رشته حسابداری

دانلود پایان نامه رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات مركزی-اراك

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 گرایش: حسابداری

عنوان:

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحامد خان محمدی

 

استاد مشاور:

دکتر علی لعل بار

 

تابستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده: 1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت تحقیق.. 5

1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6

1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6 اهداف تحقیق.. 8

1-6-1 اهداف علمی.. 8

1-6-2 اهداف کاربردی.. 8

1-6-2-1 کاربران مستقیم. 8

1-6-2-2 کاربران غیرمستقیم. 8

1-7 حدود مطالعاتی.. 9

1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات… 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13

2-2-1 هموار سازی سود. 13

2-2-2 علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13

2-2-2-1 اندازه شرکت… 13

2-2-2-2 مالیات بر در آمد. 14

2-2-2-3 قراردادهای بدهی.. 14

2-2-2-4 فاصله گرفتن فعالیت‌های عملیاتی واقعی از فعالیت‌های عملیاتی مورد انتظار. 14

2-2-2-5 تغییر پذیری سود. 14

2-2-3 انگیزه های هموار سازی سود. 15

2-2-4 ابعاد هموار سازی سود. 18

2-3 شكل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 19

2-4 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه. 21

2-5 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران. 21

2-6 برابری در توزیع اطلاعات… 22

2-7 عدم تقارن اطلاعات و كارایی بازار. 23

2-7-1 شكل ضعیف… 24

2-7-2 شكل نیمه قوی.. 25

2-7-3 شكل قوی.. 25

2-8 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 26

2-9 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 28

2-10 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 28

2-11 تئوری چرخه عمر شرکت… 31

2-12 نحوه طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر. 36

2-13 پیشینه تحقیق.. 38

2-13-1 پژوهش‌های داخلی.. 38

2-13-2 پژوهش‌های خارجی.. 45

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 50

3-2 روش تحقیق.. 51

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 51

3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 53

3-4-1 مدل تحلیلی تحقیق.. 53

3-4-2 مدل پژوهش… 53

3-5 فرضیه‌های تحقیق.. 59

3-6  قلمرو تحقیق.. 59

3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 60

3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 60

3-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 60

3-7 روش های جمع آوری داده ها 60

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 61

3-8-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی.. 61

3-8-2 منطق آزمون فرضیه. 61

3-8-3 معیار آزمون. 62

3-8-4 ضریب تعیین .. 62

3-8-5 انواع داده‌ها 62

3-8-6 آزمون تشخیص دوربین- واتسون. 63

3-8-7 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks. 64

3-8-8 آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 64

3-8-9 تحلیل رگرسیون. 64

3-8-10 مدل های داده های تابلویی.. 66

3-8-11 آزمون  لیمر (معنی دار بودن اثرات فردی) 67

3-7-12 آزمون هاسمن.. 69

3-7-13 آزمون مانایی.. 69

3-7-14 معرفی نرم افزار Eviews. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه‏. 72

4-2 توصیف یافته ها 73

4-3 تحلیل یافته ها 76

4-3-1 تحلیل پیش فرض ها 76

4-4 آزمون فرضیات پژوهش… 84

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 93

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها 93

5-2-1 بررسی فرضیه اصلی اول. 94

5-2-2 بررسی فرضیه اصلی دوم. 94

5-2-3 بررسی فرضیه اصلی سوم. 94

5-3 پیشنهادها 95

5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… 95

5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 96

5-4 محدودیت‌های انجام پژوهش… 96

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 99

منابع لاتین: 102

پیوست ها

پیوست الف: پرسشنامه. 106

چکیده لاتین.. 112

 

 

جدول 2-1 استراتژی‌های مرحله ظهور. 33

جدول 2-2 استراتژی‌های مرحله رشد. 34

جدول 2-3 استراتژی‌های مرحله بلوغ. 35

جدول 2-4 استراتژی‌های مرحله افول. 36

جدول 2-5 طبقه بندی شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر. 37

جدول 3-1 مراحل مختلف نمونه گیری.. 52

جدول 3-2. 58

جدول 4-1 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله افول. 73

جدول 4-2 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله بلوغ. 74

جدول 4-3 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله رشد. 74

جدول 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیروابسته. 77

جدول 4-5 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 78

جدول 4-6 نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 78

جدول 4-7 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 79

جدول 4-8 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 81

جدول 4-9 نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) 83

جدول 4-10 نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 84

جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بین هموارسازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول. 90

جدول 4-12 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله افول. 90

جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ. 87

جدول 4-14 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله بلوغ. 88

جدول 4-15 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد. 85

جدول 4-16 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله رشد. 86

جدول 4-17 خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش… 91

 

 

نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7

نمودار 2-1 رابطه بین قابلیت كنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری.. 31

نمودار 3-1 مدل تحلیلی پزوهش… 53

 

چكیده:

هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت كاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1391 به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدودیت های تحقیق، دربازه زمانی 5ساله  ، 87 شرکت می‌باشند. در تحقیق حاضر جهت انجام آزمون فرضیات اصلی تحقیق از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد كاوی و بانكهای اطلاعاتی می باشد. داده های مورد نیاز شامل هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش‌های مالی و نشریه‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌‌شده را به چاپ می‌رساند و نیز از بانک‌های اطلاعاتی بورس بوده، كه این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الكترونیكی و اینترنتی استخراج شده است. درراستای هدف تحقیق  3فرضیه تدوین گردیده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه هاازمدل رگرسیون چندمتغیره وداده های ترکیبی استفاده شده است. مهمترین یافته‌های تحقیق عبارت است از اینکه بین هموارسازی سود وعدم تقارن اطلاعاتی درهیچ یک ازمراحل چرخه عمرشرکت رابطه معناداری وجودندارد. که نتایج حاصل شده حاکی از ناآگاهی سرمایه گذاران نسبت به هموار سازی سود می باشد.

 

واژه های کلیدی: هموارسازی سود،اقلام تعهدی اختیاری٬چرخه صل اولك-1 مقدمه

از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویكرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، كه گزارشگری سود از مهم‌ترین اجزای آن به شمار می‌آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده‌اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی‌ها و محدودیت‌های سود حسابداری قرار می‌گیرد. در صورت امكان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده كه به نظر می‌رسد تاكنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه كیفی گزارشگری سود دست یافت.

سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به كشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت‌های اساسی در متغیرهای كلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به كشورهای در حال توسعه می‌تواند در تكمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر می‌رسد از دیدگاه امور مالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای كارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

فصل اولكلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویكرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، كه گزارشگری سود از مهم‌ترین اجزای آن به شمار می‌آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده‌اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی‌ها و محدودیت‌های سود حسابداری قرار می‌گیرد. در صورت امكان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده كه به نظر می‌رسد تاكنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه كیفی گزارشگری سود دست یافت.

سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به كشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت‌های اساسی در متغیرهای كلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به كشورهای در حال توسعه می‌تواند در تكمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر می‌رسد از دیدگاه امور مالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای كارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

-2 بیان مسئله

ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی، صورت‌های مالی اساسی است. صورت سود و زیان، از صورت‌های مالی اساسی است كه در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ ها در قبال منابعی كه در اختیار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. صورت سود و زیان دربرگیرنده بازده حاصل از منابع تحت كنترل مدیریت واحد تجاری است و عملكرد واحد تجاری را در طی دوره مورد نظر منعكس می‌کند. از آن جا که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است و با توجه به دسترسی مستقیم مدیران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری، امكان هموارسازی سود وجود دارد. به دلیل این كه سرمایه گذاران به عنوان یكی از فاكتورهای مهم تصمیم‌گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش‌ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارند. از انگیزه های مدیریت سود، كاهش خطای پیش بینی سود در دوره جاری و آتی است. مدیران علاقه‌مند می‌باشند كه پیش‌بینی‌های آن‌ ها در رابطه با سود بودجه شده تحقق یابد؛ چنان چه این امر محقق نشود، مدیران با بهره گرفتن از ابزارهایی سود را مدیریت می‌کنند. استفاده فرصت‌طلبانه از هموارسازی سود، ممكن است بر شفافیت داده ­های گزارش شده حسابداری تأثیر معكوس بگذارد. از نتایج اقتصادی غیر شفاف بودن اطلاعات این است كه ممكن است بر تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شركت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت كمتر باعث نقدشوندگی كمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شركت به دلیل افزایش ریسك نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممكن است امكان كشف قیمت سهام را كاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بالای سود منجر به منافع اطلاعاتی بیشتر برای سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می‌شود. افزایش تغییرپذیری سودهای گزارش شده، زیان معاملاتی سرمایه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند.

تعداد صفحه : 128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.