مهندسی برق

دانلود پایان نامه درباره:ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﻮری ( ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی ﻧﻮری)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

گرایش :اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 

عنوان : ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﻮری ( ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی ﻧﻮری)

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب

داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ “M.Sc”

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق – اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﻋﻨﻮان:

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﻮری ( ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی ﻧﻮری)

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﻮرﻣﯿﻨﺎ

ﺷﻬﺮﯾﻮر 1385

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان                                                                        ﺻﻔﺤﻪ

 

ﭼﮑﯿﺪه…………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

ﻓﺼﻞ اول : ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری………………………………………………………………………………………………….. 3

 

(1 ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری…………………………………………………………………………………………………………… 4

 

(2-1 ﻓﯿﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪ و ﺗﮏ ﻣﺪ…………………………………………………………………………………………. 4

 

(3-1 ﺗﻀﻌﯿﻒ…………………………………………………………………………………………………………… 5

 

(4-1 ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ…………………………………………………………………………………………………………. 6

 

(5-1 آﺛﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ…………………………………………………………………………………………………… 7

 

ﻓﺼﻞ دوم : ﮐﻮﭘﻠﺮﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………………………… 8

 

(2 ﮐﻮﭘﻠﺮﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………………………………….. 9

 

(1-2 ﮐﻮﭘﻠﺮﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ…………………………………………………………………………………………………. 9

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: WDM ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر در ﺷﺒﮑﻪ 13………………………………………………. …………………………..

 

(3 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر درﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی 14………………………………………………………………………………… WDM

 

(1-3 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﯿﺰر…………………………………………………………………………………………………. 14

 

(2-3 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ، ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺷﺒﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ…………………………………………………………………… 15

 

(3-3 ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎواک ﺧﺎرﺟﯽ………………………………………………………………………. 16

 

(4-3 ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن………………………………………………………………………… 16

 

(5-3 ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ………………………………………………………………………. 16

 

(6-3 ﻟﯿﺰر DFB ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮاری……………………………………………………………………………….. 17

 

(7-3 ﻟﯿﺰر DFB ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ دوﮔﺎﻧﻪ…………………………………………………………………….. 17

 

(8-3 ﻟﯿﺰر DBR ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ……………………………………………………………………………………….. 17

 

(9-3 ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎواک ﻋﻤﻮدی(17………………………………………………………… (VCSEL

 

(10-3 آراﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﻮد ﻟﯿﺰر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﻮل ﻣﻮج 18………………………………. …………………………..

 

( 11-3 ﻟﯿﺰر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ DBR ﺑﺎ ﺗﻮری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪه 18………………………… …………………………..

 

(12-3 ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻃﻮل ﻣﻮج…………………………………………………………………………………… 19

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻣﺪوﻻﺗﻮرﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………………… 20

 

(4 ﻣﺪوﻻﺗﻮرﻫﺎی ﻧﻮری……………………………………………………………………………………………….. 21

 

(1-4 ﻣﺪوﻻﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻮری………………………………………………………………………………… 22

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………………. 24

 

(5 آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………………………….. 25

 

(1-5 ﻓﻮﺗﻮﮐﻮﻧﺪاﮐﺘﻮرﻫﺎ………………………………………………………………………………………………. 25

 

( 2-5 ﻓﻮﺗﻮدﯾﻮدﻫﺎی 25…………………………………………………………………………………………… P-N

 

(3-5 ﻓﻮﺗﻮدﯾﻮدﻫﺎی 26…………………………………………………………………………………………. P-I-N

 

( 5-5 ﻣﺸﺨﺼﺎت آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻫﺎی ﻧﻮری :…………………………………………………………………………… 26

 

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻮری………………………………………………………………………………………… 28

 

(6 ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………………………………… 29

 

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻮری……………………………………………………………………………… 32

 

(7 ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………………………. 33

 

(1-7 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………. 33

 

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ : ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﻮج……………………………………………………………………………… 35

 

(8 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﻮج………………………………………………………………………………………….. 36

 

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ : ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪرﻫﺎ……………………………………………………………………………………………. 37

 

(9 ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪرﻫﺎ…………………………………………………………………………………………………….. 38

 

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ : ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎ و دی ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎی ﻧﻮری………………………………………………………. 39

 

(10 ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎ و دی ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮﻫﺎی ﻧﻮری 40………………………………….. …………………………..

 

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ : اﯾﺰوﻻﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺮ ﮐﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی ﻧﻮری………………………………………………………………. 41

 

(11 اﯾﺰوﻻﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺮ ﮐﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی ﻧﻮری………………………………………………………………………….. 42

 

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ : ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………. 43

 

(12 ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﻮری……………………………………………………………………………………… 44

 

ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ : اﺳﺎس ﺳﻮﯾﭽﻬﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………… 45

 

(13 اﺳﺎس ﮐﺎر ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻫﺎی ﻧﻮری………………………………………………………………………………….. 46

 

(1-13 اﺳﺎس ﮐﺎر ﺳﻮﯾﭽﯿﻨﮓ و ﺿﺮورت ﮐﺎرﺑﺮد آن……………………………………………………………….. 46

 

(2-13 اﻧﻮاع BISTABILITY ﻧﻮری……………………………………………………………………………… 46

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ : ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ادوات رزﻧﺎﻧﺴﯽ……………………………………………………………………. 48

 

(14 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ادوات ﻧﻮری BISTABLE رزﻧﺎﻧﺴﯽ………………………………………………………….. 49

 

ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ : ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭼﺎه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و 51…………………………….. ELECTROABSORBTION

 

(15 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﭼﺎه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و 52………………………………………….. ELECTROABSORPTVE

 

ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ : SEEDﻋﻤﻠﮑﺮد…………………………………………………………………………………… 54

 

(16 ﻋﻤﻠﮑﺮد 55………………………………………………………………………………………………… SEED

 

(1-16 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ……………………………………………………………………………………………… 56

 

( 2-16 ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد 57………………………………………………………………………….. SEED

 

BISTABILITY (3-16 ﻧﻮری 60…………………………………………………………………………. SEED

 

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ : ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺗﻤﺎم ﻧﻮری و ﭘﺮدازش ﻧﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻓﻮﺗﻮﻧﯽ……………………. 67

 

(17 ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺗﻤﺎم ﻧﻮری و ﭘﺮدازش ﻧﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻧﻮری…………………………………. 68

 

ﻓﺼﻞ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ : اﻧﻮاع ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎی ﻧﻮری……………………………………………………………………………. 71

 

(18 اﻧﻮاع ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎی ﻧﻮری…………………………………………………………………………………………. 72

 

(1-18 ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎی ﺟﻬﺖ دار ( ﻧﻮری اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ)…………………………………………………………………… 74

 

(2-18 ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎی دروازه ای……………………………………………………………………………………….. 74

 

(3-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﯿﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮو ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ…………………………………………………………………………….. 74

 

( 4- 18 ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﺎﯾﻊ………………………………………………………………………………… 76

 

(5-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﻮری ﺣﺮارﺗﯽ 77…………………………………………………………… …………………………..

 

(6-18 ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎی ﺣﺒﺎﺑﯽ 77………………………………………………………………. …………………………..

 

(7-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﻮری ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ…………………………………………………………………………………… ..78

 

(8-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﻮری ﺻﻮﺗﯽ…………………………………………………………………………………………. 78

 

(9-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 78……………………………………………………………. …………………………..

 

(10-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﻮﺟﺒﺮ 78…………………………………………………………………. …………………………..

 

(11-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﻮری ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ………………………………………………………………………………….. .. 79

 

(12-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻧﻮری ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﺘﯽ………………………………………………………………………………… 79

 

(13-18 ﺳﻮﺋﯿﭽﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ای………………………………………………………………………………………. 79

 

(14-18 ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای…………………………………………………………………………………………… 80

 

(15-18 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻮِﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﻮری 80………………………………………………… …………………………..

 

ﻓﺼﻞ ﻧﻮزدﻫﻢ : ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﻮری……………………………………………………………. 81

 

(19 ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮ دﻫﺎی ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ ﻧﻮری………………………………………………………………………. 82

 

(1-19 اﺗﺼﺎﻻت ﺿﺮﺑﺪری ﻧﻮری…………………………………………………………………………………….. 82

 

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ : ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار……………………………………………………………………………………… 86

 

(20 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﯿﻨﮏ ﺳﯿﻢ………………………………………………………………………………….. .87

 

(1-20 ﺳﻔﺮی در ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………………………………………………….. 88

 

(2-20 ﻣﺜﺎل ﻟﯿﺰر 92…………………………………………………………………………………………. VCSEL

 

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ : ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻟﯿﺰر ﭼﺎه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ……………………………….. 96

 

(21 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﻟﯿﺰر ﭼﺎه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ……………………………………………………………. 97

 

(1-21 ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻮ ﭼﮏ 104…………………………………………. …………………………..

 

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و دوم : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی………………………………………………………………………………….. 109

 

(22 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی…………………………………………………………………………………………………….. 110

 

  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ  
ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ  
ﺷﮑﻞ ۴١-١ اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ادوات BISTABLE رزﻧﺎﻧﺴﯽ ب) ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ورودی……………….. ٤٩
ﺷﮑﻞ ۴١-٢ : ﻣﺤﺪودﻳﺖ هﺎی ﺕﻮان و زﻣﺎن ﺳﻮﻳﭽﻴﻨﮓ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ………………………………. BISTABLE ٥٠
ﺷﮑﻞ ۵١-١ ) ﺟﺬب( ﭘﺎﺳﺦ ) ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر چﺎﻩ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ چﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺡﺴﺐ اﻧﺮژی ﻓﻮﺕﻮن …………………….. ٥٣
ﺷﮑﻞ ۶١-١ ) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ SEED و ﻣﺪار ﺑﺎﻳﺎس ﺁن………………………………………………………………. ٥٦
ﺷﮑﻞ ۶١-٢) ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ……………………………………………………………………………… SEED ٥٧
ﺷﮑﻞ ۶١-٣ ) ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﺡﺴﺐ ورودی SEED ﺑﻪ ازای ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورودی……………………….. ٦٠
ﺷﮑﻞ ۶١-۴) ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮ ﺡﺴﺐ ورودی ﺑﻪ ازاء ﺷﮑﻞ ۶١-٣ : ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﺡﺴﺐ ورودیSEED ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ هﺎی  
ﻣﺨﺘﻠﻒ در (A SEED ﺕﻮاﻧﻬﺎی ورودی ﺑﺎﻻ (B ﺕﻮاﻧﻬﺎی ورودی ﭘﺎﻳﻴﻦ……………………………………………. ٦٢
ﺷﮑﻞ ۶١-۵) SEED ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ………………………………………………………………………………… ٦٣
ﺷﮑﻞ ۶١-۶) ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﺡﺴﺐ ورودی SEED ﺑﺎ ﺑﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ازاء وﻟﺘﺎژ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ………………….. ٦٤
ﺷﮑﻞ ۶١-٧) (A ﺑﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ (B SEED ﺑﺎر دﻳﻮدی (ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ) ………………………………….. SEED ٦٥
ﺷﮑﻞ ١٧-١)اﻟﻒ:ﺕﺼﻮﻳﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺟﺒﺮ- رزﻧﺎﺕﻮر در ﻳﮏ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎل ﻓﻮﺕﻮﻧﯽ دو  
ﺑﻌﺪی.ب:ﻃﻴﻒ اﻧﺘﻘﺎل………………………………………………………………………………………………….. ٦٩
ﺷﮑﻞ ١٧-٢) :ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮﻳﻴﭻ…………………………………………………………………………….. ٦٩
ﺷﮑﻞ ١٧-٣) ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺡﺎﻓﻈﻪ ای و ﺳﻮﻳﻴﭽﻴﻨﮓ…………………………………………………………………… ٧٠
ﺷﮑﻞ ١٨-١) ……………………………………………………………………………………………….. MEMS ٧٥
ﺷﮑﻞ ١٨-٢) ﺳﻮﻳﻴﭻ………………………………………………………………………………………………… ٧٦
ﺷﮑﻞ ١٨-٣) ﺳﻮﻳﻴﭻ هﺎی ﻧﻮری ﮐﺮﻳﺴﺘﺎل ﻣﺎﻳﻊ ……………………………………………………………………. ٧٧
ﺷﮑﻞ ١٩-١) ………………………………………………………………………………………………….. OCX ٨٣
ﺷﮑﻞ١٩-٢) ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎب ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺎخ-زﻧﺪر……………………………………………………………………….. ٨٣
ﺷﮑﻞ ١٩-٣) ﺁﻳﻨﻪ هﺎی ﻣﻴﮑﺮو اﻟﮑﺘﺮو ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺡﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ……………… ٨٤
ﺷﮑﻞ ١٩-۴) ﺁراﻳﻪ ﺳﻮﻳﻴﭻ چﻬﺎر ﺁﻳﻨﻪ ای………………………………………………………………………….. ٨٤
ﺷﮑﻞ ١٩-۵) ﺁﻳﻨﻪ هﺎ در دو ﻣﺤﻮر ﻣﯽ چﺮﺧﻨﺪ ……………………………………………………………………… ٨٤
ﺷﮑﻞ٢٠-١) ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺹﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺡﯽ ﺟﺪﻳﺪ……………………………………………………………….. ٨٨
ﺷﮑﻞ٢٠-٢) ﻧﻤﺎی ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻟﻴﻨﮏ ﺳﻴﻢ ………………………………………………………………………………… ٨٨
ﺷﮑﻞ٢٠-٣) ﺑﺮای ﺡﺮآﺖ دادن اﻳﻜﻮﻧﯽ آﻪ روی ﺹﻔﺤﻪ ﺕﺮﺳﻴﻢ……………………………………………………. ٨٩
ﺷﮑﻞ٢٠-۴) رﺳﻢ ﻣﺠﺪد………………………………………………………………………………………………. ٨٩
ﺷﮑﻞ٢٠-۵) ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ……………………………………………………………………………….. ٨٩

 

ﺷﮑﻞ٢٠-۶) ﻟﻴﺰر ﻣﺪوﻻﺕﻮر…………………………………………………………………………………… ……..٨٩
ﺷﮑﻞ٢٠-٧) ﻓﻴﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﻄی…………………………………………………………………………………………. ٨٩
ﺷﮑﻞ٢٠-٨) ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺕﻮان ﻧﻮری…………………………………………………………………………….. ٩٠
ﺷﮑﻞ٢٠-٩) ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ…………………………………………………………………………………………………… ٩٠
ﺷﮑﻞ ٢٠-١٠) ﺕﺴﺘﺮ…………………………………………………………………………………………………. ٩٠
ﺷﮑﻞ٢٠-١١) اﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﮕﻨﺎل ………………………………………………………………………………………… ٩٠
ﺷﮑﻞ٢٠-١٢) ﺁﻧﺎﻻﻳﺰر……………………………………………………………………………………………….. ٩٠
ﺷﮑﻞ ٢٠-١٣)  اﺕﺼﺎﻻت ادوات ……………………………………………………………………………………. ٩٠
ﺷﮑﻞ٢٠-۴١) ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﻘﺎدﻳﺮ هﺮ اﻟﻤﺎن………………………………………………………………………………. ٩١
ﺷﮑﻞ٢٠-۵١) ﺁﻳﮑﻮن ادﻳﺘﻮر ……………………………………………………………………………………….. ٩١
ﺷﮑﻞ٢٠-۶١) ادﻳﺘﻮر ﺳﻤﺒﻞ…………………………………………………………………………………………. ٩١
ﺷﮑﻞ٢٠-١٧) ﺁﻳﮑﻮن ذﺧﻴﺮﻩ…………………………………………………………………………………………. ٩١
ﺷﮑﻞ٢٠-١٨) ﺁﻳﮑﻮن ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ………………………………………………………………………………….. ٩١
ﺷﮑﻞ٢٠-١٩) ﺁﻳﮑﻮن ﺕﻮﻗﻒ اﺟﺮا……………………………………………………………………………………. ٩٢
ﺷﮑﻞ٢٠-٢٠) ﻣﺜﺎل اﺕﺼﺎﻻت در ﻟﻴﺰر ……………………………………………………………………..VCSEL ٩٢
ﺷﮑﻞ٢٠-٢١) ﻣﻨﺤﻨﯽ LI در ﻟﻴﺰر………………………………………………………………………………….. ٩٣
ﺷﮑﻞ٢٠-٢٢) ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ زﻣﺎن در ﻟﻴﺰر……………………………………………………………………. ٩٣
ﺷﮑﻞ ٢٠-٢٣) ﺕﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ راﻣﺎن در ………………………………………………………………………WDM ٩٤
ﺷﮑﻞ ٢٠-۴٢) ﺟﺒﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ……………………………………………………………………………………. ٩٤
ﺷﮑﻞ ٢٠-۵٢) ﻣﺜﺎل ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺪ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ………………………………………………………………… ٩٥
ﺷﮑﻞ٢٠-۶٢) ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﻨﺪﻩ چﻬﺎر ﻣﻮﺟﯽ در ………………………………………………………………. WDM ٩٥
ﺷﮑﻞ٢١-١) واروﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻳﺎس ﻗﻮی………………………………………………………………….. ٩٨
ﺷﮑﻞ٢١-٢) ﺳﻤﺖ چﭗ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﮏ چﺎﻩ ﻣﻨﻔﺮد ودر راﺳﺖ دﻳﺎﮔﺮام ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺮژی MQW ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ………………. ٩٩
٢١-٣) ﺑﺨﺶ ﻧﻮری ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ﻟﻴﺰر ……………………………………………………………………..MQW ١٠٣
٢١-۴) ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺿﺮﺑﻪ و ﺳﻤﺖ چﭗ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻠﻪ ﺑﺮای چﮕﺎﻟﯽ ﺕﻠﻪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ………………………. ١٠٥
٢١-۵) ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺎز و ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰﻩ ﺷﺪﻩ……………………………………………………………………. ١٠٦
ﺷﮑﻞ ٢١-۶) ﻣﺪار ﻣﻌﺎدل ……………………………………………………………………………………… DC ١٠٧

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ  
ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎره   ﺻﻔﺤﻪ
ﺟﺪول ١٨-١ ) ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺧﺼﻮﺹﻴﺎت ﺳﻮﻳﻴﭽﻬﺎ ………………………….. …………………………..………..٨٠
ﺟﺪول ٢١-١) ﭘﺎراﻣﺘﺮ هﺎی ﻟﻴﺰر چﺎﻩ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ………………………………………………………. …………..١٠٤
ﺟﺪول ٢١-٢ ) ﭘﺎراﻣﺘﺮ هﺎی ﻣﺪﻟﺮ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺕﻠﻪ…………………………………………………………… ١٠٥
ﺟﺪول ٢١-٣) ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رزﻧﺎﻧﺲ و زﻣﺎن ﮔﺬر ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  …………………………………………. ١٠٦

 

ﭼﮑﯿﺪه

 

ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺰر، ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﻮج، ﻣﺪوﻻﺗﻮر، ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪر، اﯾﻨﺘﺮﻟﯿﻮر، ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ/

دی ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ، ﻓﯿﺒﺮ، ﮐﻮﭘﻠﺮ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه، اﯾﺰوﻻﺗﻮر، ﺳﯿﺮوﻻﺗﻮر، ﺳﻮﯾﯿﭻ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﻮج، ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه و آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻧﻮری ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ادوات ﻧﻮری ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﺪ ﻧﻮری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻪ در آن ﻧﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﺒﺮ و ﻧﻘﺺ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رزﻧﺎﺗﻮر ،ﮐﻪ ﻧﻮر در آن ﺑﻪ دام ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺑﺎ ﮐﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ژاﭘﻨﯽ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻓﺘﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﯾﯿﭽﻬﺎی رﯾﺰ ﻧﻮری آﺷﻨﺎ ﻣﯽ

 

ﺷﻮﯾﻢ. در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻻﺟﯿﮏ ﻧﻮری و ﺑﯽ اﺳﺘﺎﺑﯿﻠﯽ ﻧﻮری ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم SEED آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﻮری آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﭘﻮر ﻣﯿﻨﺎ ﻣﺪل ﻟﯿﺰر ﭼﺎه ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮدم. ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺪل دی ﺳﯽ ﻟﯿﺰر را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺎر دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدم.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﺎﻧﯽ، ﻧﺮﺧﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 2/5، 10،40ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺪ . اﻣﺎ ﻣﺪارات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮﺧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روش راﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ رﻧﮕﯽ در ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ 10 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﻧﺮخ ﺑﯿﺖ 2/5 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز آﺛﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﯽ ﮔﺬارد .ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪ ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻧﯿﺰﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮر ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮروی ﯾﮏ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺑﺎﻧﺮخ ﺑﯿﺖ 2/5 ﺗﺎ 40 ﮔﯿﮕﺎ ﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﻢ.

 

ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺰر، ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﻮج، ﻣﺪوﻻﺗﻮر، ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮﻧﺪر، اﯾﻨﺘﺮﻟﯿﻮر، ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ/

دی ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺴﺮ، ﻓﯿﺒﺮ، ﮐﻮﭘﻠﺮ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه، اﯾﺰوﻻﺗﻮر، ﺳﯿﺮوﻻﺗﻮر، ﺳﻮﯾﯿﭻ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮل ﻣﻮج، ﻓﯿﻠﺘﺮ، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه و آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﻓﺼﻞ اول : ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری

 

(1 ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری

 

ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻋﻤﻞ ﻫﺪاﯾﺖ اﻣﻮاج ﻧﻮر را ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺷﯿﺸﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻓﯿﺒﺮ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺪود دو ﺳﻮم آن درﺧﻼ را داراﺳﺖ .

 

اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر در ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﮐﻠﯽ داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک دو ﻣﺎده ﺑﺎ ﺿﺮاﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪاری از ﻧﻮر ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ در ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ دوم ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﮐﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ از ﻣﺎده ای ﺑﺎﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ای ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زاوﯾﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ . زاوﯾﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازای آن زاوﯾﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر در ﻣﺤﯿﻂ دوم 90 درﺟﻪ اﺳﺖ. ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارد وﻟﺬا ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از زاوﯾﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ را ﺑﺮآورده ﻧﮑﻨﺪ، ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل زاوﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﯿﺒﺮ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮط زاوﯾﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

(2-1 ﻓﯿﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪ و ﺗﮏ ﻣﺪ

 

ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﭼﻨﺪ ﻣﺪ و ﺗﮏ ﻣﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻠﻪ ای و ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻠﻪ ای ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ درﮐﻞ ﻫﺴﺘﻪ ، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ و در ﻣﺮز ﻫﺴﺘﻪ و ﻏﻼف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﺧﺘﻼف زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻧﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

 

ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﯿﮕﻨﺎل درﮔﯿﺮﻧﺪه ﺷﺪه ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎل را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﯿﺒﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﻠﻪ ای ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﺑﺎﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ازﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻟﺬا ﻧﻮری ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮری ﮐﻪ دورﺗﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮی را ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﻧﻮر ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪه ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ﭘﺲ ﻧﻮر در ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺴﯿﺮی ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻞ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺮوه دوم ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﯾﻌﻨﯽ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﺪ دارای ﻗﻄﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺪ ﻧﻮری در داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﺘﺮی در ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺸﻮد و ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ زﯾﺎد ﺣﻤﻞ اﻃﻼﻋﺎت و

 

ﺗﻠﻔﺎت ذاﺗﯽ ﮐﻢ، ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ زﯾﺎد ﻧﻈﯿﺮ WDM  ارﺟﻤﻨﺪ.

 

اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻮر در ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارداده ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺳﯿﮕﻨﺎل ﯾﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻮان ﻧﻮری در ﺣﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﯿﺒﺮ، ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎﭘﻬﻦ ﺷﺪﮔﯽ ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی ﻧﻮری در ﻃﯽ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻓﯿﺒﺮ، آﺛﺎر ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﯾﺎ آﺛﺎر اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻧﻮر ﺑﺎﻣﺎده ای ﮐﻪ ﻧﻮر د رآن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﻮاج ﻧﻮری و ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.