مهندسی برق

دانلود پایان نامه درباره:سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق – قدرت

عنوان :

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

استاد راهنما:

دکتر سید محمد تقی بطحائی

مهر 1386

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                              شماره صفحه

چکیده.1 ………….………………………………………………………………..………………………………

 

مقدمه2 ………………………………………………………………..………………………………..…….……

 

فصل اول : کلیات……………………………………………………………………………………………………….. 4

 

-1-1 هدف………………………………………………………………………………………………………………. 5

-2-1 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5

 

-3-1 روش کار و تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم – کاربرد شبکه های کامپیوتری و صنعتی در اتوماسیون ساختمان…………………………………. 8

-1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 8

-1-1-2 اهمیت اتوماسیون ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی 8………………………………….. [1]

-2-1-2 کاربرد اتوماسیون ساختمان در قسمتهای مختلف ساختمان…………………………………….. 9

 

-2-2 کاربرد شبکه های کامپیوتری و صنعتی در اتوماسیون ساختمان…………………………………….. 10

-1-2-2 شبکه کامپیوتری چیست ؟………………………………………………………………………….. 10

-2-2-2 انواع شبکه های کامپیوتری 11…………………………………………………………………….. [2]

-3-2 اتوماسیون ساختمان سنتی در برابر اتوماسیون ساختمان مدرن:……………………………………. 11

-4-2 انواع پروتکلهای مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان 12………………………………………….. [3]

 

-1-4-2 پروتکل فیلدباس 12………………………………………………………………………………….. [3]

-2-4-2 فیلدباسهای بکار رونده در اتوماسیون ساختمان………………………………………………….. 14

-3-4-2 شبکه محیطی کنترلر 14…………………….. [3] (CAN : Controller Area Network)

15…………………………………………………………………………………………….. [3] P‐NET -4-4-2

 

-5-2 پروتکلهای مخصوص اتوماسیون ساختمان……………………………………………………………….. 15

-1-5-2 پروتکل 15………………………………………………………………………………… [4] BACnet

-2-5-2 شبکه 19……………………………………………………………………………… [5] LonWorks

فصل سوم – خلاصه پایان نامه ها، پروژه ها و مقالات مطالعه شده راجع به سمینار 23….. …………………………..

-1-3 پایان نامه های داخل کشور………………………………………………………………………………….. 23

 

-1-1-3 پایان نامه با عنوان “گرمایش ساختمان مسکونی با بهره گرفتن از انرژی خورشیدی در شهر

زاهدان” 23……………………………………………………………………………………………………….. [7]

-2-1-3 پایان نامه با عنوان ” حداقلسازی انرژی مصرفی برای گرمایش و سرمایش توسط بهینه سازی

راستای Direction ساختمان” 23………………………………………………………………………….. [8]

-2-3 پایان نامه های مرتبط با اصلاح دستگاه های ساختمان…………………………………………………. 24

 

-1-2-3 پایان نامه با عنوان “بررسی اثر پارامترهای موثر در کاهش مصرف انرژی یخچال فریزرهای

خانگی بدون برفک” 24………………………………………………………………………………………… [9]

 

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب                                                                            شماره صفحه

-3-3 پروژه های مرتبط با مدیریت انرژی ساختمان……………………………………………………………. 25

 

-1-3-3 پروژه با عنوان “مدیریت مصرف انرژی در یک نمونه بیمارستان 400 تختخوابی” 25… [10]

-4-3 مقالات…………………………………………………………………………………………………………… 26

-1-4-3 مقالات ارائه شده در ژورنالها و کنفرانسهای 26……………………………………………….. IEEE

-2-4-3 بعضی از مقالات ارائه شده در 29…………………………………………………………. Elsevier

 

-3-4-3 مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی……………… 30

فصل چهارم – مفاهیم، اصول و روش های صرفه جویی و مدیریت انرژی 33…………………. …………………………..

-1-4 اهمیت و لزوم حرکت به سوی بهینه سازی مصرف انرژی در کشور 33…………………………. [21]

-1-1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. .. 33

-2-1-4 اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی 34………………………………………………………….. [1]

 

-2-4 مفاهیم، مشکلات، عوامل و گامهای صرفه جویی انرژی 35…………………………………………. [1]

-1-2-4 مفهوم اساسی صرفه جویی انرژی……………………………………………………………………. 35

-3-4 مفاهیم، اصول، عملیات، فازها و برنامه ریزی مدیریت انرژی 42……………………………………. [1]

-1-3-4 مفاهیم مدیریت انرژی…………………………………………………………………………………. 42

 

-2-3-4 اصول مدیریت انرژی…………………………………………………………………………………… 42

-3-3-4 عملیات مدیریت انرژی 44…………………………………………………………………………. [21]

-4-3-4 اصول عمومی مدیریت انرژی 44…………………………………………………………………. [21]

-5-3-4 برنامه ریزی برای مدیریت انرژی 47………………………………………………………………. [1]

-4-4 ممیزی انرژی 48…………………………………………………………………………………………… [21]

 

-1-4-4 تعریف ممیزی انرژی…………………………………………………………………………………… 48

-5-4 ماتریس مدیریت انرژی و جایگاه آن در برنامه ریزی…………………………………………………… 48

-6-4 مبانی مدیریت انرژی در ساختمان 51 …………………………………………………………………. [1]

-1-6-4 روشن شناسایی منابع اتلاف انرژی در ساختمانهای مسکونی…………………………………. 51

-2-6-4 تعیین استانداردهای بخشهای مختلف ساختمان 56…………………………………………… [1]

 

-7-4 امکان صرفه جویی انرژیهای الکتریکی و حرارتی………………………………………………………. 57

-1-7-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. .. 57

-2-7-4 بهینه سازی سیستمهای تهویه مطبوع 58………………………………………………………… [1]

-3-7-4 توصیه های بهینه سازی مصرف انرژی در تأسیسات گرمایش، حرارت و آبگرم مصرفی……. 59

 

-4-7-4 بهینه سازی انرژی در سیستمهای روشنایی 59………………………………………………… [21]

-8-4 خلاصهای از راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 67……………………………… [22]

-1-8-4 اصلاح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان…………………………………………….. 67

-2-8-4 اصلاح سیستم روشنایی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی……………………………………… 69

 

فهرست مطالب

 

……………………….

عنوان مطالب       شماره صفحه  
-3-8-4 اصلاح سیستمهای گرمایش و سرمایش …………………………………………………..   69  
-1-5 مقدمه …………………………..   BMS ) و مدیریت انرژی ساختمان ()   72  
فصل پنجم- سیستمهای مدیریت ساختمان (   72  
  ………………………………………………………………    
-1-1-5 اهمیت اتوماسیون ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی …………………………. [21]   72  
-2-1-5 مقدمات …………………………..[6]     …………………………………………………..   76  
-2-5 سیستمهای اتوماسیون و مدیریت ساختمان ………………………………………………[23]   77  
-1-2-5 تاریخچه …………………………..   ………………………….. ………………………….   77  
-2-2-5 سیستمهای اتوماسیون ساختمان ………………………………………….. [23] (BAS)   78  
-3-2-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان ……………………………………….. [23] (BEMS)   79  
-3-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان …………………………………………………….(BEMS)   80  
-1-3-5 سیستم مدیریت ساختمان ……………………………………………….. [24] (BMS)   80  
-2-3-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان ……………………………………………… (BEMS)   80  
-3-3-5 ساختار، پیادهسازی، وظایف و نحوه عملکرد ………………………….. [23] BMS …… 81  
-4-5 استاندارد در سیستمهای اتوماسیون ساختمان ……………………………………………[23]   86  
-1-4-5 مقدمه…………………………..   ………………………….. ………………………….. .. 86  
-2-4-5 سطوح سیستم اتوماسیون ساختمان ………………………………………………..[23]   87  
-5-5 پروتکلهای بکار رفته در سیستمهای مدیریت ساختمان ………………………………………..   89  
-1-5-5 انواع پروتکلهای مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی و ساختمان ………………….. [23]   89  
-2-5-5 بررسی مختصری از یکی از پروتکلهای استاندارد اتوماسیون ساختمان ……………….[3]   90  
-6-5 مزایای سیستم مدیریت ساختمان ………………………….. [23] ………………………….. . 91  
-1-6-5 شرح بعضی از مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان ………………………….. [23] .. 92  
-2-6-5 صرفه جویی و مدیریت انرژی در سیستمهای مدیریت ساختمان………………………….   94  
-7-5 معرفی زیر سیستمهای موجود در سیستم مدیریت انرژی ساختمان ………………………….. . 95  
-1-7-5 سیستم روشنایی و کنترل آن ………………………….. [23] ………………………….   96  
-2-7-5 سیستم حفاظت و امنیت ………………………………………………….(Security) 100  
-3-7-5 سیستمهای کنترل گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع …………………..[25] HVAC 101  
-4-7-5 کنترل دستیابی …………………………..[25]     ………………………………………. 104  
-5-7-5 مانیتورینگ ویدئویی ………………………….. [25]     ………………………….. 104 ……..  
-6-7-5 آلارمهای نشتی ………………………….. [25]     ………………………………………. 105  
-7-7-5 سیستم ارتباطات و مخابرات جامع ………………………………………………..[23] 105  
-8-5 عملکردهای مدیریت انرژی در سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان …………………… [25] 106  
-1-8-5 بهینه سازی زمان استفاده از تجهیزات …………..(Optimization of Start/Stop) 106  

 

فهرست مطالب

 

عنوان مطالب                                                            شماره صفحه

-2-8-5 سیکل وظیفه 106…………………………………………………………………….. (Duty Cycle)

 

-3-8-5 محدودسازی تقاضای حداکثر بار 106……………………………….. …………………………..

-4-8-5 برنامه زمان بندی بر حسب ساعت روز(107…………………. (Time of Day Scheduling

-5-8-5 برنامه زمان بندی بر حسب تاریخ 107…………………………… (Calender Scheduling)

-6-8-5 برنامه زمانبندی تعطیلات 107………………………………………. (Holiday Scheduling)

-7-8-5 برنامه زمانبندی موقتی 107…………………………………….. (Temporary Scheduling)

-8-8-5 صرفهجوئی خودکار با بهره گرفتن از نور طبیعی در طول روز (Automatic Day Light

108…………………………………………………………………………………………………………. Saving)

-9-8-5 کنترل عقب کشیدن شبانه 108……………………………….. (Night Set back Control)

-10-8-5 تعویض آنتالپی 108………………………………………………. (Enthalpy Switch Over)

-11-8-5 کنترل سرعت فن 108………………………………. (Fan Speed CFM Control) CFM

-12-8-5 برنامه زمان بندی چیلر / بویلر………………………………………………………………… .. 108

نتیجه گیری و پیشنهادات 111…………………………………………………………………….. …………………………..

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 111

 

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… 111

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………. 114

منابع و مأخذ فارسی………………………………………………………………………………………………. 114

منابع و مأخذ لاتین………………………………………………………………………………………………… 115

116………………………………………………………………………………………………………….. Abstract:

 

فهرست جدولها    
عنوان شماره صفحه  
جدول -1-2 انواع فیلدباسهای استاندارد و استاندارد مرتبط با آنها 13  
جدول -2-2 مقایسه لایه های BACnet با مدل استاندارد OSI 18  
جدول -1-4 رابطه بین اقدامات صرفه جویی انرژی و بخش کاری 38  
جدول -2-4 تشریح سه گام صرفه جویی انرژی 40  
جدول -3-4 راه حلهای صرفه جویی انرژی 43  
جدول -4-4 اصول عمومی مدیریت انرژی 45  
جدول -5-4 نمونه ضرایب انتقال حرارت جداره های خارجی ساختمان مربوط به قوانین 52  
ساختمان کشورهای اروپائی  
   
جدول -6-4 مقاومت حرارتی سطوح داخلی و خارجی 53  
جدول -7-4 مقادیر استاندارد شدت روشنایی اماکن و فضاها با کاربری های مختلف 55  
جدول -8-4 میزان استاندارد مصرف انرژی در برخی از وسایل خانگی 57  
جدول-9-4 مقایسه بین لامپهای تنگستن-آرگون عادی و لامپهای فلورسنت فشرده با بالاست  
های فرکانس بالا و معمولی 60  
   
جدول -10-4 محل مناسب برای بکاربردن انواع سنسورهای حضور افراد 63  
جدول-1-5 پروتکلهای مهم بکار گرفته شده در اتوماسیون صنعتی و ساختمان 90  
جدول -2-5 خلاصه نکات طراحی کنترل روشنایی 101  

 

فهرست شکلها

 

عنوان شماره صفحه  
شکل -1-2 کار با چند ایستگاه کاری برای کنترل دستگاه های ساخت چند شرکت مختلف   15  
شکل -2-2 قرارگرفتن تحت الزامات یک سازنده خاص   16  
شکل -3-2 اعمال کنترل متمرکز بر سیستمهای ساخت چند سازنده از طریق یک پروتکل استاندارد مانند 16  
BACnet   18  
شکل -4-2 نمای کلی یک شبکه BACnet    
شکل -5-2 کاربردهای مختلف BACnet   18  
شکل -6-2 یک شبکه BACnet ساده   18  
شکل -1-4 بحران انرژی در سال 1973   34  
شکل -2-4 وابستگی نشت بخار به فشار بخار و قطر حفره نشت   36  
شکل -3-4 سه گام صرفه جویی انرژی   39  
شکل -4-4 کمیته مدیریت انرژی در کارخانه   48  
شکل -5-4 ماتریس مدیریت انرژی   50  
شکل-6-4 راه حلهای اجرایی فرایند صرفه جویی انرژی در سطح یک کارخانه   51  
شکل -7-4 شاخص مصرف انرژی قبل و بعد از انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی   58  
شکل -8-4 سیستمهای کنترل   61  
شکل -9-4 سنسورهای مافوق صوت   62  
شکل -10-4 سنسورهای مادون قرمز   62  
شکل -11-4 افت نور خروجی سیستم روشنایی در طول زمان   64  
شکل -12-4 افت پیش بینیشده نور در نتیجه کثیف شدن داخل بدنه چراغ در یک محیط اداری تمیز 65  
شکل -16-4 ترتیب قرار گرفتن چراغها باید موازی پنجره ها باشد   66  
شکل -17-4 الف و ب- ترتیب قرار گرفتن چراغها بر روی یک خط از میزهای کار   67  
شکل -1-5 کاربرد سیستم BMS در یک ساختمان   73  
شکل -2-5 اتوماسیون ساختمان   74  
شکل -3-5 کاربرد Gateway به عنوان پلی بین پروتکلها   77  
شکل -4-5 پانل کنترل مرکزی   78  
شکل -5-5 نمای کلی از یک سیستم اتوماسیون ساختمان   78  
شکل -6-5 ساختار هرمی مدیریت ساختمان   81  
شکل -7-5 یک صفحه انتخاب ماتریسی   83  

 

چکیده:

 

این تحقیق با عنوان “سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان”، شامل چند زیر تحقیق در مورد موضوعات نهفته در زیر آن (صرفهجـوئی و مـدیریت انـرژی (در سـاختمان) ، شـبکه هـای اتوماسـیون و سیـستمهـای اتوماسیون و مدیریت ساختمان) میباشد. در همین راستا، انواع روش های صرفه جویی مـصرف انـرژی مطـرح شدهاند و روش استفاده از مدیریت ساختمان برای صرفهجـویی در مـصرف انـرژی بـا توجـه بـه راهکارهـای اتوماسیون تشریح شده است. با توجه به وسعت موضوع، سعی شده است تا به هر زیر موضوع به حد مناسـبی پرداخته شده و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی (سیستم مدیریت انـرژی سـاختمان) بـه هـم پیونـد بخورند.

 

مقدمه

 

امروزه با پیشرفت همه جانبه تکنولوژی بخصوص در تکنولوژی اطلاعات (IT) و شبکه های کـامپیوتری بحـث کاربرد این تکنولوژیها در ساختمانها برای بهره مندی از خصوصیات مناسب آن مطرح شده است.

 

طبق آمارمنتشره از سوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ، چهل درصد انرژی مـصرفی در ایـران مربوط به بخش ساختمان میباشد. همچنین طبق برآورد های بعمل آمده با بکـارگیری صـنعت اتوماسـیون ساختمان میتوان حداقل سی درصد در مصرف انرژی ساختمانهای مـسکونی صـرفه جـویی کـرد. یعنـی در حدود دوازده درصد صرفه جویی در مصرف سالانه انرژی کشور. با انجام چنین صرفهجوئی عظیمی راه بـرای توسعه همه جانبه کشور هموارتر میشود.

بطور کلی امروزه دلایل استفاده از اتوماسیون ساختمان بخصوص در ساختمانهای بـزرگ را مـیتـوان چنـین برشمرد

 

صرفه جوئی مصرف انرژی

ایجاد راحتی و امنیت بیشتر

امکان کنترل متمرکز همه سیستم های ساختمان

امکان کنترل ساختمان از طریق اینترنت

 

راحتی در کارکرد

امکان کنترل و مدیریت از همه نقاط و همچنین از اینترنت

سهولت تکامل

قابل انعطاف بودن در برابر تغییرات کاربری بنابر این به نظر میرسد کاربرد اتوماسیون ساختمان برای مدیران ساختمانها بخـصوص سـاختمانهای بـزرگ

 

که دارای سیستمهای فراوانی میباشند بسیار مناسب و حتی گاهی ضروری میباشد.

کاربرد سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان برای سازندگان و مصرف کنندگان مزایای بسیار زیـادی دارد، از جمله :

برای سازندگان :

 

  • کاهش هزینه ساخت
  • افزایش تولید و توسعه آن
  • امتیازات رقابتی قابل توجه
  • افزایش میزان کارآیی ساختمان در کاربری های مختلف
  • کاهش ریسک تعهدات و مسائل حقوقی

 

برای مصرف کنندگان :

  • افزایش کیفیت بدون افزایش هزینه اضافه
  • افزایش تناسب و آسایش و کارایی
  • کاهش هزینه های جاری

 

  • در طول حصول مزایای اقتصادی از طریق کاهش هزینه ها، بازگشت سرمایه به سرعت انجام می پذیرد.

 

در عوض، کاربرد سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان، برای مصرف کنندگان هزینه اولیه نسبتاً بالایی دارد.

با توجه به بحران انرژی در جهان، در بسیاری از نقاط جهان این سرمایهگذاری معقول بـوده و سـرمایه اولیـه طی 2 تا حداکثر 6 سال برگردانده میشود که این امر نشان دهنده تناسب اقتصادی بـسیار مناسـب کـاربرد این سیستمها است. به این سبب، سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان در این کشورها، راهی بسیار طولانی را پیموده و پیشرفت بسیاری نمودهاند و این سیستمها در حال جا افتادن در آنها میباشد.

 

با توجه به غلبه مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان بر دشواریهای آن (حتی در کشور ما)، به نظر مـی-

رسد سرمایهگذاری در این بخش به نفع اقتصاد ملی ایران باشد. با این وجود، متأسفانه به علت اینکـه هزینـه اولیه سیستمهای مدیریت انرژی فعلی (انواع خارجی) نسبت به درآمد قشر متوسط و پائین جامعه بالا و گـاه بسیار بالا میباشد و همچنین هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزایای این سیستمها آشنا نشدهانـد، کـاربرد ایـن سیستمها در کشور ما بسیار کم بوده است.

 

فصل اول

 

کلیـات

 

فصل اول : کلیات

 

-1-1 هدف

 

هدف این تحقیق، بررسی مبانی علمی، اصول، کارکرد و انواع سیستمهای مدیریت انرژی سـاختمان در منابع و مأخذ مختلف است. این موضوع تحقیق، بسیار جامع بوده و کاملاً یک تحقیق بین رشته-

 

ای است. این موضوع به موضوعات کار مهندسین برق (کنترل، اتوماسیون، مخابرات، نصب و برنامـه-

 

ریزی)، مهندسین عمران (ساختمان)، مهندسین مکانیک سـیالات (تهوبـه هـوا)، مهندسـین انـرژی

(مدیریت و صرفه جویی انرژی) مرتبط مـیباشـد. بـه همـین سـبب، ایـن گـزارش کـه توسـط یـک دانشجوی کارشناسی ارشد برق تهیه شده است، نمیتواند بطور جامع دربردارنـده تحقیـق راجـع بـه تمامی مباحث باشد. به هر صورت، در این گزارش سعی شده است تا راجع به تمامی زیر مبحثهـای مهم این موضوع، تحقیق مناسبی صورت گیرد و سپس این تحقیقات در چـارچوب اصـلی سیـستم-

 

های مدیریت انرژی ساختمان، به یکدیگر پیوند بخورند.

-2-1 پیشینه تحقیق

 

یک تحقیق راجع به سیستم مدیریت انرژی ساختمان، باید تحقیقی راجع بـه چنـد زمینـه مختلـف باشد که هر یک دارای منابع و مراجع بسیار زیادی را در بر میگیرند. از آنجا که یک فصل کامل بـه بررسی کتب و مقالات مرتبط با زمینه های مختلف این تحقیق آورده شده است، در این مجـال تنهـا عناوین تحقیقاتی را ذکر مینمائیم که بطور خاص راجـع بـه سیـستمهای اتوماسـیون یـا مـدیریت ساختمان، انجام شدهاند.

 

تحقیقات داخلی در زمینه سیستمهای مدیریت انـرژی سـاختمان معمـولاً حـول موضـوعاتی ماننـد سیستمهای اتوماسیون ساختمان و زیر سیستمهای آن متمرکز بودهاست و کمتر پروژه یا سـمیناری وجود دارد که بطور خاص به سیستم مدیریت انرژی ساختمان بپردازد.

 

در این بین، تعدادی از دانشجویان دکتر مومنی، استاد محترم گروه کنترل دانشگاه تربیت مـدرس، به موضوعات سیستمهای اتوماسیون ساختمان و بعضاً سیستمهای مدیریت سـاختمان پرداختـهانـد.

 

آقای طهماسبیزاده [4] در سمینار خود با عنوان “سیستمهای اتوماسیون ساختمان و کاربرد XML در آن” ابتدا به انـواع تکنولـوژیهـا در BAS پرداختـهانـد، سیـستمهای open ماننـد BACnet و LonWorks را بررسی نموده و سپس بطور خاص چند زیر سیـستم اتوماسـیون سـاختمان شـامل سیستم کنترل روشنایی ساختمان، سیستم تهویه گرمایش-سرمایش و تهویه مطبوع و سیـستمهای ایمنی ساختمان را مورد بررسی قرار دادهاند. ایشان در فصل آخر سمینار خـود، بـه موضـوع کـاربرد

 

XML در اتوماسیون پرداخته اند.

 

خانم اکبری [2] در سمینار خود با عنوان اتوماسـیون سـاختمان، کـاربرد فیلـدباسـهای مختلـف در اتوماسیون ساختمان را مورد بحث قرار داده و به موارد کاربرد آن اشاره نمودهاند و سـپس راجـع بـه تکنولوژی فیلـدباس توضـیح داده و شـرح اجمـالی دربـاره هریـک از پروتکلهـای P‐NET، CAN و LonWorks بیان نمودهاند. همچنین ایـشان شـرکتهای ارائـه دهنـده پروتکلهـای فـوق را معرفـی نمودهاند.

 

خانم بریمانی [3]، در سمینار خـود بـا عنـوان اتوماسـیون سـاختمان هوشـمند، بعـضی از مباحـث سیستمهای مدیریت سـاختمان را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد، از جملـه سـاختار هرمـی مـدیریت ساختمان، مزایای سیستم مدیریت سـاختمان، تاریخچـه اتوماسـیون سـاختمان، عملیـات مـدیریت انـرژی، سیـستمهای کنتـرل کـامپیوتری و کنتـرل دیجیتـال مـستقیم (DDC)، بررسـی بعـضی از استانداردهای معروف اتوماسیون بخصوص پروتکل LonWorks، استفاده از خط انتقال برق AC در اتوماسیون منزل و معرفـی شـرکتهای پیـشرو در اتوماسـیون سـاختمان و زمینـه هـای کـاری آنهـا پرداختند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.