رشته حسابداری

دانلود پایان نامه رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :   رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته: حسابداری

 عنوان :

  رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن

 استاد راهنما : دکتربیژن عابدینی

استاد مشاور : دکترمحمدحسین رنجبر

پاییز1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

فهرست مطالب ‌د

فصل اول: 1

1- 2

1-1- بیان مساله 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-3- اهداف تحقیق 5

1-4- سوالات پژوهش 6

1-5- فرضیه‌های تحقیق: 7

1-6- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش 9

1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10

1-8- ساختار تحقیق 14

فصل دوم: 15

2- 16

2-1- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن : 17

2-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف) 19

2-3- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) 19

2-4- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده كنندگان): 20

2-5- ثبات و پایداری سود : 21

2-5-1- ثبات سود (سود دائمی) 21

2-5-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود 23

2-6- نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداری 25

2-6-1- نقاط قوت سود حسابداری 25

2-6-2- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری 26

2-7- مدیریت سود و راهكارهای مربوط به آن 27

2-8- وجود یا عدم وجود یكنواخت سازی سود 33

2-9- معانی و تعاریف مدیریت سود سود 34

2-10- انواع مدیریت سود 42

2-10-1- مدیریت سود طبیعی: 42

2-10-2- سودهایی كه به طور طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده‌اند: 43

2-10-3- مدیریت سود واقعی( مدیریت سود معاملاتی یا اقتصادی): 43

2-10-4- مدیریت سود مصنوعی ( مدیریت سود حسابداری): 43

2-11- دستكاری حسابها 44

2-12- ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به مدیریت سود: 45

2-13- انگیزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود 48

2-13-1- افزایش رفاه سهامداران: 49

2-13-2- تسهیل قابلیت پیش بینی سود: 50

2-13-3- افرایش رفاه مدیریت: 51

2-14- معیارهای شناخت مدیریت سود 59

2-15- ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعی) 62

2-15-1- 1 زمان بندی رویدادها 62

2-15-2- مدیریت سود از طریق انتخاب روش‌های تخصیص 63

2-15-3- مدیریت سود از طریق طبقه بندی 63

2-16- عوامل موثر بر مدیریت سود سود 65

2-17- موافقین و مخالفین هموار سازی سود 66

2-18- دشواری های كار تحقیق در زمینه مدیریت سود سود : 68

2-19- روش‌های مطالعه مدیریت سود 70

2-19-1- مدل سنتی: 71

2-19-2- مدل ایمهاف: 72

2-19-3- مدل ایكل: 73

2-20- تحقیقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای 76

2-21- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود 81

فصل سوم: 86

3- 87

3-1- اهداف تحقیق 89

3-2- سوالات پژوهش 90

3-3- فرضیه‌های تحقیق: 91

3-4- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 92

3-5- نمونه آماری(n) 93

3-6- روش تحقیق 93

3-7- روش گردآوری اطلاعات 95

3-8- روش آزمون فرضیه 95

3-9- روش تجزیه و تحلیل داه ها 95

3-10- تحلیل عاملی .

3-11- تحلیل رگرسیون چندگانه 96

3-12- آزمون معنی دار بودن ضرایب كلی (f) 98

3-13- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t) 98

پیوست .

 چکیده:

دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است.

این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین تحقیق 74شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده است.داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است.

نتایج پژوهش  نشان می دهدکه میان فرضیه های:

1-مدیریت سود وتغییرات سود

2-سوددوره ی آتی وتغییرات سود

3-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری

4-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری

درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیات تحقیق

 مقدمه

یكی از اقلام حسابداری كه در گزارشهای مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می‌شود «سود خالص» است كه كاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری و بالاخره عاملی برای پیش‌بینی به شمار می‌آید.

سود، معیاری برای پرداخت سود تقسیمی و یا در تامین مالی داخلی سرمایه‌گذاری‌ها است. به سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می‌تواند مبلغی را به عنوان سود گزارش نماید ولی وجوهی برای پرداخت سود تقسیمی نداشته باشد.

اختیار عمل مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری که در استفاده از آن مخیر می باشند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد.چرا که اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می شوند و بنابراین اقلام تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کند.

از سوی دیگر به دلیل آگاهی بیشتر آنها از شركت، انتظار می‌رود به گونه‌ای اطلاعات تهیه و ارائه شود كه وضعیت شركت را به بهترین نحو منعكس كند. از طرف دیگر ممكن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شركت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شركت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین، كیفیت سود شركتها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران قرار می‌گیرد.

1-1- بیان مساله

در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورتحساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندركاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش های جاری، تغییرات مهمی را در تفكر و نظریه حسابداری بوجود آورد. یكی از مهم ترین این تغییرات تأكید و توجه بیشتر به صورتحساب سود و زیان كه پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود(اسماعیلی،1385).

در دهه های اخیر مطالعات زیادی درخصوص مدیریت سود صورت پذیرفته و ادبیات بسیاری از آنها، در مورد انگیزه های مدیران، اهداف و ابزارهای آن بوده است. مدیریت سود بدین گونه تعریف می شود: مدیریت سود یعنی اینكه مدیر می تواند رویه ای از حسابداری را انتخاب نماید كه

به هدف خاصی دست یابد  در شرکت‌هایی که به طور مستمر در حال گزارش کردن سود هستند این مطلب که چه میزان از این سود واقعی است و چه مقدار آن مدیریت شده است مورد علاقه سرمایه‌گذاران و حسابرسان است. مدیریت سود واقعی به عنوان تلاش‏هایی که توسط مدیریت به منظور پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می‏‏پذیرد، تفسیر می‌‏شود. مدیریت سود ساختگی، نوعی دست کاری حسابداری و استفاده از اصول و قوانین حسابداری است که توسط مدیریت برای کنترل سود طبق نظر دلخواهشان انجام می‏شود و به طور مصنوعی، تغییر پذیری جریان سود را مدیریت می‌کند. شواهد نشان می‌دهند که مدیران انگیزه‌هایی برای رسیدن به سطح مشخصی از سود (سود هدف) یا فراتر رفتن از آن را دارند. ولی اینکه در انجام این کار تا چه اندازه می‌توانند به مدیریت سود اتکا کنند، مساله‌ای است که هنوز با ابهام همراه است(مشایخی، 1390).

مدیران حرفه‌ای و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات افشای شرکتی، ادعا می‌کنند که رسیدن به سود هدف از این طریق، مشکل است. مطابق با این دیدگاه، رسیدن و یا فراتر رفتن از سود هدف می‌تواند، دلیلی برای به‌کارگیری مدیریت سود در شرکت‌ها باشد. در این رابطه جنسن (۲۰۰۵) نشان داد که مدیرانی که به آستانه‌های سود دست می‌یابند؛ احتمالا درگیر مدیریت سود شده اند. او اعتقاد دارد که دستکاری سود یک روش گسترده برای رسیدن به ارقام پیش‌بینی شده مدیران و نتایج موردانتظار بازار سرمایه بوده است. او همچنین ثابت کرد که در دو دهه اخیر، در حدود یک سوم شرکت‌ها، به دلیل تجاوز از اصول پذیرفته شده حسابداری، ناگزیر به تجدید ارائه ارقام مالی شده‌اند.

در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی بوده و در این راستا مساله اصلی پژوهش بدین گونه مطرح می شود، آیا میان مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

بسیاری از موارد بحران های مالی مربوط به شركت های سهامی عام بوده كه در حال افزایش است. شمار زیادی از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در مورد پیش بینی بحران مالی به خصوص زمانی كه مدیریت سود رخ می دهد مشكلاتی دارند . تحقیقات اخیر به شناسایی عوامل و فاكتورهای مرتبط با مدیریت سود می پردازد. بنابراین از طریق آن ما قادر به تعیین ارتباط میان این عوامل و دستكاری سود هستیم. به منظور كاهش ریسك بحران های مالی ناشی از آن و كمك به سرمایه گذاران برای اجتناب از زیان های بزرگ در بازار سهام لازم است تا مدلی برای یش بینی مدیریت سود توسعه یابد. علاوه بر این برای تكنولوژی های سنتی حسابرسی نیز مشكل است كه زمان، منابع انسانی، مخارج و تأثیر رفتارهای غیر عادی بر اطلاعات مالی پیچیده و بزرگ را محدود نمایند. لذا توسعه مدل پیش بینی برای مدیریت سود برای حسابرسان به منظور شناسایی درجه دستكاری در صورت های مالی مفید است.

این پژوهش در جلوگیری از ایجاد بحرانهای مالی که در اثر پیدایش روابط میان متغیرهای مطرح شده است میتواند مفید باشد. نتایج کاربردی پژوهش در به کارگیری مدیریت سود و تبعات آن می تواند برای مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران مورد استفاده باشد. در پژوهش های دانشگاهی نیز می تواند نتایج ارائه شده و مورد بحث و بررسی های بیشتر قرار گیرد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی

تبیین ارتباط میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف جزیی

تبیین ارتباط میان مدیریت سود وتغیرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4- سوالات پژوهش

سوال اصلی

آیا میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوالات جزیی

آیا میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-5- فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه اصلی:

میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات جزیی

میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6-  روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش

این تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات كاربردی بوده و از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی استفاده خواهد شد.

سود دوره آتی

جریان وجه نقد عملیاتی

تغیرات سود

اقلام تعهدی اختیاری

اقلام تعهدی غیر اختیاری

لگاریتم طبیعی اندازه شرکت

صورت های مالی از سایت مدیریت پژوهش, توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می شود.

پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس

پایگاه اطلاعاتی تدبیر پرداز و صحرا نیز در جمع آوری اطلاعات به کار می رود.

1-7- جامعه آماری

جامعه آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران هستد که با بهره گرفتن از روش غربالگری انتخاب می شوند .

1-  حداقل 5 سال متوالی در بورس حضور داشته باشند

2-  نماد سهام آنها برای دوره بیش از 6 ماهه بسته نباشد

3-  سال مالی آنها از 1/1/1387 هر سال تا 29/12/1390 باشد

4-  جزء شرکتهای واسطه ای و بانکی نباشند.

5-  سهام آنها شناور در بورس باشد .

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.