رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : M.Sc

گرایش : حسابداری

عنوان : تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

 واحد قزوین

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

استاد راهنما:

دکتر فرزین رضایی

استاد مشاور:

دکتر اکبر عالم تبریز

 

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات طرح تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله. 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4 اهداف علمی.. 5

1-5 اهداف کاربردی.. 5

1-6 بهروه وران (ذینفعان). 5

1-7 فرضیه ها 6

1-8 مدل تحقیق.. 6

1-9 روش تحقیق.. 9

1-10روش گردآوری اطلاعات… 9

1-12 قلمرو تحقیق.. 9

1-12-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1-12-2 قلمرو  زمانی تحقیق.. 9

1-12-3  قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-13 ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 11

2-1 مقدمه. 11

2-2 رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت… 11

2-3رفتار هزینه در طول زمان. 13

2-4 مفهوم چسبندگی هزینه: 14

2-5 طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه ها 15

2-5-1 شواهد چسبندگی هزینه ها: 15

2-5-1-1 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری (دوره های زمانی): 16

2-5-1-2 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری بطور مقطعی.. 16

2-5-1-3 چسبندگی هزینه بخشهای واحد تجاری: 18

2-5-1-4 چسبندگی هزینه در بین صنایع مختلف: 19

2-5-2 عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها 19

2-5-2-1 تصمیمات عمدی مدیران: 19

2-5-2-2 خوش بینی مدیران. 20

2-5-2-3 تاثیر محدودیتهای فن آوری.. 21

2-5-2-4 تعداد کارکنان و میزان دارایی های ثابت… 21

2-5-2-5  استفاده از ظرفیت و هزینه ها تعدیل.. 22

2-5-2-6  مشکلات نمایندگی.. 23

2-5-2-7  رشد تولید ناخالص داخلی.. 23

2-5-3  اثرات ناشی از چسبندگی هزینه ها 24

2-5-3-1 تأثیر چسبندگی هزینه بر پیش بینی سود توسط تحلیلگران مالی و سود آتی و واکنش بازار. 24

2-5-3-2 تأثیر چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود. 25

2-6  پیشینه تحقیق.. 25

2-6-1  تحقیقات خارجی.. 25

2-6-2  تحقیقات داخلی.. 30

2-7 خلاصه فصل.. 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 32

3-1 مقدمه. 33

3-2 روش پژوهش…. 33

3-3 فرضیه های تحقیق.. 33

3-4 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 34

3-5 جامعه و نمونه آماری.. 37

3-6 گردآوری اطلاعات… 39

3-7 روایی و پایایی ابزار. 39

3-8 روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها 40

3-9 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 40

3-10 خلاصه فصل.. 41

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 42

4-1 مقدمه. 43

4-2 آمار توصیفی متغیرها 43

4-3 آزمون پایایی متغیرها 46

4-4 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 46

4-5 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 48

4-5-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 48

4-5-2 آزمون استقلال خطاها 49

4-5-3 ناهمسانی واریانس ها 50

4-5-4 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 50

4-6 آزمون فرضیات تحقیق.. 51

4-6-1 مدل آزمون فرضیه اول و سوم. 51

4-6-2 مدل های آزمون فرضیه دوم و چهارم. 53

4-6-3 مدل های آزمون فرضیه پنجم و هفتم.. 55

4-6-4 مدل های آزمون فرضیه ششم و هشتم.. 57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 61

5-1 مقدمه. 62

5-2- خلاصه نتایج و تفسیر یافته های پژوهش…. 62

5-3 محدودیتهای پژوهش…. 65

5-4 نتایج پژوهش…. 66

5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 66

فهرست منابع.. 67

پیوست… 69

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

(جدول 3-1) تعداد شرکت ها نمونه. 38

(جدول 4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 44

(جدول4-2) ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرها 45

(جدول 4-3) آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 46

(جدول 4-4) آزمون چاو. 47

(جدول4-5)  آزمون هاسمن.. 48

(جدول4- 6) آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 49

(جدول4-7) آزمون استقلال خطاها 49

جدول(4-8) نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس… 50

(جدول 4-9) آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل.. 51

(جدول4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 52

(جدول4-11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 54

(جدول4-12) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 56

(جدول4-13) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 58

(جدول5-1) خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها 62

 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 192 شرکت می باشد. در این تحقیق بینش مدیریت و تغییرات فروش به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنهابر رفتار نا متقارن هزینه های شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

در این تحقیق که از داده‌های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد تغییرات پایدار و ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و  بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. همچنین این نتایج نشان می دهد خوش بینی و بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

واژگان کلیدی: تغییرات پایدار ، تغییرات ناپایدار خوش بینی مدیریت، بد بینی مدیریت ، رفتار نا متقارن هزینه ها

 

فصل اول:

کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه

شناخت رفتار هزینه در واكنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شركتها از اهمیت زیادی برخوردار است(چن و همکاران[1]، 2008). پژوهش های تجربی اخیر درباره رفتار هزینه نشان داده، میزان كاهش هزینه ها به هنگام كاهش فروش، كمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. به این رفتار هزینه ها چسبندگی هزینه ها گفته می شود. استدلال می شود که چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیمات سنجیده[2] مدیران است.  هنگامیكه فروش كاهش می یابد، برخی از مدیران، این كاهش را موقتی تصور می کنند و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند . بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیتهای عملیاتی را در دوره های كاهش فروش حفظ می كنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به كاهش فروش، حذف شده و در دوره های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند هزینه های شركت در بلندمدت افزایش می یابد(بنکر و چن[3]، 2006).

در پژوهش حاضر، تأثیر  تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله

مطابق فرضیه تصمیمات سنجیده، چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است . برای مثال مطابق استدلال اندرسون و همكاران[4] (2005)، چسبندگی هزینه ها به این علت رخ می دهد كه مدیران، منابع مرتبط با فعالیت های عملیاتی را به طور سنجیده تعدیل می كنند. در مقابل، با وجود آنكه حفظ منابع اضافی در دوره های كاهش فروش، به تحمل هزینه های بیشتر و در نتیجه، كاهش سود دوره جاری منجر می شود، موجب كاهش هزینه ها و افزایش سود در بلندمدت می شود. علاوه بر این، اگر مدیران منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را متناسب با كاهش فروش، كاهش دهند، تحصیل و آماده سازی مجدد منابع در آینده، نیازمند زمان است . بنابراین چنانچه منابع و در نتیجه، هزینه ها متناسب با كاهش فروش كاهش یابد، شركت فرصت های توسعه فروش را از دست می دهد؛ زیرا نمی­ تواند منابع لازم برای گسترش فروش را با سرعت كافی به منظور استفاده از فرصتها به خدمت بگیرد. به همین علت، مدیران ناگزیرند برای انتخاب یكی از گزینه های كاهش هزینه ها از طریق حذف منابع یا تحمل هزینه های بیشتر برای بهره برداری كامل از افزایش فروش آتی تصمیم گیری كنند و یكی از اساسی ترین علل چسبندگی هزینه ها، تصمیمات سنجیده مدیرانی است كه می كوشند با توجه به پیش بینی فروش آتی، سود را در بلندمدت افزایش دهند(همان منبع).

چسبندگی هزینه ها كه در دوره های كاهش فروش مشاهده می شود، موجب كاهش سود یک دوره می شود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأكید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. تحمل هزینه منابع اضافی در دوره های كاهش فروش كه به منظور آمادگی برای افزایش فروش در آینده انجام میشود، موجب تحمل بار هزینه ای كمتری در بلندمدت شده و این توانایی را به شركت میدهد تا فرصتهای افزایش فروش در آینده را از دست ندهد. اما لازمه ی حفظ منابع برای دستیابی به سودهای بیشتر در آینده، آن است كه مدیران كاهش تقاضا را موقتی پیش بینی کنند و انتظار افزایش فروش آتی را داشته باشند. در دوره های كاهش فروش، چنانچه مدیران افزایش فروش آتی را زیاد پیش بینی كنند، منابع بیشتری را برای بهره گیری از افزایش تقاضا حفظ میكنند؛ زیرا در صورت كاهش منابع، شركت به هنگام افزایش فروش، منابع كافی در اختیار نخواهد داشت كه به از دست دادن فرصتها منجر میشود. میزان فرصت از دست رفته نیز متناسب با افزایش پیش بینی شده فروش است؛ بنابراین در صورت كاهش فروش در دوره جاری، هرچه پیش بینی مدیریت از فروش دوره آتی با خوش بینی بیشتری همراه باشد، نشان میدهد كاهش فروش از نظر مدیریت، موقتی تر است. به همین دلیل، منابع بیشتری به منظور آمادگی برای افزایش فروش در آینده حفظ میشود(چن و همکاران، 2008).

با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-3 ضرورت انجام تحقیق

آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعا لیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بند ی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است. در مدل سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا كاهش می یابند. به این معنا كه بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افزایش یا كاهش)  هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان كاهش در هزینه ها هنگام كاهش در حجم فعالیت است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تعیین رابطه بین ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند در بلندمدت توانایی های مدیریت واحد تجاری را در مدیریت هزینه و کنترل هزینه ها افزایش دهد. شناخت رابطه ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند آثار غیرقابل کنترل ناشی از عدم شناخت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد و وجود چسبندگی هزینه ها در عملکرد واحد تجاری منجر به کنش ناپایدار و بی ثباتی در عملکرد واحد تجاری نگردد.

1-4 اهداف علمی

هدف پژوهش حاضر این است که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بررسی شود و با تحلیل نتایج به دست آمده ، رابطه ی بین آن ها را مشخص نماییم.

1-5 اهداف کاربردی

شناخت رفتار هزینه در واكنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شركتها از اهمیت زیادی برخوردار است . چسبندگی هزینه ها كه در دوره های كاهش فروش مشاهده می شود، موجب كاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأكید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

1-6 بهروه وران (ذینفعان)

بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر تحلیلگران مالی و کارگزاران ، سرمایه گذاران، حسابرسان و مدیران عامل و مالی شرکت ها می توانند با عنایت به ارتباط بین ساختار هزینه با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تصمیمات بهینه که منجر به حداقل ریسک و حداکثر بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.

1-7 فرضیه­ ها

فرضیه اول: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه دوم: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه سوم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه چهارم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه پنجم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه ششم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه هفتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه هشتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

تعداد صفحه : 109

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.