عمران

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران :انواع تأمین مالی پروژهش های حمل و نقل و ارزیابی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   عمران     با عنوان :    انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران ـ برنامه ریزی حمل ونقل
عنوان:
انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی
(تامین مالی پروژه های برقی كردن خطوط راهآهن از طریق
ساختارهای غیردولتی)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده
تامین مالی پروژه های اقتصادی یكی از مهم ترین بحث ها و موانع توسعه اقتصادی به ویژه در كـشوره
های در حال توسعه می باشد. بحث كمبود سرمایه و منابع مالی به ویژه از اواسط قرن بیستم از سـوی
رهبران كشورهای در حال توسعه در مجامع بین المللی طرح شده و با وجود تـشك یل نهادهـای پـولی
جهانی نظیر صندوق بین المللی پول و بانك جهانی كه علی الظاهر می بایست نقش مهمـی در تـامین
مالی طرح های اقتصادی ایفا كنند. هنوز جریان بین المللـی سـرمایه بـه اقتـصاد كـشورهای در حـال
توسعه باكندی رو به رو است.
از آنجا كه بازار سرمایه در كشورهای رو به رشـد از ابزارهـای مناسـب تـامین مـالی نیـز برخـوردار
نیست. مشكل كمبود سرمایه یا به عبارت بهتر كمبود سرمایه گذاری اقتصادی در ایـن كـشورها ابعـاد
وسیع تری پیدا كرده است.
بنابراین به روش های مختلف باید نسبت به جذب منابع مالی و استفاده صـحیح آن در پـروژه هـای
مختلف به ویژه پروژه های سنگین از لحاظ مالی اقدام كرد و آنها با روش های علمی مـود مقایـسه قـرار
داده و بهترین گزینه را انتخاب نمود.
در این سمینار علاوه بر برشمردن نحوه تامین مالی پروژه های حمل و نقلی، ارزیابی اقتـصادی آنهـا
نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه
كشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از ویژگی های اقتصادی مناسـبی برخـوردار اسـت و مـی
بایست علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر بر منابع تامین داخلی متكی باشند . ایـن
منابع كه سرچشمه گرفته از پس انداز ملی است می بایست با اتخـاذ سیاسـت هـای مناسـب پـولی و
تجهیز بازار سرمایه تامین شود تا بتواند در پیشبرد اهداف و آرمان های اقتصادی كه همانا دستیابی به
رشد و توسعه اقتصادی پایدار است موثر واقع شود. در این تحقیق به بحث تـامین مـالی و روش هـای
علمی آن خواهیم پرداخت.
تامین مالی عبارت است از جمع آوری وجوه برای ابتیاع عوامل گوناگ ون مورد نیاز تولید كالا یا ارائه
خدمت. به عبارت دیگر تامین مالی تامین سـرمایه مـورد نیـاز جهـت سـرمایه گـذاری در طـرح هـای
اقتصادی می باشد. خواه این سرمایه به صورت وجوه نقد باشد یا به صـورت سـرمایه انباشـت شـده در
كالاهای سرمایه ای یا واسطه ای (به عبارت بهتر دانش فنی و فن آوری انباشـته در كالاهـای سـرمایه
ای).
در اجرای پروژه های اقتصادی بحث عمده نحوه تامین مالی می باشد كه چنانچه سرمایه گذار خود
از منابع مالی كافی برخوردار باشد در این زمینه مشكلی بروز نمی كند. اما اگر وجوه مورد نیاز سـرمایه
گذاری به تمامی در اختیار سرمایه گذار (اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی یا خصوصی) نباشـد راه هـای
تامین مالی یا شیوه های تامین مالی مورد توجه قرار می گیرد.
اصولاً در اقتصاد نخستین و مهم ترین شیوه تامین مالی تبدیل پس انداز ملـی بـه سـرمایه گـذاری
است. این تبدیل ممكن است از سوی دولت یا بخش خـصوصی (اعـم از حقیقـی یـا حقـوقی) صـورت
بگیرد. اگر نسبت خالص پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی در حدی قابل توجه قرار گیرد مشكلی
به عنوان كمبود منابع سرمایه گذاری در اقتصاد بروز نمی كند اما زمانی كه میل به مصرف در مـصرف
كنندگان (اعم از خصوصی یا دولتی) در حدی بالا باشد كه همواره منابع نـاچیزی بـرای پـس انـداز و
تبدیل آن به سرمایه گذاری باقی گذارد تنگنای كمبود منابع سرمایه گذاری بروز می كند.
در اغلب كشورهای در حال توسعه از جمله ایران به لحاظ عرضه كل رشد جمعیـت و فـشار تقاضـا
برای ابتیاع كالاها و خدمات مصرفی و… همواره سطح پس انداز ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در
حد قابل توجه نسبت و لذا سرمایه گذاران همواره با كمبود منابع برای سرمایه گـذاری در طـرح هـای
اقتصادی مواجه می باشند. اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد كه فشارهای تورمی سیر نزولی ارزش
پول ملی را به وجود آورد و در مقابل بازار معاملات كاذب و دلالی (ارز ، سكه ، كالاهای مصرفی بـادوام
، زمین و …) نیز رونق داشته پس انداز كنندگان تمایلی به نگهداریی وجوه نقد خود در نظام بـانكی یـا
سرمایه گذاری آن در طرح های اقتصادی نشان نمی دهند و این امر بر انباشت سرمایه برای سـرمایه –
گذاری اثر منفی دارد.

تعداد صفحه :177

قیمت: 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید