایمنی كافی داشته باشد.
اگرچه از نظر ایمنی یک راه قابل عبور و بدون موانع كناری بسیار مطلوب می باشد ، لیكن لازم است بعضی
تجهیزات در حریم راه و نزدیک به سواره رو نصب گردند. این تجهیزات ثابت كناری عبارتند از پایه های
علایم، پایه های روشنایی، چراغهای راهنمایی، لوازم اخطاری تقاطع با راه آهن، جعبه های تلفن اضطراری و
… . درصد قابل توجهی از تلفـات مربوط به موانع ثابت به دلیل برخورد وسایل نقلیه با پایه های علایم و
روشنایی است، اگر چه برخورد با سایر تجهیزات كنار نیز منجر به حوادث شدید می گردد.
مهندسی راه اقتضاء می كند كه، با توجه به محدودیت ها، ایمن ترین تسهیلات ممكن مورد استفاده قرار
گیرند. به طور كلی پنج گزینه مختلف برای طرح ایمن وجود دارد كه با در نظر گرفتن شرایط از میان آنها
می توان انتخاب نمود. این گزینه ها به ترتیب اولویت عبارتند از:
1- برداشتن مانع یا طراحی مجدد آن به طوری كه بتوان با ایمنی از آن عبور كرد.
2- جابجایی مانع به نقطه ای كه احتمال برخورد با آن كمتر است.
3- كاهش شدت حادثه با بهره گرفتن از سیستم شكست پذیر.
4- در صورت عدم امكان طراحی مجدد یا جابجایی با بهره گرفتن از حفاظ های طولی یا ضربه گیر مانع را
محافظت نمود.
5- اگر گزینه های دیگر مناسب نباشند با بهره گرفتن از شبرنگ یا سایر وسایل انعكاسی مانع را قابل رویت
نمود .
گــزینه های 1 و 2 نسبت به ســایر گــزینه ها ارجح می باشـند، ولی هـمیشه به این دلـیل كه پایه های
علایم و روشنایی باید در كنار راه قرار گیرند، امكان اجرای آنها نیست.
در این گونه موارد آنچه باقی می ماند استفاده از پایه های شكست پذیر یا ایمن سازی پایه معمولی با
استفاده از روش های گفته شده در بالا (4و5) می باشد.

تعداد صفحه :131

قیمت: 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید