مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه خصوصیات جنگل شناسی حفره های تاج پوشش در یک جنگل تك گزیده راش شرقی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

خصوصیات جنگل شناسی حفره های تاج پوشش در یک جنگل  تك گزیده راش شرقی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1- مقدمه

بوم­سازگان­ها محصول ارتباط متقابل جانداران، اقلیم، خاک و فرایند­های اختلال می­باشند                                     (رنچ و همکاران[1] ،2010) . جنگل­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ها، به عنوان مهم­­ترین بوم­سازگان­های خشكی در زمین، خدمات اساسی برای بشر از جمله چرخه مواد، حفاظت خاك، حفاظت تنوع زیستی، تنظیم شرایط اقلیمی و ذخیره منابع آبی را فراهم  می­سازند (بیا­او و همکاران[2]، 2008). جنگل­ها، سیستم­های پویایی هستند كه در معرض تغییرات دایمی می­باشند (استانسیو و اوهارا[3]،2005) و پویایی یكی از ویژگی­های اصلی آنها است (فورر[4]،2005). مناطق جنگلی همواره  تحت تأثیر عوامل طبیعی (مثل طوفان) یا انسانی (مثل بهره­برداری) هستند و این عوامل می ­تواند اثرات جدی بر بوم­نظام داشته باشد (لی گوت و همکاران[5]، 2009). وجود اختلال برای توسعه، ساختار و تركیب بوم­نظام­های جنگلی عامل بنیادین محسوب می­ شود و وقوع آن از لحاظ زمانی و مكانی در جنگل متفاوت می­باشد (فلتون و همکاران[6]،2006). واكنش جنگل­ها به دخالت­های طبیعی (مثل آتش، سیل، باد) و انسانی (مثل بهره­برداری) می ­تواند  مكانیسم­های تکاملی توده جنگلی را فراهم سازد (پدرسون و همکاران[7]، 2008). اختلا­لات نقش حیاتی در پویایی جنگل ایفا  می­نمایند (کوک بل و همکاران[8]، 2009) و بخش طبیعی و سازنده آن محسوب می­شوند (دیل و همکاران[9]، 2000).

تاج­پوشش درختان جنگلی همواره در معرض حوادث مختلف قرار دارند  و شدت آنها بر ساختار توده، زادآوری، تركیب گونه­ ها و تنوع گونه ­ای موثر می­باشد(پرومیس و همکاران[10] ،2009). اختلالات در                  تاج پوشش تأثیر زیادی بر پویایی جنگل از طریق افزایش نا­همگنی محیطی در آشكوب تحتانی اعمال           می­كند (دومکه و همکاران[11]، 2007). یكی از چالش­های عمده شیوه ­های جنگل­شناسی و بوم­شناسی آگاهی از چگونگی توسعه ساختار جوامع گیاهی در جنگل­ها پس از ایجاد اختلال می­باشد (کوتس[12]، 2002)که می ­تواند شامل تشكیل حفره تا حوادثی در سطح وسیع (مثل آتش و طوفان) باشد (فلتون و همکاران[13]، 2006).

به طور­كلی حوادثی نظیر بیماری (سامرفلد و همکاران[14]، 2000؛ میلر و همکاران[15]،  2007؛ وپاکوما و همکاران[16]، 2008) ، طوفان (کولینز و باتاگالیا [17]، 2002 ؛ مولر و واگنر[18]، 2003؛ کوکونن و همکاران[19]،2008)،  آتش(زو و همکاران[20]، 2007 ؛ بانال و همکاران[21] ، 2007) و بهره برداری (میلر  و همکاران،2007 ؛ بانال و همکاران، 2007 ؛ تولدو اسوز و همکاران[22] ،2009) در جنگل باعث صدمه یا برداشت درختان شده و به نوبه خود فضای باز را به وجود می ­آورد كه حفره تاج­پوشش نامیده می­ شود. در بسیاری از تیپ­های جنگلی، فرایندهای ایجاد حفره مكانیسم اصلی اختلال محسوب می­شوند (هارت و گریسینو- مایر[23]، 2009) و اختلالاتی كه باعث تشكیل حفره­های تاج­پوشش می­شوند، ناهمگنی محیطی را به وجود می ­آورند (ناجل و همکاران[24]،2009 ). این حفره­ها در جنگل­های معتدله، گرمسیری و سوزنی­برگان شمالی مورد مطالعه قرار گرفته ­اند (الیاس و دیاز[25]، 2009).

شناخت پویایی حفره در جنگل­ها برای آگاهی از بوم­شناسی جنگل و مدیریت منابع تولید چوب مهم می­باشد (پاگنوتی و همکاران[26]، 2007). آگاهی از اثرات دخالت عامل انسانی نظیر بهره برداری بر بوم­نظام و مقایسه آن با وقایع طبیعی برای توسعه بهره ­برداری پایدار بوم­شناختی بسیار مهم می­باشد  (رابرتز[27]،2007). همانند جنگل­های طبیعی، یک جنگل مدیریت شده  می ­تواند دارای حفره به اندازه مختلف باشد (دوبرولسکا[28]، 2006). فعا­لیت­های جنگل­داری  بوم­سازگان­های طبیعی را دچار تغییر  می­ نماید                           ( بوکارد و همکاران[29]، 2008) و عملیات بهره ­برداری می ­تواند حفره­های تاج پوشش را در جنگل به وجود آورد (کوکونن و همکاران، 2008). در جنگل­های بهره ­برداری شده ممكن است نسبت بیشتری از مساحت آنها شامل حفره باشد؛ زیرا حفره­های حاصل از بهره ­برداری بزرگتر از حفره­های طبیعی می­باشد (پارک و همکاران[30]، 2005). ایجاد حفره در عملیات بهره ­برداری فرصت مناسبی را برای تشکیل جنگل­هایی با ساختار مشابه جنگل­های طبیعی و کهن­سال فراهم می­سازد (دروسلر و لوپكه[31] ، 2005).

امروزه آگاهی از فرایندهای طبیعی مثل توالی و حفره­ها در مدیریت جنگل از اهداف معمول به شمار می­رود (یورک و همكاران[32] ، 2003). مطالعه در مورد  عكس­العمل فون، فلور و سایر فرایندهای جنگل در داخل حفره­های مصنوعی و توده جنگلی مجاور می ­تواند پایه و اساس ارزیابی شیوه ­های  جنگل­شناسی را تشكیل دهد (شومان و همکاران[33] ، 2003).

مقدمه

بوم­سازگان­ها محصول ارتباط متقابل جانداران، اقلیم، خاک و فرایند­های اختلال می­باشند                                     (رنچ و همکاران[1] ،2010) . جنگل­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ها، به عنوان مهم­­ترین بوم­سازگان­های خشكی در زمین، خدمات اساسی برای بشر از جمله چرخه مواد، حفاظت خاك، حفاظت تنوع زیستی، تنظیم شرایط اقلیمی و ذخیره منابع آبی را فراهم  می­سازند (بیا­او و همکاران[2]، 2008). جنگل­ها، سیستم­های پویایی هستند كه در معرض تغییرات دایمی می­باشند (استانسیو و اوهارا[3]،2005) و پویایی یكی از ویژگی­های اصلی آنها است (فورر[4]،2005). مناطق جنگلی همواره  تحت تأثیر عوامل طبیعی (مثل طوفان) یا انسانی (مثل بهره­برداری) هستند و این عوامل می ­تواند اثرات جدی بر بوم­نظام داشته باشد (لی گوت و همکاران[5]، 2009). وجود اختلال برای توسعه، ساختار و تركیب بوم­نظام­های جنگلی عامل بنیادین محسوب می­ شود و وقوع آن از لحاظ زمانی و مكانی در جنگل متفاوت می­باشد (فلتون و همکاران[6]،2006). واكنش جنگل­ها به دخالت­های طبیعی (مثل آتش، سیل، باد) و انسانی (مثل بهره­برداری) می ­تواند  مكانیسم­های تکاملی توده جنگلی را فراهم سازد (پدرسون و همکاران[7]، 2008). اختلا­لات نقش حیاتی در پویایی جنگل ایفا  می­نمایند (کوک بل و همکاران[8]، 2009) و بخش طبیعی و سازنده آن محسوب می­شوند (دیل و همکاران[9]، 2000).

تاج­پوشش درختان جنگلی همواره در معرض حوادث مختلف قرار دارند  و شدت آنها بر ساختار توده، زادآوری، تركیب گونه­ ها و تنوع گونه ­ای موثر می­باشد(پرومیس و همکاران[10] ،2009). اختلالات در                  تاج پوشش تأثیر زیادی بر پویایی جنگل از طریق افزایش نا­همگنی محیطی در آشكوب تحتانی اعمال           می­كند (دومکه و همکاران[11]، 2007). یكی از چالش­های عمده شیوه ­های جنگل­شناسی و بوم­شناسی آگاهی از چگونگی توسعه ساختار جوامع گیاهی در جنگل­ها پس از ایجاد اختلال می­باشد (کوتس[12]، 2002)که می ­تواند شامل تشكیل حفره تا حوادثی در سطح وسیع (مثل آتش و طوفان) باشد (فلتون و همکاران[13]، 2006).

به طور­كلی حوادثی نظیر بیماری (سامرفلد و همکاران[14]، 2000؛ میلر و همکاران[15]،  2007؛ وپاکوما و همکاران[16]، 2008) ، طوفان (کولینز و باتاگالیا [17]، 2002 ؛ مولر و واگنر[18]، 2003؛ کوکونن و همکاران[19]،2008)،  آتش(زو و همکاران[20]، 2007 ؛ بانال و همکاران[21] ، 2007) و بهره برداری (میلر  و همکاران،2007 ؛ بانال و همکاران، 2007 ؛ تولدو اسوز و همکاران[22] ،2009) در جنگل باعث صدمه یا برداشت درختان شده و به نوبه خود فضای باز را به وجود می ­آورد كه حفره تاج­پوشش نامیده می­ شود. در بسیاری از تیپ­های جنگلی، فرایندهای ایجاد حفره مكانیسم اصلی اختلال محسوب می­شوند (هارت و گریسینو- مایر[23]، 2009) و اختلالاتی كه باعث تشكیل حفره­های تاج­پوشش می­شوند، ناهمگنی محیطی را به وجود می ­آورند (ناجل و همکاران[24]،2009 ). این حفره­ها در جنگل­های معتدله، گرمسیری و سوزنی­برگان شمالی مورد مطالعه قرار گرفته ­اند (الیاس و دیاز[25]، 2009).

شناخت پویایی حفره در جنگل­ها برای آگاهی از بوم­شناسی جنگل و مدیریت منابع تولید چوب مهم می­باشد (پاگنوتی و همکاران[26]، 2007). آگاهی از اثرات دخالت عامل انسانی نظیر بهره برداری بر بوم­نظام و مقایسه آن با وقایع طبیعی برای توسعه بهره ­برداری پایدار بوم­شناختی بسیار مهم می­باشد  (رابرتز[27]،2007). همانند جنگل­های طبیعی، یک جنگل مدیریت شده  می ­تواند دارای حفره به اندازه مختلف باشد (دوبرولسکا[28]، 2006). فعا­لیت­های جنگل­داری  بوم­سازگان­های طبیعی را دچار تغییر  می­ نماید                           ( بوکارد و همکاران[29]، 2008) و عملیات بهره ­برداری می ­تواند حفره­های تاج پوشش را در جنگل به وجود آورد (کوکونن و همکاران، 2008). در جنگل­های بهره ­برداری شده ممكن است نسبت بیشتری از مساحت آنها شامل حفره باشد؛ زیرا حفره­های حاصل از بهره ­برداری بزرگتر از حفره­های طبیعی می­باشد (پارک و همکاران[30]، 2005). ایجاد حفره در عملیات بهره ­برداری فرصت مناسبی را برای تشکیل جنگل­هایی با ساختار مشابه جنگل­های طبیعی و کهن­سال فراهم می­سازد (دروسلر و لوپكه[31] ، 2005).

امروزه آگاهی از فرایندهای طبیعی مثل توالی و حفره­ها در مدیریت جنگل از اهداف معمول به شمار می­رود (یورک و همكاران[32] ، 2003). مطالعه در مورد  عكس­العمل فون، فلور و سایر فرایندهای جنگل در داخل حفره­های مصنوعی و توده جنگلی مجاور می ­تواند پایه و اساس ارزیابی شیوه ­های  جنگل­شناسی را تشكیل دهد (شومان و همکاران[33] ، 2003).

 

 

تعداد صفحه :128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.