رشته مدیریت

دانلود پایان نامه رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

دانشگاه آزاد اسلامی

                  « واحد رشت »

دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش : مدیریت منابع انسانی

عنوان :

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار
در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر مراد رضایی دیزگاه

استاد مشاور :

دکتر فرزین فرحبد

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

    عنوان                              صفحه

 

فصل اول:کلیات پژوهش

1ـ1مقدمه……………………………………………………………………………………………. 2

1ـ2 موضوع تحقیق …….………………………………………………………………………………………          2

1ـ3 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….     2

1ـ4 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق………………………………………………………………………..                            4

1ـ5 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………      5

1ـ6 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..   .   7

1ـ7 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

1ـ8 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………….                                            8

1ـ8ـ1متغیر وابسته: اعتماد….. …………………………………………………………………………………                       8

1ـ8ـ2  متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی         ………………………………………………………………                                            8

1ـ8ـ2ـ1 مشارکت در زمینه اجتماعی…………………………………………………………………………………. 9        

1ـ8ـ2ـ2مشارکت انفرادی………………………………………………………………………………………………….. 9

1ـ8ـ2ـ3مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک……………………………………………………………………..                      9

1ـ9   قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….  9

 

    عنوان                                      صفحه

 

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول.                    ……………………………………………………………………………………………          11

2ـ1اعتماد.              ……………………………………………………………………………………………….       11

2ـ1ـ1 تعریف اعتماد……………………………………………………………………………………………….    11

2ـ1ـ2 فرایند اعتماد………………………………………………………………………………………….       13

2ـ1ـ3پویایی ایجاد اعتماد………………………………………………………………………………….                15

2ـ1ـ4مفاهیم مشابه با اعتماد       …………………………………………………………………………….                            17

2ـ1ـ5 اعتماد سازی………………………………………………………………………………….                  18

2ـ1ـ6شیوه های تقویت اعتماد سازی    ………………………………………………………………………                                   18

2ـ1ـ7ابعاد اعتماد                       …………………………………………………………………………………………..    20

2ـ1ـ7ـ1 اعتماد مبتنی بر شناخت……………………………………………………………………….                                                               20

2ـ1ـ7ـ2 اعتماد مبتنی بر تاثیر……………………………………………………………………………                             21

2ـ1ـ7ـ3 گرایش به اعتماد  ………………………………………………………………………………….                                                 21

2ـ1ـ8پیامد های کمبود اعتماد              …………………………………………………………………                                                                                         22

بخش دوم      ……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                 24

2ـ2 مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………………………    24

2ـ2ـ1 نظریه دموکراسی           …………………………………………………………………………..   25

2ـ2ـ2نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… 25

2ـ2ـ3 دیدگاه ایدئولوژیکی  ……………………………………………………………………………………….     .25

2ـ2ـ4 ابزار مدیریتی     ……………………………………………………………………………………..  26

 

عنوان                                          صفحه

2ـ2ـ5 مفهوم مشارکت       ……………………………………………………………..………………………..               27

2ـ2ـ6 تعریف مشارکت     . …………………………………………………………………………………………………   27

2ـ2ـ7 پیش نیاز مشارکت………………………………………………………………………………………..         28

2ـ2ـ8مفهوم مدیریت مشارکتی …………………………………………………………………………            29

2ـ2ـ9تعریف مدیریت مشارکتی ……………………………………………………………………………                                                             29

2ـ2ـ10فلسفه مدیریت مشارکتی…………………………………………………………………………..                      30

بخش سوم      …………………………………………………………………………………………………….         31

2ـ3رهبری خدمتگزار…………         ………………………………………………………………………….                                  31

 

 

2ـ3ـ1تعریف رهبری………..      .        ……………………………………………………………………..                                       31

2ـ3ـ2تعریف رهبری خدمتگزار   ………………………………………………………………………..                                    32

2ـ3ـ3 تعریف مفهومی              ……………………………………………………………………………….                                        34

2ـ3ـ4 مولفه های رهبری خدمتگزار         ………………………………………………………………….                                                                         34

2-3-4-1خدمت رسانی              ……………………………………………………………………………                                35

2-3-4- 2تواضع و فروتنی              ……………………………………………………………………….                                     35

2-3-4-3 قابلیت اعتماد               ……………………………………………………………………………                                                 35

2-3-4-4مهرورزی           ……………………………………………………………………………………….                    36

2ـ3ـ5ویژگی رهبران خدمتگزار      …………………………………………………………………………..                                 36

2ـ3ـ6ویژگی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….                                            36   2ـ3ـ7اهمیت رهبری خدمتگزار        ……………………………………………………………………………………..37   

 

    عنوان                                      صفحه

2ـ3ـ8 مزایای رهبر خدمتگزار             ……………………………………………………………………………….                   38

2ـ3ـ9 تئوری رهبری خدمتگزار               ………………………………………………………………………..                           39

2ـ3ـ10 تئوری رهبری خدمتگزار پترسون      ……………………………………………………………….                                           43

 

بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. 47

2ـ4پیشینه تحقیق…………         ……………………………………………………………………………..      ……………47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 

3ـ1مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………. 55

3ـ2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….  55

3ـ3 جامعه آماریو نمونه……………………………………………………………………………………………………. 55

3ـ4روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………….           57

5ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………….              57

6روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………                                                    60

6ـ1اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………………………… 60

6ـ2اعتماد (پایایی)……………………………………………………………………………………………   60

7روش های آماری تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………..                   61

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..                                        63

4ـ2 توصیف پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. 64

4ـ2ـ1 توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………..                                            65

 

 

    عنوان                                      صفحه

 

4ـ2ـ2 توصیف پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت………………………………………………………………..66

4ـ2ـ3 توصیف پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی………………………………………………………….   67

4ـ3 توصیف متغیرهای تحقیق     ………………………………………………………………………………….                68

4ـ3ـ1 توصیف متغییر مشارکت انفرادی……………………………………………………………………..                             68

4ـ3ـ2 توصیفمتغییر مشارکت اجتماعی  ……………………………………………………………………….                                  69

4ـ3ـ3توصیف متغییر مشارکت اقتصادی /استراتژیک  ……………………………………………….. 70

4ـ3ـ4توصیف متغییر مدیریت مشارکتی  …………………………………………………………………………                                71

4ـ3ـ5توصیف متغییر اعتماد  ………………………………………………………………………………………..               72

4ـ3ـ6توصیف متغییر رهبری خدمتگزار  ………………………………………………………………………..                                   73

4ـ4 آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………..  74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5ـ1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………                                                   83

5ـ2 نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..  84

5ـ3نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………. 85

5-3-1آزمون فرضیه 1    ………………………………………………………………………………………..               85

5-3-2آزمون فرضیه 2    …………………………………………………………………………………………..            86

5-3-3آزمون فرضیه 3    …………………………………………………………………………………………….          86

5-3-4آزمون فرضیه 4    ………………………………………………………………………………………..               87

5ـ5پیشنهادات      …………………………………………………………………………………………………………..    88

 

عنوان                                          صفحه

 

5ـ5ـ1 پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….       88

5ـ5ـ2 پیشنهادات به محققین آتی………………………………………………………………………….                            89

5ـ6 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………      90

 

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………..                                                91

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..           95

 

 

فهرست جداول

عنوان                                          صفحه

 

 

جدول2-2. نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت………………………………………              26

جدول 3-1. طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی …….                                  56

جدول 3-2. سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک انواع و ابعاد آنها……………….                       59

جدول 3-5. ضرایب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها براساس پرسشنامه های آزمایشی                                     61

جدول 4-1. آزمون کولمو گروف اسمیرنوف…………………………………………………………………………… 64 

جدول 4-2. توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………..                                        65

جدول 4-3.توصیفپاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت    ……………………………………………………… 66

جدول 4-4. توصیفپاسخ دهندگان از نظر سمت…………………………………………………………………….                                   67

جدول 4-5. توصیف متغییر مشارکت انفرادی ……………………………………………………………………                                        68

جدول 4-6 .توصیف متغییر مشارکت اجتماعی   ……………………………………………………………..         69

جدول 4-7. توصیف متغییر مشارکت اقتصادی/استراتژیک ……………………………………………….. 70

جدول 4-8.توصیف متغییر مدیریت مشارکتی……………………………………………….. 71

جدول 4-9. توصیف متغییر اعتماد            ………………………………………………………………….                                       72

جدول 4-10.توصیف متغییر رهبری خدمتگزار   ……………………………………………………………….                                           73

جدول 4-11. ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکتی و اعتماد  …………………………………….         74

جدول 4-12آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد………………..                          75

جدول 4-13. ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت انفرادی و اعتماد    ……………………….       76

جدول 4-14.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. …….                          77

جدول 4-15ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اجتماعی و اعتماد.. ……………………………….               78

جدول 4-16.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. …….                          79

 

عنوان                                          صفحه

 

جدول 4-17.ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد  ……………….                         80

جدول 4-18آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اقتصادی/استراتژیک و رهبری خدمتگزاربا اعتماد                             81

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                          صفحه

 

شکل1-1. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………..                      7

شکل 2-1.فرایند اعتماد درون سازمانی…………………………………………………………………………                         14

شکل 2-2 .مدل تحلیلی تحقیق رابطه مدیریت مشارکتی وسرمایه اجتماعی…………………………               48

شکل 2- 3. ابعاد اعتماد…………………………………………………………………………………….             50

شکل2-4. الگوی نظری :نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثر بخشی کارکنان………………..                         52

نمودار 4-1.نموداردایره ای جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………… 65

نمودار 4-2.نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان ……………………………………………….. 66

نمودار 4-3. نموداردایره ای سمت پاسخ دهندگان  …………………………………………………………           67

نمودار 4-4. هیستو گرام متغییر مشارکت انفرادی …………………………………………………………………                                         68

نمودار 4-5. هیستو گرام متغییر مشارکت اجتماعی     ……………………………………………………. 69

نمودار 4-6. هیستو گرام متغییر مشارکت اقتصادی/اجتماعی      …………………………………………    70

نمودار 4-7. هیستو گرام متغییر مدیریت مشارکتی       …………………………………………………… 71

نمودار 4-8. هیستو گرام متغییر اعتماد     …………………………………………………………………………                                72

نمودار 4-9. هیستو گرام متغییر رهبری خدمتگزار     ……………………………………………………………….                                           73

 

 

چکیده

 

با گسترش پدیده­ جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری كه اكثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره كرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان می باشد.

در این پژوهش اعتماد به رهبر به عنوان متغییر وابسته و رابطه آن با  مدیریت مشارکتی به عنوان متغییر مستقل ورهبری خدمتگزار به عنوان متغییر تعدیلگر مورد بررسی قرار گرفت .جامعه مورد بررسی 844 نفر از کارکنانادارات امور مالیاتی استان گیلان بوده است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و  همچنین روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.از روایی محتوا برای سنجش روایی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است 192 نفرنمونه از روش تصادفی انتخاب گردیده اندو فرضیات پژوهش توسط آزمون پیرسون و  رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند که پس از تجزیه و تحلیل داده شده مشخص گردید بین مدیریت مشارکتی(سطح مشارکت انفرادی ، سطح مشارکت اجتماعی ، مشارکت اقتصادی/استراتژیک) و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی ، ابعاد مدیریت مشارکتی ، اعتماد ، رهبری خدمتگزار ، کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان.

 

 

فصل اول

 

 

کلیات پژوهش

 

1ـ1مقدمه

نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بها ترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است.

بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار به دلیل عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی ، توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت می گذرانند. دیگر ملت ها به رغم کمبود منابع طبیعی ، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کار آزموده و بکارگیری کارایی آن به آسایش و رفاه رسیده اند و با گامهای موفقیت  های اخیر در استفاده بهینه از نیروی انسانی با بهره گرفتن از شیوه های مدیریت مشارکتی توجه سازمان ها را بیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی جلب کرده اند.(رهنورد ، 1387، 2)

طرفداران مشارکت بحث می کنند که با اجازه به کارکنان جهت تاثیر گذاری در تصمیم گیری سازمان ها
می توانند ایده های جدید بدست آوردند و حس بزرگ منشی در کارکنان ایجاد کنند. آن برنامه مشارکتی را برای بهبود کیفیت بهره  وری ، روحیه و انگیزه کارکنان ، افزایش تعهد و…… مناسب می دانند.(رهنورد ، 1379، 8)

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و تعریف مفهومی می باشد.

1-2 موضوع تحقیق

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

1ـ3  بیان مسأله

با گسترش پدیده­ جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری كه اكثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره كرده­اند. مطالعات ادبیات سازمانی نیز بر اهمیت اعتماد به عنوان پیش نیاز اثربخشی سازمانی تأكید داشته اند.(Child-Mollering,2010,70).

اعتماد برای موفقیت سازمانی، انجام تغییرات مداوم در نقش­ها و تكنولوژی­ها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیت ­ها ضروری می­باشد. اعتماد می ­تواند اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد كند، و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.(دانایی­فرد ،رجب زاده و حصیری؛1388،61). اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت تاثیر زیادی خواهد داشت بنابراین افول اعتماد در سازمان­ های دولتی، یكی از مسائلی است كه باعث ایجاد كاركنانی بی­انگیزه و بی­تفاوت می­ شود و اجرای كند برنامه­ ها را سبب
می­گردد و در مقابل کارکنان بی اعتماد نسبت به سرپرست و سازمان که بخش کوچکی از اجتماع می باشد هیچ انگیزه ودلخوشی برای اعتماد به اجتماع وجامعه نخواهند داشت. (قلی­پور،پورعزت،حضرتی ،1388،104) و همچنین سطح پایین اعتماد باعث می­ شود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد(فرهنگ ؛1389). اعتماد، به میزان آسیب­پذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته
می­ شود. اعتماد شامل سه بُعد اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد است.(Sendjaya-Pekerti,2010,644). وجود اعتماد در سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمان­ها و موسسات مالی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری که تبعات ناشی از فقدان آن باعث بروز رفتارهای خودخواهانه وخودمحور در کارکنان،کاهش مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها(پناهی،1389،103)،عدم تحقق اهداف و استراتژی‌هاشده و به طورکلی تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی خواهد گذاشت(قربانی و باب­الحوائجی؛1388،3).

«لاولر» بیان می‌كند كه تغییرات مستمر در محیط كار، سبك‌های مدیریت مشاركتی و استقرار تیم‌های كاری را ایجاب كرده و ایجاد اعتماد در تیم‌های كاری و مدیریت مشاركتی، ضرورت ایجاد اعتماد در سازمان‌ها را دوچندان ساخته است مدیریت مشاركتی یعنی مشاركت كاركنان درفرایند تصمیم­گیری،دعوت ازهمه افرادبه تفكرراهبردی و قبول مسئولیت فردی درقبال كیفیت كاروتولید،حمایت وپاداش دادن به رفتاركاركنان كه ارباب رجوع را راضی و عملكردسازمان را بهبودمی­بخشند(Macy et al,2009)و شامل سه بعد مشارکت در زمینه اجتماعی و مشارکت انفرادی و مشارکت اقتصادی استراتژیک  میباشد.

ضرورت تاكید بر اعتماد عمومی و اعتماد درون سازمانی، كه روز به روز در حال كاهش است و همچنین الزام توزیع قدرت و توانمندسازی در كشورهایی كه فراگرد دموكراتیزه شدن را طی می­كنند، وجود رهبری خدمتگزار را ضروری ساخته است ( (Birkenmeier et al,2012بدین منظور در این پژوهش از رهبری خدمتگزار به عنوان تعدیلگر استفاده شده است.گرین لیف[1] رهبری خدمتگزار را چنین تعریف می­‌کند: رهبری خدمتگزار روی خدمت­‌رسانی به دیگران تأکید می‌‌کند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می‌کند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار گردند. رهبری خدمتگزار شامل چهار بُعد خدمت­رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی است. (قلی پور و همکاران،1388، 110).

با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در سازمان امور مالیاتی استان گیلان  با توجه به رهبری خدمتگزار رابطه وجود دارد

[1]Greenleaf

تعداد صفحه : 112

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.