مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق با موضوع:بررسی سوئیچ های اترنت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :الکترونیک

عنوان : بررسی سوئیچ های اترنت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق-الکترونیک

عنوان:

بررسی سوئیچ های اترنت

استاد راهنما:

دکتر محمد علی پور مینا

شهریور 85

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان مطلب                                                              شماره صفحه

 

چکیده  1………… …………………………………………………………… . …………………………………………………………………….

 

مقدمه  2…… …………………………………………… .. ………………………………………………………………………………………………………

 

فصل اول: شبکه  5……………………………………………….. ………………………………….. ……………………………..

 

(1-1    شبکه های محلی و شبکه های گسترده  7……………………………………………………………….. …………….

 

فصل دوم : پروتکل اترنت  8……………………………………………………………………. ………………………………………..

 

(1-2 اترنت  9…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..

 

(2-2 بررسی نکات کلیدی روال 13.. …………………………………………………………………….. CSMA/CD

 

(3-2 استاندارد سازی اترنت 16…. ……………………………………………………………………… ..    10Mbps

 

(4-2 جزئیات فنی استاندارد اترنت  17………………………………………….. ……………………………………………………………..

 

(5-2 لایه های اترنت  20……………………………………………………. ……………………………………………………………………

 

(1-5-2 زیر لایه 21………………………………………………………………………………………………… PLS

 

(2-5-2 زیر لایه 21………………………………………………………………………………………………… AUI

 

(3-5-2 زیر لایه 22………………………………………………………………………………………………. MAU

 

(4-5-2 زیر لایه 22………………………………………………………………………………………………… MDI

 

(5-5-2 زیر لایه 23………………………………………………………………………………………………. MAC

 

فهرست مطالب

 

عنوان مطلب                                                                      شماره صفحه

 

(6-2 قاب فریم 23…………………………………………………………………………………………………… DIX

 

(7-2 آدرسهای اترنت  24…………………………………………………. ………………. ……………………………………………..

 

(8-2 استاندارد سازی اترنت توسط کمیته 26……………… …………………………………………………….. IEEE

 

(9-2 قالب فریم پیشنهادی IEEE برای اترنت  28.. …………………………………………… …………………………………….

 

(10-2 تعاریف و نکات کلیدی در اترنت  31……. ….. …………………………………………… ………………………………

 

فصل سوم : سوئیچهای اترنت ، انواع و معماری درونی آنها  36…………………………………….. ……………………………

 

(1-3 تفاوت سوئیچ و هاب و نیاز به سوئیچ ها  37….. …………………………………………………. ……………………..

 

(2-3 ویژگیهای عمومی یک سوئیچ اترنت  42…………………………………………………………… ………………………

 

فصل چهارم :  طراحی فیزیکی سوئیچ ها  47.. ………………………………………………………………….. …………..

 

(1-4 روش های طراحی فیزیکی سویچ اترنت  48… ……………………………………………………. …………………………

 

(1-1-4 روش مبتنی بر حافظه اشتراکی  48………………………………………………………………. …………………….

 

(2-1-4 روش مبتنی بر معماری ماتریسی  48… ………………………………………………………………. …………….

 

(3-1-4 معماری مبتنی بر معماری باس مشترك  49……. ………………………………………………. ……………………

 

50……. ……………………………………………………………………………….. Bridging Transparent (2-4

 

(3-4 فراوانی و آشفتگی انتشار  54……. ………………………………………………………………………… ………….

 

58………………………………………………………………………………………………… tress Spanning (4-4

 

(4-5 سوئیچهای مختلط 63……………………………………………………………………………………. (Hybrid)

 

فهرست مطالب

 

عنوان مطلب                                                    شماره صفحه

 

فصل پنجم : دیتا و جریان گردش آن داخل سوئیچ ئر یک سوئیچ 65……………………………………. cut-through

 

(1-5 فریم اترنت  66………………………………………………………………………… …………………………………………….

 

(1-1-5 مقدمه  66………………………………………………………………………………… . …………………………………….

 

(2-1-5 آغاز گر فریم  66……………………………………………………………………………. ………………………………

 

(3-1-5 آدرسهای MAC برای مبداء و مقصد  67………………………………………………………………. ………….

 

(4-1-5 طول /  نوع  67…………………………………………………………………….. ……………………………………………

 

(5-1-5 فیلد دیتا  67………………………………………………………………………. ………………………………………………..

 

(6-1-5 دنباله چک فریم 68………………………………………………………………………………………… CRC

 

(7-1-5 فاصله بین فریمها  68……………………………………………………………….. …………………………………………..

 

(2-5 جریان دیتا داخل یک سوئیچ cut-through بهینه سازی شده  69………………… ……………… …………………..

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسی

 

منابع لاتین

 

چکیده انگلیسی

 

فهرست شکلها

 

عنوان                                                                                  شماره صفحه

 

شکل (1-2 نمای کلی یک شبکه اترنت  10……………………………………………………………… ………………………..

 

شکل (2-2 دست نوشته باب متکالف (طراحی اترنت)    11…………………………………………………….. ………….

 

شکل (3-2 الگوریتم عقبگرد نمایی  13……………………………………………………… …………………………………………..

 

شکل (4-2 وضعیت های ارسال سیگنال  15……………………………………………….. …………………………………………..

 

شکل (5-2 مقایسه کدینگ باینری و منچستر  19……………………………………………… ………………………………………..

 

شکل (6-2 اجزاء تشکیل دهنده لایه های اول و دوم مدل 20………………………………………………………. OSI

 

شکل (7-2 قاب فریم 23…………………………………………………………………………………………….. DIX

 

شکل (8-2 فریم آدرس ها  25………………………………………………………. …………………………………………………………

 

شکل (9-2 مقایسه فریم های پیشنهادی DIX و28……………………………………………………………….. IEEE

 

شکل (4-2 وضعیت های ارسال سیگنال  30…………………………………………………. ………………………………………..

 

شکل (1-3 مقایسه سوئیچ و هاب  37……………………………………………………………. …………………………………….

 

شکل (2-3 مفهوم لایه ای سوئیچ  44……………………………………………………………… …………………………………..

 

شکل (3-3 نمودار تاخیر زمانی انواع سوئیچ  46……………………………………………………. …………………………….

 

شکل (1-4 عملکرد سوئیچ مبتی بر روش ماتریسی  49…………………………………………………. ……………………….

 

شکل 51……………………………………………………………………………………………………………….. (2-4

 

شکل (1-5 فریم اترنت  66………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

 

شکل (2-5 گردش دیتا داخل سوئیچ  69……………………………………………………………….. …………………………….

 

فهرست جدولها

 

عنوان                                                                       شماره صفحه

 

جدول (1-2 روال رشد در الگوریتم عقبگرد نمایی  16……………………………………………………………… …………

 

جدول (1-4 مقادیر جدید 60……………………………………………………………………………………. STP Cost

 

چکیده

 

با توجه به گسترش روز افـزون اسـتفاده از شـبکه هـای کـامپیوتری در کاربردهـای

 

مختلف و با ابعاد گوناگون ، استفاده از هاب برای اتصال این شبکه ها و گسترش آنها

 

کابری مطلوبی نـدارد. لـذا در سیسـتم هـای جدیـد بـرای افـزایش سـرعت انتقـال و

 

جلوگیری از تداخل و ترافیک شبکه از سویچ استفاده می گردد. سـوئیچ هـای اترنـت

 

ابزاری هستند که در لایه دوم مدل OSI استفاده شده و موجب جلوگیری از تـداخل و

 

افزایش سرعت انتقال دیتا می گردد. در این سمینار ما پس از بررسی اجمالی اترنـت ،

 

عملکرد و جایگاه سوئیچ را در شبکه محلی بررسی خواهیم کرد.

 

مقدمه

دنیای شبکه و انواع سوئیچ ها

 

سوئیچ در ادبیات شبکه های کامپیوتری عبارتست از فرایند دریافت یک واحـد داده دارای هویـت

 

از یکی از کانالهای ورودی و هدایت آن بر روی کانال خروجی مناسب ، بنحوی که به سوی مقصد

 

نهایی خود نزدیک و رهنمون شود.هر ابزاری که چنین رفتاری را از خود نشان دهد بطور عام یک

 

سوئیچ است ؛ با این دیدگاه تمام دستگاه های زیر را می توان یک ابزار سوئیچ نامید :

 

تکرار کننده ( : (Repeater تکرار کننده ابزاری است مخابراتی که سـیگنال دیجیتـال ورودی را

 

دریافت کرده و پس از تشخیص صفر ها و یکهای آن را از نو در خروجـی خـود ، بصـورت یـک

 

سیگنال دیجیتال عاری از نویز و بدون تضعیف باز تولید میکند . تکرار کننده ها هیچ درکی از فریم

 

، بسته و حتی بایت ندارند و صرفا با مفهوم بیت و سطوح ولتـاژ آشـنا هسـتند . بـا تعریفـی کـه از

 

تکرار کننده شد قطعا میتوان به این نتیجه رسید که تکرار کننده فقط لایه یکم از مدل OSI را پیاده

 

کرده است و بیشتر از گیرنده / فرستنده بیت چیزی نیست . با این توصیف می توان تکرار کننـده را

 

یک سوئیچ لایه یک (  L1 Switch ) تلقی کرد.

 

هاب ( : ( Hub یک هاب معمولی دارای تعدادی خط ورودی اسـت کـه ایـن خطـوط از لحـاظ

 

الکتریکی از درون به یکدیگر وصل شده اند . فریمی که از یک خط ورودی دریافت میشود بی قید

 

و شرط بر روی تمام خطوط دیگر ارسال و منتشر خواهد شد . هر گاه دو فـریم همزمـان بـر روی

 

هاب ارسال شوند ، تصادم رخ خواهد داد . همان اتفاقی که بر روی کابل کواکسیال می افتد . تمـام

 

خطوط ورودی هاب باید با سرعت یکسانی کار کنند . از این دیدگاه هاب تنهـا کـاری کـه میکنـد

 

انتقال سیگنال ورودی بر روی باس مشترك درونی هاب است و هـیچ پـردازش هوشـمندی انجـام

 

نمیدهد ، هاب را با اختلاف نا چیزی شبیه تکرار کننده میدانیم . بطوری کـه هـاب بیتهـای ورودی

 

پورتها را عینا بر روی باس مشترك تکرار و تزریق میکند .پس هاب نیز یک سوئیچ لایه یک اسـت

 

و از اطلاعات سرآیند فریم به هیچوجه استفاده نمیکند .

 

سوئیچ ( : ( Switch سوئیچ سخت افزاری است که فریم های اطلاعات تولید شده توسط کارت

 

شبکه را گرفته و پس از پردازش سرآیند فریم و براساس آدرسهای MAC ، همـان آدرس سـخت

 

افزاری درج شده در درون کارت شبکه ، آنها را به سوی پرت خروجی مناسب هـدایت میکنـد . از

 

آنجایی که هیچ ارتباط الکتریکی مستقیم و بی واسطه بین پورتهای یک سوئیچ وجود ندارد لذا ایـن

 

امکان وجود دارد که هر یک از پورتها با سرعت متفاوتی کار کنند .سوئیچ در درون دارای پردازنده

 

است و فریمهای ورودی یا خروجی را بافر میکند بدین نحو میتواند در هدایت فریمهـا هوشـمندی

 

بخرج دهد و کنترل بیشتری را اعمال کند .

 

از آنجایی که سوئیچ ها با فریمها کار میکنند و به محتوای سر آیند آنها احتیاج دارد لذا بیتها پـس از

 

دریافت در لایه فیزیکی بایستی تحویل سخت افـزار لایـه بـالاتر یعنـی لایـه پیونـد داده شـوند تـا

 

پردازشهای لازم بر روی سرآیند فریم انجام گیرد . از این دیدگاه سـوئیچ ابزاریسـت کـه در لایـه 2

 

کار میکند .

 

پل (  : ( Bridge پل ابزاری است که دو. یا چند شبکه LAN را به هم وصل میکند . شبکه ایی

 

که از طریق پل به هم وصل می شوند می توانند همگون ( مثل اترنت ) و یا غیر همگون ( اترنـت ،

 

بی سیم ، توکن رینگ یا نظایر آن ) باشند . پلها نیز شبیه سوئیچ ها بر اسـاس آدرسـهای درج شـده

 

در سرآیند فریمها کار میکنند و ملاك هدایت فریمها آدرس MAC است . بنابراین پل نیز ابـزاری

 

است که در لایه 2 کار میکند و می توان آن را سوئیچ لایه 2 نامید .

 

شکل زیر در یک فضای قیاسی عملکرد هاب ، سوئیچ و پل را تداعی می نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.