معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه دانشكده معماری ملایر

 دانلود متن کامل پایان نامه دانشكده معماری ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

پایان نامه :

جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته معماری

موضوع:

دانشكده معماری ملایر

استاد راهنما :

دکتر سعید صالحی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده

عنوان شماره ی صفحه

فصل اول كلیات

مقدمه…………………………………………………………1

2-1- انسان و فضا ………………………………………………………2

3-1 تعلیم و تربیت در ایران باستان …………………………………………………….2

4-1اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان ……………………………………….2

1-4-1- محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان ………………………………3

5-1هدف از آموزش و پرورش ………………………………………………………………….4

6-1انواع آموزش ……………………………………………………………………………………..4

7-1رابطه ی بین دانشگاه ها ………………………………………………………………………………..5

8-1ارتباط دانشكده با شهر ………………………………………….5

1-8-1-نتیجه گیری …………………………………………………………………………6

9-1-تقسیم بندی فضاهای آموزش……………………………………………………………6

10-1-سابقه ی آموزش عالی در ایران  عالی در ایران …………………………………..7

11-1-سابقه ی آموزش عالی در استان همدان ………………………………………..8

12-1-دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………………………8

13-1-سابقه ی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح كشور ………………………………………………..9

14-1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ………………………………………………….10

15-1-آموزش سنتی معماری …………………………………………11

فصل دوم مبانی نظری طرح

1-2-تعریف نور ……………………………………………………………12

2-2-كمیت نور ……………………………………………………………….12

3-2-كیفیت نور روز…………………………………………………………………13

4-2-نور پردازی با نور روز ………………………………………………………………14

5-2-شرایط نور روز ………………………………………………………………..15

6-2-تأثیر نور بر طراحی ………………………………………………………………………..15

7-2-نیاز به روشنایی …………………………………..17

8-2-وضوح سطح كار ………………………………………………………………….17

9-2-شرایط یک محیط ایده آل با نور …………………………………………………………….18

10-2-احتیاجات حیاتی …………………………………………………………………………..20

11-2-نور و رابطه آن با هیجان …………………………………………………………………20

12-2-شدت و ضعف روشنایی ……………………………………………………………………………22

13-2-رابطه ی روشنایی با سایر موارد محیطی مؤثر در طراحی ………………………………………23

14-2-دستور العمل های نورپردازی با نور روز ……………………………………………24

15-2-تصفیه كردن روشنایی روز …………………………………………………………25

16-2-تلفیق روشنایی روز با سایر عوامل محیطی ……………………………..25

17-2-سایه بان…………………………………………………………………………25

18-2-نور گیر های سقفی …………………………………………………………………………..26

19-2-نورگیر های كلرستوری……………………………………………………………….28

20-2- نور پردازی با نور الكتریكی ……………………………………………………….29

21-2-جهت نور ……………………………………………………………………………..30

22-2-مصالح عبور دهنده ی نور ………………………………………………………………….31

23-2-شیشه رنگی ………………………………………………………………………………32

24-2-طراحی با نور روز ……………………………………………………………..32

25-2-نور پردازی با نور گیر سقفی مطالعه ی نمونه ها ………………………………….33

فصل سوم بررسی نمونه های مشابه موجود

1-3-بررسی نمونه های خارجی ……………………………………………………..36

1-3-دانشگاه هاروارد …………………………………………………….36

1-1-3-تاریخچه ی دانشگاه هاروارد ………………………………………………36

2-1-3-امور تشكیلاتی و اداری …………………………………………………37

3-1-3-موزه و كتابخانه دانشگاه …………………………………………………..40

4-1-3-نتیجه گیری (دانشگاه هاروارد)…………………………………………………………………….41

5-1-3-پلان دانشگاه هاروارد …………………………………………42

6-1-3-نمای دانشگاه هاروارد ……………………………………………………………………….43

2-3-باهاس …………………………………………………………………..44

1-2-3-دستاوردهای باهاس ………………………………………………….48

3-3-بررسی نمونه های داخلی …………………………………………………….49

1-3-3-پردیس هنرهای زیبا …………………………………………………………49

1-3-3-تاریخچه ……………………………………………………49

2-3-3-فعایت های پژوهشی …………………………………………………………………………………49

3-3-3- امكانات آموزشی و پژوهشی …………………………………………………………………….50

4-3-مدرسه ی چهار باغ ………………………………………………………………………………………..51

5-3-مدرسه ی ایرانشهر یزد ……………………………………………………………………….53

1-5-3-تاریخچه ی ساختمان دبیرستان ……………………………………………………………….54

2-5-3-نوع بهره برداری و خصوصیت های بارز بنا …………………………………………………55

6-3-تحلیل دبیرستان ایرانشهر یزد …………………………………………………………..57

7-3-مدرسه قدسیه ی اصفهان ………………………………………………………………62

1-7-3-تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان ………………………………………………64

2-7-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………65

فصل چهارم معرفی و تحلیل سایت

1-4-معرفی و تحلیل سایت……………………………………………………………..66

1-1-4-تحلیل بر اساس موقعیت قرار گیری ……………………………………………..67

2-1-4-باد های منطقه…………………………………………………………………………………68

3-1-4-تابش نور خورشید………………………………………………………………….69

4-1-4-شیب منطقه……………………………………………………………………………..70

فصل پنجم برسی محیط پیرامون طرح واقلیم

1-5-خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ………………………………………………….71

1-1-5-ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ……………………………………..71

2-1-5-تقسیمات كشوری …………………………………………………………………………….71

2-5-ناهمواری ها ……………………………………………………………………………………71

3-5-ویژگی های اقلیمی …………………………………………………………………………………..72

4-5-مطالعات تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی ………………………………………………………..73

5-5-مطالعات سیاسی ، اقتصادی …………………………………………………………………………………..74

6-5-ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر …………………………………………………………75

1-6-5-جمعیت و تحولات آن در گذشته …………………………………………………………..75

7-5-سواد ………………………………………………………………………………………………76

8-5-نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان …………………………………………………………..77

9-5-نقشه ی دسترسی های استان همدان …………………………………………………………………..78

10-5-نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر …………………………………………………………79

11-5-تابش آفتاب …………………………………………………………………….80

12-5-وزش باد …………………………………………………..81

13-5-فرم ساختمان در اقلیم مناطق سرد …………………………………………………..82

14-5-نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………..88

فصل ششم برنامه ی فیزیکی  

1-6-ریز فضا ها …………………………………………………..90

2-6-محاسبه ی سرانه ی آموزشی …………………………………………………………………….91

1-2-6-بخش اداری و خدماتی …………………………………………………91

2-2-6-سرانه ی اتاق اساتید ……………………………………………………92

3-2-6-بخش آموزشی ……………………………………………………….92

4-2-6-جمعیت هیئت علمی ………………………………………………………….93

5-2-6-بخش آموزشی…………………………………………………………………..95

6-2-6-كمك آموزشی ……………………………………………………………………………………95

1-3-6-عمومی …………………………………………………………………………………………….97

2-3-6-خدماتی ………………………………………………………………………………………98

3-3-6-بخش آموزشی ………………………………………………………………….99

4-6-استاندارد ها ………………………………………………………………………99

فصل هفتم معرفی طرح ( پلانها – نماها – مقاطع و پرسپكتیو )

فصل هشتم – سازه و تأسیسات

 1-8-تأسیسات ……………………………………………………………………………………….100

2-8-فواید استفاده از سیستم گرمایش كفی…………………………………………………………….100

3-8-تهویه ……………………………………………………………107

4-8-فاضلاب ……………………………………………………………………………109

5-8-سیستم اطفاء و اعلام حریق …………………………………………….109

6-8-سقف كاذب ……………………………………………………………..110

7-8-انواع سقف كاذب ………………………………………..110

8-8-درز های انبساط و انقباض …………………………………………………………………111

9-8-آكوستیک ………………………………………………111

10-8-سیستم صوتی ……………………………………………………………………..112

11-8-تهویه ی مركزی ………………………………………………………………….112

12-8-نورپردازی و روشنایی سالن ها ……………………………………………….113

13-8-سازه …………………………………………………115

14-8-ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی …………………………..115

منابع و مآخذ

1-9-منابع و مآخذ ……………………………………..116

پیوست : ضوابط و استاندارد ها

چكیده :

این پایانامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان ب ، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است.این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای كه باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را كه متضمن رشد، تكامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است كه به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

 

کلید واژه : طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملای

  • مطالعات اولیه
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • انسان و فضا
  • تعلیم و تربیت در ایران باستان
  • اهداف از آموزش و پرورش
  • انواع آموزش
  • آموزش سنتی معماری
  • نتیجه گیری

 

تعداد صفحه :۲۱۶

قیمت :14700 تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.