روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی : بررسی تاثیر هوش معنوی بركیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : بررسی تاثیر هوش معنوی بركیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس 

    دانشگاه آزاد اسلامی           

پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : M.A

گرایش: استراتژیک

موضوع:

بررسی تاثیر هوش معنوی بركیفیت مراقبت پرستاری بیمارستانهای آموزشی و درمانی شهر بندرعباس

 

استاد راهنما:

دکتر علی علیزاده

 

سال تحصیلی: ١٣٩3  –  ١٣٩2

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

چکیده   ………………………………………………………………………………………………………………..١

فصل اول  : کلیات تحقیق

١-١-مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………. 3

١-٢-بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………. 4

١-٣-اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………….٦

١-٤-اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………… ٧

١-٥-سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………. 7

1-6-فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………. 8

١-7-تعریف مفاهیم   ………………………………………………………………………………………….. ٨

فصل دوم   : مروری بر تحقیقات انجام شده

٢-١-مفهوم هوش …………………………………………………………………………………………….. ١١

٢-٢-معنویت …………………………………………………………………………………………………… 12

٢-٣-انواع هوش ………………………………………………………………………………………………. 13

٢-4-مفهوم هوش معنوی ……………………………………………………………………………………..١5

٢-5- اندازه گیری هوش معنوی ………………………………………………………………………….. 18

٢-6- مولفه های هوش معنوی  …………………………………………………………………………  19

٢-7- مولفه های هوش معنوی در اسلام ……………………………………………………………   22

٢-8-ابعاد هوش معنوی …………………………………………………………………………………….. 23

٢-9-رشد هوش معنوی …………………………………………………………………………………….. 24

٢-10-كاربرد هوش معنوی …………………………………………………………………………….   25

٢-11-مدل های هوش معنوی ………………………………………………………………………….. 26

٢-12-مفهوم كیفیت ………………………………………………………………………………………… 29

٢-13-مفهوم مراقبت در پرستاری ………………………………………………………………………. 30

٢-14-مفهوم كیفیت مراقبت پرستاری و ابعاد آن …………………………………………………… 30

٢-15-مروری بر مطالعات انجام شده ………………………………………………………………… 31

٢-16-مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………. 38

 

فصل سوم   : روش تحقیق

٣-١-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………40

3-2-روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………40

٣-3-جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………… 40

٣-4-نمونه پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 41

٣-5-ابزار و روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………. ٤1

٣-6-پایایی و روایی …………………………………………………………………………………………. 42

٣-7-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………… ٤4

٣-٨-ملاحظلات اخلاقی …………………………………………………………………………………… 44

 

فصل چهارم   : نتایج

٤-١-مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………. 46

٤-٢-آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… 47

٤-٣-آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………56

٤-٤-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم   : بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 67

5-2- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 67

5-3-محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….. 69

5-4-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 69

منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

 

عنوان                                                                                               صفحه        

جدول 1: تعارف هوش ………………………………………………………………………………………16

جدول 2: ابعاد هوش معنوی ……………………………………………………………………………….24

جدول 3: مدل هوش معنوی سیندی ویگلسورث …………………………………………………..27

جدول 4- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………41

جدول5- سوالات مورد استفاده برای سنجش متغیرهای هوش معنوی ……………………..42

جدول6- پایایی پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………..44

جدول 7- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه هوش معنوی ………………………………………52

جدول 8- : آمار توصیفی سوالات پرسشنامه كیفیت مراقبت پرستاری ……………………..53

جدول9- آزمون كولموگروف-اسمیرنوف متغیرها ………………………………………………..57

جدول 10- سطح معناداری تاثیرمتغیر تفكر انتقادی ………………………………………………61

جدول11-. سطح معناداری تاثیر متغیر ایجاد معنای شخصی…………………………………..62

جدول 12- سطح معناداری تاثیر متغیر آگاهی متعالی …………………………………………… 62

جدول13- سطح معناداری تاثیر متغیر آگاهی توسعه موقعیت هوشیاری ……………………63

جدول 14- بررسی همبستگی بین ابعاد كیفیت مراقبت و هوش معنوی ……………………64

 

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                             صفحه         

                                                                                             

نمودار شماره 1- الگوی ارتباطی سطوح هوش معنوی …………………………………………..24

نمودار شماره 2- تفكیک نمونه ها بر حسب جنسیت……………………………………………..48

نمودار شماره 3- تفكیک نمونه ها بر حسب تحصیلات………………………………………….49

نمودار شماره 4- تفكیک نمونه ها بر حسب وضعیت استخدام…………………………………49

نمودار شماره 5- تفكیک نمونه ها بر حسب وضعیت تاهل…………………………………….50

نمودار شماره 6- تفكیک نمونه ها بر حسب سابقه كار……………………………………………51

نمودار شماره 7- تفكیک نمونه ها بر حسب سن…………………………………………………….58

 

فهرست شكل ها

عنوان                                                                             صفحه         

                                                                                             

شكل شماره 1- مولفه های هوش معنوی ……………………………………………………………..28

شكل شماره 2- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………….38

شكل شماره 3-  نتیجه اجرای مدل پیشنهادی تحقیق با ضریب استاندارد …………………..59

شكل شماره 4-  نتیجه اجرای مدل پیشنهادی تحقیق با مقادیر معناداری (T) …………….60

 

پیوست ها

عنوان                                                                             صفحه               

                                                                                                       

پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک …………………………………………………………………………..73

پرسشنامه هوش معنوی ……………………………………………………………………………………..74

پرسشنامه كیفیت مراقبت پرستاری ………………………………………………………………………75

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر هوش معنوی بر كیفیت مراقبت های پرستاری بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر بندرعباس اجرا گردید.روش این پژوهش از لحاظ نوع هدف، توصیفی-همبستگی، برحسب نتیجه كاربردی است است. پرستاران شاغل در این بیمارستانها جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.

ازمیان این جامعه آماری 215 نفر پرستار به عنوان نمونه آماری با بهره گرفتن از روش تصادفی طبقه ای و ازطریق فرمول كوكران انتخاب شدند و با بهره گرفتن از پرسشنامه پرسشنامه استاندارد هوش معنوی كینگ و پرسشنامه كیفیت مراقبت پرستاری پرسشنامه QUALPAC مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با بهره گرفتن از دو نرم افزار PLS  و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثیر چهار مولفه هوش معنوی (تفكر انتقادی وجودی، توسعه موقعیت هوشیاری، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی) بر كیفیت مراقبت های پرستاری معناداری نبوده و در نهایت بین هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری همبستگی ضعیفی وجود دارد.

 

کلمات کلیدی : هوش معنوی , كیفیت مراقبت, پرستار

١-١- مقدمه

 

كیفیت ارائه خدمات و تولیدات همواره مورد توجه انسانها بوده است . شاید توسعه نوآوری و صنعت نیز ، برمبنای این اصل استوار باشد كه انسان هیچگاه نسبت به وضع موجود خود راضی نیست و همواره سعی در بهبود آن داشته است .اهمیت كیفیت در بخش صنعت در دهه های 1950-۱۹۴۰ مورد توجه قرار گرفت و در علوم پزشكی از سا ل ۱۹۸۰ مطرح شد(رجبی پور میبدی و همكاران، 1388)

یكی از مشاغل كلیدی و مهم در محیط های بهداشتی درمانی پرستاری است(موصلی و همكاران، 1389) و پرستاران بیش از 70 درصد افراد تیم بهداشتی درمانی را تشكیل می دهند(هكاری و همكاران، 1389). در مراقبت نیز، به عنوان بخش مهم پرستاری، مورد قبول بیشتر پرستاران و محققان پرستاری بوده و مترادف اقدامات پرستاری است. این مفهوم، نمونه بارز احساس، فكر و عمل است كه با خود راحتی جسمانی و روانی را فراهم می كند(بالجانی و همكاران، 1391).

علاوه بر موارد ذكر شده، اخیراً مطالعات زیادی در زمینه تأثیر معنویت در سازمانها و بهبود عملكرد افراد

انجام شده است كه آن را به عنوان نیروی قدرتمندی جهت سازگاری و تطابق بهتر افراد در مواجهه با مشكلات معرفی كرده است. ورود معنویت به حرفه ها و مشاغل پدیده نوپایی است كه می تواند تأثیر مثبتی در بهبود عملكرد و صلاحیت افراد و ارتقاء سازمان ها داشته باشد. هوش معنوی نیز سازهای جدید است كه به معنای مجموعه ای از قابلیت‌های فرد در ارتباط با منابع معنوی است كه دربردارنده نوع مؤثری از سازگاری و رفتارحل مسأله است و بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و … شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یكپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید.حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و … شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دستیابی به یكپارچگی درونی و بیرونی یاری مینماید  این هوش به فرد دید كلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویدادها میدهد و او را قادر به استفاده از ظرفیتها و منابع معنوى براى تصمیم گیرى هاى مهم و حل مسائل روزانه می كند(كریمی مونقی و همكاران، 1390).

پژوهش حاضر قصد دارد، علاوه بر سنجش میزان هوش معنوی و كیفیت مراقبت های پرستاری در بین پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان، تاثیر هوش معنوی بر كیفیت ارائه مراقبت های پرستاری در بیمارستان های مذكور را نیز بررسی نماید.

 

١-٢- بیان مسئله

 

هوش، از جمله هوش معنوی بیانگر مجموعه مهارت ها و توانایی های مختلف است كه هر كدام به اشكال متفاوت در بافتهای اجتماعی و تاریخی ظاهر می شوند .والترز وگاردنر[1] عقیده دارند هوش مجموعه ای از توانایی هاست كه فرد را در حل مشكلاتش توانا نموده و این راه حل ها را دریک فرهنگ خاص جای می دهد(باب الحوائجی و همكاران، 1390). معنویت نیز به عنوان یكی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی وخودشناسی می شود. بیلوتا معتقد است معنویت، نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یكپارچه شدن با كسی غیر از خودمان است، این آگاهی ممكن است منجر به تجربه ای شود كه فراتر از خودمان است (غباری و همكاران، 1389). هوش معنوی تركیبی از عناصر هوش ومعنویت است (باب الحوائجی و همكاران، 1390). یانگ در تعریفی بیان می دارد “هوش معنوی ظرفیت انسان است برای جستجو و پرسیدن سئوالات غایی درباره معنای زندگی و به طور همزمان تجربه پیوند یكپارچه بین هریک از ما و جهانی است كه در آن زندگی می كنیم. با هوش معنوی به حل مشكلات با توجه به جایگاه معنا و ارزش آن مشكلات می پردازیم. هوشی كه قادریم توسط آن به كارها و فعالیتهایمان معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گرفتن از آن برمعنای عملكردمان آگاه شویم و دریابیم كه كدامیک از اعمالمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و كدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم”(یانگ و ماو[2]، 2007). هوش معنوی سازه های معنویت و هوش را درون یک سازه جدید تركیب می كند و به عنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سئوالات نهایی درباره معنای زندگی و تجربیات همزمان و ارتباط یكپارچه بین ما و دنیایی كه در آن زندگی می كنیم تعریف شده است.آن یكی از هوش های چندگانه است و روش های متعددی را در برمی گیرد و می تواند زندگی درونی و روح را با زندگی بیرونی و كار در دنیا، یكپارچه و هماهنگ سازد . (باقری وهمكاران، 1390). هوش معنوى قادر است كه هشیارى یا احساس پیوند با یک قدرت برتر یا یک وجود مقدس را تسهیل كند یا افزایش دهد.(معصومی و همكاران، 1388) درباره اجزاى تشكیل دهنده ى هوش معنوی (مولفه ها) نظرات مختلفى ارائه شده است.  ویگلسورث[3]( 2004)، هوش معنوی را به عنوان توانایی برای رفتار كردن همراه با دلسوزی و مهربانی و عقل و خرد با حفظ آرامش درونی و بیرونی بدون توجه به شرایط می داند.(سهرابی، 1387) نوبل و وگان[4] نیز هشت مؤلفه را برای هوش معنوی در نظر گرفتند كه نشان دهنده رشد هوش معنوی است. این مؤلفه ها عبارتند از درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف كردن نیازهای دیگران(نوبل، 2000). همچنین ابعاد هوش معنوی از نظر كینگ[5] ، مجموعه ای از توانایی ها و قابلیت های ذهنی است ، كه شامل : الف ) تفكر انتقادی وجودی ب) ایجاد معنای شخصی ج) آگاهی متعالی د) توسعه هوشیاری (صریحی و همكاران، 1390).درواقع این هوش بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن، بدین معنا كه فرد سئوالات بیشتری را در مورد خود و زندگی و جهان پیرامون خود مطرح می كند.(مك مولن[6]، 2003). بحث هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلكه در حوزه های سازمانی نیزمورد توجه است و علاوه بر حوزه های روان شناختی، وارد سایر حوزه های علوم انسانی از جمله مدیریت شده و به جرات می توان گفت كه شاید علت تحقیقات فزاینده در حوزه معنویت مشاهده تاثیر چشمگیر آن در بعد بهبود عملكرد فردی و سازمانی بوده (ساغروانی، 1389) و از طرفی سازمان هایی كه به سطح بالاتری از كیفیت خدمات دست یابند، مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت و با نظر به تاثیر انكار ناپذیر كیفیت در حوزه خدمات بهداشت و درمان (رجبی پورمیبدی و همكاران، 1388) و نقش پرستاران ، كه به عنوان بزرگترین گروه در میان كاركنان بهداشتی درمانی بوده و از دیدگاه قانونی و اخلاقی، پاسخگوی كیفیت مراقبتهای ارائه شده می باشند(بازارگادی و همكاران، 1386)، ارائه مراقبت ها و خدمات با كیفیت مناسب به عنوان یک اولویت در نظام خدمات بهداشتی درمانی به ویژه در زمینه خدمات پرستاری مطرح شده است ، به طوری كه در اغلب كشورها درجه بندی و اعتبار بخشی بیمارستان ها، تحت تاثیر مراقبت های پرستاری و كیفیت آن است (نیشابوری و همكاران، 1389). لذا با توجه به مطالب پیشگفت و باتوجه به مطالعات اندكی كه دراین زمینه انجام پذیرفته پژوهشگر بر آن شد، به این سوال اصلی پاسخ دهد كه، آیا هوش معنوی بركیفیت ارائه مراقبت ها توسط پرستاران، در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان بندرعباس تاثیر دارد ؟

تعداد صفحه : 88

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.