رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان(مطالعه موردی در استان تهران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان(مطالعه موردی در استان تهران)

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اسلامشهر

دانشکده حسابداری ومدیریت ،گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش : حسابداری

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

(مطالعه موردی در استان تهران)

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر نیلوفر میرسپاسی

 

 

تابستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب    

چکیده 1

فصل اول. 2

 کلیات پژوهش…. 2

1-1 مقدمه. ……………………………………..3

1- 2 بیان مسأله. 5

1-2-1 سوالات پژوهش…. 6

1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

1- 4 اهداف پژوهش…. 6

1-4-2 اهداف اصلی.. 6

1-4- 3 اهداف فرعی.. 6

1-5 نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1- 6 فرضیات پژوهش…. 7

1-6-1فرضیات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6- 2فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1- 7 تعریف  متغییر های تحقیق.. 7

1-7-1متغییر های وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-1-1 تجهیز منابع پولی………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….8

1-7-1-2تخصیص منابع پولی…………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-2متغییر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-2-1مدیریت نقدینگی………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..9

1-7-2-2مدیریت هزینه…………………………………………………………………………. .. …………………………………………………………..9

1-7-2-3درجه بندی شعب…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-2-4تنوع و کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………….10

3-7-2-5تعدادپرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-7-3 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….11

1-8روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………11

1– 9 جامعه آماری.. 12

1- 10 تعریف واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات… 12

خلاصه فصل اول. 13

فصل دوم. 14

مبانی نظری پژوهش…. 14

2-1 مقدمه. 15

2- 2 تاریخچه بانکداری در ایران. 15

2-2-1 تاریخچه بانک ها 15

2-2-2پیدایش بانکداری.. 16

2-2-2-1 بانکهای ایرانی با سرمایه ایرانی.. 16

2-2-2-2 محل و سرمایه اولیه. 17

2-2-2-3 موسسه رهنی ایران. 17

2-3 قوانین بانکداری.. 17

2- 4 تجهیز منابع پولی در نظام بانکی.. 18

2-4-1حساب قرض الحسنه جاری.. 18

2- 4-2 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز. 18

2-4-3 سپرده سرمایه گذاری مدت دار. 19

2-4-3-1 ویژگی ها و نحوه ی به کارگیری حساب سرمایه گذاری.. 19

2-5 تخصیص منابع پولی در نظام بانکی.. 20

2-5-1 قرض الحسنه. 20

2-5-2 مضاربه. 21

2-5-3 جعاله. 22

2-5-4 مشارکت مدنی.. 23

2-6 تاریخچه تشکیل بانک پارسیان 26

2-7 شرکتهای وابسته به بانک پارسیان. 26

2-7-1 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان. 27

2-7-1-1 مهمترین اهداف و ماموریت های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان. 27

2-7-2 شرکت لیزینگ پارسیان. 27

2-7-3 شرکت بیمه پارسیان. 28

2-7-3-1 اهداف شرکت بیمه پارسیان. 29

2- 8 مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری نوین.. 29

2-8-1 مهارتهای نیروی انسانی.. 29

2-8-2 تنوع و کیفیت خدمات بانکی.. 30

2-8-3 عوامل و شرایط فیزیکی.. 31

2-8-3-1 محل استقرار شعب بانک… 31

2-8-3-2 طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعبه. 31

2-8-3-3 امکانات فیزیکی شعب بانک… 31

2-8-4 تعداد شعب… 31

2-8-5 مدیریت نقدینگی 32

2-8-6 سپرده های بانکی.. 32

2-8-7 مدیریت هزینه. 33

2-8-8  تسهیلات اعطایی.. 33

2-9 پیشینه ی تحقیق.. 34

خلاصه فصل دوم. 36

فصل سوم. 37

روش تحقیق.. 37

3-1 مقدمه. 38

3-2 نوع و روش شناسی تحقیق 38

3-3 قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

3-3-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………40

3-3-2 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

3-3-3 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

3-4 دوره زمانی تحقیق.. 41

3-5 جامعه آماری 41

3-6 نمونه آماری.. 41

3-7 روش نمونه گیری.. 42

3-8 اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات 42

3-9 فرضیات تحقیق.. 42

3-9-1 فرضیات اصلی.. 42

3-9-2 فرضیات فرعی.. 42

3-11 مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری.. 43

3-11-1 مرحله اول: تعریف فرضیه های آماری H0 , H1. 43

3-11-2 مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون. 43

3-11-3 مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنی H0 وH1 ومحاسبه مقدار بحرانی  44

3-11-4 مرحله چهرم: تصمیم گیری 44

3-12 آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………….45

3-12-1 آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته ومتغی.رهای مستقل مدل……………………………………………………………….45

3-12-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………….45

3-12-3 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل (خودهمبستگی متغیرهای مستقل ) ……………………………………………………………46

3-12-3-1  رفع مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………47

3-12-4 آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده ها ) ………………………………………………………………………………47

3-12-4-1 واریانس ناهمسانی………………………………………………………………………………………………………………………………47

3-12-4-2  آزمون دوربین _ واتسون……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-13 مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-14 روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-15 مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-16 همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-16-1 ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….51

3-17 مراحل بررسی فرضیات آماری………………………………………………………………………………………………………………………51

3-17-1 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه  معنی دار ضرایب ……………………….51

3-17-2 بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش……………………………………………………………………………..51

3-17-3 بررسی فرضیات زیربنایی…………………………………………………………………………………………………………………………52

خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

4-2 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

4-3 همبستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

4-3-1 ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-3-2 ضریب همبستگی اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………………….58

4-3-3 مفهوم معنی داری در همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………..58

4-4 آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………60

4-4-1 آزمون فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………………….60

4-4-1-1 آزمون هم خطی فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………..61

4-4-1-2 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………61

4-4-2 آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….64

4-4-2-1 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………..64

4-4-3 آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-4-4 آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….68

4-4-5 آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………68

4-4-6 آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………69

4-4-7 آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………..70

4-4-8 آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………..70

4-4-9 آزمون فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………71

4-4-10 آزمون فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………72

4-4-11 آزمون فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………………………………………………………………72

4-4-12 آزمون فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………………………………………………..73

خلاصه فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….76

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

5-2 بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..78

5-3پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..83

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات اتی………………………………………………………………………………………………………………………….84

5-5 محدودیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

6-5 مقایسه نتایج با پیشیسنه تحقیق و مطالعات و تئوری ها……………………………………………………………………………………….86

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

 

چکیده:

در ایران نقش بازارهای پولی (بانک­ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می ­تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در  شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی ـ تحلیلی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 60 شعبه بانک پارسیان از
164 شعبه­ی استان تهران که اطلاعات انها در دسترس بودند انتخاب و قلمرو زمانی آن نیز سال­های 1388 لغایت 1392 می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق صورت­های مالی شعب بانک پارسیان استان تهران و همچنین مراجعه به برخی شعب مذکور استخراج گردیده است. روش آماری به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره برای فرضیات اصلی و رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیات فرعی بوده است. داده های آماری این پژوهش طی 5 سال برای شعبه جمع آوری گردید و با بهره گرفتن از نرم افزار spss به آزمون فرضیات تحقیق پرداختیم مبنای ما در این پژوهش جهت تجهیز منابع ، سپرده های دریافتی از مشتریان و جهت تخصیص منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل نقدینگی شعبه، هزینه شعبه، تعداد پرسنل، درجه شعبه و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعبه بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی موثر هستند.

در این پژوهش متغیر وابسته تجهیز و تخصیص منابع و متغیر های مستقل شامل: مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، تنوع وکیفیت خدمات بانکی و تعداد مشتریان، عوامل و شرایط فیزیکی (درجه بندی شعب ) میابشد که سعی می­ شود  به اهداف پژوهش که نوع رابطه بین متغیر ها میباشد دست پیدا کرد.

واژگان کلیدی: بانک، مهارت كاركنان، تنوع وکیفیت خدمات، عوامل و شرایط فیزیکی، تعداد شعب ، سپرده، تسهیلات اعطایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه:

“عنوان این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی  بانک پارسیان”  می ‌باشد.
منظور از عوامل مؤثر، عواملی هستند كه در افزایش مشتریان، جذب منابع مالی  و تخصیص آن مؤثر است و به كارگیری آنها باعث افزایش مشتریان بانك‌ها می‌شود.

جذب و تخصیص منابع از اهداف كلیدی و اساسی و راهبردی بانك‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می­رود. و نقش ویژه ای در ارائه خدمات بانك ها ایفا می‌كند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت  بانك­ها محسوب می‌شود.

امروزه در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد (صنعت و کشاورزی )، سهم قابل توجهی از کل اقتصاد به بخش خدمات تعلق داشته و در بخش خدمات نیز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیازمند است. لذا با توج به مطالب گفته شده می­توان اهمیت پرداخت به این موضوع را به روشنی بیان کرد که بانک­ها با تجهیز منابع و در نهایت با تخصیص منابع می­توانند نقش مهمی در اقتصادداشته باشند. تجهیز و تخصیص منابع همواره از اصلی­ترین وظایف سیستم بانکی بوده است. بانک­ها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. معمولا در فعالیت­های یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه میتواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها بخصوص تخصیص منابع باشد.

در بانكداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند كه بر روند تجهیز و تخصیص منابع پولی بانك‌ها و مؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانك‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی و بانك‌ها با یكدیگر یكسان نیست و ممكن است مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانكی متفاوت باشد. مؤلفه­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانك‌ها، تنوع و كیفیت خدمات بانكی، رضایت مشتریان ازكاركنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانكداری نوین ابزارهای مهمی هستند كه برای جذب بهینه منابع پولی و تخصیص آنها استفاده می‌شود.


 

1-2 بیان مسئله:

گرچه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار  در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و
پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها بشمار می روند. در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا میتوان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با به کارگیری روش های نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع و تخصیص این منابع از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (رازانی، 1389)

بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهادهای سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش مؤثری در تنظیم بخشهای اقتصادی نیز بر عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند.

در این پژوهش تاثیر تعداد شعب، موقیعت جغرافیایی شعب، تنوع خدمات بانکی،مهارت کارکنان و رضایتمندی مشتریان  در جذب و تخصیص منابع بانکها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. واینکه بانکها با تعداد شعب بانکی معقول و با داشتن نیروی انسانی فعال با مهارت بالا و موقیعت جغرافی مناسب شعبه میتوانند با تعامل مناسب با مشتریان حقیقی و حقوقی در صدد کسب اهداف خود باشد.و باارائه خدماتی از قبیل ارائه تسهیلات مختلف ودریافت سپرده های  مختلف می توانند سودخود را نیز افزایش دهند.شاید مهمترین بخش شعب ارتباط کارمندان بامشتریان می باشد لذا تعامل آنها می تواند در جذب مشتری سودمند و مفید باشد.

وقتی صحبت از تعداد شعب به عمل می آید به صورت ناخودآگاه تاثیر آن بر سسهم بازار وسودآوری نیز مطرح می شود ولذا ازدیاد تعداد شعب باعث برخورداری بانکها ازتعداد مشتریان زیاد وسهم بازار بیشتر ونهایتا سودآوری بیشتر خواهد شد.پس با یک دید کلی میتوان به این نتیجه رسید که هریک از متغیر های ذکر شده میتواند تاثیر گذاری خود را بر تجهیز منابع و تخصص آن داشته باشد.


 

1-2-1 سوالات پژوهش:      

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجایی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست. لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است. بنابراین بانک ها بایستی با بررسی عوامل مرتبط با سودآوری شعب خود موجبات افزایش توان رقابت پذیری و سازگاری با تغییرات محیط کلان را فراهم آورند.

تعداد صفحه : 120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.