حقوق

دانلود پایان نامه حقوق خصوصی : ضمانت حسن انجام تعهد


گرایش :حقوق خصوصی

عنوان :   ضمانت حسن انجام تعهد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 گرایش:

حقوق خصوصی

 عنوان:

ضمانت حسن انجام تعهد

 استاد راهنما:

دکتر هدایت اله سلطانی نژاد

 

استاد مشاور:

دکتر جمشید شریفیان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………….

فصل اول: شناخت ضمانت حسن انجام تعهد………………………………………… 1

1-1 معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت حسن انجام تعهد………………………………. 2

1-1-1 معانی و مفاهیم……………………………………………………………… 2

1-1-1-1 ضمانت…………………………………………………………………… 2

1-1-1-1-1- تعریف و اوصاف عقد ضمان………………………………………….

1-1-1-2 تعهد………………………………………………………………………. 23

1-1-1-3 حسن انجام تعهد………………………………………………………….. 28

1-1-2 اقسام تعهد و ضمانت ………………………………………………………. 42

1-1-2-1 اقسام تعهد………………………………………………………………… 43

1-1-2-2 اقسام ضمانت…………………………………………………………….. 59

1-2 فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد…………………………………. 65

1-2-1 فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای ضامن………………… 70

1-2-2 فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون له……………. 71

1-2-3 فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد در تعهدات امروزی………… 72

1-2-4 فواید و کارکردهای ضمانت حسن انجام تعهد برای مضمون عنه (متعهد)… 78

1-3  مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه……………………………. 80

1-3-1 مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد رهن……………………………….. 80

1-3-1-1 شباهتها……………………………………………………………………. 80

1-3-1-2 تفاوتها…………………………………………………………………….. 83

1-3-2 مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد کفالت……………………………… 86

1-3-2-1 شباهتها……………………………………………………………………. 86

1-3-2-2 تفاوتها…………………………………………………………………….. 87

1-3-3 مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عقد حواله………………………………. 89

1-3-3-1 شباهتها……………………………………………………………………. 89

1-3-3-2 تفاوتها…………………………………………………………………….. 91

فصل دوم: ارکان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد……………………………….. 94

2-1 ارکان و شرایط تعهد…………………………………………………………… 95

2-1-1 رابطه حقوقی………………………………………………………………… 95

2-1-2 موضوع و شرایط تعهد……………………………………………………… 97

2-1-2-1 تعهد به تملیک یا انتقال مال……………………………………………… 98

2-1-2-2 تعهد به انجام کار (فعل)………………………………………………….. 99

2-1-2-3 تعهد به خودداری از انجام کار (ترک فعل)……………………………… 102

2-1-3 طرفین تعهد…………………………………………………………………. 104

2-1-3-1 اثر تعهدات نسبت به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث…………………… 106

2-2 ارکان و شرایط ضمانت……………………………………………………….. 108

2-2-1 عقد ضمان…………………………………………………………………… 108

2-2-1-1 تنجیز……………………………………………………………………… 109

2-2-1-2 لزوم………………………………………………………………………. 112

2-2-1-3 مشروع بودن جهت………………………………………………………. 115

2-2-2 طرفین عقد ضمان…………………………………………………………… 117

2-2-2-1 تراضی طرفین……………………………………………………………. 117

2-2-2-2 اهلیت طرفین…………………………………………………………….. 119

2-2-2-2-1 بلوغ…………………………………………………………………….. 120

2-2-2-2-2 رشد…………………………………………………………………….. 121

2-2-2-2-3 عقل…………………………………………………………………….. 127

2-2-3 مضمون به………………………………………………………………….. 128

2-2-3-1 لزوم ثابت بودن بر ذمه…………………………………………………… 128

2-2-3-2 لزوم مشروع بودن تعهد………………………………………………….. 133

2-2-3-3 موضوع تعهد باید مال کلی و قابل تعیین باشد…………………………… 133

فصل سوم: آثار ضمانت حسن انجام تعهد…………………………………………… 135

3-1 آثار ضمان میان ضامن و مضمون له…………………………………………. 136

3-1-1 انتقال تعهد…………………………………………………………………… 137

3-1-1-1 در جائیکه تعهد قایم به شخص نیست…………………………………….. 139

3-1-1-2 در جائیکه تعهد قایم به شخص است……………………………………… 140

3-1-2 یگانگی تعهد ضامن و مضمون عنه………………………………………… 140

3-1-2-1 آثار یگانگی تعهد…………………………………………………………. 141

3-1-3 رجوع مضمون له به ضامن………………………………………………… 145

3-1-3-1 رعایت مفاد عقد ضمان…………………………………………………… 146

3-1-3-2 رعایت شرایط عمومی…………………………………………………… 146

3-1-4 اختلاف بین ضامن و مضمون له…………………………………………… 147

3-2 آثار ضمان میان ضامن و مضمون عنه……………………………………….. 149

3-2-1 شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه………………………………………. 150

3-2-1-1 اذن مضمون عنه…………………………………………………………. 150

3-2-1-1-1 ضمانت با اذن مضمون عنه……………………………………………. 150

3-2-1-1-2 ضمانت بدون اذن مضمون عنه………………………………………… 159

3-2-1-2 ایفاء تعهد…………………………………………………………………. 161

3-3 آثار ضمان میان ضامنان………………………………………………………. 166

3-3-1 تعدد ضمانت از یک تعهد…………………………………………………… 166

3-3-1-1 ضمان به قید تسهیم……………………………………………………….. 166

3-3-1-2 ضمان به قید شمول تمام تعهد……………………………………………. 167

3-3-1-3 ضمان تضامنی…………………………………………………………… 169

3-3-1-4 ضمان به طور مطلق…………………………………………………….. 172

3-3-1-5 ضمان چند نفر به ترتیب…………………………………………………. 174

3-3-2 ترامی (تسلسل) و دور ……………………………………………………… 175

3-3-2-1 ترامی و آثار آن………………………………………………………….. 175

3-3-2-2 دور (ضمان مضمون عنه از ضامن)……………………………………. 176

نتیجه گیری……………………………………………………………………………

پیشنهادها……………………………………………………………………………… 179

منابع………………………………………………………………………………….. 182

چکیده انگلیسی

چکیده

ضمانت حسن انجام تعهد، به این معنی است كه اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نكند، متعهدله می‌تواند از محل ضمانتی كه برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران كند.

این نوع از ضمانت دارای اقسامی است، كه مهمترین آنها عبارت‌اند از: ضمانتهای اخلاقی، ضمانتهای شخصی و ضمانتهای وثیقه‌ای.

از مهمترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است كه ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد،‌ به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی‌توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قایم به شخص نمی‌توان ضمانت شخصی معین كرد. مهمترین نتیجه و اثری كه از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می‌شود، این است كه صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی‌شود، بلكه تعهد باید به نحو احسن وفا شود.

واژگان كلیدی: تعهد، ضمانت، حسن انجام تعهد

مقدمه

1- طرح موضوع

موضوع این پایان‌نامه، ضمانت حسن انجام تعهد می‌باشد كه یكی از جوانب حقوق تعهدات است و منظور از آن این است كه در رابطه‌ میان متعهد و متعهدله، یک توافق فرعی و ثانوی انجام می‌پذیرد، به این صورت كه اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل نكرد، متعهد له بتواند به سراغ ضمانتی كه مقرّر كرده‌اند برود و از محل آن خسارات وارده به خود را جبران كند، این موضوع هر چند در ابتدا ساده به نظر می رسد، اما در عمل سوالات زیادی  در مورد آن مطرح می‌گردد كه یافتن پاسخی مناسب برای این سوالات می‌تواند از بسیاری اختلافات و تشكیل پرونده‌های دادگستری جلوگیری كند.

2- پیشینه تحقیق

در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد، در حقوق داخلی تاكنون به طور خاص تحقیق و پژوهشی جامع كه در بردارنده تمامی جوانب و مباحث موضوع ‌باشد انجام نشده است و تنها بخش‌های خاصی از این موضوع، مثل ضمانت یا تعهد مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، اما در بعد بین‌المللی، موضوع ضمانت حسن انجام تعهد، بیشتر و دقیق‌تر مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است، چرا كه اهمیت این موضوع در بعد بین‌المللی به مراتب بیشتر می باشد.

3- اهداف تحقیق

از جمله اهدافی كه در این پایان‌نامه دنبال می شود، این است كه اولاً معنا و مفهوم  ضمانت حسن انجام تعهد به طور دقیق، روشن شود، ثانیاً : انواع ضمانت‌هایی كه برای حسن انجام تعهدات وجود دارند مشخص شوند.

ثالثاً: جنبه‌های تاریک و مبهم موضوع روشن شوند و دامنه دانش و اطلاعات در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد گسترش یابد.

4- سوال اصلی

سوال اصلی تحقیق عبارت است از: ضمانت حسن انجام تعهد و اقسام آن چیست؟

5- سوالات فرعی

ازجمله سوالات فرعی كه در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد وجود دارد این است كه:

اولاً: اساساً آیا ضمانت كردن برای حسن انجام تعهد صحیح است؟

ثانیاً: معنا و مفهوم «حسن انجام تعهد» در هر قراردادی چگونه مشخص می‌شود؟

ثالثاً: ضمانت حسن انجام تعهد چه فواید و آثاری دارد؟

رابعاً: ضمانت حسن انجام تعهد، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با عقود مشابه، چون عقد رهن دارد؟

6- فرضیه اصلی:

امروزه در اكثر تعهدات، متعهد ضمانتی را برای حسن انجام تعهد خود قرار می‌دهد تا اگر وفق توافقی كه با متعهدله كرده ‌است به تعهدش به نحو احسن وفا نكرد، متعهدله به سراغ ضمانت تعیین شده برود و از محل آن خسارات وارده به خود را جبران كند.

7- فرضیات فرعی

از جمله فرضیات فرعی بحث ضمانت حسن انجام تعهد این است كه:

اولاً: در منابع حقوق مدنی، ضمانت در دیون وجود دارد، اما ضمانت درتعهدات نیز جاری و صحیح می‌باشد.

ثانیاً: برای مشخص شدن معنا و مفهوم حسن انجام تعهدات در هر قراردادی، علاوه بر مراجعه به خود قرارداد و تفسیر آن به عرف خاص نیز مراجعه و توجه می‌شود.

ثالثاً: ضمانت حسن انجام تعهد دارای فواید و كاركردهایی هم برای متعهد له و هم برای متعهد می‌باشد، مثلاً علاوه بر اینكه موجب اطمینان خاطر بیشتر متعهدله نسبت به اجرای مفاد تعهد می‌شود،‌در عین حال باعث می‌شود كه در شرایط مساوی، متعهدله با شخصی كه دارای ضمانت می‌باشد قرارداد منعقد كند.

رابعاً: ضمانت حسن انجام تعهد در ظاهر شبیه عقد رهن می‌باشد، مثلاً هر دو تبعی هستند، اما با آن تفاوت‌هایی نیز دارد مثلاً ضمانت عقدی لازم است اما رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.

8- روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان‌نامه به صورت توصیفی ـ تحلیلی است، یعنی ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آنها مبادرت شده است.

9- روش گزارش اطلاعات

در این پایان‌نامه روش گزارش اطلاعات، كتابخانه‌ای است، یعنی در خصوص بحث ضمانت حسن انجام تعهد، به هر كتاب یا پایان‌نامه‌ای است كه مرتبط با آن بوده مراجعه و مطالب آن جمع‌ آوری و به همراه نظرات شخصی ساماندهی شده‌اند.

10- سازماندهی (ساختار تحقیق):

این تحقیق دارای یک مقدمه، سه فصل و یک نتیجه‌گیری می‌باشد، كه در فصل اول به معانی و مفاهیم موضوع و كاركردهای آن و نیز مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه پرداخته شده است و در فصل دوم، تمامی اركان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در فصل سوم كلیه‌ی آثار ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است.

فصل اول

شناخت ضمانت حسن انجام تعهد

فصل اول: شناخت ضمانت حسن انجام تعهد

برای شناخت ضمانت حسن انجام تعهد، دو مبحث اختصاص یافته است که در مبحث اول، معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد از جمله معانی و مفاهیم ضمانت و تعهد کاملا روشن شده است هم چنین در این مبحث اقسام ضمانت و تعهد توضیح داده شده است.

مبحث دوم این فصل نیز به کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد در قراردادها و فواید ضمانت حسن انجام تعهد پرداخته شده است

هم چنین در این مبحث ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه از جمله عقد رهن، ضمانت در قانون تجارت و عقد کفالت مقایسه شده است.

1-1- معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت و تعهد

این مبحث دارای دو گفتار مستقل می باشد که در گفتار اول آن معانی و مفاهیم ضمانت و تعهد توضیح داده شده است و در گفتار دوم اقسام ضمانت و تعهد روشن شده است.

1-1-1- معانی و مفاهیم

1-1-1- 1 ضمانت

واژه ضمان از ریشه «ضمن» مشتق شده است و به معانی مختلفی آمده است

در اصطلاح فقهاء ضمان بمعنی تعهد و بر عهده گرفتن است[1] و در حقوق کنونی گاه مترادف با مسئولیت نیز بکار می رود، اما به طور کلی برای ضمانت معانی مختلفی را بیان کرده اند و گاهی ضمانت را به عنوان یک معنای عام در نظر گرفته اندو گاهی به عنوان یک معنای خاص، که ضمانت در معنای عام خود شامل عقد ضمان و کفالت نیز می شود و برخی ضمانت را در معنای عام خود شامل عقد ضمان و حواله و کفالت دانسته اند[2]، اینگونه که هرگاه ضمان بدون هیچگونه قرینه ای به کار رود، مقصود از آن عقد ضمان است و اگر کلمه ضمان به همراه قرینه ای بکار رود که نشان دهد اراده طرفین عقد حواله یا کفالت بوده است، همان معنا برای ضمانت در نظر گرفته می شود، مطابق قاعده العقود تابعة للقصود، یعنی عقدها تابع قصدها هستند، نه الفاظ

در نتیجه اگر شخصی بخواهد با بکار بردن لفظ ضمان عقد کفالت را بیان کند باید بگوید ضمان تن یا ضمان از نفس.

ضمان در معنای خاص خود، ناظر به عقد ضمان است که در ماده 684 قانون مدنی همین معنای ضمان آمده است و می گوید: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد، متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له، و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

برخی از فقهاء در تعریف عقد ضمان گفته اند که «و المراد به الضمان بالمعنی الاخص قسیم الحواله و الکفاله، لا الاعم الشامل لهما (و هو التعهد بالمال) ای الالتزام به (من البریء) من مال مما ثل لما ضمنه للمضمون عنه[3]».

یعنی الف- منظور از ضمان، ضمان به معنای اخص آن است که در مقابل حواله و کفالت قرار دارد و ضمان به معنای اعم (یعنی مطلق تعهد و ا لتزام به چیزی خواه در مورد اموال و خواه در مورد انسان) منظور نمی باشد که شامل حواله و کفالت نیز می گردد.

ب- ضمان عبارت است از این که شخصی (یعنی ضامن) که ذمه‌اش از مالی که مثل آن را برای مضمون عنه ضامن شده است بری باشد نسبت به پرداخت آن مال متعهد یعنی ملتزم به پرداخت آن ]از سوی بدهکار (مضمون عنه) گردد[؛ ]در این حالت شخص متعهد را ضامن و طلبکار را مضمون له و بدهکار را مضمون عنه می گویند[

در این تعریف با توجه به قید «المال»، کفالت خارج می شود زیرا کفالت عبارت است از تعهد نسبت به ]حاضر کردن[ شخصی ]هرگاه که صاحب حق بخواهد[

و با وجود قید «البری» حواله خارج می شود و خارج شدن حواله بر این مبنا است که مشغول الذمه بودن محال علیه ]یعنی بدهکار بودن او[ به محیل ]حواله دهنده[ را به ازای آن مبلغی به آن حواله داده است، شرط است.

ضمانت در حقوق بین الملل عمومی در دو معنا استعمال می شود:

الف- ضمانت دولت ثالث در اجراء عهد نامه ای که بین دو یا چند دولت منعقد شده و دولت ضامن هم نفعی در ضمانت نداشته باشد و صرفا اقدام به صلاح یکی از طرفین کرده باشد، این ضمان را ضمانت فرعی گویند.

ب- تضمین یک یا چندموضوع (مانند بیطرفی یک کشور معین یا حفظ صلح و امنیت یک منطقه یا جهان یا حفظ پاره ای از مؤسسات اجتماعی) از طرف یک یا چند دولت به منظور حفظ منافع خود و طرفین یک عهدنامه  این ضمان را ضمانت اصلی نامند.

تعداد صفحه :200

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.