رشته حسابداری

دانلود پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

استاد راهنما

آقای دکتر علی اکبر اربا­بیان

استاد مشاور

آقای دکتر منصور مومنی

1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- تشریح و بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5- پرسش و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………9

1-6- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………11

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..11

1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- کاربرد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………12

1-9- جامعه آماری و نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………12

1-10- جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………….12

1-11- تعاریف واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………………13

1-12- ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2- اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-3- برابری در توزیع اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………18

2-4- کارآیی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-5- ظهور عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………….21

2-6- شکل­­گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..24

2-7- انواع عدم تقارن اطلاعاتی و راه های غلبه بر آنها………………………………………………………………………………25

2-7-1- انتخاب بد و نامناسب ………………………………………………………………………………………………………25

2-7-2- مخاطرة اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………….28

2-8- مدل­های عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………29

2-9- عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی بازار……………………………………………………………………………………………………33

2-10- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه………………………………………………………………………………35

2-11- معیارهای نقد شوندگی…………………………………………………………………………………………………………………….38

2-11-1- مفهوم اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش…………………………………………………………..39

2-11-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش…………………………………………………………….39

2-12- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-12-1- مفهوم هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………43

2-12-2- اهمیت هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………..44

2-12-3- موارد استفاده از هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………….45

2-12-4- مفروضات الگوی هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………46

2-12-5- اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه………………………………………………………………………………48

2-12-5-1- هزینه اقلام خاص سرمایه…………………………………………………………………………….48

2-12-5-2-  هزینه بدهی…………………………………………………………………………………………………49

2-12-5-3- هزینه حقوق صاحبان سهام…………………………………………………………………………51

2-13- عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه…………………………………………………………………………………..53

2-14- مدل­های هزینه حقوق صاحبان سهام  …………………………………………………………………………………………..54

2-14-1- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه­ای ……………………………………………………………………54

2-14-2- مدل قیمت گذاری آربیتراژ …………………………………………………………………………………………..56

2-14-3- مدل رشد سود تقسیمی (گوردون) ………………………………………………………………………………57

2-14-4- مدل ارزیابی بر مبنای اطلاعات حسابداری ………………………………………………………………….59

2-15- پژوهش­های انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ………………………………………………………………….61

2-15-1-پژوهش­های خارجی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………61

2-15-2- پژوهش­های داخلی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………..64

2-16- پژوهش­های انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………….66

2-16-1-پژوهش­های خارجی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام………………………….66

2-16-2- پژوهش­های داخلی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام ………………………..70

2-17- رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………….72

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2- روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………78

3-3- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………..80

3-4- مدل و چارچوب مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..84

3-5- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….86

3-6- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………..86

3-6-1- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………86

3-6-2- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………..87

3-6-3- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………88

3-7- ابزار جمع آوری داده های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………90

3-7-1- دقت، اعتبار و پایایی ابزارپژوهش ……………………………………………………………………………………90

3-8- روش آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………91

3-8-1- روش داده ­های پانل ………………………………………………………………………………………………………….92

3-8-1-1- روش اثرات ثابت …………………………………………………………………………………………….93

3-8-1-2- روش اثرات تصادفی ……………………………………………………………………………………….94

3-8-1-3- آزمون چاو یا F لیمر………………………………………………………………………………………………94

3-8-1-4- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………95

3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………………………………………………96

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………99

4-3- بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………102

4-4- تعیین میزان اعتبار الگوی­های هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………104

4-5- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش ……………………………………………………………………………..104

4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………..106

4-7- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………….109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادها

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111

5-2- نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….111

5-3- پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………..112

5-4- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی …………………………………………………………………………………………………….113

5-5- محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….113

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام است. نمونه­ آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه­ زمانی 1385 تا 1391 (دوره­ 6 ساله) بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه ­ها بر مبنای رگرسیون چند متغیر و آزمون اف لیمر و هاسمن و با بهره گرفتن از داده ­های پانل انجام شده است. یافته­ های پژوهش حاکی از این است که عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم و معنی­داری با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت دارد و با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی به هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت نیز افزوده می شود.

 

واژه­ های کلیدی

عدم تقارن اطلاعاتی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، هزینه حقوق صاحبان سهام، قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای.

 

 

فصل اول :

کلیات پژوهش


1-1- مقدمه

امروزه بازار سرمایه یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود.سرمایه گذاری از مهمترین مولفه ­های تعیین کننده سرنوشت اقتصاد هر کشور است. بازار سرمایه در کنار سایر بازارها نظیر بازار پول، کار و کالا، وظیفه تخصیص بهینه سرمایه را به عهده دارد. به منظور هدایت صحیح تصمیم گیری ها در راستای تخصیص بهینه سرمایه، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. زیرا اغلب تصمیمات از جمله تصمیمات سرمایه گذاری در حالت عدم اطمینان اتخاذ می شود(بولو، 1386).

هزینه سرمایه در شرکت ها به عنوان هزینه تامین منابع از سوی گروه های متفاوت است که برای انجام فعالیت های اقتصادی مورد نظر شرکت ها استفاده می شود. یکی از این گروه ها صاحبان سهام عادی شرکت هستند که هزینه منابع مالی تامین شده از سوی این گروه به عنوان هزینه حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته می شود(کرمی و همکاران، 1392).

پژوهش­های متعددی اهمیت هزینه سرمایه را به عنوان عاملی مهم در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری، مورد تاکید قرار داده اند. هزینه سرمایه، میانگین موزون هزینه منابع تامین شده از محل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اینکه در ایران نرخ هزینه تامین مالی از طریق بدهی معمولاً به صورت دستوری تعیین می شود، بنابراین در این پژوهش از میان اجزای هزینه سرمایه، فقط هزینه حقوق صاحبان سهام[1] مد نظر قرار گرفته است(عدیلی، 1388).

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی[2] در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قایل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت(دیاموندو وریچا[3]، 1991).

  1. Cost of Equity
  2. Information Asymmetry

3.DiamondandVerrecchia

تعداد صفحه : 173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.