رشته حسابداری

دانلود پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشكده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

 

استاد راهنما:

دکتر آزیتا جهانشاد

استاد مشاور:

دکتر زهرا پور زمانی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

فصل اول: كلیات طرح

1-1- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………….3

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………4

1-5- مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………..7

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-1-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9

1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………9

1-9- جامعه و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: مطالعات نظری

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..13

2-3- تعریف های سازمانی CSP………………………………………………………………………………………………………….17

2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….17

2-5- اهمیت مالیات…………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-6- نقش مالیات در جامعه…………………………………………………………………………………………………………………18

2-7- مالیات و جایگاه آن در اقتصاد………………………………………………………………………………………………………19

2-8- نگاهی بر درآمدهای مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………19

2-9- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن ……………………………………………………………………………………..20

2-10- اصول وضع مالیات……………………………………………………………………………………………………………………21

2-11- مفهوم اجتناب مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………..23

2-12- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی……………………………………………………………………………………………..25

2-13- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی……………………………………………………………………………………………………26

2-14- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران………………………………………………………………………………………………..27

2- 15- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی…………………………………………………………………………………28

2-16- ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها………………………………………………………………………………..29

2-17- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری ………………………………………………………………..35

2- 18- رابطه اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری………………………………………………………………………………..37

2-19- گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی…………………………………………………………………………………………37

2-20- تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی………………………………………………………………………………..39

2-21- خلاصه و جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………46

3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………47

3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………..47

3-4- ابزار جمع آوری اطللاعات…………………………………………………………………………………………………………..48

3-5- روش تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..48

3-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………….51

3-5-2- تفسیر متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………54

3- 6- خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………..55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4 – 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………..57

4– 3– ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………..61

4-4- نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی ……………………………………………………………………..64

4-5- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………65

4-5-1- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی…………………………………………………………………………………………………………………….66

4-5-2- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت……………………………………………………………………………………………………..71

4-5-3- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات………………………………………………………………………………………………………………………76

4 – 6 – خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………82

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1– نتیجه گیری (خلاصه یافته‌های تحقیق)…………………………………………………………………………………………..86

5-1-1- تحلیل تطبیقی یافته ها ……………………………………………………………………………………………………….89

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….90

  • پیشنهاداتحاصل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..90
  • پیشنهادت چانبی…………………………………………………………………………………………………………………..91
  • پیشنهادات برای محققین بعدی……………………………………………………………………………………………….91

5-3- خلاصه فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………….91

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

فهرست منایع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..120

 

چکیده انگلیسی (Abstract)  …………………………………………………………………………………………………………………122

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2 -1- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اجتناب مالیاتی……………………………………………………………42

جدول 3-1- جدول نمونه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….47

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل های تحقیق……………………………………………………………..59

جدول 4-2- ماتریس ضریب­همبستگی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..62

جدول 4-3- نتایج برآورد مدل (1) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی…67

جدول 4-4- نتایج برآورد مدل (1) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

جدول 4-5- نتایج برآورد مدل (5) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات…..77

جدول5-1- خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………..88

بیان مساله

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. اجتناب مالیاتی كه موجب كاهش خروج وجه نقد از شركت بسوی دولت می­ شود، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی می­شده است. چشم انداز كلی اجتناب مالیاتی بر این نكته دلالت دارد كه مدیران فرصت طلبی كه بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، بوسیله ایجاد عدم شفافیت در گزارشگری مالی بدنبال سوء استفاده­های مالی هستند و بیشتر این كار را در جهت منافع شخصی خود انجام می­دهند. شفافیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملكرد مدیران از سوی سهامداران می­ شود. حال آنكه با وجود عدم شفافیت در گزارشگری مالی، كنترل و نظارت سهامداران بر مدیران كاهش خواهد یافت. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روشها و تكنیك­ها برای پرداخت مالیات كمتر استفاده می­كنند كه این امر سبب تحمل هزینه­هایی برای مالكان شركت خواهد شد. لذا این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین گزارشگری مالی سوءدار و گزارشگری مالیاتی سوءدار می­باشد.

اطلاعات باعث تخصیص كارآ و بهینه­ منابع در اقتصاد بازار سرمایه می­ شود. افشاء و سازمان­ها و نهادهای ایجاد شده جهت تسهیل افشاء بین مدیران و سرمایه ­گذاران نقش مهمی را در برطرف كردن این مشكلات بازی می­كنند. واضح است كه قانونگذاران و سرمایه ­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با كیفیت بالا هم رأی هستند زیرا اعتقاد غالب اینست كه كیفیت گزارشگری مالی مستقیماً روی بازارهای سرمایه تاثیر می­گذارد. آرتور لیوایت رئیس SEC (1998؛ 80) بیان می­كند كه: “من بطور راسخ ایمان دارم كه موفقیت بازار سرمایه مستقیماً به كیفیت سیستم­های حسابداری و افشاء وابسته است. سیستم های افشاء آنهایی هستند كه طبق استانداردهای با كیفیت بالا ایجاد شده اند و به سرمایه گذاران در قابلیت اتكا گزارشگری مالی اطمینان می­ دهند – و بدون اعتماد سرمایه گذاران بازارها نمی توانند رشد كنند.”

علی رغم ارزش منافع مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی، بسیاری شركت­ها برخلاف این اهداف عمل می­ کنند. این تصمیم هزینه­ های بالقوه ایجاد شده با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی را منعكس می­كند.

برای سنجش اجتناب مالیاتی از سه معیار ذیل استفاده می­ شود:

CETR: نرخ موثر مالیات نقدی.

LCETR: نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت

PBTD: اختلاف دائمی مالیات

این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر می باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

در این تحقیق تلاش می­ شود تا با بهره گرفتن از عوامل تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی، به رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی  پاسخ داده شود.

 

1-2- اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

 

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

شرکت­ها برای در اختیار قرار گرفتن منابع سرمایه گذاران باید قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنین بر طبق قانون باید حقوق دولت را که یکی از مهم­ترین آن­ها مالیات است، پرداخت کنند. بر این اساس چون با پرداخت مالیات میزان بازده مالکان کاهش پیدا می­ کند، این موضوع منجر به کاهش انگیزه­ سرمایه گذاران جهت خرید سهام و سرمایه گذاری می­گردد. عدم توجه مدیریت به کاهش هزینه­ های ناشی از تحمیل مالیات و عدم تلاش در تعیین درآمد مشمول مالیات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با این توصیف انتظار مالکان این است که جهت جلوگیری از انتقال ثروتشان به دولت، مدیریت اقدام به انجام فعالیت­هایی نماید که سود حسابداری را محافظه کارانه تر شناسایی کنند، در این میان قیمت سهام شرکت نیز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزایش هم داشته باشد. به همین منظور مدیران شرکت­ها برای برآورده شدن انتظارات سرمایه ­گذاران به دنبال راه کارهایی هستند تا از آن طریق بتوانند مالیات پرداختنی واحد اقتصادی را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نیز جلوگیری کنند.

بطور کلی اهداف تحقیق عبارتند از:

–  ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه­ های نمایندگی

– کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده­های مالیاتی

– کاهش هزینه­ های دولت برای اخذ مالیات از مودیان و علی الخصوص مودیان بزرگ مالیاتی

 

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق:

سوالات تحقیق:

این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر می­باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

 

فرضیه های تحقیق:

فرضیه براساس تحقیق انجام شده توسط هوی و همکاران (2013) به شرح ذیل تدوین شده است:

  1. اجتناب مالیاتی با فعالیت­های مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.
  2. اجتناب مالیاتی با بدهی­های احتمالی ناشی از فعالیت­های غیر مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.

 

نکته: از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه می­ شود، و نیز برای فعالیت­های مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون می­ شود ؛ که در ادامه تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد.

 

1-5- مدل های تحقیق

مدلهایی که برای آزمون فرضیه ­های این تحقیق در نظر گرفته شده ­اند، بر گرفته از مدلهای رگرسیون چند متغیره تحقیق هوی و همکاران (2013) است که در فصل سوم به طور کامل به آن اشاره می­ شود. در اینجا نیز مدل­های مورد استفاده در تحقیق به اختصار و به صورت زیربیان می­ شود:

تعداد صفحه : 138

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.