عمران

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسی علل تصادفات و روش های كاهش اثرات آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  عمران  با عنوان :   بررسی علل تصادفات و روش های كاهش اثرات آن    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
عنوان:
بررسی علل تصادفات و روش های كاهش اثرات آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
در تمام كشورها موضوع تصادفات جاده ای یكی از مهمترین عوامل مـرگ و میـر بخصـوص در رده ی سـنی
افرادی است كه از لحاظ اقتصادی فعال محسوب میشوند. این موضوع بویژه در كشور مـا بسـیار مهـم اسـت
چون هم اكنون از لحاظ آمار تلفات در مكان اول جهان جای داریم . هزینه های تصادفات هم در ایران بسـیار
بالاست و بطور مثال در سال هشتاد این رغم بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان كه معادل 3 % تولیـد ناخـالص
ملی همان سال بوده است. در مجموع برای كاهش تعداد و اثرات تصادفات باید ابتدا عوامل موثر بر تصـادفات
را شناسایی كرد مانند روسازی، حجم تردد خودروها، ضریب ساعت اوج (PHF) ، نقش پلیس و جریمه ها
،بیمه و … و سپس برای هر كدام به تفكیک شرایط كاهش اثرات آنرا در تصادفات ، سنجیده میشود.

مقدمه:
در حال حاضر تصادفات جاده ای و درون شهری یكـی از مهمتـرین علتهـای مـرگ و میـر در كشـورمان
بحساب می آید و با وجود تحقیقات بسیاری كه سازمانها و ارگانهای مختلف مانند سازمان ترافیك، وزارت
راه و … در این باره انجام داده اند اما نتیجه آن بطور ملموس مشاهده ن شده است. آمارهایی در فصـل اول
در باره شدت و میزان تصادفات آورده میشود كه كشورهای دیگر را با كشورمان مقایسه میكند . همچنین
هزینه های كمی و كیفی مه در تصادفات متحمل می شویم و محاسبه كل هزینه های تصادفات در یـك
سال در فصل دوم آورده شده است.
در فصل سوم مدلهای ریاضی كه برای تصادفات جاده ای و درون شهری ارائه شده است ، آورده می شـود
و سر انجام در فصل آخر هم به بررسی تك تك عوامل مهم در تصادفات و روش های پیشگیری و بهبود آن
آورده میشود.

در بررسی تصادفات جادهای از دیدگاه آمار برداری دو مورد كلی وجود دارد كه عبارتند از:
1- «گزارش دهی» كه شا مل تهیه اطلاعات اولیه و گزارش مقدماتی است.
2- «بررسی» كه شامل جمعآوری اطلاعات تكمیلی بعدی و گزارش نهایی میباشد.
طبق این تقسیم بندی، اگر اطلاعات مندرج در پروندة تصادف فقط همان گزارش پلیس باشد، تصادف «گزارش»
شده اما «بررسی» نشده است. این طرز تقسیم بندی ساده همواره معایب و اشـكالاتی را بـه همـراه دارد . اولـین
اشكال اختصاص اولین مرحله به «گزارشدهی»است ونه به «بررسی» كه این با نظر پلیس مغایرت دارد. پلـیس
مرحله «گزارشدهی» یک تصادف را هرچند ساده هم باشد، جزئی از «بررسـی» تصـادف مـیدانـد. بـه عـلاوه،
تشخیص و تعیین فقط دو مرحله فوقالذكر وظایفی را كه علاوه بر «گزارش دهی» وجود دارد به هم آمیختـه و
بدین ترتیب تفاوتهای اساسی بین ثبت یافته ها (اندازه گیریها و عكسها) و نتیجهگیریهای مربوط به اینكـه اصـولاً
تصادف چگونه به وقوع پیوست (تفسیر و استنباط ) را مبهم میسازد.
بدین ترتیب، پنج مرحلهای كه در بررسی تصادف ذكر میشـود، بـه عنـوان یـك تقسـیمبننـدی قابـل قبـول در
كشورهای توسعه یافته مورد قبول قـرار گرفتـه و مـورد عمـل قـرار مـی گیـرد. در هریـك از مراحـل پـنجگانـه
مزبور،عملیات زیر باید به طور سیستماتیک انجام پذیرند:
1- «گزارشدهی»، مرحله اساسی جمعآوری اطلاعات اولیه است كه به منظـور تشـخیص و دسـته بنـدی نـوع
تصادف، وضع افراد، میزان خسارت و برنامه ریزی مراحل بعد انجام مـیپـذیرد. درایـن مرحلـه مطلقـاً اظهـارنظر
قطعی و ابراز عقیده و تفسیری وجود ندارد.
2- «بررسی محلی»، آزمایش و ثبت نتایج تصادف وهمچنین كسب اطلاعات اضافی در محل وقوع تصادف كـه
ممكن است بعداً قابل حصول نباشند و آمار و اطلاعات و آمار تكمیلی موردنیاز گزارش تصادف می باشـد. درایـن
مرحله نیز تنها اطلاعات موردنیاز بوده و هنوز موقع تفسیر و نتیجهگیری نیست.
3- «آماده سازی فنی»، جمعآوری آخرین قسمتهای اطلاعـات وآمـار و سـازماندهـی بـرای مطالعـه و تفسـیر
اطلاعات است. دراین مرحله اطلاعات جمـعآوری شـده در هـر سـه مرحلـه، مـنظم و كلاسـه شـده و پـاره ای
نتیجهگیریهای اولیه راجع به شرایط و اوضاع و احوالی كه منجر به وقوع تصادف شد به عمل میآید.

تعداد صفحه :142

قیمت: 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید